eulaPLK.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

UMOWA LICENCYJNA U{YTKOWNIKA KOCCOWEGO

(AMD CATALYST"!)WA{NE  PRZECZYTAJ UWA{NIE: PRZED ZAINSTALOWANIEM, SKOPIOWANIEM LUB U{YCIEM DOACZONEGO OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTACJI (OKREZLONYCH PONI{EJ) LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZZCI (ACZNIE OPROGRAMOWANIA ) UWA{NIE PRZECZYTAJ I ZAAKCEPTUJ NINIEJSZE WARUNKI. TO JEST PRAWNIE WI{CA UMOWA ( UMOWA ) POMIDZY U{YTKOWNIKIEM (OSOB FIZYCZN LUB PRAWN) (DALEJ ZWANYM U{YTKOWNIKIEM ) ORAZ SPÓAK ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ( AMD ).JE{ELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE INSTALUJ, NIE KOPIUJ ANI NIE U{YWAJ OPROGRAMOWANIA. INSTALUJC, KOPIUJC LUB U{YWAJC OPROGRAMOWANIE AKCEPTUJESZ WSZYSTKIE WARUNKI I POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY.1. DEFINICJE.

	

a) Dokumentacja oznacza skrypty instalacji oraz dokumentacj online lub elektroniczn powizan, zaBczon lub dostarczon w zwizku z Oprogramowaniem lub jakkolwiek jego cz[ci.

b) Prawa wBasno[ci intelektualnej oznaczaj wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, patenty, topologie ukBadów scalonych oraz wszelkie powizane, podobne lub inne prawa wBasno[ci intelektualnej uznawane w jakiejkolwiek jurysdykcji na caBym [wiecie, w tym wszelkie powizane zgBoszenia i zastrze|enia.2. LICENCJA. Zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy, firma AMD niniejszym przyznaje Licencjobiorcy niewyBczn, bezpBatn, odwoBaln, niezbywaln, ograniczon licencj na u|ytkowanie Oprogramowania wyBcznie w poBczeniu z systemami i skBadnikami obejmujcymi lub zawierajcymi procesory AMD.3. OGRANICZENIA. Z wyjtkiem ograniczonej licencji wyraznie przyznanej w Punkcie 2 niniejszej Umowy, Licencjobiorca nie posiada |adnych innych praw wzgldem Oprogramowania, wyra|onych ani domniemanych, powstaBych poprzez estoppel lub w jakikolwiek inny sposób. Poni|ej okre[lono dalsze ograniczenia zwizane z u|ytkowaniem Oprogramowania przez Licencjobiorc. Licencjobiorca nie mo|e: 

a) modyfikowa Oprogramowania ani tworzy na jego podstawie oprogramowania pochodnego;

b) rozpowszechnia, publikowa, pokazywa, udziela sublicencji ani w |aden innych sposób przenosi praw wzgldem Oprogramowania;

c) dekompilowa, odtwarza, dezasemblowa czy w inny sposób przetwarza Oprogramowania na zrozumiaB posta (chyba |e jest to dozwolone zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa);

d) zmienia ani usuwa znajdujcych si w Oprogramowaniu informacji dotyczcych praw autorskich, znaków handlowych i patentów; ani

e) wykorzystywa Oprogramowania w celu: (i) tworzenia wynalazków bezpo[rednio na podstawie informacji poufnych, aby uzyska ochron patentow; (ii) analizy patentów i zgBoszeD patentowych Licencjobiorcy; lub (iii) modyfikowania istniejcych patentów.

	

4. INFORMACJE ZWROTNE. Licencjobiorca nie jest zobowizany do przekazywania firmie AMD |adnych sugestii, komentarzy ani innych informacji zwrotnych ( Informacji zwrotnych ) zwizanych z Oprogramowaniem. Jednak|e firma AMD mo|e wykorzystywa wszelkie Informacje zwrotne otrzymane od Licencjobiorcy w celu usprawnienia Oprogramowania i innych produktów, programów i technologii firmy AMD. W zwizku z powy|szym, w odniesieniu do wszelkich Informacji zwrotnych, Licencjobiorca przyznaje firmie AMD i jej podmiotom stowarzyszonych i zale|nym nieograniczon terytorialnie, niewyBczn, nieodwoBaln, bezpBatn i do|ywotni licencj na bezpo[rednie i po[rednie u|ytkowanie, powielanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, sprzedawanie i innego rodzaju komercjalizowanie Informacji zwrotnych w Oprogramowaniu i innych produktach, programach i technologiach firmy AMD. Licencjobiorca zobowizuje si tak|e nie przekazywa |adnych Informacji zwrotnych, które (a) zgodnie z wiedz Licencjobiorcy podlegaj jakimkolwiek Prawom wBasno[ci intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej, lub (b) podlegaj warunkom licencyjnym, które wymagaj, aby produkty zawierajce takie Informacje zwrotne lub utworzone na podstawie takich Informacji zwrotnych lub innej wBasno[ci intelektualnej firmy AMD zostaBy udostpnione jakiejkolwiek stronie trzeciej (na podstawie licencji lub w jakikolwiek inny sposób).5. PRAWA WAASNOZCI I PRAWA AUTORSKIE WZGLDEM OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie, w tym wszelkie powizane Prawa wBasno[ci intelektualnej, s i pozostaj wyBczn wBasno[ci firmy AMD lub jej licencjodawców, a Licencjobiorca nie posiada |adnych innych praw, tytuBów ani udziaBów w Oprogramowaniu, ni| te, które zostaBy wyraznie okre[lone w niniejszej Umowie. Licencjobiorca zobowizuje si zapobiega wszelkiemu nieupowa|nionemu kopiowaniu Oprogramowania. Wszelkie tytuBy w odniesieniu do Oprogramowania, wszelkie jego kopie (caBo[ci lub cz[ci, w dowolnej formie) oraz wszelkie powizane prawa, w tym Prawa wBasno[ci intelektualnej, pozostaj wBasno[ci firmy AMD. Je|eli nie zostaBo to wyraznie okre[lone w Punkcie 2 niniejszej Umowy, firma AMD nie przyznaje Licencjobiorcy |adnego wyra|onego ani domniemanego prawa wzgldem patentów, praw autorskich, znaków handlowych ani tajemnic handlowych firmy AMD.6. WYACZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI Z TYTUAU GWARANCJI: OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST , BEZ {ADNEJ GWARANCJI. FIRMA AMD NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOZCI Z TYTUAU JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRA{ONYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOZCI ANI PRZYDATNOZCI DO OKREZLONEGO CELU, TYTUAU, NIENARUSZANIA PRAW, NIEPRZERWANEGO ANI WOLNEGO OD BADÓW DZIAAANIA OPROGRAMOWANIA, ANI GWARANCJI WYNIKAJCYCH ZE ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB U{YTKOWANIA. CAAE RYZYKO ZWIZANE Z U{YTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. Niektóre prawodawstwa nie zezwalaj na wyBczenie rkojmi, wic w takim wypadku powy|sze wyBczenia nie bd miaBy zastosowania.7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI I ODSZKODOWANIE: FIRMA AMD ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE BD W {ADNYCH OKOLICZNOZCIACH PONOSI ODPOWIEDZIALNOZCI WZGLDEM LICENCJOBIORCY Z TYTUAU JAKICHKOLWIEK SZKÓD DOMNIEMANYCH, BEZPOZREDNICH, PRZYPADKOWYCH, POZREDNICH, SPECJALNYCH ANI WYNIKOWYCH, KTÓRE WYNIKAJ Z U{YTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB Z NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JE{ELI FIRMA AMD I JEJ LICENCJODAWCY ZOSTAN UPRZEDNIO POWIADOMIENI O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. W |adnym wypadku Bczna kwota odpowiedzialno[ci firmy AMD za wszelkie szkody, straty czy wszczte postpowanie wynikajce z naruszenia umowy, szkody (Bcznie z zaniechaniem) czy innej przyczyny nie przekroczy kwoty 100 USD. Licencjobiorca zobowizuje si zabezpieczy i zwolni firm AMD oraz jej licencjodawców, czBonków zarzdu, czBonków kadry kierowniczej, pracowników, podmioty stowarzyszone i przedstawicieli z odpowiedzialno[ci z tytuBu jakichkolwiek strat, szkód, odpowiedzialno[ci i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów adwokackich), wynikajcych z u|ytkowania Oprogramowania przez Licencjobiorc lub naruszenia warunków i postanowieD niniejszej Umowy.8. OGRANICZENIA EKSPORTOWE: Licencjobiorca zobowizuje si przestrzega wszelkich przepisów prawa eksportowego obowizujcych w USA, Europie i innych obszarach, w tym midzy innymi eksportowych przepisów administracyjnych USA (Export Administration Regulations, EAR), (15 C.F.R., 730-774), oraz Rozporzdzenia Rady UE (WE) nr 428/2009 z 5 maja 2009 roku. Ponadto, zgodnie z Punktem 740.6 EAR, Licencjobiorca niniejszym za[wiadcza, |e, z wyjtkiem licencji przyznanej przez Biuro PrzemysBu i BezpieczeDstwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub innego zezwolenia wynikajcego z EAR, Licencjobiorca zobowizuje si (1) nie eksportowa, reeksportowa ani wypuszcza do kraju nale|cego do Grupy D:1, E:1 lub E:2 |adnej objtej ograniczeniami technologii, oprogramowania ani kodu zródBowego, otrzymanych przez Licencjobiorc od firmy AMD, ani (2) nie eksportowa do kraju nale|cego do Grupy D:1, E:1 lub E:2 bezpo[redniego produktu takiej technologii lub oprogramowania, je|eli taki wyprodukowany zagranic bezpo[redni produkt podlega krajowym zabezpieczeniom okre[lonym na li[cie kontroli handlowej (Commerce Control List) (aktualnie w UzupeBnieniu 1 do Cz[ci 774 EAR). Aktualny wykaz Grup krajów oraz dodatkowe informacje na temat EAR i zobowizaD Licencjobiorcy wynikajcych z takich przepisów mo|na znalez na stronie internetowej Biura PrzemysBu i BezpieczeDstwa USA pod adresem http://www.bis.doc.gov/.9. OGRANICZONE PRAWA RZDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie podlega OGRANICZONYM PRAWOM . U|ytkowanie, kopiowanie i ujawnianie Oprogramowania przez Rzd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom okre[lonym w FAR 52.227-14 i DFAR252.227-7013 i nastpnych, lub w przepisach, które je zastpuj. U|ytkowanie Oprogramowania przez Rzd Stanów Zjednoczonych stanowi przyjcie do wiadomo[ci praw wBasno[ci firmy AMD wzgldem Oprogramowania.10. ROZWIZANIE UMOWY. Niniejsza Umowa zostaje natychmiast rozwizana bez powiadomienia ze strony firmy AMD ani postanowienia sdowego, je|eli (1) Licencjobiorca naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, lub (2) Licencjobiorca powiadomi firm AMD o chci rozwizania niniejszej Umowy. Po rozwizaniu niniejszej Umowy Licencjobiorca zobowizuje si usun lub zniszczy wszystkie kopie Oprogramowania. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, z wyjtkiem postanowieD zawartych w Punkcie 2, zachowuj moc obowizujc po rozwizaniu lub wyga[niciu niniejszej Umowy.11. PRAWO WAAZCIWE. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i bdzie interpretowana zgodnie z przepisami obowizujcymi w stanie Kalifornia, z wyjtkiem przepisów kolizyjnych. Dla celów niniejszej Umowy ka|da strona podporzdkowuje si jurysdykcji stanu i sdów federalnych hrabstwa Santa Clara i PóBnocnego Dystryktu Kalifornii. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomo[ci, |e naruszenie niniejszej Umowy mo|e skutkowa niemo|liw do naprawienia szkod, i upowa|nia firm AMD do dochodzenia zabezpieczenia roszczeD w drodze nakazu sdowego na mocy niniejszej Umowy, a tak|e dalszych zabezpieczeD roszczeD, które mog zosta przyznane przez sd wBa[ciwy.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Licencjobiorca nie mo|e cedowa niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AMD pod rygorem niewa|no[ci. Strony o[wiadczaj, |e niniejsza Umowa nie stwarza |adnych stosunków przedstawicielskich ani partnerskich midzy stronami. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy bd interpretowane w taki sposób, aby zgodnie z obowizujcym prawem byBy obowizujce i wa|ne. Je|eli jednak jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie si niewykonalne lub zostanie uznane za niewykonalne przez jakikolwiek sd wBa[ciwy, takie postanowienie zostanie usunite, a pozostaBa cz[ Umowy zachowa peBn moc.13. CAAOZ POROZUMIENIA. Niniejsza Umowa stanowi caBo[ porozumienia midzy stronami w odniesieniu do Oprogramowania oraz zastpuje i Bczy wszystkie wcze[niejsze ustne i pisemne umowy, omówienia i porozumienia midzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Jakiekolwiek odstpienie lub modyfikacja jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i podpisów upowa|nionych przedstawicieli obydwu stron.Aby móc dostarczy Ci jak najlepszych wra|eD graficznych, AMD mo|e zbiera nie-osobowe informacje wBcznie z modelem produktów graficznych AMD, numerem identyfikacyjnym urzdzenia oraz innymi informacjami systemowymi.Je|eli wyra|asz zgod na przestrzeganie warunków i postanowieD niniejszej Umowy, naci[nij przycisk Zgadzam si . Niewyra|enie zgody na przestrzeganie warunków i postanowieD niniejszej Umowy i naci[nicie przycisku Nie zgadzam si jest równoznacznej z brakiem zgody na u|ytkowanie Oprogramowania.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.76