eulaSVE.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

(AMD CATALYST"!)VIKTIGT-LÄS NOGGRANT: DU SKA INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA DEN BIFOGADE PROGRAMVARAN, DOKUMENTATIONEN (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN), ELLER NÅGON DEL DÄRAV, (SAMMANTAGET "PROGRAMVAR") FÖRRÄN DU HAR NOGGRANT LÄST OCH GODKÄNT FÖLJANDE VILLKOR. DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL ("AVTAL") MELLAN DIG (ANTINGEN EN INDIVID ELLER ENHET) (SAMMANTAGET "DU" OCH "DIN"/"DITT"/"DINA") OCH ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ("AMD").OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA AVTAL SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA. GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU AVTALETS ALLA VILLKOR.1. DEFINITIONER.

	

a) "Dokumentation" betyder installationsskript och online- eller elektronisk dokumentation som är associerad, inkluderad eller tillhandahållen med programvaran, eller någon del därav.

b) "Immateriella rättigheter" betyder alla copyright, varumärken, affärshemligheter, patent, kretskortsschema och alla relaterade, liknande eller övriga immateriella rättigheter som erkänns i någon jurisdiktion i världen, inklusive alla relaterade ansökningar och registreringar.2. LICENS. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger AMD dig härmed en icke-exklusiv, royaltyfri, återkallelig, icke-överförbar, begränsad, copyrightlicens att använda programvaran enbart tillsammans med system eller komponenter som inkluderar eller innefattar AMD-processorer.3. BEGRÄNSNINGAR. Förutom den begränsade licensen som uttryckligen medges i avsnitt 2 häri, har du inga andra rättigheter med avseende på programvaran, varken uttryckliga, underförstådda eller upprättade genom estoppel eller på annat sätt. Ytterligare begränsningar beträffande din användning av programvaran anges nedan. Du får inte: 

a) ändra eller skapa härledda versioner av programvaran;

b) distribuera, publicera, visa, underlicensiera, tilldela eller på annat sätt överföra programvaran;

c) dekompilera, bakåtutveckla, montera ner eller på annat sätt reducera programvaran till en av människan begriplig form (med undantag för vad som är tillåtet enligt lag);

d) ändra eller avlägsna något meddelande beträffande upphovsrättsskyddad copyright, varumärke eller patent i programvaran; eller

e) använda programvaran till att: (i) utveckla uppfinningar som härleds direkt från konfidentiell information för att söka patentskydd; (ii) assistera i analysen av dina patent och patentansökningar; eller (iii) modifiera befintliga patent.

	

4. ÅTERKOPPLING. Du har ingen skyldighet att ge AMD några förslag, synpunkter eller annan återkoppling ("återkoppling") med hänsyn till programvaran. AMD får emellertid använda och inkludera eventuell återkoppling som erhålls från dig för att förbättra programvaran eller andra AMD-produkter, -programvara och -teknik. Med avseende på all eventuell återkoppling som du tillhandahåller AMD ger du därför AMD och dess förknippade bolag och dotterbolag en global icke-exklusiv, oåterkallelig, royaltyfri, oupphörlig licens att, direkt eller indirekt, använda, reproducera, licensiera, underlicensiera, distribera, tillverka, låta tillverka, sälja och på annat sätt kommersialisera återkopplingen i programvaran eller andra AMD-produkter, -programvara och -tekniker. Du godkänner vidare att du inte får tillhandahålla någon återkoppling som (a) du vet är föremål för tredje parts immateriella rättigheter eller (b) är underkastad licensvillkor avsedda att kräva att alla eventuella produkter som inkorporerar eller härleds från sådan återkoppling, eller andra immateriella rättigheter tillhörande AMD, licensieras till eller på annat sätt delas med någon tredje part.5. ÄGANDERÄTT TILL OCH COPYRIGHT FÖR PROGRAMVARAN. Programvaran, inklusive alla immateriella rättigheter däri, är och förblir AMD:s eller dess licensgivares exklusiva egendom och du ska inte ha någon rätt, titel eller licens däri utom enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal. Du godkänner att du ska förhindra obehörig kopiering av programvaran. All titel i och beträffande programvaran, alla kopior därav (i sin helhet eller delvis, och av alla former), samt alla rättigheter och immateriella rättigheter däri ska förbli AMD:s egendom. Med undantag för vad som uttryckligen beskrivs i avsnitt 2 häri ger AMD dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt under AMD:s patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.6. GARANTIFRISKRIVNING: PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. AMD AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER GARANTIER SOM HÄRLEDS FRÅN INDUSTRISED ELLER TIDIGARE BRUK. DU ÅTAR DIG HELA ANSVARET FÖRKNIPPAT MED ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantagande av underförstådda garantier, så det kan hända att ovanstående friskrivning inte gäller dig.7. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING: AMD OCH DESS LICENSGIVARE KOMMER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA EXEMPLARISKA, DIREKTA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR SOM FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN ELLER DETTA AVTAL ÄVEN OM AMD OCH DESS LICENSGIVARE HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. AMD:s totala ansvar gentemot dig för skador, förluster och anspråk (oavsett om det rör sig om kontraktsmässiga eller skadeståndsmässiga (inklusive försumlighet) anspråk eller anspråk av andra slag) skall under inga omständigheter överstiga 100 USD. Du godkänner att du ska hålla AMD och dess licensgivare, samt alla dess styrelseledamöter, direktörer, anställda, förknippade företag och ombud, ansvarsfria från all eventuell förlust, skador, anspråk och andra utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden), som resulterar från din användning av programvaran eller överträdelse av villkoren i detta avtal.8. EXPORTRESTRIKTIONER: Du ska följa alla gällande amerikanska, europeiska och överiga exportlagar, inklusive men inte begränsat till U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), (15 C.F.R. avsnitt 730 t.o.m. 774), och EU-rådets förordning nr 428/2009 den 5 maj 2009. Vidare intygar du härmed enligt avsnitt 740.6 av EAR att, utom i enlighet med en licens som utfärdas av amerikanska handelsdepartementets Bureau of Industry and Security eller enligt vad som tillåts i enlighet med ett licensundantag under EAR, du inte kommer att (1) exportera, omexportera eller släppa någon begränsad teknik, programvara eller källkod du tar emor från AMD till en medborgare i ett land som identifieras i landsgrupp D:1, E:1 eller E:2, eller (2) exportera den direkta produkten av sådan teknik eller programvara till landsgrupp D:1, E:1 eller E:2 om denna utlandstillverkade direkta produkt är föremål för nationella säkerhetskontroller enligt definitionen på handelskontrollistan (som f.n. finns i tillägg 1 till del 774 av EAR). För uppdaterade listor på landsgrupper eller för ytterligare information om EAR eller dina skyldigheter under bestämmelserna ifråga, se webbplatsen för U.S. Bureau of Industry and Security på http://www.bis.doc.gov/.9. BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR USA:S MYNDIGHETER. Programvaran tilhandahålls med "begränsade rättigheter". Myndighetens användning, duplicering och avslöjande begränsas i enlighet med angivelserna i FAR 52.227-14 och DFAR252.227-7013, et seq., eller dess efterföljare. Myndighetens användning av programvaran utgör bekräftelse av AMD:s immateriella äganderätt i programvaran.10. UPPSÄGNING AV LICENS. Detta avtal kommer att sägas upp omedelbart utan förvarning från AMD eller rättsligt beslut om (1) du underlåter att efterleva något villkor i detta avtal, eller (2) du meddelar AMD att du vill säga upp detta avtal. När avtalet sägs upp måste du radera eller förstöra alla kopior av programvaran. När detta avtal sägs upp eller går ut kommer samtliga villkor att överleva utom avsnitt 2.11. STYRANDE LAG. Detta avtal utställs under och ska tolkas i enlighet med lagstiftningen i State of California, med undantag för dess lagkonfliktsregler. Varje part underställer sig jurisdiktionen hos de statliga och federala domstolarna i Santa Clara County och Northern District of California med avseende på detta avtal. Du godkänner att din överträdelse mot detta avtal kan orsaka irreparabel skada och godkänner att AMD ska vara berättigad att söka ålagd lindring under detta avtal, såväl som sådant ytterligare skadestånd som kan tilldelas av en domstol med behörig jurisdiktion.12. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Du får inte överlåta detta avtal utan skriftligt förhandsmedgivande från AMD och eventuellt överlåtande utan sådant medgivande ska anses ogiltigt. Partnera avser inte skapa någon form av agenturs- eller partnerskapsförhållande dem emellan genom detta avtal. Varje villkor i detta avtal ska tolkas på ett sådant sätt att det är verkningsfulltoch giltigt under gällande lag. I händelse av att något villkor i detta avtal är eller bedöms vara ej upprätthållbart av en domstol med behörig jurisdiktion ska emellertid villkoret i fråga anses vara raderat och resten av avtalet ska fortfarande vara gällande i full kraft.13. HELA AVTALET. Detta avtal utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan parterna med avseende på programvaran och ersätter och kombinerar alla tidigare muntliga och skriftliga avtal, diskussioner och överenskommelser dem emellan beträffande ämnet i detta avtal. Inget upphävande eller ändring av något villkor i detta avtal ska vara bindande såvida det inte görs skriftligen och undertecknas av en godkänd representant för vardera parten.För att kunna förbättra din grafikupplevelse kan AMD insamla icke-personlig information, inklusive modellen på AMD-grafikprodukten, dess enhets-ID och annan systeminformation.Om du godkänner och accepterar villkoren i detta avtal, tryck på "Acceptera". Om du inte godkänner och accepterar villkoren i detta avtal och du klickar på "Acceptera inte" har du inte tillstånd att använda programvaran.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.66