License.txt Driver File Contents (epson602660eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA

WA¯NE! PRZECZYTAJ UWA¯NIE TÊ UMOWÊ LICENCYJN¥ OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie komputerowe, czcionki, kroje i/lub dane, w³¹czaj¹c w to wszelkie dostarczone z nimi pisemne materia³y ("Oprogramowanie") mo¿e zainstalowaæ lub u¿ywaæ ich tylko Licencjobiorca ("u¿ytkownik") na zasadach i warunkach opisanych w dalszej czêści Umowy i ustanowionych przez firmê SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON"), których u¿ytkownik zobowi¹zuje siê przestrzegaæ. Instaluj¹c Oprogramowanie lub korzystaj¹c z niego, u¿ytkownik zgadza siê na wszystkie zasady i warunki określone w dalszej czêści tej Umowy. Przed zainstalowaniem lub u¿ywaniem Oprogramowania nale¿y uwa¿nie przeczytaæ tê Umowê. Jeśli u¿ytkownik nie wyra¿a zgody na zasady i warunki określone w tej Umowie, nie ma prawa instalowaæ ani u¿ywaæ Oprogramowania.

1. Licencja. Firma EPSON i jej dostawcy udzielaj¹ u¿ytkownikowi osobistej, niewy³¹cznej, wolnej od op³at, niepodlegaj¹cej podlicencjonowaniu ograniczonej licencji na zainstalowanie i u¿ywanie Oprogramowania na dowolnym pojedynczym komputerze lub na komputerach, na których bêdzie ono u¿ywane bezpośrednio albo przez sieæ. U¿ytkownik mo¿e zezwoliæ innym u¿ytkownikom komputerów po³¹czonych z sieci¹ na u¿ywanie Oprogramowania pod warunkiem (a) zapewnienia, ¿e wszyscy ci u¿ytkownicy zgadzaj¹ siê na warunki niniejszej Umowy i podlegaj¹ im, (b) zapewnienia, ¿e wszyscy u¿ytkownicy u¿ywaj¹ Oprogramowania tylko na przydzielonych im komputerach i wy³¹cznie w tej sieci, do której nale¿¹, (c) zagwarantowania firmie EPSON i jej dostawcom nietykalności i zabezpieczenia przed odszkodowaniami za wszystkie uszkodzenia, straty, koszty, wydatki oraz roszczenia, na które firma EPSON oraz jej dostawcy mogliby byæ nara¿eni w wyniku nieprzestrzegania przez tych u¿ytkowników warunków niniejszej Umowy i dzia³ania niezgodnie z jej postanowieniami. W razie konieczności u¿ytkownik mo¿e wykonaæ kopie Oprogramowania w celu tworzenia kopii zapasowej i archiwizacji, pod warunkiem ¿e informacja o prawach autorskich zostanie powielona w ca³ości w wykonywanej kopii. Termin "Oprogramowanie" obejmuje sk³adniki programowe, nośniki i wszystkie kopie wykonane przez u¿ytkownika oraz wszystkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki oraz kopie Oprogramowania, na które firma EPSON lub jej dostawcy udzielili u¿ytkownikowi licencji. Firma EPSON i jej dostawcy zastrzegaj¹ wszelkie prawa nieudzielone w niniejszej Umowie.

2. Inne prawa i ograniczenia. U¿ytkownik zgadza siê nie modyfikowaæ, dostosowywaæ ani nie t³umaczyæ Oprogramowania. Zgadza siê równie¿ nie dokonywaæ przetwarzania wstecznego, dekompilacji, dezasemblacji lub w inny sposób próbowaæ ujawniæ kod źród³owy Oprogramowania. U¿ytkownik nie ma prawa udostêpniaæ, dzier¿awiæ, najmowaæ, obci¹¿aæ, udzielaæ licencji lub po¿yczaæ Oprogramowania. U¿ytkownik mo¿e jednak przenieśæ wszystkie swoje prawa do u¿ytkowania Oprogramowania na inn¹ osobê lub osobê prawn¹, pod warunkiem ¿e ta Umowa, Oprogramowanie, w³¹czaj¹c w to wszystkie kopie, aktualizacje i wcześniejsze wersje, zostan¹ przekazane tej osobie lub osobie prawnej, oraz ¿e u¿ytkownik nie zatrzyma ¿adnych kopii, w³¹czaj¹c w to kopie przechowywane na komputerze. W niektórych stanach lub obszarach jurysdykcji nie dopuszcza siê restrykcji lub ograniczeñ na przeniesienie Oprogramowania, wiêc powy¿sze ograniczenia mog¹ u¿ytkownika nie dotyczyæ.

3. Prawo w³asności. Tytu³, prawa w³asności i prawa w³asności intelektualnej do Oprogramowania i wszelkie ich kopie pozostaj¹ w³asności¹ firmy EPSON lub jej dostawców. U¿ytkownikowi nie s¹ przekazywane tytu³ prawny ani prawo w³asności do Oprogramowania, a ta Licencja nie mo¿e byæ interpretowana jako sprzeda¿ jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Oprogramowanie jest chronione przez japoñskie prawo autorskie i miêdzynarodowe umowy o prawie autorskim, a tak¿e przez inne prawa i umowy chroni¹ce w³asnośæ intelektualn¹. Z wyj¹tkiem sytuacji opisanych w tej Umowie, u¿ytkownik nie ma prawa kopiowaæ Oprogramowania. U¿ytkownik zgadza siê równie¿ nie usuwaæ ani nie zmieniaæ ¿adnych informacji o prawach autorskich i innych prawach w³asności w ¿adnej z kopii Oprogramowania.

4. Ochrona i zabezpieczenia. U¿ytkownik zgadza siê do³o¿yæ wszelkich starañ i przedsiêwzi¹æ wszystkie w³aściwe kroki, maj¹ce na celu zabezpieczenie Oprogramowania, aby nie mia³y do niego dostêpu osoby nieuprawnione i aby nie mia³a miejsca ¿adna bezprawna operacja kopiowania, publikacji, ujawnienia lub dystrybucji Oprogramowania. U¿ytkownik zgadza siê z tym, ¿e Oprogramowanie zawiera wartościowe, poufne informacje i tajemnice handlowe, których bezprawne u¿ycie i kopiowanie stanowi dzia³anie na szkodê firmy EPSON i jej dostawców, i ¿e u¿ytkownika obowi¹zuje zachowanie w tajemnicy tych wartościowych informacji i tajemnic handlowych.

5. Ograniczona gwarancja. W przypadku, gdy Oprogramowanie zosta³o uzyskane od firmy EPSON lub jej sprzedawcy na nośniku, firma EPSON gwarantuje, ¿e nośnik, na którym nagrane jest Oprogramowanie, bêdzie wolny od defektów produkcyjnych i materia³owych w warunkach normalnej eksploatacji przez okres 90 dni od daty dostarczenia. Jeśli nośnik zostanie zwrócony do firmy EPSON lub jej przedstawiciela, od którego nośnik zosta³ nabyty, w ci¹gu 90 dni od daty dostarczenia i jeśli firma EPSON stwierdzi, ¿e nośnik jest wadliwy i ¿e nie by³ on wykorzystywany niezgodnie z zastosowaniem i w sposób niew³aściwy lub w uszkodzonych urz¹dzeniach, firma EPSON wymieni nośnik po zwrocie do firmy EPSON Oprogramowania, w³¹czaj¹c w to wszystkie kopie lub ich fragmenty. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZ¥CE NOŚNIKA, W£¥CZAJ¥C W TO GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, S¥ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA GWARANCJI WYRAŹNEJ, OKREŚLONEJ POWY¯EJ.

U¿ytkownik zgadza siê ponieśæ ryzyko zwi¹zane z u¿ytkowaniem Oprogramowania. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE "JAK JEST", BEZ ¯ADNYCH GWARANCJI. FIRMA EPSON I JEJ DOSTAWCY NIE MOG¥ GWARANTOWAÆ I NIE GWARANTUJ¥ WYDAJNOŚCI LUB WYNIKÓW DZIA£ANIA OPROGRAMOWANIA. POWY¯SZE OŚWIADCZENIA OKREŚLAJ¥ JEDYNE I WY£¥CZNE ROZWI¥ZANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ FIRMÊ EPSON I JEJ DOSTAWCÓW WARUNKÓW GWARANCJI. Z WYJ¥TKIEM POWY¯SZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, FIRMA EPSON I JEJ DOSTAWCY NIE UDZIELAJ¥ ¯ADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, NA NIENARUSZALNOŚÆ, SPRZEDAWALNOŚÆ I PRZYDATNOŚÆ DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych stanach lub obszarach jurysdykcji nie zezwala siê na wy³¹czenie gwarancji dorozumianych lub ograniczeñ dotycz¹cych d³ugości trwania gwarancji dorozumianej, wiêc powy¿sze ograniczenia mog¹ u¿ytkownika nie dotyczyæ. Ta gwarancja daje u¿ytkownikowi określone prawa. U¿ytkownik mo¿e posiadaæ inne prawa, zale¿nie od stanu czy obszaru jurysdykcji.

W ¯ADNYM PRZYPADKU FIRMA EPSON LUB JEJ DOSTAWCY NIE BÊD¥ ODPOWIADAÆ PRZED U¯YTKOWNIKIEM, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, PRAWA DOTYCZ¥CEGO NARUSZENIA (W£¥CZAJ¥C W TO ZANIEDBANIE), ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, NARUSZENIA GWARANCJI, WPROWADZENIA W B£¥D LUB W INNY SPOSÓB, ZA ¯ADNE BEZPOŚREDNIE, NASTÊPCZE, PRZYPADKOWE CZY SPECJALNE SZKODY, W£¥CZAJ¥C W TO UTRATÊ ZYSKÓW LUB OSZCZÊDNOŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA EPSON, JEJ DOSTAWCY LUB REPREZENTANCI ZOSTALI POINFORMOWANI O MO¯LIWOŚCI WYST¥PIENIA TAKICH SZKÓD, ANI TE¯ ZA WSZELKIE ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH. W niektórych stanach lub obszarach jurysdykcji nie zezwala siê na wy³¹czenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, wynikowych lub specjalnych, wiêc powy¿sze ograniczenia mog¹ u¿ytkownika nie dotyczyæ.

6. Rozwi¹zanie Umowy. Bez naruszania ¿adnych innych praw firmy EPSON Umowa ta zostanie automatycznie zerwana w przypadku nieprzestrzegania jej postanowieñ przez u¿ytkownika. U¿ytkownik mo¿e równie¿ rozwi¹zaæ tê Umowê w dowolnym momencie, odinstalowuj¹c i niszcz¹c Oprogramowanie i wszystkie jego kopie.

7. Ograniczenia eksportu. U¿ytkownik zgadza siê nie przesy³aæ, eksportowaæ lub eksportowaæ ponownie Oprogramowania i wszelkich danych lub informacji uzyskanych od firmy EPSON lub u¿ywaæ Oprogramowania bez w³aściwej licencji, w ramach prawa japoñskiego, ograniczeñ i postanowieñ lub praw jurysdykcji, w której Oprogramowanie zosta³o nabyte.

8. Odpowiednie ustawodawstwo i postanowienia ogólne. Ta Umowa podlega i zosta³a utworzona zgodnie z prawem Japonii, bez wzglêdu na konflikt przepisów prawnych. Ta Umowa stanowi kompletne porozumienie pomiêdzy stronami, dotycz¹ce Oprogramowania, i zastêpuje wszelkie zamówienia zakupu, komunikacjê, reklamy czy przedstawione informacje dotycz¹ce Oprogramowania. Ta Umowa obowi¹zuje wspomniane tu strony i ich nastêpców, osoby upowa¿nione i prawnych przedstawicieli i zabezpiecza ich korzyści. Jeśli jakiekolwiek zawarte tu postanowienie bêdzie niewa¿ne lub niemo¿liwe do zastosowania, nie bêdzie to mia³o wp³ywu na wa¿nośæ Umowy, której postanowienia zachowaj¹ moc prawn¹ zgodnie z jej postanowieniami. Umowa mo¿e byæ modyfikowana tylko na piśmie podpisanym przez uprawnionego pracownika firmy EPSON.

9. U¿ytkownicy koñcowi rz¹du Stanów Zjednoczonych. Jeśli Oprogramowanie zosta³o nabyte przez jak¹kolwiek jednostkê lub agencjê nale¿¹c¹ do rz¹du Stanów Zjednoczonych, ma zastosowanie poni¿sze postanowienie. Rz¹d Stanów Zjednoczonych zgadza siê, ¿e: (i) jeśli Oprogramowanie jest dostarczone do Ministerstwa Obrony (Department of Defense), Oprogramowanie jest klasyfikowane jako "Komercyjne oprogramowanie komputerowe", a Rz¹d uzyskuje tylko "ograniczone prawa" do Oprogramowania i jego dokumentacji, zgodnie z postanowieniem określonym w Klauzuli 252.227-7013(c)(1) dokumentu DFARS; oraz (ii) jeśli Oprogramowanie jest dostarczone do dowolnej jednostki lub agencji rz¹du Stanów Zjednoczonych, innej ni¿ Ministerstwo Obrony, prawa rz¹du do oprogramowania i dokumentacji bêd¹ zgodne z określonymi w Klauzuli 52.227-19(c)(2) dokumentu FAR lub, w przypadku NASA, w Klauzuli 18-52.227-86(d) suplementu NASA do dokumentu FAR.

10. Po³¹czenie internetowe. Oprogramowanie mo¿e mieæ funkcjê nawi¹zywania po³¹czenia za pomoc¹ sieci Internet w celu przesy³ania danych i/lub informacji z i do komputera u¿ytkownika, dotycz¹cych u¿ywanego sprzêtu i/lub oprogramowania ("produkty EPSON"), w tym informacji o modelach produktów EPSON, kraju/regionu zamieszkania u¿ytkownika, stanie produktów EPSON itp. Firma EPSON mo¿e zmieniaæ elementy takich danych i/lub informacji bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody u¿ytkownika. Firma EPSON nie gromadzi ¿adnych danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê u¿ytkownika bez jego zgody. Firma EPSON mo¿e jednak korzystaæ z informacji, które uniemo¿liwiaj¹ identyfikacjê u¿ytkownika, w celach statystycznych oraz do poprawy poziomu oferowanych us³ug. W przypadku zgody u¿ytkownika na instalacjê Oprogramowania wszelkie transmisje danych w sieci Internet bêd¹ siê odbywaæ w zgodzie z bie¿¹c¹ wersj¹ Polityki Prywatności firmy EPSON, dostêpnej w witrynie internetowej firmy.EPSON EULA PL 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.58