eulaNLD.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

(AMD CATALYST"!)BELANGRIJK-LEES AANDACHTIG: INSTALLEER, KOPIEER OF GEBRUIK DE BIJGELEVERDE SOFTWARE, DOCUMENTATIE (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) OF EEN DEEL ERVAN (SAMEN "SOFTWARE" GENOEMD) NIET TOT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN AANDACHTIG HEBT GELEZEN. DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") TUSSEN U (OF EEN PERSOON OF ENTITEIT) (SAMEN "U" EN "UW") EN ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ("AMD").ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DEZE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.1. DEFINITIES.

	

a) Documentatie betekent installatiescripts en online of elektronische documentatie die is verbonden met, wordt bijgeleverd of aangeboden bij de Software of een deel ervan.

b) Intellectuele eigendomsrechten zijn alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, topografieën van halfgeleiderproducten en alle bijbehorende, soortgelijke of andere intellectuele eigendomsrechten die in een rechtsgebied in de wereld zijn erkend, waaronder alle aanvragen en registraties die hierop betrekking hebben.2. LICENTIE. Met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent AMD U hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepbare, niet-overdraagbare en beperkte copyrightlicentie om de Software uitsluitend te gebruiken met systemen of onderdelen die AMD-processoren bevatten.3. BEPERKINGEN. Met uitzondering van de beperkte licentie die expliciet wordt verleend in Sectie 2 van dit document, hebt U geen andere expliciete of impliciete rechten of rechten als gevolg van juridische uitsluiting op de Software. Hieronder worden verdere beperkingen met betrekking tot uw gebruik van de Software vermeld. U mag niet: 

a) de Software wijzigen of afgeleide werken maken van de Software;

b) de Software distribueren, publiceren, weergeven, in sublicentie geven, toewijzen of op een andere manier overdragen;

c) de Software decompileren, de broncode ervan achterhalen, disassembleren of op enige andere manier reduceren tot een voor mensen leesbare vorm (tenzij voor zover dit door wet is toegestaan);

d) vermelding(en) van auteursrecht, handelsmerk of patent in de Software verwijderen; of

e) de Software gebruiken om: (i) uitvindingen te ontwikkelen die direct zijn afgeleid van vertrouwelijke informatie om patentbescherming aan te vragen; (ii) om u te helpen bij de analyse van Uw patenten en patentaanvragen; of (iii) om bestaande patenten te wijzigen.

	

4. FEEDBACK. U bent niet verplicht om AMD suggesties, opmerkingen of andere feedback ("Feedback") te verschaffen over de Software. AMD mag echter alle Feedback die het van U ontvangt gebruiken en opnemen om de Software of andere AMD-producten, -software en -technologie te verbeteren. Bijgevolg verleent u AMD en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen op alle Feedback die u aan AMD verschaft een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije en eeuwigdurende licentie om de Feedback in de Software of andere AMD-producten, -software en -technologie direct of indirect te gebruiken, te reproduceren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te distribueren, te maken of te laten maken, te verkopen of anderszins te commercialiseren. U stemt er verder mee in dat u geen Feedback zult geven (a) waarvan U weet dat ze onder de Intellectuele eigendomrechten van een derde valt of (b) die onderworpen is aan licentievoorwaarden die vereisen dat deze Feedback of andere intellectuele eigendom van AMD in licentie wordt gegeven aan of anderszins wordt gedeeld met een derde.5. EIGENDOM VAN EN AUTEURSRECHTEN OP SOFTWARE. De Software, inclusief alle Intellectuele eigendomsrechten die ze bevat, is en blijft exclusief eigendom van AMD of zijn licentiegevers en U hebt geen recht, titel of belang in deze Software tenzij dit expliciet is vermeld in deze Overeenkomst. U stemt ermee in om onbevoegd kopiëren van de Software te verhinderen. Elke titel in en op de Software, alle kopieën (volledige, gedeeltelijke of in elke andere vorm) ervan en alle Intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van AMD. Tenzij expliciet vermeld in Sectie 2 van dit document, verleent AMD U geen expliciete of impliciete rechten in het kader van patenten, auteursrechten, handelsmerken of informatie over handelsgeheimen van AMD.6. AFWIJZING VAN GARANTIE: DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDT, ZONDER ENIGE GARANTIE. AMD WIJST ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN, GARANTIES DAT DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL WERKEN OF GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDELSPRAKTIJKEN OF OPTREDEN IN DE LOOP VAN HET GEBRUIK. U NEEMT ALLE RISICO OP ZICH DAT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IS VERBONDEN. Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat impliciete garanties worden uitgesloten. Dit betekent dat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING AMD EN ZIJN LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PUNITIEVE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DEZE OVEREENKOMST, ZELFS NIET ALS AMD EXPLICIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AMD ten opzichte van U voor alle schade, verliezen en procesredenen (hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) groter zijn dan $100 USD. U stemt ermee in om AMD en zijn licentiegevers en al hun bestuurders, functionarissen, medewerkers, gelieerde bedrijven of agenten te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheid of andere kosten (inclusief de redelijke gerechtskosten) die voortvloeien uit Uw gebruik van de Software of een schending van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst.8. EXPORTBEPERKINGEN: U verbindt u ertoe om alle toepasselijke Amerikaanse, Europese en andere exportwetgeving na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot, Export Administration Regulations ("EAR") in de VS, (15 C.F.R. secties 730 tot en met 774) en de EU-verordening van de Raad (EG) nr. 428/2009 van 5 mei 2009. U bevestigt hierbij ook, in overeenstemming met Sectie 740.6 van de EAR, dat U, tenzij krachten een licentie van het Commerce Bureau of Industry and Security of anderszins toegestaan krachtens een licentie-uitzondering in het kader van de EAR, (1) geen technologie, software of broncode die u van AMD ontvangt en waarvoor beperkingen gelden zult exporteren, opnieuw exporteren of vrijgeven aan een land in landgroepen D:1, E:1 of E:2 of (2) het directe product van deze technologie of software niet zult exporteren naar landgroepen D:1, E:1 of E:2 als dit in het buitenland geproduceerde directe product onderworpen is aan beperkingen voor de nationale veiligheid, zoals vermeld in de Commerce Control List (die zich op dit moment bevindt in Supplement 1 bij Deel 774 van de EAR). Voor de laatste lijsten met landgroepen of voor extra informatie over de EAR of Uw verplichtingen in het kader van deze richtlijnen, raadpleegt u de website van het Bureau of Industry and Security van de VS op http://www.bis.doc.gov/.9. BEPERKTE RECHTEN VOOR DE AMERIKAANSE OVERHEID. De Software wordt geleverd met "BEPERKTE RECHTEN". Het gebruik, de duplicatie of openbaarmaking door de overheid is onderworpen aan de beperkingen die zijn vermeld in FAR 52.227-14 en DFAR252.227-7013 e.v. of een opvolger hiervan. Het gebruik van de Software door de overheid impliceert de erkenning van de eigendomsrechten van AMD door de overheid.10. BEËINDIGING VAN DE LICENTIE. De Overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder kennisgeving van AMD of gerechtelijke beslissing beëindigd als (1) U de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft of (2) U AMD in kennis stelt dat U deze Overeenkomst wilt beëindigen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet U alle kopieën van de Software verwijderen of vernietigen. Na beëindiging of verval van deze Overeenkomst, blijven alle bepalingen gelden met uitzondering van Sectie 2.11. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst is opgesteld volgens en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de collisierechtelijke principes. Elke partij stemt hierbij in met de rechtspraak van de staat en de federale rechtbanken van het district Santa Clara en het noordelijke district van Californië voor deze Overeenkomst. U bevestigt dat Uw schending van deze Overeenkomst onherstelbare schade kan veroorzaken en stemt ermee in dat AMD het recht heeft om voorlopige voorzieningen te vorderen in het kader van deze Overeenkomst, alsook verdere voorzieningen die kunnen worden toegekend door een bevoegde rechtbank.12. ALGEMENE BEPALINGEN. U mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMD en elke overdracht zonder deze toestemming is nietig. De partijen hebben in deze Overeenkomst niet de bedoeling om een agent- of samenwerkingsrelatie tot stand te brengen. Elke bepaling in deze Overeenkomst zal zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en van kracht is in overeenstemming met het toepasselijke recht. Wanneer een bepaling van deze Overeenkomst echter niet afdwingbaar wordt of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal deze bepaling geacht worden geen deel uit te maken van de Overeenkomst en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Overeenkomst bevat de volledige afspraken en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Software en vervangt en omvat alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, gesprekken en afspraken tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van deze Overeenkomst. Afwijzingen of wijzigingen van een bepaling in deze Overeenkomst zijn niet bindend tenzij ze schriftelijk worden opgesteld en worden ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van elke partij.Om AMD te helpen bij het verbeteren van uw grafische ervaring kan AMD niet-persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder het model van het grafische product van AMD, het apparaat-id en andere systeeminformatie.Als U ermee instemt om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, druk dan op "Accepteren". Als U er niet mee instemt om de voorwaarden van deze Overeenkomst na te leven, druk dan op "Weigeren". In dat geval mag u de Software niet gebruiken.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.65