Eula_CZ.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Podmínky softwarové licence

Tyto licenÄŤní podmínky jsou dohodou (dále jen „Dohoda“) mezi vámi a spoleÄŤností Alps Electric Co., Ltd. (dále jen „SpoleÄŤnost“). PÅ™ed použitím ovladaÄŤÅ¯ (dále jen „Software“) výrobků GlidePoint, DualPoint, StickPointer atd. (dále jen „Ukazovací zařízenÃ­â€ś) vyrábÄ›ných SpoleÄŤností si tyto podmínky pÅ™eÄŤtÄ›te. Používáním Softwaru pÅ™ijímáte podmínky uvedené v této DohodÄ›. Pokud je nepÅ™ijmete, nemůžete Software používat. 

1. Použití Softwaru
Software můžete nainstalovat na jeden osobní poÄŤÃ­taÄŤ, který je vybaven Ukazovacím zařízením SpoleÄŤnosti, a používat jej na nÄ›m.

2. Vlastnictví práv
SpoleÄŤnost si vyhrazuje vÅ¡echna práva k Softwaru vÄŤetnÄ› práv na ochranu duÅ¡evního vlastnictví.

3. Kopírování
Nesmíte kopírovat Software ani jeho ÄŤÃ¡st. AvÅ¡ak můžete si zhotovit jednu kopii Softwaru za ÃºÄŤelem zálohy.

4. Úpravy a změny
Nesmíte upravovat nebo mÄ›nit Software ani jeho ÄŤÃ¡sti, stejnÄ› tak provádÄ›t jejich zpÄ›tnou analýzu, zpÄ›tný pÅ™eklad nebo pÅ™evod ze strojového kódu. Nesmíte to dovolit ani tÅ™etím osobám. 

5. Použití třetími osobami
Žádnou ÄŤÃ¡st Softwaru nesmíte pÅ™enášet, pronajímat nebo jiným způsobem poskytovat tÅ™etím osobám.

6. Ustanovení o omezení záruky
SpoleÄŤnost není zodpovÄ›dná za jakékoli Å¡kody (což zahrnuje mimo jiné přímé, nepřímé, následné nebo zvláštní Å¡kody) způsobené používáním Softwaru. Aby nedoÅ¡lo k pochybám, SpoleÄŤnost nezodpovídá za jakékoli spory ve vÄ›ci Softwaru týkající se práv duÅ¡evního vlastnictví tÅ™etí osoby. 
Software používáte na vlastní zodpovÄ›dnost a jste zodpovÄ›dní za každé poÅ¡kození poÄŤÃ­taÄŤového systému nebo ztrátu dat způsobenou používáním Softwaru.

7. Instalátor balíku ovladaÄŤÅ¯
Můžete bezplatnÄ› používat Instalátor balíku ovladaÄŤÅ¯ (Driver Package Installer, dále „Dpinst“), pokud souhlasíte s následujícími podmínkami:
(a) Můžete používat DPInst pouze za ÃºÄŤelem instalace Softwaru.
(b) Nesmíte upravovat nebo mÄ›nit DPInst ani jeho ÄŤÃ¡sti, stejnÄ› tak provádÄ›t jejich zpÄ›tnou analýzu, zpÄ›tný pÅ™eklad nebo pÅ™evod ze strojového kódu.
(c) Žádnou ÄŤÃ¡st DPInst nesmíte pÅ™enášet, pronajímat nebo jiným způsobem poskytovat tÅ™etím osobám. 
(d) Nesmíte kopírovat DPInst. (AvÅ¡ak můžete si zhotovit jednu kopii DPInst za ÃºÄŤelem zálohy.)
(e) SpoleÄŤnost Microsoft si vyhrazuje vÅ¡echna práva k DPInst. 
(f) Nesmíte používat ochranné známky spoleÄŤnosti Microsoft v názvech svých programů nebo způsobem, který naznaÄŤuje, že tyto programy pocházejí od spoleÄŤnosti Microsoft nebo jsou jí podporovány.
(g) SpoleÄŤnost Microsoft nebude pro DPInst poskytovat žádnou podporu.
(h) DPInst je licencován bez dalších záruk a spoleÄŤnost Microsoft nezodpovídá za žádné Å¡kody způsobené DPInst. Aby nedoÅ¡lo k pochybám, spoleÄŤnost Microsoft nezodpovídá za jakékoli spory ve vÄ›ci DPInst týkající se práv duÅ¡evního vlastnictví tÅ™etí osoby. 
(i) Musíte dodržovat veškeré domácí a mezinárodní zákony předpisy o vývozu týkající se DPInst.
(j) Od spoleÄŤnosti Microsoft můžete získat odÅ¡kodnÄ›ní do výše 5,00 USD.

8. Různé
(1) SpoleÄŤnost může v budoucnu zmÄ›nit údaje o Softwaru nebo příruÄŤky k nÄ›mu bez pÅ™edchozího oznámení. 
(2) Tato Dohoda se řídí zákony Japonska. Jakékoli pochyby, spory nebo názorové rozdíly, které mohou vyplývat z této Dohody nebo s ní souviset, budou řešeny obvodním soudem v Tokiu.
(3) Neexistují žádné písemné ÄŤi slovní dohody, pÅ™edtiÅ¡tÄ›né nebo jinak sdÄ›lené standardní podmínky, záruky, vyjádÅ™ení nebo dohody týkající se této Dohody a tato Dohoda nahrazuje vÅ¡echny pÅ™edchozí písemné i ústní dohody a smlouvy mezi stranami. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.67