License.txt Driver File Contents (epson602660eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
YAZILIM LÝSANS SÖZLEÞMESÝ

ÖNEMLÝ! BU YAZILIM LÝSANS SÖZLEÞMESÝNÝ DÝKKATLE OKUYUN. Birlikte saðlanan açýklayýcý malzemeler dahil olmak üzere bilgisayar yazýlým ürünü, yazý tipi bilgileri, yazý tipleri ve/veya verileri ("Yazýlým"), SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") ile iþbu Sözleþme'de belirtilen hüküm ve koþullar üzerinde anlaþmanýz kaydýyla yalnýzca Lisans alan ("siz") tarafýndan yüklenip kullanýlabilir. Yazýlým'ý yükleyip kullanmanýz iþbu Sözleþme'de belirtilen tüm hükümleri ve koþullarý kabul ettiðiniz anlamýna gelir. Yazýlým'ý yüklemeden veya kullanmadan önce bu Sözleþme'yi dikkatle okumanýz gerekir. Ýþbu Sözleþme hükümlerini ve koþullarýný kabul etmezseniz Yazýlým'ý yükleme veya kullanma izniniz bulunmaz.

1Lisans. EPSON ve tedarikçileri Yazýlým'ý doðrudan veya að vasýtasýyla tek bir bilgisayara veya bu bilgisayarýn yerine konulan baþka bir bilgisayara yüklemek ve kullanmak için tarafýnýza kiþisel, genel, telif hakký ücretine tabi olmayan ve baþkasýna devir hakký bulunmayan sýnýrlý bir lisans vermektedir. Aða baðlý diðer bilgisayarlarýn kullanýcýlarý (a) tüm kullanýcýlarýn bu Sözleþmenin koþullarýný kabul etmesi (b) tüm kullanýcýlarýn Yazýlýmý sadece bir parçasý olduklarý aða baðlý bilgisayarda kullanmalarý (c) kullanýcýlarýn bu Sözleþmenin koþullarýný ifa etmemesi ve uymamasý sonucunda EPSON ve tedarikçilerinin maruz kalabileceði zarar, kayýp, maliyet, gider ve yükümlülüklere karþý EPSON ve tedarikçilerinin zarar görmeyeceklerine kefil olmak kaydýyla yazýlýmý kullanabilir. Telif haklarý bildiriminin bütün olarak yedekleme kopyasýnda da bulunmasý kaydýyla, gerektiðinde yedekleme ve arþivleme amacýyla Yazýlým'ýn kopyalarýný alabilirsiniz. "Yazýlým" terimi, yazýlým bileþenlerini, ortamý, tarafýnýzdan alýnan tüm kopyalarý, yükseltmeleri, deðiþiklik yapýlan sürümleri, güncellemeleri, ekleri ve EPSON veya tedarikçilerince tarafýnýza lisansý verilen Yazýlým kopyalarýný ifade eder. Ýþbu belgede verilmeyen tüm haklar EPSON ve tedarikçilerince saklýdýr.

2Diðer Haklar ve Sýnýrlamalar. Yazýlým'ýn deðiþtirilmeyeceði, uyarlanmayacaðý veya çevrilmeyeceði tarafýnýzca kabul edilir. Ayrýca Yazýlým üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüþtürme, tersine çevirme iþlemleri yapmayacaðýnýz ya da baþka bir biçimde kaynak kodunu bulma giriþiminde bulunmayacaðýnýz da tarafýnýzca kabul edilir. Yazýlým'ý paylaþamaz, kiralayamaz, devredemez veya üzerine herhangi bir takyidat sýnýrlamasý koydurtamazsýnýz. Ancak, bilgisayarda bulundurulan kopyasý da dahil olmak üzere tarafýnýzda hiçbir kopyasý kalmamasý koþuluyla, iþbu Sözleþme'yi ve tüm kopyalarý, güncellemeleri ve önceki sürümleri dahil olmak üzere Yazýlým'ý vermeniz kaydýyla, Yazýlým'ý kullanmaya iliþkin haklarýnýzýn tümünü baþka bir gerçek veya tüzel kiþiye devredebilirsiniz. Bazý eyaletlerin/yargý çevrelerinin Yazýlým devrinin sýnýrlandýrýlmasýna izin vermemesi nedeniyle yukarýdaki sýnýrlamalar tarafýnýz için geçerli olmayabilir.

3Mülkiyet. Yazýlým'a ve kopyalarýna iliþkin fikri mülkiyet haklarý ile birlikte mülkiyet ve sahiplik haklarý EPSON ve tedarikçilerine ait kalacaktýr. Tarafýnýza Yazýlým'ýn mülkiyetinin veya sahipliðinin devri söz konusu olmadýðý gibi bu Lisans, Yazýlým'a iliþkin haklarýn herhangi birisinin devri anlamýna gelmez. Yazýlým, Japon Telif Haklarý Yasasý ve uluslararasý telif haklarý anlaþmalarý ile olduðu gibi, fikri mülkiyet haklarý yasalarý ile de koruma altýna alýnmýþtýr. Ýþbu Sözleþme'de aksine hüküm bulunduðu haller dýþýnda Yazýlým'ý kopyalayamazsýnýz. Ayrýca, Yazýlým'ýn tüm kopyalarýndaki telif hakký ve mülkiyet bildirimlerinin hiçbirini deðiþtiremez veya kaldýramazsýnýz.

4Koruma ve Güvenlik. Yetkisi olmayan kiþiler tarafýndan eriþim saðlanmasý ve izinsiz kopyalanmasý, yayýnlanmasý ve daðýtýlmasýný önlemek için Yazýlým'ý korumak üzere gereken tüm makul önlemleri almak ve tüm gayreti göstermek tarafýnýzca kabul edilir. Yazýlým'ýn deðerli, gizlilik derecesi taþýyan bilgiler ve ticari bilgiler içerdiði ve söz konusu bilgilerin izinsiz kullanýlmasýnýn ve kopyalanmasýnýn EPSON ve tedarikçilerine zarar vereceði ve söz konusu deðerli ve gizlilik derecesi olan bilgilere ve ticari bilgilere iliþkin gizliliði muhafaza etme yükümlülüðünüzün bulunduðu tarafýnýzca kabul edilir.

5Sýnýrlý Garanti. Yazýlým'ý EPSON veya tedarikçilerinden bir ortamda almanýz durumunda EPSON, Yazýlým'ýn kayýtlý olduðu ortamý, tarafýnýza teslim tarihinden baþlayarak 90 gün süreyle, normal kullaným koþullarýnda, iþçilik ve malzeme yönünden hata ve kusurlara karþý garanti eder. Ortamýn tarafýnýza teslim tarihinden baþlayarak 90 gün süre içinde alýndýðý satýcýya veya EPSON'a iade edilmesi durumunda, ortamýn yanlýþ veya kötü kullanýlmamýþ ya da hatalý uygulamaya maruz býrakýlmamýþ ve arýzalý bir aygýtta kullanýlmamýþ olmasý kaydýyla, EPSON'ýn ortamýn kusurlu olduðunu belirlemesi halinde, Yazýlým'ý EPSON'a iade etmeniz üzerine, EPSON, bölümlerinin tüm kopyalarý da dahil olmak üzere ortamý deðiþtirecektir. TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK DAHÝL OLMAK ÜZERE ORTAMA ÝLÝÞKÝN TÜM ZIMNÝ GARANTÝLER, YUKARIDA AÇIKLIKLA BELÝRTÝLEN GARANTÝNÝN SÜRESÝ ÝLE SINIRLIDIR.

Yazýlým'ý kullanma riskinin yalnýzca size ait olduðu tarafýnýzca kabul ve teyit edilir. YAZILIM HÝÇBÝR GARANTÝ OLMAKSIZIN "OLDUÐU GÝBÝ" VERÝLMEKTEDÝR. EPSON VE TEDARÝKÇÝLERÝ, YAZILIMI KULLANMANIZDAN DOÐACAK SONUÇLARI VE PERFORMANSI GARANTÝ ETMEZ VE EDEMEZ. YUKARIDAKÝ HÜKÜMLER EPSON VE TEDARÝKÇÝLERÝNÝN GARANTÝ KAPSAMINDA KARÞILAYACAKLARI YEGANE TAZMÝNATTIR. EPSON VE TEDARÝKÇÝLERÝ,YUKARIDAKÝ SINIRLI GARANTÝ DIÞINDA, ZIMNEN VEYA AÇIKLIKLA, TELÝF HAKLARININ ÝHLALÝ, TÝCARÝ OLARAK SATILABÝLÝRLÝK, BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEMEKTEDÝR. Bazý eyaletlerin veya yargý çevrelerinin koþulsuz garantilerin hariç tutulmasýna veya koþulsuz garantilerin ne süre ile geçerli olacaðýna iliþkin sýnýrlamalara izin vermemesi nedeniyle yukarýdaki sýnýrlamalar tarafýnýz için geçerli olmayabilir. Bu garanti tarafýnýza belirli yasal haklar tanýmaktadýr. Bir eyalet veya yargý çevresinden diðerine deðiþen baþka haklarýnýz da olabilir.

EPSON, TEDARÝKÇÝLERÝ VEYA HERHANGÝ BÝR TEMSÝLCÝSÝ OLUÞAN ZARARIN OLASILIÐINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TAZMÝNAT TALEPLERÝNDEN ÖNCEDEN HABERDAR EDÝLMÝÞ OLSALAR DAHÝ KÂR KAYBI VEYA TASARRUFLARIN KAYBI DAHÝL OLMAK ÜZERE TÜM DOÐRUDAN YA DA DOLAYLI, ÖZEL ZARAR, ZÝYAN VEYA TAZMÝNAT TALEBÝ ÝÇÝN SÖZLEÞMEDEN KAYNAKLANSIN YA DA KAYNAKLANMASIN KASIT (ÝHMAL DAHÝL), KUSURSUZ SORUMLULUK, ÝHLAL VEYA GARANTÝNÝN YANLIÞ YORUMLANMASI NEDENÝYLE TARAFINIZA KARÞI BÝR SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK TAÞIMAMAKTADIR. Ancak bazý eyaletlerin ve yargý çevrelerinin dolaylý veya özel zarar ziyanýn hariç tutulmasýna veya sýnýrlandýrýlmasýna izin vermemesi nedeniyle yukarýdaki sýnýrlamalar tarafýnýz için geçerli olmayabilir.

6Sona Erme. EPSON'ýn diðer haklarý saklý kalmak kaydýyla, hükümlerine uymamanýz durumunda iþbu Sözleþme otomatik olarak sona erer. Bu Sözleþme'yi Yazýlým'ý kaldýrýp tüm kopyalarýný yok ederek de herhangi bir sýrada sona erdirebilirsiniz.

7Ýhracat Sýnýrlamasý. Yazýlým'ýn veya EPSON'dan aldýðýnýz verilerin ya da bilgilerin devredilmeyeceði, ihraç veya yeniden ihraç edilmeyeceði veya Yazýlým'ýn Japon yasalarý, sýnýrlamalarý ve yönetmeliklerine ya da Yazýlým'ýn alýndýðý yargý çevresinin yasalarýna göre usulüne uygun lisans alýnmadan kullanýlmayacaðý tarafýnýzca kabul edilir.

8Tabi Olunan Yasa ve Genel Hükümler. Bu Sözleþme, hükümleri çeliþen yasalar olmasýna bakýlmaksýzýn, Japonya yasalarýna tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktýr. Ýþbu Sözleþme, Yazýlým'a iliþkin olarak taraflar arasýndaki anlaþmanýn tümünü oluþturmaktadýr ve Yazýlým'a iliþkin satýn alma emrini, iletiþimleri, reklamlarý veya diðer ilgili belgeleri geçersiz kýlar. Bu Sözleþme, taraflarýn ve bu taraflarýn yasal mirasçýlarý, temsilcileri ve vekilleri yararýna haklar doðuran taraflarý baðlayýcý bir anlaþmadýr. Ýþbu belgedeki hükümlerden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olmasý durumunda, Sözleþme'nin geri kalan kýsmýnýn geçerliliði bundan etkilenmeyecek ve ilgili hükümler geçerli olarak kalacaktýr. Bu Sözleþme yalnýzca EPSON'ýn bir yetkilisi tarafýndan yazýlý olarak deðiþtirilebilir.

9ABD Hükümeti Son Kullanýcýlarý. Yazýlým'ý ABD Hükümeti'nin herhangi bir birimi veya kuruluþu adýna alýyorsanýz, aþaðýdaki hükümler geçerli olur. Hükümet þunlarý kabul eder: (i) Yazýlým'ýn Savunma Bakanlýðý'na (DoD) alýnmasý durumunda, Yazýlým "Ticari Bilgisayar Yazýlýmý" olarak sýnýflandýrýlýr ve Hükümet, DFARS Md. 252.227-7013(c)(1)'de tanýmlandýðý biçimiyle yalnýzca Yazýlým'daki ve belgelerindeki "sýnýrlý haklarý" alýr; (ii) Yazýlým'ýn Savunma Bakanlýðý dýþýnda baþka bir ABD Hükümeti birimi veya kuruluþuna alýnmasý durumunda Hükümet'in Yazýlým'a ve belgelerine iliþkin haklarý, FAR Md. 52.227-19(c)(2)'de veya kuruluþun NASA olmasý durumunda, FAR'a yapýlan NASA eki Md. 18-52.227-86(d)'de tanýmlandýðý gibidir.

10. Ýnternet Baðlantýsý. Yazýlým, sýnýrlý olmaksýzýn EPSON Ürünleri model bilgileri, yaþadýðýnýz ülke/bölge, EPSON ürünlerinin durumu gibi husular dahil olmak üzere kullanmýþ olduðunuz EPSON donanýmý ve/veya yazýlýmý ("EPSON Ürünleri") ile ilgili olarak bilgisayarýnýz aracýlýðýyla veri ve/veya bilgi gönderilmesi ve alýnmasý için Ýnternete baðlanabilir. EPSON sizin önceden onayýnýz olmadan bu gibi veri ve/veya bilgilerdeki unsurlarý deðiþtirebilir. EPSON sizin izniniz olmadan þahsi tanýmlanabilen bilgileri toplamaz. Ancak, EPSON, kullanýcýlara sunulan hizmet seviyesinin yükseltilmesi için istatistiksel amaçlarla þahsi olmayan tanýmlanabilen bilgileri kullanabilir. Yazýlýmý yüklemeyi kabul etmeniz halinde Ýnternet aracýlýðý ile yapýlan her türlü aktarým, EPSON Ýnternet Sitesinde belirtilen o zamanki EPSON Gizlilik Politikasý'na uygun yapýlacaktýr. EPSON EULA TR 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.96