Eula_PL.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Warunki umowy licencyjnej oprogramowania

Niniejsze warunki stanowiÄ… umowÄ™ („Umowa”) pomiÄ™dzy użytkownikiem a firmÄ… Alps Electric Co., Ltd. („Firma”). Przed rozpoczÄ™ciem korzystania ze sterowników („Oprogramowanie”) urzÄ…dzeÅ„ GlidePoint, DualPoint, StickPointer etc. („UrzÄ…dzenie wskazujÄ…ce”) Firmy należy przeczytać te warunki. Korzystanie z Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na warunki Umowy. Jeżeli użytkownik nie akceptuje warunków umowy, nie należy korzystać z Oprogramowania. 

1.Korzystanie z Oprogramowania
Użytkownik może zainstalować i korzystać z Oprogramowania na jednym komputerze osobistym wyposażonym w Urządzenie wskazujące.

2.Prawo własności
Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania, w tym prawa własności intelektualnej.

3.Kopia
Kopiowanie Oprogramowania w całości lub w części jest zabronione. Można jednak wykonać jedną kopię zapasową Oprogramowania.

4.Modyfikacje i zmiany
Nie wolno dokonywać modyfikacji, zmian, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji ani dezasemblacji Oprogramowania w całości ani w części. Nie wolno zezwalać na wykonywanie tych czynności osobom trzecim. 

5.Korzystanie przez osoby trzecie
Nie wolno przekazywać, wypożyczać, dzierżawić lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania osobom trzecim w całości ani w części.

6.Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Firma nie będzie odpowiadać za żadne szkody (a w szczególności szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub szczególne) spowodowane korzystaniem z Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości Firma nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek spory dotyczące Oprogramowania związane z prawem własności intelektualnej innych firm. 
Użytkownik korzysta z Oprogramowania na własną odpowiedzialność i odpowiada za wszelkie szkody dotyczące systemu komputerowego oraz utratę danych, wynikające z korzystania z Oprogramowania.

7.DPInst
Użytkownik może bezpÅ‚atnie korzystać z oprogramowania Driver Package Installer („DPInst”) dostarczonego przez firmÄ™ Microsoft Corporation („Microsoft”) jedynie w przypadku wyrażenia zgody na poniższe warunki:
(a) Z oprogramowania DPInst można korzystać wyłącznie w celu instalacji Oprogramowania.
(b) Nie wolno dokonywać modyfikacji, zmian, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji ani dezasemblacji oprogramowania DPInst w całości ani w części.
(c) Nie wolno wypożyczać, dzierżawić ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim oprogramowania DPInst w całości ani w części. 
(d) Nie wolno kopiować oprogramowania DPInst.
 (Można jednak wykonać jedną kopię zapasową oprogramowania DPInst.)
(e) Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania DPInst. 
(f) Zabrania się używania znaków towarowych firmy Microsoft w nazwach programów lub w sposób sugerujący, że programy pochodzą z firmy Microsoft lub są przez nią rekomendowane.
(g) Firma Microsoft nie zapewnia pomocy technicznej dotyczÄ…cej oprogramowania DPInst.
(h) Oprogramowanie DPInst jest licencjonowane w stanie „tak jak jest”, a firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za żadne szkody poniesione przez użytkownika wynikajÄ…ce z korzystania z oprogramowania DPInst. W celu unikniÄ™cia wÄ…tpliwoÅ›ci, firma Microsoft nie bÄ™dzie odpowiadać za jakiekolwiek spory dotyczÄ…ce oprogramowania DPInst zwiÄ…zane z prawem wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej innych firm. 
(i) Należy przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących eksportu, które mają zastosowanie w przypadku oprogramowania DPInst.
(j) Możliwe jest uzyskanie rekompensaty od firmy Microsoft za szkody do wysokości 5,00 USD.

8.Inne
(1) Firma może zmienić w przyszłości i bez powiadomienia specyfikację i instrukcje obsługi Oprogramowania. 
(2) W przypadku tej umowy obowiązującym jest prawo Japonii. Wszelkie spory, kontrowersje i różnice zdań wynikające lub związane z tą Umową będą rozpatrywane przez Sąd Okręgowy miasta Tokio.
(3) Nie istnieją pisemne ani ustne umowy, uprzednio wydrukowane lub w inny sposób ogłoszone standardowe warunki i postanowienia, gwarancje, szczegóły lub porozumienia mające wpływ na niniejszą Umowę. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne i ustne porozumienia i umowy pomiędzy stronami. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.35