eulaNOR.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

(AMD CATALYST"!)VIKTIG  LES NØYE: IKKE INSTALLER, KOPIER ELLER BRUK DEN MEDFØLGENDE PROGRAMVAREN, DOKUMENTASJONEN (SOM DEFINERT NEDENFOR) ELLER NOEN DEL AV DENNE (SAMLET KALT «PROGRAMVAREN») FØR DU HAR LEST OG GODTATT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER. DETTE ER EN JURIDISK AVTALE («AVTALE») MELLOM DEG (ENTEN EN ENKELPERSON ELLER EN ENHET) (SAMLET «DU/DEG» ELLER «DIN/DITT») OG ADVANCED MICRO DEVICES, INC. («AMD»).HVIS DU IKKE ER GODTAR VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN. VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN GODTAR DU VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN.1. DEFINISJONER.

	

a) «Dokumentasjon» betyr installasjonsskript og nettbasert eller elektronisk dokumentasjon som er tilknyttet, er inkludert i eller levert i forbindelse med programvaren, eller enhver del av den.

b) «Intellektuelle eiendomsrettigheter» betyr all opphavsrett, alle varemerker, bedriftshemmeligheter, patenter, maskearbeider og alle relaterte, lignende eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som er anerkjent i enhver jurisdiksjon globalt, inkludert alle applikasjoner og registreringer som gjelder dette.2. LISENS. AMD gir deg, under vilkårene og betingelsene i denne avtalen, en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, gjenkallelig, ikke-overførbar, begrenset, kopibeskyttet lisens til å bruke programvaren utelukkende sammen med systemer eller komponenter som inkluderer eller inneholder AMD-prosessorer, der dette gjelder.3. BEGRENSNINGER. Unntatt for den begrensede lisensen som uttrykkelig er gitt i Avsnitt 2 heri, har du ingen andre rettigheter til programvaren, verken uttrykt, underforstått, som oppstår av passivitetsvirkning eller på annen måte. Ytterligere restriksjoner angående din bruk av programvaren er beskrevet nedenfor. Du kan ikke: 

a) modifisere eller lage avledede arbeider av programvaren;

b) distribuere, publisere, vise, viderelisensiere, tildele eller på annen måte overføre programvaren;

c) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere programvaren til en form som kan oppfattes av mennesker (unntatt som tillatt etter gjeldende lov);

d) endre eller fjerne noen merknad(er) om opphavsrett, varemerker eller patenter i programvaren; eller

e) bruke programvaren til: (i) utvikle invensjoner som er direkte avledet av konfidensiell informasjon, for å søke om patentbeskyttelse; (ii) hjelpe med analyse av patentene og patentsøknadene; eller (iii) modifisere eksisterende patenter.

	

4. TILBAKEMELDING. Du har ingen forpliktelse til å gi AMD forslag, kommentarer eller annen tilbakemelding («Tilbakemelding») som gjelder programvaren. AMD kan imidlertid bruke og inkludere enhver tilbakemelding som mottas fra deg til å forbedre programvaren og andre AMD-produkter, -programvarer og -teknologier. Dermed gir du AMD og deres tilknyttede selskaper eller underselskaper, for enhver tilbakemelding du gir til AMD, en global, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, vederlagsfri, tidsubegrenset lisens til direkte eller indirekte å bruke, reprodusere, lisensiere, viderelisensiere, distribuere, lage, få laget, selge og på annen måte kommersialisere tilbakemeldingen i programvaren eller andre AMD-produkter, -programvarer og -teknologier. Du godtar videre å ikke gi noen tilbakemelding som (a) du vet er underlagt intellektuelle eiendomsrettigheter for noen tredjepart eller (b) er underlagt lisensvilkår som søker å kreve at noe produkt som innbefatter eller er avledet av slik tilbakemelding, eller annen intellektuell eiendom for AMD, blir lisensiert til eller på annen måte deles med noen tredjepart.5. EIERSKAP OG OPPHAVSRETT TIL PROGRAMVAREN. Programvaren, inkludert alle intellektuelle eiendomsrettigheter deri, er og forblir kun AMDs eller dets lisensgiveres eksklusive eiendom, og du skal ha ingen rett, eierskap eller interesse deri unntatt som uttrykt beskrevet i denne avtalen. Du godtar å hindre enhver uautorisert kopiering av programvaren. Alt eierskap i og til programvaren, alle kopier derav (helt eller delvis og i enhver form), og alle rettigheter og intellektuelle eiendomsrettigheter deri, skal forbli sikret hos AMD. Unntatt som uttrykkelig gitt i avsnitt 2 heri, gir AMD ingen uttrykt eller underforstått rett til deg under AMDs patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller bedriftshemmelighetsinformasjon.6. FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR: PROGRAMVAREN GIS «SOM DEN ER» UTEN GARANTI AV NOE SLAG. AMD FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP, IKKE-KRENKELSE, AT PROGRAMVAREN VIL KJØRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER GARANTIER SOM KOMMER AV HANDEL ELLER SEDVANE. HELE RISIKOEN I FORBINDELSE MED BRUK AV PROGRAMVAREN TAS AV DEG. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon av underforståtte garantier, så det kan hende at ovennevnte eksklusjon ikke gjelder for deg.7. BEGRENSNING AV ANSVAR OG SKADEERSTATNING: AMD OG DERES LISENSGIVERE VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN STRAFFEMESSIGE, DIREKTE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR AV BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER DENNE AVTALEN, SELV OM AMD OG DETS LISENSGIVERE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. AMDs totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og grunnlag for søksmål (både kontraktmessig, tort (også uaktsomhet) eller annet) skal ikke under noen omstendighet overstige USD 100. Du godtar å forsvare, godtgjøre og holde AMD og deres lisensgivere og enhver av deres direktører, styremedlemmer, ansatte, medarbeidere eller agenter skadesløse fra og mot ethvert og alle tap, skader, ansvar og andre utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) som følger av din bruk av programvaren eller brudd på vilkårene og betingelsene i denne avtalen.8. EKSPORTBEGRENSNINGER: Du skal følge alle gjeldende amerikanske og europeiske lover og andre eksportlover, inkludert, men ikke begrenset til forskrifter fra USAs eksportadministrasjon («EAR») (15 C.F.R. avsnitt 730 til og med 774) og EU. EU-kommisjonens forskrift nr. 428/2009 av 5. mai 2009. Videre, med henvisning til avsnitt 740.6 i EAR, bekrefter du herved at, unntatt med henvisning til en lisens som er gitt av United States Department of Commerce Bureau of Industry and Security (byrå for industri og sikkerhet hos USAs handelsdepartement), eller som på annen måte er tillatt med henvisning til et lisensunntak under EAR, vil du ikke (1) eksportere, gjeneksportere eller utgi noe innskrenket teknologi, programvare eller kildekode du mottar fra AMD til en innbygger i et land i landsgruppene D:1, E:1 eller E:2, eller (2) eksportere til landsgruppe D:1, E:1 eller E:2 det direkte produktet av slik teknologi eller programvare hvis slikt utenlandsprodusert direkte produkt er underlagt nasjonal sikkerhetskontroll som identifisert på handelskontrollisten (for øyeblikket funnet i tillegg 1 til del 774 av EAR). For de mest oppdaterte landsgruppelistene, eller for ytterligere informasjon om EAR eller dine plikter under disse reguleringene, vennligst se nettsiden til USAs byrå for industri og sikkerhet på http://www.bis.doc.gov/.9. BEGRENSEDE RETTIGHETER FRA MYNDIGHETENE I USA. Programvaren gis med «BEGRENSEDE RETTIGHETER». Myndighetenes bruk, duplisering eller offentliggjøring er underlagt restriksjonene som beskrives i FAR 52.227-14 og DFAR252.227-7013, et seq., eller dennes etterfølger. Bruk av programvaren av myndighetene utgjør en erkjennelse av AMDs eiendomsrett til dem.10. TERMINERING AV LISENS. Denne avtalen vil terminere umiddelbart uten varsel fra AMD eller rettslig vedtak hvis (1) du bryter noen bestemmelse i denne avtalen, eller (2) du varsler AMD om at du ønsker å terminere denne avtalen. Etter at denne avtalen er terminert, må du slette eller ødelegge alle kopier av programvaren. Etter terminering eller utløp av denne avtalen, overlever alle bestemmelser unntatt avsnitt 2.11. STYRENDE LOVER. Denne avtalen er inngått under og skal være underlagt lovene i delstaten California, unntatt regler som gjelder internasjonal privatrett. Hver part underlegges jurisdiksjonen og de føderale domstolene i Santa Clara County og Northern District i California når det gjelder denne avtalen. Du erkjenner at ditt brudd på denne avtalen kan føre til uopprettelig skade, og godtar at AMD skal ha rett til å iverksette rettslige tiltak under denne avtalen, samt slike ytterligere tiltak som kan bli tildelt av en domstol av kompetent jurisdiksjon.12. GENERELLE BESTEMMELSER. Du får ikke overdra denne avtalen uten skriftlig tillatelse fra AMD, og enhver overdragelse uten slikt samtykke vil være ugyldig og virkningsløs. Partene har ikke til hensikt å opprette noen agentur- eller samarbeidsavtale mellom seg gjennom denne avtalen. Hver bestemmelse i denne avtalen skal tolkes på en slik måte at den er gjeldende og gyldig under styrende lov. I tilfelle noen bestemmelse i denne avtalen imidlertid blir eller erklæres umulig å håndheve av noen domstol av kompetent jurisdiksjon, skal en slik bestemmelse anses som slettet og resten av avtalen skal forbli med full virkning og gyldighet.13. HELE AVTALEN. Denne avtalen utgjør hele avtalen og forståelsen mellom partene med hensyn til programvaren, og overgår og tar opp i seg alle tidligere muntlige og skriftlige avtaler, diskusjoner og forståelser mellom dem angående emnet i denne avtalen. Ingen fraskrivelse eller modifikasjon av noen bestemmelse i denne avtalen skal være bindende med mindre den gis skriftlig og er signert av en autorisert representant for hver part.For at AMD skal forbedre din grafiske opplevelse kan AMD samle ikke-personlig informasjon inkludert modellen til AMD-grafikkproduktet, produktets enhets-ID og annen systeminformasjon.Hvis du godtar å følge vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen, vennligst trykk «Godta». Hvis du ikke godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen og trykker «Avvis», må du ikke bruke programvaren.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.38