eulaDAN.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

(AMD CATALYST"!)VIGTIGT-LÆS GRUNDIGT: DU MÅ IKKE INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE DEN VEDLAGTE SOFTWARE, DOKUMENTATION (SOM DEFINERET NEDENFOR) ELLER NOGEN DEL HERAF, (UNDER ÉT "SOFTWARE"), INDEN DU GRUNDIGT HAR LÆST OG ACCEPTERET DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER. DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE ("AFTALE") MELLEM DIG (ENTEN SOM FYSISK ELLER JURIDISK PERSON) (UNDER ET "DU" OG "DIN") OG ADVANCED MICRO DEVICES, INC. ("AMD").HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DENNE AFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE. NÅR DU INSTALLERER, KOPIERER ELLER BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE.1. DEFINITIONER.

	

a) "Dokumentation" betyder installationsscripts og online- eller elektronisk dokumentation, der er tilknyttet, omfattet af eller formidles i forbindelse med software, eller nogen del heraf.

b) "Immaterielle rettigheder" betyder enhver ophavsret, varemærker, handelshemmeligheder, patenter, mask works, samt all tilknyttede, lignende eller andre immaterielle rettigheder, der anerkendes i enhver jurisdiktion verden over, heriblandt alle relevante programmer og registrationer.2. LICENS. AMD bevilger dig hermed, underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ikke-overdragelig. begrænset, ophavsretlicens til, at bruge softwaren udelukkende i forbindelse med systemer eller komponenter, som inkluderer eller inkorporerer AMD-processorer, afhængig af forholdene.3. BEGRÆNSNINGER. Med undtagelse af den begrænsede licens, som bevilges i afsnit 2 heri, har du ingen andre rettigheder i softwaren, hverken udtrykkelig eller underforstået, på grundlag af hindring eller på anden måde. Yderligere begrænsninger med hensyn til din brug af softwaren beskrives nedenfor. Du må ikke: 

a) Modificere eller fremstille afledt arbejde af softwaren;

b) distribuere, udgive, vise, sublicensere, tildele eller på anden måde overføre softwaren;

c) dekompilere, foretage reverse engineering, disassemblere eller på anden måde reducere Softwaren til en form, der er menneskelig forståelig (udover i det omfang, gældende lov giver dig ret til det);

d) ændre eller fjerne nogen ophavsret, varemærke eller patentmeddelelse(r) indeholdt i softwaren; eller

e) bruge software til, at: (i) udvikle opfindelser, som udledes direkte af fortrolige oplysninger for, at ansøge om patentbeskyttelse; (ii) assistere ved dine patenters eller patentansøgningers analyse; eller (iii) modificere eksisterende patenter.

	

4. FEEDBACK. Du er ikke forpligtet til, at give AMD nogen forslag, kommentarer eller anden feedback ("Feedback") med hensyn til softwaren. AMD kan imidlertid eventuelt inkludere enhver feedback, som de modtager fra dig for, at forbedre softwaren eller andre AMD-produkter, software og teknologier. For enhver feedback, som du giver AMD, bevilger du en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, royaltyfri, stedsevarende licens til, direkte eller indirekte, at bruge, gengive, licensere, sublicensere, distribuere, fremstille, få fremstillet, sælge og på anden måde kommercialisere feedbacken i softwaren eller andre AMD-produkter, software og teknologier, til AMD og deres associerede selskaber og datterselskaber. Du accepterer endvidere ikke, at give nogen feedback, som (a) du ved er underlagt nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller (b) er underlagt licensvilkår, som indebærer, at nogen produkter, der omfatter eller udledes fra de pågældende feedback, eller anden åndelig ejendom tilhørende AMD, skal licenseres til eller på anden måde deles med nogen tredjepart.5. EJERSKAB OG SOFTWARENS OPHAVSRET. Softwaren, inklusiv alle immaterielle rettigheder deri, er og forbliver eneret tilhørende AMD og deres licensgivere, og du har ingen rettighed, adkomst eller interesse heri, med undtagelse af hvad der udtrykkeligt angives i denne aftale. Du indvilger i, at forhindre nogen uautoriseret kopiering af softwaren. Enhver berettigelse i og til software, alle kopier heraf (helt eller delvist og i enhver form), og alle rettigheder og immaterielle rettigheder deri, skal overdrages til AMD. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt angives i afsnit 2 heri, overdrager AMD ikke nogen udtrykkelig eller underforstået rettighed til dig, i henhold til AMD-patenter, ophavsret, varemærker eller oplysninger vedrørende handelshemmeligheder.6. GARANTIFRASKRIVELSE: SOFTWAREN LEVERES "I DEN STAND, SOM DEN FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. AMD FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVFÆSTEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UDTRYKKELIGE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRET, OM AT SOFTWAREN FUNGERER UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL, ELLER GARANTIER, DER STAMMER FRA HANDELSSÆDVANE ELLER I LØBET AF BRUGEN. DU PÅTAGER DIG DEN FULDE RISIKO I FORBINDELSE MED BRUGEN AF SOFTWAREN. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelsen af underforståede garantier, så den ovenstående udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.7. ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE: AMD OG DERES LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSPLIGTIGE OVER FOR DIG, FOR NOGEN STRAFFENDE, DIREKTE, UTILSIGTET, SÆRLIGE ELLER MEDFØLGENDE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER DENNE AFTALE, SELVOM AMD OG DERES LICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Under ingen omstændigheder kan AMD's samlede erstatningsansvar over for dig for alle skader, tab og søgsmålsgrunde (uanset om de er omfattet af kontrakt, er uden for aftaleforhold (herunder forsømmelse) eller er fremkommet på anden måde) overstige 100,00 dollars. Du indvilger i, at forsvare, godtgøre og skadesløsholde AMD og deres licensgivere, og enhver af deres direktører, funktionærer, medarbejdere, associerede selskaber eller repræsentanter fra alle tab, skader, ansvar og andre udgifter (heriblandt rimelige advokathonorarer), der skyldes din brug af softwaren eller overtrædelse af vilkårene og betingelserne i denne aftale.8. EKSPORTBEGRÆNSNINGER: Du skal overholde alle gældende amerikanske, europæiske og andre eksportlove, herunder men ikke begrænset til, de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser ("EAR"), (15 C.F.R. afsnit 730 til og med 774), og den europæiske rådsforordning (EØF) nr. 428/2009 fra den 5. maj 2009. Endvidere, i overensstemmelse med afsnit 740.6 i EAR, bekræfter du hermed, undtagen i overensstemmelse med en licens, der er bevilget af det amerikanske handelsministeriums bureau for industri og sikkerhed, eller på anden måde tilladt i overensstemmelse med en licensundtagelse ifølge EAR, at du ikke vil (1) eksportere, geneksportere eller udgive nogen klassificeret teknologi, software eller anden kildekode til en statsborger i et land, der omfattes af landegrupperne D:1, E:1 eller E:2, som du modtager fra AMD, eller (2) eksportere det direkte produkt af den pågældende teknologi eller software til landegrupper D:1, E:1 eller E:2, hvis det pågældende direkte produkt, fremstillet i udlandet, er underlagt nationale sikkerhedskontroller, som identificeret i kontrollisten for produkter, der kræver udførselstilladelse (aktuelt tilgængeligt i bilag 1 til del 774 i EAR). Du bedes henviser til webstedet for det amerikanske bureau for industri og sikkerhed på http://www.bis.doc.gov/, for de mest aktuelle lister over landegrupper, eller for yderligere oplysninger om EAR eller dine forpligtelser i henhold til de pågældende bestemmelser.9. BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR DEN AMERIKANSKE REGERING. Softwaren leveres med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Brug, duplikering eller offentliggørelse af regeringen er underlagt restriktionerne, der angives i FAR 52.227-14 og DFAR252.227-7013, osv., eller efterfølgende. Brug af softwaren fra regeringens side udgør accept af enhver indeholdt ejendomsret tilhørende AMD.10. OPSIGELSE AF LICENSEN. Denne aftale opsiges umiddelbart og uden varsel fra AMD eller retslig afgørelse hvis (1) du overtræder nogen bestemmelse i denne aftale, eller (2) du informerer AMD om, at du ønsker at opsige denne aftale. Efter aftalens opsigelse, skal du slette eller tilintetgøre alle kopier af softwaren. Efter opsigelse eller udløb af denne aftale, gælder alle bestemmelser fortsat med undtagelse af afsnit 2.11. GÆLDENDE LOVGIVNING. Denne aftale indgås i henhold til og er underlagt lovgivningen i Californien, med udtagelse af bestemmelser vedrørende regelkrydsning. Hver part underkaster sig jurisdiktionen hos statslige og føderale domstole i Santa Clara County og Northern District of California hvad angår denne aftale. Du accepterer, at din krænkelse af denne aftale muligvis forårsager ødelæggelse og indvilger i, at AMD har ret til, at anmode om udstedelse af påbud i henhold til denne aftale, tillige med yderligere erstatning, som eventuelt bevilliges af en kompetent domstol.12. GENERELLE BESTEMMELSER. Du må ikke overdrage denne aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra AMD og nogen overdragelse uden den pågældende tilladelse er ugyldig og bliver annulleret. Det er ikke parternes hensigt, at der oprettes noget repræsentant- eller partnerskab mellem dem som følge af denne aftale. Enhver bestemmelse i denne aftale skal fortolkes på en måde, der er virkningsfuld og gyldig i henhold til gældende lovgivning. I tilfælde af, at nogen bestemmelse i denne aftale imidlertid ikke kan eller erklæres som værende umulig at håndhæve af enhver kompetent domstol, skal den pågældende bestemmelse anses som annulleret og resten af aftalen forblive fuldt ud gældende.13. DEN SAMLEDE AFTALE. Denne aftale udgør den samlede aftale og forståelse mellem parterne med hensyn til softwaren, og tilsidesætter og forener alle forudgående verbale og skriftlige aftaler, samtaler og forståelser mellem dem i forbindelse med denne aftales indhold. Ingen frafald eller modifikation af nogen bestemmelse i denne aftale er bindende, med mindre de er skriftlige og underskrevet af en autoriseret repræsentant fra hver enkel part.For at hjælpe AMD med at forbedre din grafikoplevelse, kan AMD muligvis indsamle ikke-personlige oplysninger, heriblandt modellen for AMD-grafikproduktet, dets enheds-id og andre systemoplysninger.Klik på "Acceptér", hvis du accepterer, at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale. Tryk på "Afslår", hvis du ikke accepterer, at overholde vilkårene og betingelserne i denne aftale. Du må ikke bruge softwaren.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.48