eulaKOR.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

\ÍÈ ¬À©ÆÇ ¬À©Æ­ Ĭ}Å

(AMD CATALYST"!)ÉÆ-üÈXÇ J®¬ }Ç´Åô¼íÂÜÂ$Æ: ä²LÇ tÇ©Æ }Å­DÇ }ÇଠٳXÇXÕ0® ÈL®Àɲ Ù³	½´ ÁÕ¸ÒèÆ´Å, 8»Á(DÅ· ºÜÂ) ¶² ø­ |ǽ("ÁÕ¸ÒèÆ´Å" ÍmÎ)|¹ $ÁXÎ ¶² õ¼¬ÀXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. ø¼ Ĭ}Å@Ç À­XÕ(¬xÇ ¶² ¼xÇ)(ÍmÎXÕìÅ "À­XÕ" ¶² "À­XÕXÇ")@Æ ADVANCED MICRO DEVICES, INC.("AMD") ¬ÐÅ ´Ì°¬´² ¼È Ĭ}ÅÁ("Ĭ}Å")ÇȲä²À­XÕ¬ ø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ, ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ ¶² õ¼¬ÀXÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎ, õ¼¬À, ¬À©ÆXÕ² ÕDz ø¼ Ĭ}ÅXÇ ¨ºà´ }Å­ÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬ÇȲä².1. ©Æ´Å ÈXÇ.

	

a) "8»Á"² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ðÅ­ ¶² ìÓhÕ´ÈÅp¬° ­(¸´´Å Èõ¬´p¬° $ÁXÎ ¤Âlн¹¸Ò, (Æ|·xÇ ¶² ÈÇ 8»Á|¹ XÇø»iÕȲä².

b) "ÀÉÈ ¬Ç°À­"@Ç ¨ºà´ ÈÇ­, ÁÀ\Ô, ÆÅÅ D¾¼, ¹ÒÈÕ­ ¼ ȹ¤ÂlÐ ÇÅÅ<», ø­¬¹à¬ ÁÀ0®@Æ ­(¸´ ìÅXÕ\Õ ¨ºà´ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨· ¼ ñ´]¸DÇ ìÓhÕXÕìÅ È 8ÁĬ ´Å² ¬À¼­ÐÅÁà´ xÇÈ´² ¨ºà´ ­(¸, ǬÀ ¶² 0®ÀÐ ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ XÇø»iÕȲä².2. ¬À©Æ­. ø¼ Ĭ}ÅXÇ }Å­ÐÅ 0µ|· AMD² tÇ\¸hà À­XÕÐŬ AMD Õ\¸8ÁÁ¬ ìÓhÕ´p¬° µÑiÕ´² ܤÂ\Ñ ¶² l­1Á ÆÁ@Æ hÕØ® ¬À©Æ\Õä²² ÈÈ DÅ· ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz À¼½¬ ½¬¥²XÕpº \¸ôÅðÒ ÆŲ D¾Å³ÈÈ, D¾Åij1Á, È\ÕÈ ÈÇ­ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅiÕȲä².3. È\Õ ¬ÀmÕ. 2pÈÐÅÁ ºÜÂÈ<Ç\¸ ½ìÅXÕ² È\ÕÈ ¬À©Æ­|¹ ÈxÆXÕà¬, ºÜÂÈ, 5»ÜÂÈ, ®¼¸Å ¶² 0®ÀÐÐÅ ­Ä¬ ÆÅtÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³tÕ ä²x¹ ´Å µ\Õ ­\Õij ½ìÅ´ÀÉ JŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆÐÅ ­\Õ Í¬ÈxÇ È\Õ ¬ÀmÕtÇ DÅ·ÐÅ ºÜÂ)´È²ä². È\Õ ¬ÀmÕ@Ç ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². 

a) ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÓÝÀ ÇÅÅ<»DÇ ÂÈ ¶² Ç1ÁXÕ² ÕÇ

b) ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ 0¼ìÓ, ¬ÜÂ, ÈÜÂ, ¬À©Æ­ ¬Ç½ìÅ, tÇÈ ¶² 첬¹ ÅijXÕ² ÕÇ

c) ¬À·tÇ xÇÝÂ`Õ  Dz ÖÜÐ\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µôÎÓ|Ç, ¬¹¼¤Â ÔÅÀÉȲ´Å, ½tÕ ¶² 첬¹ ÍÁXÕ² ÕÇ(è², tÕù² ¼`¹ÐÅ 0µ|· ÈÕ©Æ´² ½¬°Æ² ÈxÆ)

d) ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ÈÇ­, ÁÀ\Ô ¶² ¹ÒÈÕ­ à¬ÀÉ8»DÇ À¼pÈ ¶² Èp¬XÕ² ÕÇ

e) ä²LÇ ©ºÈ<Ç\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² ÕÇ: (i) ¹ÒÈÕ­ ô¼8Ö|¹ Íl­XÕ0® ÇtÕ 0®¼ Èô¼ÐÅÁ ÁÉÈ ÓÝÀ´ ¼º<» ¬¼, (ii) ¬À©ÆÇXÇ ¹ÒÈÕ­ ¼ ¹ÒÈÕ ÍÐÆ ½Á ÇÅÅ ÀÉÐÆ, ¶² (iii) 0®tÈ ¹ÒÈÕ­ ÂÈ

	

4. ବ XǬ¬. ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸XÕìÅ ´Å µ\Õ ÈHÅ, XǬ¬ ¶² 0®ÀÐ |±ÉÓ(tÇXÕ "ବ XǬ¬")DÇ AMDÐÅ Èõ¬`Õ XÇ4»¬ À­XÕÐŬ ÆŵÂȲä². ø­ì·° AMD² ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² 0®ÀÐ AMDXÇ ÈÔ, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ 0® ÂDÇ ¬ ÁXÕ0® ÇtÕ À­XÕ¬ Èõ¬\Õ à¬¬ XǬ¬DÇ tÇ©ÆXÕp¬° ÈÔÐÅ ìÓhÕܬР ǵÂȲä². 0µ|·Á À­XÕ¬ AMDÐÅ Èõ¬XÕ² ¨ºà´ ବ XǬ¬ÐÅ ³XÕìÅ À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² 0®ÀÐ AMDXÇ ÈÔ, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ 0® ÂÐÅ ³\Õ à¬¬ XǬ¬DÇ ÁÉÈ ¶² ¶² ¬ÈÈ<Ç\¸ ¬À©Æ, õ¼È, ¬À©Æ­ ½ìÅ ¼ ¬Ç½ìÅ, 0¼ìÓ, ÈÇ, xÆüÈ ÈÇ, Óä¹ ¶² 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ÁÀ©ÆTÖ`Õ  Dz À¼½¬ ½¬¥²XÕpº \¸ôÅðÒ ÆŲ È 8ÁĬ D¾Å³ÈÈ, Æl­È ¬À©Æ­DÇ ½ìÅiÕȲä². À­XÕ² (a) ȼÀÇXÇ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ À­Á(´DÇ xÇÀÉXÕଠDz ବ XǬ¬ ¶² (b) tÕù² XǬ¬tÇ µÑiÕ´p¬° ø­\¸½0Ñ ÓÝÀ´ ÈÔDÇ DÕÆ\¸ XÕ² ¬À©Æ­ pÈmÕ ¶² ȼÀÇÐŬ ¬À©Æ­ ½ìÅXÕp¬° ä²x¹ )¼ÝÂ<Ç\¸ ȼÀÇ@Æ õ¬ ÇXÕ² 0®ÀÐ AMD ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ À­Á´² ବ XǬ¬DÇ Èõ¬XÕÀÉ JÅDÇ ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä².5. ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Á Ç­ü¬ ÈÇ­. ¨ºà´ ÀÉÈ ¬Ç°À­DÇ ìÓhÕXÕìÅ ÁÕ¸ÒèƴŲ AMD ¶² ø­ ¬À©Æ­ Èõ¬Ç è²Å³XÇ Å³È Ç°ÀtÇଠø­ì·\Õ ÁÀÜЬ tÈÁ´pº, ø¼ Ĭ}ÅÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠtÇÐÅ ³\Õ ´Å µ\Õ ­¬¹, Á Ç­ ¶² tÇtխĬij À­XÕÐŬ ÆŵÂȲä². À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 4»è² õ¼È|¹ )¼ÀÉXÕ² p³ Ù³XÇiÕȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼(Ƚ ¶² |ǽ, ø­ ¼ÐÅ ¨ºà´ ÖÜÐ)ÐÅ ìÓhÕ´ ¶² ø­ÐÅ ­\Õ ¨ºà´ ­¬¹, ø­ÐÅ 0µx¹ ¨ºà´ ­\Õ ¼ ÀÉÈ ¬Ç°À­@Ç AMDÐÅ À­Á)´È²ä². ÁÀ0® 2pÈÐÅ ºÜ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, AMD² À­XÕÐŬ AMD ¹ÒÈÕ­, ÈÇ­, ÁÀ\Ô­ ¶² ÆÅÅ D¾¼ Èô¼ DÅ· ´Å µ\Õ ºÜÂÈ ¶² 5»ÜÂÈ ­\Õij ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä².6. ô¼É ½xÇ: ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ ´Å µ\Õ ÈX¹XÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" Èõ¬)´È²ä². AMD² ÁÀÅÅ1Á, ¹ÒÈ ©ºÈÐÅ ÈiÕ1Á, ÀÐtÇÀÒ, D¾hÎtÕ1ÁÐÅ ³\Õ 5»ÜÂÈ ô¼É, ÁÕ¸ÒèƴŬ Éè² ¶² $ÆX¹ ÆÅtÇ äÂÕ´ä²² ô¼É, ÁÀp¬· ¶² ¬À©Æ ü¬ÈÐÅÁ ¼ÝÀXÕ² ô¼ÉDÇ ìÓhÕXÕ´ tÇ\¸ m­\Õ´ÀÉ JŲ ¨ºà´ ºÜÂÈ, 5»ÜÂÈ ¶² ¼È ô¼ÉDÇ ½xÇiÕȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆÐÅ 0µx¹ ¨ºà´ ÇØÕ@Ç ¬À©ÆǬ ¬ÂiÕȲä². |ǽ ¬À¼­ÐÅÁ² 5»ÜÂÈ ô¼ÉXÇ 0¼Ȭ ÈÕ©Æ´ÀÉ JÅ<ÇÀ»\¸ ÁÀ0® ÈxÆ pÈmÕtÇ À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ Âij ǵÂȲä².7. EÌÇü¬ 0¼ÁÀXÇ È\Õ: ´Å µ\Õ ÁÀiÖÐÅÁij AMD@Æ tÕù² ¬À©Æ­ Èõ¬Ç² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ø¼ Ĭ}ÅXÇ tÇ©Æ<Ç\¸ ¼ÝÀXÕ² ¨ºà´ ÕɼÈ, ÁÉÈÈ, ½ÂÈ, ¬ÈÈ, ¹ÒÂ\Õ ¶² °¬ü¬È ÁtÕÐÅ ³tÕ ´Å µ\Õ EÌÇij ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ø­ì·\Õ ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁDÇ ¬ÀÈÐÅ LÅଠDz ½¬°ÆÐÅij ȹ,̬ÀÉÇȲä². ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ¨ºà´ ÁtÕ, ÁäÂ, ÕÇ(Ĭ}Å, ½¼ ÕÇ(ü¬ä ìÓhÕ) ¶² 0®ÀÐ ñ´)XÇ ÐÆxÇÐÅ ³tÕ AMDXÇ Í 0¼ÁÀaÅ@Ç 100ì²ì·|¹ Íü¬XÕÀÉ JŵÂȲä². À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©Æ ¶² ø¼ Ĭ}ÅXÇ Ç¼<Ç\¸ ¼ÝÀXÕ² ¨ºà´ ÁäÂ, <ÕtÕ, EÌÇ ¼ 0®ÀÐ D¾©Æ(iÕù²\Õ À¼8Ö¬À ÂÇ̸ ìÓhÕ)ÐÅ ³tÕ AMD@Æ tÕù² ¬À©Æ­ Èõ¬Ç, ÁÁ tǬÀ, ÇÁÉÐÆ, ĬôŬÀ, ³¬¹xÇDÇ ô¼8ÖXÕଠtºEÌ`Õ ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä².8. ÂÍ È\Õ: À­XÕ² ø»m­ Export Administration Regulations(tÇXÕ "EAR"), (15 C.F.R. È 730 ~ 774pÈ), Çý· Council Regulation(EC), 2009D± 5ÔÆ 5|ÇÇ 428/2009¼DÇ ìÓhÕXÕ´ tÇÐÅ È\Õ´² JŲ ¨ºà´ ø»m­, Çý· ¼ 0®ÀÐ ÂÍ ­(¸ ¼`¹DÇ ÉÂiÕȲä². ¶\Õ, EAR È 740.6pÈÐÅ 0µ|· ø»m­ ÁÀ4»½ °ÀXÕ °ÀÅÅô¼HÅm­ÐÅ XÇtÕ ½ìÅ´² |·tÇ<Á¤ÂÐÅ 0µ|· ÈxÆ ¶² EARXÇ |·tÇ<Á¤Â ÆxÆÐÅ 0µ|· 첬¹ ÈÕ©Æ´² ³\¸, tÕxÆ ÈpÈ ÈÔtÇ ÁÀÅÅ µÑÈ ©º]¸(Ö¬Ç EAR È 774pÈ Í¬mÕ 1ÐÅ ºÜÂ)ÐÅ ÈÜ´ m­¬ ô¼HÅ µÑÈ|¹ È©Æ ¼² ½¬°Æ, À­XÕ² m­¬ ø­ù¸ D:1, E:1, E:2XÇ m­¬\¸ AMDÐÅÁ Èõ¬\Õ È\ÕÈ 0® Â, ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² Á¤Â TÏÜ´|¹ ÂÍ, ¬ÇÂÍ ¶² ´¹¬¹ÉXÕÀÉ JÅà¬, (2) m­¬ ø­ù¸ D:1, E:1 ¶² E:2\¸ tÕù² 0®  ¶² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÁÉÈÈ ÈÔDÇ ÂÍXÕÀÉ JÅDÇ ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä². \ÍàÂÓ m­¬ ø­ù¸ ©º]¸ ¶² EARÐÅ ­\Õ Ç8Á\Õ Èô¼, tÕù² Ü­È DÅ· ¬À©ÆÇ XÇ4»ÐÅ ­\Õ Èô¼² ø»m­ °ÀÅÅô¼HÅm­ ùƬÀtǸÒ(http://www.bis.doc.gov/)ÐÅÁ UÖxÇ`Õ  ǵÂȲä².9. ø»m­ ȽXÇ È\ÕÈ ­\Õ. ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ "È\ÕÈ ­¬¹" DÅ· Èõ¬)´È²ä². ø»m­ ȽÐÅ XÇ\Õ ¬À©Æ, õ¼È ¶² õ¬¬ÐŲ FAR 52.227-14 ¼ DFAR252.227-7013, tÇXÕ 8ÌpÈ ¶² ÄÖÁ pÈmÕÐÅ ºÜ´ È\Õ ¬ÀmÕtÇ È©Æ)´È²ä². ȽÐÅÁ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕtº AMDXÇ Å³ÈÈ ­¬¹|¹ xÇÈXÕ² ¬ÇȲä².10. ¬À©Æ­ tÕÀÉ. ø¼ Ĭ}Å@Ç ¬À©ÆǬ (1) ø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕDÇ ÉÂXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ ¶² (2) AMDÐÅ ø¼ Ĭ}ÅXÇ tÕÀÉ XǬÀ|¹ µÑô¼XÕ² ½¬°Æ, AMD ¶² ¼È °¬XÇ ÆÅtÇ ÉÜ tÕÀÉ)´È²ä². ø¼ Ĭ}ÅXÇ È̸@Æ Ù³ÜÂÐÅ À­XÕ² ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ­ÀÈ ¶² ÐÓ0®tÕ|Å iÕȲä². ø¼ Ĭ}ÅXÇ tÕÀÉ ¶² ̸̹ ÜÂ, È 2pÈ|¹ ÈxÆ\Õ ¨ºà´ pÈmÕtÇ tÈÁ)´È²ä².11. Ép¬¼. ø¼ Ĭ}Å@Ç ¼`¹ È	Í ÐÆYÎDÇ ÈxÆXÕଠø»m­ ά¹ìÓȲDÅ üȽ¹¼ÐÅ 0µ|· ´Ì°¬´à¬ tÕÁ)´È²ä². ¬ ù²¬ÀDz ø¼ Ĭ}ÅÐÅ ³tÕ °ÀÀÐ tÐ|·|· tδÆðÒXÇ üÈðÅ)¼ ¼ÐÆü¬ ά¹ìÓȲDÅ ½½ ÀÉl­ ¬À¼­XÇ °¬ÈÐÅ 0µ¹È²ä². À­XÕ² À­XÕXÇ ø¼ Ĭ}ŠǼ<Ç\¸ XÎ Ç ½¬¥²\Õ <ÕtÕ¬ ¼ÝÀ`Õ  ÇLÇDÇ ÜÂxÇXÕpº, ø¼ Ĭ}Å DÅ· ®ÀÉ º9¸ l­È@Æ ­`Õ ¼ÐÆÐÅÁ ÈÕ©ÆXÕ² l­È|¹ >ÌDÇ ­¬¹¬ AMDÐÅ ÇLÇÐÅ Ù³XÇiÕȲä².12. ÍYÎ. À­XÕ² AMDXÇ ¬ÀÈ Átº Ù³XÇ ÆÅtÇ ø¼ Ĭ}ÅDÇ Åij`Õ  ÆÅ<Çpº, ¬ÀÈ Ù³XÇ ÆŲ Åij² 4»¨ÖTÖ)´È²ä². Ĭ}Å 
Ã)¼@Ç ³¬¹xÇ ¶² Ó¸Ò±@Æ ø¼ Ĭ}ÅÐÅ XÇ\Õ ³Õ ¶² È4× ­Ä¬|¹ ú¹ÀÉ JŵÂȲä². ø¼ Ĭ}ÅXÇ ¬ pÈmÕ@Ç tÕù² ¼`¹ DÅ· ¨Ö%¸ Çଠ ǨÖ\Õ )¼ÝÂ<Ç\¸ tÕÁ)´È²ä². ø­ì·° ø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕtÇ ­`Õ ¼ÈÐÅ XÇtÕ ¨Ö%¸DÇ Çp¬° ÆŲ ¬<Ç\¸ Á଴² ½¬°Æ, tÕù² pÈmÕ@Ç ­ÀÈ mÕ©º<Ç\¸ ¬üÈ´pº, Ĭ}ÅXÇ °8ºÀÉ Ü­È@Ç DÆÈ\Õ ¨Ö%¸DÇ ÇÀÉiÕȲä².13. DÆÈ\Õ iÕXÇ. ø¼ Ĭ}Å@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³XÕìŠĬ}Å 
Ã)¼XÇ DÆÈ\Õ iÕXÇ@Æ tÇtÕ|¹ °Àд°pº, ø¼ Ĭ}ÅXÇ ¬ÀHÅü¬ ­(¸XÕìŠĬ}Å 
Ã)¼ ¬ tÇÈXÇ ¨ºà´ l­P´ ¼ Átº Ĭ}Å, |±XÇ, tÇtÕ ­Ä¬|¹ ³àÂXÕpº µÑiÕ)´È²ä². ¬ ù²¬ÀǬ ÇÇ\Õ ³¬¹xÇtÇ Átº<Ç\¸ Áº  °xÇXÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠø¼ Ĭ}ÅXÇ pÈmÕÐÅ ³\Õ ­¬¹ ìÓ0®° ÂÈÐŲ l­Á%¸tÇ ÆŵÂȲä².AMD² ô¼ä² ¬ Á´ ø­·=Õ ÈÔDÇ Ì¹ä´0® ÇtÕ AMD ø­·=Õ ÈÔ ¨ºx³, ¥ÇXÎ ID ¼ 0®ÀРܤÂ\Ñ Èô¼ ñ´ ¬xÇ àÂÐÆü¬ ­Ä¬¬ ÆŲ Èô¼|¹ ÂÑÉ`Õ  ǵÂȲä².ø¼ Ĭ}ÅXÇ }Å­DÇ ÉÂ`Õ ¬ÐÅ Ù³XÇXÕtº "Ù³XÇ"|¹ ²t¹íÂÜÂ$Æ. ø¼ Ĭ}ÅXÇ }Å­DÇ ÉÂ`Õ ¬ÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº "p¬½"|¹ ²t¹íÂÜÂ$Æ. ø­ì·tº ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ  ÆŵÂȲä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.19