eulaTRK.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

SON KULLANICI L0SANS ANLA^MASI

(AMD CATALYST"!)ÖNEML0-D0KKATLE OKUYUN: A^AIDAK0 ^ART VE KO^ULLARI D0KKATLE OKUYUP KABUL ETMEDEN YAZILIM, DOKÜMANTASYON (A^AIDA AÇIKLANMAKTADIR) VEYA BUNLARLA 0LG0L0 HERHANG0 B0R BÖLÜMÜ (TOPLU HALDE "YAZILIM" OLARAK ANILACAK) KURMAYIN, KOPYALAMAYIN VEYA KULLANMAYIN. BU, S0Z0N (ÖZEL VEYA TÜZEL) (B0R ARADA "S0Z" VE "S0Z0N") 0LE ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ("AMD") ARASINDA YAPILAN RESM0 B0R ANLA^MADIR ("ANLA^MA").0^BU ANLA^MANIN ^ARTLARINI KABUL ETM0YORSANIZ BU YAZILIMI KURMAYIN, KOPYALAMAYIN VEYA KULLANMAYIN. YAZILIMI KURMANIZ, KOPYALAMANIZ VEYA KULLANMANIZ, 0^BU ANLA^MANIN KO^UL VE ^ARTLARINI KABUL ETT00N0Z ANLAMINA GEL0R.1. TANIMLAR.

	

a) "Dokümantasyon", Yaz1l1m veya onun bir k1sm1 ile balant1l1, içinde geçen veya dahilinde verilen kurulum bilgileri ve çevrimiçi veya elektronik dokümanlard1r.

b) "Fikri Mülkiyet Hakk1" dünyan1n herhangi bir yerinde kabul edilen telif haklar1, ticari markalar, ticari s1rlar, patentler, maskeleme i_leri ve ilgili, benzer veya dier fikri mülkiyet haklar1 ile bunlarla ilgili tüm uygulamalar ve tescillerdir.2. L0SANS. 0_bu Anla_ma'n1n _art ve ko_ullar1na tabi olmak ko_uluyla, AMD Siz'e, Yaz1l1m'1 yaln1zca AMD i_lemciler içeren veya bunlarla birlikte çal1_an sistemlerde kullanman1za ili_kin özel olmayan, lisans ücreti gerektirmeyen, geri al1nabilir, devredilemez, s1n1rl1, telif lisans1 vermektedir.3. KISITLAMALAR. Bölüm 2'de aç1kça belirtilenler d1_1nda, Yaz1l1m üzerinde aç1k, mutazamm1n, önceden verilen beyan1n dei_tirilmesinden doan veya dier herhangi bir hak verilmemektedir. Yaz1l1m'1 kullan1m1n1za ili_kin dier k1s1tlamalar a_a1daki gibidir. ^unlar1 yapmamal1s1n1z: 

a) dei_iklik veya Yaz1l1m'dan türetilen çal1_malar;

b) Yaz1l1m'1 da1tmak, yay1nlamak, te_hir etmek, atamak veya ba_ka bir _ekilde devretmek;

c) derlemeyi çözmek, ters mühendislik yapmak, kaynak koda dönü_türmek veya Yaz1l1m'1 ba_ka bir _ekilde insanlar taraf1ndan alg1lanabilecek biçimde indirgemek (geçerli kanunlar taraf1ndan izin verilenler d1_1nda);

d) Yaz1l1m dahilindeki herhangi bir telif, ticari marka veya patent bildirimini/bildirimlerini dei_tirmek veya kald1rmak;

e) Yaz1l1m'1 _u amaçlarla kullanmak: (i) patent korumas1 elde etmek için dorudan gizli bilgilerden türetilen icatlar geli_tirmek; (ii) Size ait patent ve patent uygulamalar1n1n analizinde yard1m almak; (iii) mevcut patentler üzerinde dei_iklik yapmak.

	

4. GER0B0LD0R0M. AMD'ye, Yaz1l1m ile ilgili herhangi bir öneri, yorum veya dier geribildirimler ("Geribildirim" olarak an1lacak) gönderme yükümlülüünüz yoktur. Ancak, AMD, Sizden ald11 herhangi bir geribildirimi Yaz1l1m'1 veya dier AMD ürünlerini, yaz1l1m ve teknolojilerini geli_tirmek için kullanabilir. Buna göre, AMD ve onun bal1 ve alt kurulu_lar1na AMD'ye gönderdiiniz herhangi bir Geribildirim'i, Yaz1l1m veya dier AMD ürünleri ile yaz1l1m ve teknolojilerinde, dorudan veya dolayl1 olarak kullanmak, yeniden üretmek, lisanslamak, alt lisanslamak, da1tmak, yapmak, yapm1_ olmak, satmak ve dier _ekilde pazarlamak için dünyan1n her yerinde geçerli, özel olmayan, geri al1namaz, lisans ücreti gerektirmeyen, daimi lisans veriyorsunuz. Buna ek olarak, (a) herhangi bir üçüncü _ahs1n Fikri Mülkiyet Hakk1 olduunu bildiiniz veya (b) ilgili Geribildirim'de kullan1lan veya Geribildirim'den türetilen herhangi bir ürünün lisans ko_ullar1n1 gerektiren ya da lisanslanm1_ AMD fikri mülkiyeti olan veya ba_ka bir _ekilde üçüncü _ah1slarla payla_1lm1_ olan Gerbildirim'lerde bulunmamay1 kabul ediyorsunuz.5. YAZILIM MÜLK0YET0 VE TEL0F HAKKI. Yaz1l1m ve dahilindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklar1 yaln1zca AMD veya onun lisans sahiplerinin özel mülkiyetidir ve Size, i_bu Anla_ma'da aç1kça ifade edilenler d1_1nda bir hak, mülkiyet veya pay verilmemektedir. Yaz1l1m'1n izinsiz çoalt1lmas1na engel olmay1 kabul ediyorsunuz. Yaz1l1m dahilindeki ve Yaz1l1m'a yönelik tüm haklar, bununla ilgili tüm kopyalar (tamam1 veya bir bölümü ve herhangi bir formda) ve tüm haklar ve bunlar dahilindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklar1 AMD'de kalacakt1r. AMD, i_bu belgenin Bölüm 2'sinde aç1kça belirtilenler d1_1nda, AMD patentleri, telif haklar1, ticari markalar1 veya ticari s1r bilgilerine ili_kin herhangi bir aç1k veya mutazamm1n hak vermemektedir.6. GARANT0 FERAGATNAMES0: YAZILIM "OLDUU ^EK0LDE" VE HERHANG0 B0R GARANT0 VER0LMEKS0Z0N SALANMAKTADIR. AMD; SATILAB0L0RL0K, BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK, MÜLK0YET, HAK 0HLAL0 OLMAMASI, YAZILIMIN KES0NT0S0Z VEYA HATASIZ ÇALI^MASI YA DA T0CAR0 TEAMÜLDEN VEYA KULLANIM B0Ç0M0NDEN DOAN ZIMN0 GARANT0LER DAH0L FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KO^ULUYLA, AÇIK, ZIMN0 VEYA N0ZAM0 TÜM GARANT0LERDEN FERAGAT ETMEKTED0R. 0^BU YAZILIMIN KULLANIMINA 0L0^K0N TÜM R0SKLER S0ZE A0TT0R. Baz1 yarg1 alanlar1nda z1mni garantilerin hariç tutulmas1na izin verilmemektedir ve bu nedenle yukar1da bahsi geçen hariç tutma Sizin için geçerli olmayabilir.7. SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI VE TAZM0N: AMD VE ONUN L0SANS SAH0PLER0, H0ÇB0R KO^ULDA, BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN VEYA BU ANLA^MADAN KAYNAKLANAN CEZA0, DORUDAN, ARIZ0, DOLAYLI, ÖZEL VEYA NET0CE KAB0L0NDEN DOAN HASARLARDAN, AMD VE ONUN L0SANS SAH0PLER0 0LG0L0 HASARLARIN OLASILII KONUSUNDA UYARILMI^ OLSALAR B0LE, SORUMLU DE0LD0R. AMD'nin her türlü zarar, kay1p veya dava nedeni (sözle_me, haks1z fiil (ihmal dahil olmak üzere) veya ba_ka _ekillerde) için Size kar_1 yükümlülüü hiçbir durumda 100ABD $'1n1 geçmeyecektir. AMD ve onun lisans sahiplerini ve bunlar1n yöneticileri, görevlileri, çal1_anlar1, ortaklar1 veya acentelerini; Yaz1l1m'1 kullan1m1n1zdan veya i_bu Anla_ma'n1n _art ve ko_ullar1n1 ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir kay1p, hasar, sorumluluk ve dier masraflara (makul miktardaki avukatl1k ücretleri de dahil olmak üzere) kar_1 koruyaca1n1z1, tazmin edeceinizi ve beri k1laca1n1z1 kabul ediyorsunuz.8. 0HRACAT KISITLAMALARI: ABD 0hracat 0daresi Yönetmelikleri ("EAR"), (15 C.F.R.Bölüm 730 ile 774) ve 5 May1s 2009 tarihli AB Konseyi Yönetmelikleri (EC) No 428/2009 dahil fakat bunlarla s1n1rl1 olmamak ko_uluyla; ABD, Avrupa ve dier ülkelerde geçerli olan tüm ihracat yasalar1na uymakla yükümlüsünüz. 0laveten, EAR'nin Bölüm 740.6's1 uyar1nca; ABD Ticaret Bakanl11 Endüstri ve Güvenlik Ofisi veya EAR dahilinde Lisans 0stisnas1 ile izin verilen durumlar d1_1nda, (1) AMD'den temin ettiiniz hiçbir s1n1rl1 teknolojiyi, yaz1l1m1 veya kaynak kodu D:1, E:1 veya E:2 Ülke Gruplar1 dahilindeki bir ülkeye ihraç etmeyeceinizi, yeniden ihraç etmeyeceinizi veya sürmeyeceinizi ya da (2) Ticari Kontrol Listesi (EAR K1s1m 774'ün Ek 1'inde bulunmaktad1r) tan1mlanan milli güvenlik kontrollerine konu olan, bahsedilen teknolojiye veya yaz1l1ma sah, dorudan ürünleri D:1, E:1 veya E:2 Ülke Gruplar1na ihraç etmeyeceinizi taahhüt ediyorsunuz. En güncel Ülke Grup listesi veya EAR ya da ilgili yönetmelikler uyar1nca Size dü_en yükümlülüklere ili_kin daha fazla bilgi almak için lütfen, http://www.bis.doc.gov/ adresli ABD Endüstri ve Güvenlik Ofisi internet sitesine bak1n.9. ABD HÜKÜMET0 KISITLI HAKLARI. Yaz1l1m "KISITLI HAKLAR" ile salanmaktad1r. Hükümet taraf1ndan kullan1m, çoaltma veya if_a etme AR 52.227-14 ve DFAR252.227-7013, et seq., veya halefi ile belirlenen k1s1tlamalara tabiidir. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1 AMD'nin fikri mülkiyet haklar1n1n kabulü anlam1na gelir.10. L0SANS FESH0. (1) 0_bu Anla_ma'n1n herhangi bir hükmüne uymaman1z veya (2) i_bu Anla_ma'y1 feshetme isteinizi AMD'ye bildirmeniz durumunda, Anla_ma AMD bildirimi veya yarg1ç çözümü olmaks1z1n ve derhal feshedilecektir. Anla_ma'n1n feshini takiben Yaz1l1m'1 ve tüm kopyalar1n1 silmeniz gerekir. Anla_ma'n1n feshi veya süresinin bitiminden sonra, Bölüm 2 d1_1nda tüm hükümler geçerliliini korumaya devam eder.11. AM0R KANUN. 0_bu Anla_ma Kaliforniya Eyaleti yasalar1 taht1nda haz1rlanm1_t1r ve, yasal kurallar1n çeli_mesi durumu d1_1nda, bu yasalar uyar1nca yorumlanacakt1r. 0_bu Anla_ma söz konusu olduunda, taraflar Santa Clara Bölgesi ve Kaliforniya Kuzey Bölgesi eyalet ve federal mahkemelerinin yetki s1n1rlar1na tabiidir. 0_bu Anla_ma'ya uymaman1z1n onar1lamaz hasarlara neden olabileceini ve AMD'nin, yarg1 yetkisine sahip mahkemeler taraf1ndan karar verilebilecek telafiler yan1nda i_bu Anla_ma uyar1nca ihtiyati tedbir alabileceini kabul etmektesiniz.12. GENEL HÜKÜMLER. AMD'nin önceden al1nan Yaz1l1 onay1 olmaks1z1n bu Anla_ma imzalanamaz ve onay al1nmaks1z1n imzalanan Anla_ma hükümsüzdür. 0_bu Anla_ma'n1n imzalanmas1, taraflar aras1nda herhangi, bir acentelik veya ortakl1k kurulmas1 anlam1na gelmez. 0_bu Anla_ma'n1n tüm hükümleri, mevcut kanun taht1nda yürürlükte ve geçerli olacak _ekilde yorumlanacakt1r. Ancak, i_bu Anla_ma dahilindeki herhangi bir hükmün uygulanamaz hale gelmesi veya yetkili mahkemeler taraf1ndan uygulanamaz olduuna karar verilmesi durumunda ilgili hüküm yok say1l1r ve Anla_ma'n1n geri kalan1 tam olarak yürürlükte kal1r.13. TÜM ANLA^MA. 0_bu Anla_ma, taraflar aras1nda Yaz1l1m'a ili_kin anla_ma ve mutabakat1n tümünü te_kil eder ve taraflar aras1nda önceden yap1lm1_, i_bu Anla_ma'n1n konusu dahilindeki sözlü ve yaz1l1 tüm anla_malar1, tart1_malar1 ve mutabakatlar1 kapsar ve bunlar1n yerlerine geçer. Yaz1l1 olarak yap1lmad11 ve iki taraf1nda yetkili temsilcileri taraf1ndan imzalanmad11 müddetçe bu Anla_ma'n1n hiçbir hükmünden feragat edilemez veya hiçbir hükmü üzerinde dei_iklik yap1lamaz.AMD, görsel deneyiminizi geli_tirmek amac1yla AMD ekran kart1 modeli, ayg1t kimlii ve benzer sistem bilgileri gibi ki_isel olmayan bilgiler toplayabilir.0_bu Anla_ma'n1n _art ve ko_ullar1n1 kabul ediyorsan1z lütfen "Kabul Et" dümesine bas1n. 0_bu Anla_ma'n1n _art ve ko_ullar1n1 kabul etmiyorsan1z lütfen "Reddet" dümesine bas1n ve Yaz1l1m'1 kullanmay1n.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.55