eulaHNG.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZPDÉS

(AMD CATALYST"!)FONTOS  FIGYELMESEN OLVASSA EL! A MELLÉKELT SZOFTVERT, DOKUMENTÁCIÓT (EGYÜTTESEN: SZOFTVER ) VAGY (ALÁBBI MEGHATÁROZÁS SZERINT) ANNAK BÁRMELY ELEMÉT ADDIG NE TELEPÍTSE FEL, NE MÁSOLJA LE, VAGY NE HASZNÁLJA FEL, AMÍG A KÖVETKEZP FELTÉTELEKET FIGYELMESEN EL NEM OLVASTA, ÉS EL NEM FOGADTA. EZ EGY JOGI SZERZPDÉS ( SZERZPDÉS ) ÖN (MINT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY) (EGYÜTTESEN ÖN ) ÉS AZ ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ( AMD ) KÖZÖTT.HA A SZERZPDÉS FELTÉTELEIT NEM FOGADJA EL, A SZOFTVERT NE TELEPÍTSE FEL, NE MÁSOLJA LE, VAGY NE HASZNÁLJA FEL. A SZOFTVER FELTELEPÍTÉSÉVEL, LEMÁSOLÁSÁVAL VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN A SZERZPDÉS MINDEN FELTÉTELÉT ELFOGADJA.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

	

a) Dokumentáció : a Szoftverhez vagy annak valamely eleméhez kapcsolódó, mellékelt vagy biztosított telepítési parancsfájl és egyéb online vagy elektronikus dokumentáció.

b) Szellemi tulajdonjogok : a világ bármely joghatóságában elismert szerzQi jog, védjegy, üzleti titok, szabadalom, topográfia és kapcsolódó, hasonló vagy egyéb szellemi tulajdonjog, ideértve az ezeket érintQ kérvényeket és bejegyzéseket is.2. LICENC. Az AMD a SzerzQdés feltételei szerint ezennel nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonható, át nem ruházható, korlátozott szerzQi jogi licencet biztosít Önnek, hogy a Szoftvert kizárólag AMD-processzorokkal együtt szállított vagy egybeépített rendszerekkel vagy elemekkel együtt felhasználja.3. KORLÁTOZÁSOK. A szerzQdés 2. bekezdésében kifejezetten biztosított korlátozott licencen kívül a Szoftverhez Önnek semmilyen más közvetlen, közvetett, utaló magatartásból vagy másból eredQ joga nem fqzQdik. A Szoftver felhasználására vonatkozó további korlátozásokat a következQ rész tartalmazza. Ön nem jogosult: 

a) a Szoftvert módosítani vagy abból származó dolgokat elQállítani;

b) a Szoftvert terjeszteni, közzétenni, kiállítani, a licencét továbbadni, engedményezni vagy egyéb módon átruházni;

c) a Szoftvert (az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek kivételével) visszafordítani, visszafejteni, szétbontani vagy más módon ember számára érthetQ formátumra átalakítani;

d) a Szoftver szerzQi jogi, védjegy vagy szabadalmi figyelmeztetéseit módosítani vagy eltávolítani; vagy

e) a Szoftver felhasználásával (i) szabadalmi oltalom megszerzése céljából bizalmas információkból közvetlenül származó találmányokat kifejleszteni; (ii) az Ön szabadalmainak és szabadalmi kérvényeinek értékelését támogatni; vagy (iii) a már létezQ szabadalmakat módosítani.

	

4. VISSZAJELZÉSEK. Ön nem köteles az AMD felé a Szoftverre vonatkozó javaslatokkal, észrevételekkel vagy egyéb visszajelzésekkel ( Visszajelzés ) élni, az AMD azonban a Szoftver vagy más AMD-termékek, szoftverek és technológiák javítása céljából az ÖntQl kapott Visszajelzést felhasználhatja és beépítheti. Ennek megfelelQen az AMD vállalatnak adott Visszajelzés esetében Ön az egész világra érvényes, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örökös engedélyt ad az AMD vállalatnak és az Q társ- és leányvállalatainak, hogy a Visszajelzést a Szoftverben vagy egyéb AMD-termékekben, szoftverekben és technológiákban közvetlenül vagy közvetve felhasználják, sokszorosítsák, engedélyezzék, engedélyét továbbadják, terjesszék, elQállítsák, elQállíttassák, értékesítsék és egyéb módon kereskedelmileg hasznosítsák. Ön elfogadja továbbá, hogy nem ad át Visszajelzést, ha (a) tudja róla, hogy idegen felek szellemi tulajdonjoga vonatkozik rá, vagy (b) olyan licencfelvételek vonatkoznak rá, amelyek a Visszajelzést vagy egyéb AMD-szellemi tulajdonjogot tartalmazó vagy abból származó termékek licencét valamely idegen félnek kívánják biztosítani, vagy vele egyéb módon megosztani.5. SZOFTVERTULAJDONJOG ÉS SZERZPI JOG. A szoftver a benne megtestesülQ összes szellemi tulajdonjoggal együtt az AMD és a licencadók egyedüli és kizárólagos tulajdonában van, és marad is, amihez Önnek semmilyen joga, tulajdoni jogcíme vagy érdeke nem fqzQdik, ha az a SzerzQdésben kifejezetten nincs rögzítve. Ön vállalja, hogy a Szoftver jogosulatlan másolását megakadályozza. A Szoftverben, annak másolataiban (egészben vagy részben, illetve bármilyen formában) megtestesülQ vagy azokhoz fqzQdQ tulajdoni jogcímek, illetve a bennük megtestesülQ jogok és szellemi tulajdonjogok továbbra is az AMD vállalatot illetik. A szerzQdés 2. bekezdésében foglalt rendelkezésen túl az AMD-szabadalmak, szerzQi jogok, védjegyek vagy üzleti titkot képezQ információk értelmében az AMD semmilyen közvetlen vagy közvetett jogot nem biztosít Önnek.6. SZAVATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS JOGI NYILATKOZAT: A SZOFTVER ADOTT ÁLLAPOTBAN , MINDENNEMp SZAVATOSSÁG NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA. AZ AMD ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, BELEÉRTETT VAGY KÖTELEZP SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, AZT, HOGY A SZOFTVER ZAVAR VAGY HIBA NÉLKÜL FOG MpKÖDNI VAGY A KERESKEDELMI SZOKÁSBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁS SORÁN KELETKEZP SZAVATOSSÁGOT. ÖN A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN MINDEN KOCKÁZATOT ÁTVÁLLAL. Egyes joghatóságok nem engedik meg a beleértett szavatosság kizárását, így lehet, hogy a fenti kizárás Önre nem vonatkozik.7. FELELPSSÉGKORLÁTOZÁS ÉS KÁRTÉRÍTÉS: AZ AMD ÉS A LICENCTULAJDONOSOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TARTOZNAK ÖNNEL SZEMBEN FELELPSSÉGGEL A SZOFTVER VAGY A SZERZPDÉS ALKALMAZÁSÁBÓL KELETKEZP BÜNTETPJOGI, KÖZVETLEN, ESETI, KÖZVETETT, SPECIÁLIS VAGY OK-OKOZATI KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A LEHETSÉGES KÁROKRÓL AZ AMD ÉS LICENCTULAJDONOSAI ELPZETES TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK. Önnel szemben az AMD (szerzQdéses,  a gondatlanságot is ideértve  szerzQdésen kívüli vagy egyéb) felelQssége az összes kárért, veszteségért és kereseti jogalapért semmiképpen sem haladhatja meg a 100 dollárt. Ön vállalja, hogy az AMD vállalatot és jogtulajdonosait, valamint azok igazgatóit, tisztségvelQit, munkavállalóit, tagjait és megbízottjait megvédi, kártalanítja, és mentesíti a Szoftver felhasználásából vagy a jelen SzerzQdés feltételeinek megszegésébQl keletkezQ minden veszteség, kár, felelQsség és egyéb kiadás esetén (az ésszerq ügyvédi díjakat is ideértve).8. EXPORTKORLÁTOZÁSOK: Ön köteles betartani az USA, az európai és más országok vonatkozó exporttörvényeit, ideértve többek között az USA exportfelügyeleti rendelkezéseit ( EAR ), (15 C.F.R. 730  774. szakasz), illetve az EU 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendeletét. Az EAR 740.6 szakasza alapján Ön ezennel igazolja továbbá, hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Iparbiztonsági Hivatalától vagy az EAR értelmében egyébként kapott engedélymentesség szerint Ön (1) nem exportál, exportál tovább, vagy ad át a D:1, E:1 vagy E:2 országcsoportba tartozó ország állampolgárának az AMD vállalattól kapott, tilalom alá esQ technológiát, szoftvert vagy forráskódot, vagy (2) a D:1, E:1 vagy E:2 országcsoportba nem exportál a technológiával vagy szoftverrel közvetlenül elQállított terméket, ha a külföldön közvetlenül elQállított termék (jelenleg az EAR 774. fejezetének 1. függelékében található) kereskedelemfelügyeleti listában foglaltak szerint nemzetbiztonsági ellenQrzés alá tartozik. Az országcsoportok legfrissebb felsorolását vagy az EAR-ral kapcsolatos további információkat, illetve a rendelkezések alapján fennálló kötelezettségeit elolvashatja az USA Iparbiztonsági Hivatalának webhelyén a következQ címen: http://www.bis.doc.gov/.9. KORLÁTOZOTT USA KORMÁNYZATI JOGOK. A Szoftver korlátozott jogokkal kerül átadásra. A kormányzati felhasználásra, sokszorosításra vagy közzétételre a FAR 52.227-14 és DFAR 252.227-7013 és azt követQ vagy helyébe lépQ részekben rögzített korlátozások vonatkoznak. A kormányzati felhasználás az AMD Szoftverben megtestesülQ jogainak elismerését jelenti.10. LICENC MEGSZpNÉSE. A SzerzQdés az AMD felmondása vagy bírósági határozat nélkül azonnali hatállyal megszqnik, ha (1) Ön a SzerzQdés bármely rendelkezését nem teljesítni, vagy (2) az AMD vállalatot arról értesíti, hogy a SzerzQdést meg kívánja szüntetni. A SzerzQdés megszqnése esetén Ön köteles a szoftver összes másolatát törölni vagy megsemmisíteni. A SzerzQdés megszqnése vagy lejárata esetén a 2. bekezdés kivételével valamennyi rendelkezés életben marad.11. IRÁNYADÓ JOG. A kollíziós szabályok kivételével a SzerzQdés Kalifornia állam törvényei szerint készült és annak megfelelQen értelmezendQ. A SzerzQdés értelmében a felek elfogadják Santa Clara megye és az észak-kaliforniai kerület állami és szövetségi bíróságainak illetékességét. Ön tudomásul veszi, hogy a SzerzQdés megszegésével helyrehozhatatlan kárt okozhat, és elfogadja, hogy a SzerzQdés értelmében az AMD jogosult ideiglenes intézkedést, illetve az illetékes bíróság által megítélhetQ további jogorvoslatot kérni.12. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Ön az AMD elQzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti a SzerzQdést, illetve a hozzájárulás nélkül történQ engedményezés érvénytelen és semmis. A feleknek nem szándéka, hogy a SzerzQdéssel képviseleti vagy társulási viszony jöjjön létre közöttük. A SzerzQdés egyes rendelkezéseit úgy kell értelmezni, ahogy azok a vonatkozó jogszabályok értelmében hatályosak és érvényesek. Abban az esetben azonban, ha a SzerzQdés bármely rendelkezése végrehajthatatlanná válik, vagy valamely illetékes bíróság azt kimondja, az adott rendelkezést töröltnek kell tekinteni, de a SzerzQdés többi része teljes mértékben hatályban marad.13. TELJES MEGÁLLAPODÁS. Ez a SzerzQdés a Szoftver tekintetében a Felek teljes megállapodását és egyetértését rögzíti, és a SzerzQdés tárgyában közöttük minden korábbi szóbeli és írásbeli megállapodást, tárgyalást és egyetértést felvált, és egyesít. A SzerzQdés rendelkezéseitQl való elállás vagy a módosítás csak akkor kötelezQ, ha írásban történik és azt a Felek felhatalmazott képviselQi aláírták.Annak érdekében, hogy az AMD még jobbá tegye az Önnek nyújtott grafikus élményt, az AMD gyqjthet nem-személyes információkat, beleértve az AMD grafikus termék modell, eszközazonosító és egyéb rendszer információkat.Ha a SzerzQdés feltételeinek betartását elfogadja, nyomja meg az Elfogadom gombot. Ha a SzerzQdés feltételeinek betartását nem fogadja el, nyomja meg az Elutasítom gombot. A Szoftvert nem használhatja.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.21