License.txt Driver File Contents (epson602660eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
SOFTWAROVÁ LICENÈNÍ SMLOUVA

DÙLEŽITÉ! PØEÈTÌTE SI DÙKLADNÌ TUTO SOFTWAROVOU LICENÈNÍ SMLOUVU. Poèítaèové softwarové produkty, fontware, typy písma a data vèetnì pøípadných doprovodných vysvìtlujících písemných materiálù ("software") mùže uživatel licence (vy) instalovat nebo používat jen tehdy, souhlasí-li s podmínkami spoleènosti SEIKO EPSON CORPORATION (EPSON), které jsou stanoveny v této smlouvì. Instalací nebo používáním softwaru vyjadøujete svùj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v této smlouvì. Doporuèujeme, abyste si pøed instalací nebo používáním softwaru dùkladnì pøeèetli tuto smlouvu. Pokud s jejími podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávnìni tento software instalovat ani používat. 

1. Licence. Spoleènost EPSON a její dodavatelé vám udìlují osobní, nevýhradní, bezplatnou, nepøenosnou omezenou licenci na instalaci a používání softwaru na samostatném poèítaèi nebo poèítaèích používaných pøímo nebo prostøednictvím sítì. Ostatním uživatelùm poèítaèù pøipojených k síti mùžete povolit použití softwaru za pøedpokladu, že (a) zajistíte, že všichni tito uživatelé budou souhlasit s ustanoveními a podmínkami této smlouvy a budou je dodržovat, (b) zajistíte, že všichni uživatelé budou používat software jen na pøíslušných poèítaèích nebo v odpovídajícím segmentu sítì, a (c) spoleènost EPSON a všechny její dodavatele zbavíte odpovìdnosti za veškeré škody, ztráty, náklady, výdaje a závazky, které by spoleènosti EPSON nebo jejím dodavatelùm mohly vzniknout jako dùsledek toho, že uživatelé nedodržují ustanovení a podmínky této smlouvy a nejednají v souladu s nimi. Podle potøeby máte právo na vytvoøení kopií za úèelem zálohování a archivace za podmínky, že taková záložní kopie obsahuje úplné znìní upozornìní na autorská práva. Pojem software zahrnuje souèásti softwaru, média, všechny poøízené kopie a všechny inovace, upravené verze, aktualizace, dodatky a kopie softwaru, na který vám spoleènost EPSON a její dodavatelé udìlují licenci. Spoleènost EPSON a další dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která vám nebyla udìlena touto licencí.

2.Ostatní práva a omezení. Souhlasíte s tím, že software nebudete upravovat, pøizpùsobovat ani pøekládat. Souhlasíte také s tím, že se nebudete snažit o zpìtnou analýzu, dekompilaci èi pøevod ze strojového kódu, ani se jinak snažit zjistit zdrojový kód softwaru. Sdílení, nájem, pronájem, zastavení, poskytování dílèích licencí ani pùjèování softwaru není povoleno. Všechna svá práva na užívání softwaru však mùžete pøevést na jinou osobu nebo právnický subjekt za podmínky, že na tuto osobu nebo právnický subjekt pøevedete tuto smlouvu a software vèetnì všech kopií, aktualizací a pøedchozích verzí a že si neponecháte žádné kopie vèetnì kopií uložených v poèítaèi. Nìkteré zemì a soudy však omezení pøevodu softwaru nepovolují, takže výše uvedená omezení pro vás nemusí platit.

3.Vlastnická práva. Vlastnictví, vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví související se softwarem a jeho pøípadnými kopiemi zùstávají spoleènosti EPSON a jejím dodavatelùm. Nevzniká vám žádný nárok na software nebo jeho vlastnictví a tuto licenci nelze považovat za prodej práv na tento software. Software je chránìn japonským autorským zákonem a mezinárodními dohodami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Kromì výjimek uvedených v této smlouvì se software nesmí kopírovat. Souhlasíte také s tím, že nebudete odstraòovat ani mìnit upozornìní na autorská práva ani jiná upozornìní na vlastnická práva na kopiích softwaru.

4. Ochrana a bezpeènost. Souhlasíte s tím, že vynaložíte veškeré úsilí a uèiníte pøimìøená opatøení na ochranu softwaru tak, aby k nìmu nemìly pøístup neoprávnìné osoby a aby nemohlo dojít k jeho neoprávnìnému kopírování, publikaci, zveøejnìní nebo distribuci. Berete na vìdomí, že software obsahuje cenné dùvìrné informace a obchodní tajemství, že jeho neoprávnìné užívání a kopírování poškozuje spoleènost EPSON a její dodavatele a že máte povinnost zacházet s tìmito cennými informacemi a obchodními tajemstvími jako s dùvìrným materiálem.

5. Omezená záruka. Pokud jste obdrželi software na médiu od spoleènosti EPSON nebo jejího prodejce, spoleènost EPSON se zaruèuje, že provedení a materiál médií, na kterých je software zaznamenán, budou pøi bìžném používání bez závad po dobu 90 dnù od data dodání. Pokud do 90 dnù od data dodání vrátíte média spoleènosti EPSON nebo jejímu prodejci, od kterého jste je obdrželi, a pokud spoleènost EPSON zjistí, že média jsou vadná a že nedošlo k jejich nesprávnému nebo nevhodnému použití, poškození nebo použití ve vadném zaøízení, spoleènost EPSON média vymìní, jakmile jí vrátíte software vèetnì všech kopií jeho èástí. VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY NA MÉDIA VÈETNÌ ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL JSOU OMEZENY NA DOBU VÝŠE UVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY.

Berete na vìdomí a souhlasíte s tím, že software budete používat výhradnì na vlastní riziko. SOFTWARE SE POSKYTUJE "TAK, JAK JE" A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEÈNOST EPSON A JEJÍ DODAVATELÉ NEMOHOU RUÈIT ZA VÝKON NEBO VÝSLEDKY UŽÍVÁNÍ SOFTWARU. VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ PØEDSTAVUJE JEDINÉ A VÝHRADNÍ OPRAVNÉ PROSTØEDKY PØI PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEÈNOSTÍ EPSON NEBO JEJÍMI DODAVATELI. KROMÌ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEÈNOST EPSON A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE NEPORUŠENÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Nìkteré zemì nepovolují vylouèení odvozených záruk nebo omezení délky trvání záruky, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje urèitá zákonná práva. Mohou vám náležet i jiná práva, která se liší podle zemì nebo právní øád.

SPOLEÈNOST EPSON A JEJÍ DODAVATELÉ NEJSOU V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ ODPOVÌDNÍ, AŤ NA ZÁKLADÌ SMLOUVY, PØESTUPKU (VÈETNÌ NEDBALOSTI), ODPOVÌDNOSTI BEZ OHLEDU NA OMYL, PORUŠENÍ NEBO ZÁRUKY, NESPRÁVNÉHO VÝKLADU NEBO JINAK, ZA ŽÁDNÉ PØÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NEPØÍMÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY VÈETNÌ PØÍPADNÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, ANI KDYŽ BYLI SPOLEÈNOST EPSON, JEJÍ DODAVATELÉ NEBO ZÁSTUPCI UPOZORNÌNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, ANI ZA ŽÁDNÉ NÁROKY TØETÍCH STRAN. Nìkteré státy nebo soudy však nepovolují vylouèení nebo omezení vedlejších, následných nebo speciálních škod, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat.

6. Ukonèení. Pokud nedodržíte podmínky této smlouvy, bude automaticky ukonèena, aniž by tím byla dotèena ostatní práva spoleènosti EPSON. Smlouvu mùžete kdykoli ukonèit také odinstalováním a znièením softwaru a všech jeho kopií.

7. Omezení vývozu. Souhlasíte s tím, že nebudete pøevádìt, exportovat ani reexportovat software ani data nebo informace, které jste získali od spoleènosti EPSON, a nebudete software používat bez øádné licence v souladu s japonským právem, omezeními a pøedpisy, nebo v souladu se zákony zemì, v rámci které byl software získán.

8. Rozhodné právo a obecná ustanovení. Tato smlouva se øídí a vykládá podle japonského práva bez ohledu na rozpor zákonných pøedpisù. Tato smlouva pøedstavuje celou dohodu mezi smluvními stranami týkající softwaru a nahrazuje pøípadné nákupní objednávky, sdìlení, reklamy nebo prohlášení týkající se softwaru. Tato smlouva je závazná a právoplatná pro smluvní strany a jejich nástupce, cesionáøe a právní zástupce. Pokud se zjistí, že nìkteré ustanovení této smlouvy je neplatné a nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost a vyváženost smlouvy, která zùstává platná a vymahatelná podle podmínek v ní obsažených. Tuto smlouvu lze mìnit pouze písemnì a s podpisem oprávnìného zástupce spoleènosti EPSON.

9. Vláda USA jako koncový uživatel. Získáte-li tento software jménem nìkterého orgánu nebo úøadu vlády Spojených státù amerických, platí následující ustanovení. Vláda souhlasí s tím, že: (i) je-li software dodán ministerstvu obrany (DoD), je software klasifikován jako "komerèní poèítaèový software" a vláda získá na tento software a jeho dokumentaci pouze "omezená práva" tak, jak je tento termín definován v odstavci 252.227-7013(c)(1) dokumentu DFARS; a (ii) je-li software dodán jinému orgánu nebo úøadu vlády Spojených státù, než je ministerstvo obrany, øídí se práva vlády na software a jeho dokumentaci definicí uvedenou v odstavci 52.227-19(c)(2) dokumentu FAR, nebo v pøípadì NASA v odstavci 18-52.227-86(d) dodatku NASA k dokumentu FAR.

10. Pøipojení k Internetu. Tento software mùže mít schopnost pøipojovat se k Internetu a pøenášet z a do poèítaèe data a/nebo informace týkající se hardwaru EPSON a/nebo softwaru, který používáte ("produkty EPSON") vèetnì, ale bez omezení, informací o modelech produktù EPSON, o zemi/oblasti, ve které žijete, o stavu produktù EPSON atd. Spoleènost EPSON mùže mìnit položky takových dat a/nebo informací bez vašeho pøedchozího souhlasu. Spoleènost EPSON neshromažïuje žádné osobní identifikovatelné informace bez vašeho svolení. Nicménì spoleènost EPSON mùže používat osobní neidentikovatelné informace ke statistickým úèelùm pro zvýšení úrovnì služeb, které poskytujeme našim zákazníkùm. Souhlasíte-li s instalací softwaru, budou veškeré pøenosy do a z Internetu provádìny v souladu s aktuálními zásadami ochrany osobních údajù, které jsou uvedeny na internetových stránkách spoleènosti EPSON.EPSON EULA CS 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.14