Eula_TR.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Yazılım Lisans KoÅulları

Bu lisans koÅulları, Alps Electric Co., Ltd. ("Firma") ile sizin aranızda yapılan bir sözleÅmedir (âSözleÅmeâ). Lütfen bunları, Firmaânın GlidePoint, DualPoint, StickPointer vb. ("Ä°Åaretleme Aygıtı") sürücülerini (âYazılımâ) kullanmadan önce okuyun. Yazılımâı kullanarak bu SözleÅmeâdeki koÅulları kabul etmiÅ olursunuz. KoÅulları kabul etmiyorsanız, Yazılımâı kullanmamalısınız. 

1.Yazılımâın Kullanımı
Yazılımâı, Firmaânın Ä°Åaretleme Aygıtıâna sahip bir kiÅisel bilgisayara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

2.Hakların Mülkiyeti
Firma, fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Yazılımâın tüm haklarına sahiptir.

3.Kopyalama
Yazılımâın tamamını veya bir kısmını kopyalamamalısınız. Bununla birlikte, yalnızca yedekleme amacıyla Yazılımâın bir kopyasını alabilirsiniz.

4.Modifikasyon ve DeÄiÅtirme
Yazılımâın tamamını veya bir kısmını modifiye edemez, deÄiÅtiremez, ters mühendislik iÅlemi yapamaz, kaynak koda dönüÅtüremez ve derlemesini çözemezsiniz. Ãçüncü taraflara da aynısını yaptıramazsınız. 

5.Ãçüncü Taraf Kullanımı
Yazılımâın tamamını veya bir kısmını, üçüncü tarafa aktaramaz, kiralayamaz veya bir baÅka yolla veremezsiniz.

6.Sorumluluk Reddi
Firma, Yazılımâın kullanımından doÄacak hasarlardan (doÄrudan, dolaylı, netice itibariyle veya özel hasarlar dahil ama bunlarla sınırlı olmayan) sorumlu tutulamaz. Tereddüde yer vermemek için, Firma, herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarıyla baÄlantılı, Yazılım anlaÅmazlıklarıyla iliÅkili olarak sorumlu tutulamaz. 
Yazılımâı kendi sorumluluÄunuz altında kullanmalısınız ve bilgisayar sisteminize vereceÄi herhangi bir hasardan veya Yazılımâın kullanımından doÄacak herhangi bir veri kaybından siz sorumlu olacaksınız.

7.DPInst
Microsoft Corporation ("Microsoft") tarafından saÄlanan Driver Package Installerâı ("DPInst") ancak aÅaÄıdaki Åartları kabul ederseniz ücretsiz olarak kullanabilirsiniz:
(a) DPInstâı yalnızca Yazılımâı yükleme amacıyla kullanmalısınız.
(b) DPInstâin tamamını veya bir kısmını modifiye edemez, deÄiÅtiremez, ters mühendislik iÅlemi yapamaz, kaynak koda dönüÅtüremez ve derlemesini çözemezsiniz.
(c) DPInstâin tamamını veya bir kısmını, herhangi bir üçüncü tarafa aktaramaz, kiralayamaz veya bir baÅka yolla veremezsiniz. 
(d) DPInstâi kopyalamazsınız. (Bununla birlikte, yedekleme amacıyla DPInst uygulamasının bir kopyasını alabilirsiniz.)
(e) Microsoft, DPInstâin tüm haklarına sahiptir. 
(f) Microsoft'un ticari markalarını, programlarınızın adlarında veya programlarınızın Microsoft tarafından onaylandıÄını veya oluÅturulduÄunu ima edecek Åekilde programlarınızın adlarından kullanamazsınız.
(g) Microsoft, DPInst için herhangi bir destek hizmeti vermez.
(h) DPInst "olduÄu gibi"dir ve Microsoft, DPInstâten kaynaklanan uÄradıÄınız hasarlardan sorumlu tutulamaz. Tereddüde yer vermemek için, Microsoft, herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarıyla baÄlantılı, DPInst anlaÅmazlıklarıyla iliÅkili olarak sorumlu tutulamaz. 
(i) DPInstâe uygulanan tüm ulusal ve uluslararası ihracat kanun ve düzenlemelerine uymalısınız.
(j) Hasarlar için Microsoftâtan en fazla 5,00 USD (Amerikan doları) geri alabilirsiniz.

8.Muhtelif
(1) Firma, gelecekte Yazılımâın teknik özelliklerinde ve kılavuzlarında haber vermeksizin deÄiÅiklik yapabilir. 
(2) Bu SözleÅme için uygulanacak kanun Japonya kanunlarıdır. Bu SözleÅmeâden veya bu SözleÅmeâyle baÄlantılı olarak oluÅabilecek herhangi bir anlaÅmazlık, ihtilaf veya görüŠfarklılıÄı Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından giderilir.
(3) Bu SözleÅmeâyi etkileyen herhangi bir yazılı veya sözlü sözleÅme, önceden basılmıŠveya baÅka yolla bildirilmiÅ standart kayıt ve Åatlar, garantiler, temsiller veya karÅılıklı anlaÅmalar bulunmamaktadır ve bu SözleÅme taraflar arasındaki önceki tüm yazılı ve sözlü karÅılıklı anlaÅmaları ve sözleÅmelerin yerine geçer. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.00