Eula_SK.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Podmienky licenÄćnej zmluvy na softvér

Tieto licenÄćné podmienky sú zmluvou (ÄŹalej len âÄězmluvaâÄú) medzi používateľom a spoloÄćnosÅ¥ou Alps Electric Co., Ltd. (ÄŹalej len âÄěspoloÄćnosÅ¥âÄú). PreÄćítajte si ich predtým, než použijete ovládaÄće (ÄŹalej len âÄěsoftvérâÄú) pre zariadenia GlidePoint, DualPoint, StickPointer a pod. (ÄŹalej len âÄěukazovacie zariadenieâÄú) spoloÄćnosti. Používaním softvéru vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami nesúhlasíte, softvér nepoužívajte. 

1. Používanie softvéru
Softvér sa môže nainÅ¡talovaÅ¥ a používaÅ¥ na jednom osobnom poÄćítaÄći, ktorý obsahuje ukazovacie zariadenie spoloÄćnosti. 

2. Vlastníctvo práv
SpoloÄćnosÅ¥ si vyhradzuje vÅ¡etky práva na softvér vrátane práva na duÅ¡evné vlastníctvo.

3. Kopírovanie
Softvér ani žiadna jeho ÄćasÅ¥ sa nesmú kopírovaÅ¥. Môže sa vÅ¡ak vytvoriÅ¥ jedna kópia softvéru na úÄćely zálohovania.

4. Ãöpravy a zmeny
Softvér ani žiadna jeho ÄćasÅ¥ sa nesmú upravovaÅ¥, meniÅ¥, spätne zostavovaÅ¥, dekompilovaÅ¥ ani rozkladaÅ¥. Nesmiete nikoho nútiÅ¥ tieto Äćinnosti vykonaÅ¥. 

5. Používanie inými používateľmi
Softvér ani žiadna jeho ÄćasÅ¥ sa nesmú prenášaÅ¥, prenajímaÅ¥, najímaÅ¥ alebo iným spôsobom poskytovaÅ¥ iným používateľom. 

6. Odmietnutie záruky
SpoloÄćnosÅ¥ nenesie zodpovednosÅ¥ za žiadne Å¡kody (vrátane, ale nie výhradne, za priame, nepriame, následné alebo mimoriadne Å¡kody) spôsobené používaním softvéru. SpoloÄćnosÅ¥ bez akýchkoľvek pochybností nenesie zodpovednosÅ¥ za žiadne spory týkajúce sa softvéru v súvislosti s právom na duÅ¡evné vlastníctvo iných osôb. 
Používateľ softvér používa na vlastnú zodpovednosÅ¥ a nesie zodpovednosÅ¥ za akúkoľvek Å¡kodu týkajúcu sa poÄćítaÄćového systému, ako aj za stratu údajov vyplývajúcu z používania softvéru. 

7. Balík DPInst
InÅ¡talaÄćný balík ovládaÄćov (ÄŹalej len âÄěbalík DPInstâÄú) poskytovaný spoloÄćnosÅ¥ou Microsoft Corporation (ÄŹalej len âÄěMicrosoftâÄú) bez poplatkov sa môže používaÅ¥ len v prípade súhlasu s nasledujúcimi podmienkami:
a) Balík DPInst sa môže použiÅ¥ len na úÄćely inÅ¡talácie softvéru.
b) Balík DPInst ani žiadna jeho ÄćasÅ¥ sa nesmú upravovaÅ¥, meniÅ¥, spätne zostavovaÅ¥, dekompilovaÅ¥ ani rozkladaÅ¥.
c) Balík DPInst ani žiadna jeho ÄćasÅ¥ sa nesmú prenajímaÅ¥, najímaÅ¥ alebo iným spôsobom poskytovaÅ¥ iným používateľom. 
d) Balík DPInst sa nesmie kopírovaÅ¥. (Môže sa vÅ¡ak vytvoriÅ¥ jedna kópia balíka DPInst na úÄćely zálohovania.)
e) SpoloÄćnosÅ¥ Microsoft si vyhradzuje vÅ¡etky práva na balík DPInst. 
f) Ochranné známky spoloÄćnosti Microsoft sa nesmú použiÅ¥ v názvoch vlastných programov používateľa ani žiadnym spôsobom, ktorý by naznaÄćoval, že vlastné programy používateľa pochádzajú od spoloÄćnosti Microsoft, alebo ich spoloÄćnosÅ¥ Microsoft schválila. 
g) SpoloÄćnosÅ¥ Microsoft nebude pre balík DPInst poskytovaÅ¥ žiadne služby technickej podpory.
h) Licencia sa poskytuje pre balík DPInst âÄětaký, aký jeâÄú. SpoloÄćnosÅ¥ Microsoft nebude niesÅ¥ zodpovednosÅ¥ za žiadne Å¡kody, ktoré vzniknú používaním balíka DPInst. SpoloÄćnosÅ¥ Microsoft bez akýchkoľvek pochybností nenesie zodpovednosÅ¥ za žiadne spory týkajúce sa balíka DPInst v súvislosti s právom na duÅ¡evné vlastníctvo iných osôb. 
i) Používateľ musí dodržiavať všetky príslušné národné a medzinárodné právne predpisy a nariadenia týkajúce sa exportu, ktoré sa vzťahujú na balík DPInst. 
j) Od spoloÄćnosti Microsoft sa môže požadovaÅ¥ náhrada Å¡kôd do výšky 5 USD.

8. Rôzne
(1) Technické parametre a príruÄćky softvéru sa môžu zmeniÅ¥ bez predchádzajúceho upozornenia. 
(2) Rozhodujúcim právom tejto zmluvy je právny poriadok Japonska. Akékoľvek spory, konflikty alebo rozdielne názory, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s touto zmluvou, budú vyriešené na okresnom súde v Tokiu.
(3) Neexistujú žiadne písomné ani ústne zmluvy, predtlaÄćené alebo iným spôsobom oznámené Å¡tandardné podmienky používania, záruky, zistenia Äći dohody, ktoré by ovplyvÅąovali túto zmluvu. Táto zmluva nahrádza vÅ¡etky predchádzajúce písomné a ústne dohody a zmluvy uzatvorené medzi stranami. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.35