eulaCSY.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

LICENNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM U}IVATELEM

(AMD CATALYST"!)DnLE}ITÉ  PXETTE SI POZORN: DOKUD SI NEPXETETE A NEODSOUHLASÍTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY, NESMÍTE NAINSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI POU}ÍVAT PXILO}ENÝ SOFTWARE, DOKUMENTACI (PODLE DEFINICE NÍ}E) ANI }ÁDNÉ JEJICH ÁSTI (SOUHRNN SOFTWARE ). TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA (DÁLE JEN DOHODA ) MEZI VÁMI (FYZICKOU I PRÁVNICKOU OSOBOU) (DÁLE SPOLEN VY A VÁ` ) A SPOLENOSTÍ ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (DÁLE JEN AMD ).POKUD S PODMÍNKAMI SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOU}ÍVEJTE TENTO SOFTWARE. INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POU}ITÍM SOFTWARU SOUHLASÍTE SE V`EMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.1. DEFINICE.

	

a) Dokumentace znamená instala
ní skripty a související online nebo elektronickou dokumentaci zahrnutou v softwaru nebo poskytovanou ve spojení se softwarem 
i jakoukoli její 
ást.

b) Práva na duaevní vlastnictví jsou vaechna autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, patenty, leptací masky a vaechna související, podobná nebo dalaí práva na duaevní vlastnictví uznávaná v jakékoli jurisdikci na svt, v
etn vaech souvisejících ~ádostí a registrací.2. LICENCE. V souladu s podmínkami této smlouvy vám spole
nost AMD tímto udluje nevýhradní, bezplatnou, odvolatelnou, nepYenosnou, omezenou licenci na pou~ívání softwaru, výhradn ve spojení se systémy nebo komponentami, které zahrnují procesory AMD.3. OMEZENÍ. Krom omezené licence výslovn udlené v 
lánku 2 této smlouvy nemáte ~ádná dalaí práva na software, ae u~ výslovná, ml
ky pYedpokládaná 
i vyplývající z pYeká~ky uplatnní ~alobního nároku, ani jiná. Ní~e jsou uvedena dalaí omezení týkající se vaaeho pou~ití softwaru. Nesmíte: 

a) software upravovat ani na jeho základ vytváYet odvozená díla;

b) software distribuovat, zveYejHovat, vystavovat, poskytovat díl
í licence, postoupit nebo jinak pYevést;

c) provádt zptný pYeklad softwaru, analyzovat ho, rozkládat ani jinak pYevádt do srozumitelného tvaru (a~ na výjimky v rámci platných zákono);

d) v softwaru pozmHovat ani odstraHovat ~ádná upozornní na autorská práva, ochranné známky nebo patenty;

e) pou~ívat software k: (i) vyvíjení vynálezo pYímo zalo~ených na dovrných informacích za ú
elem získání patentové ochrany; (ii) podpoYe analýzy patento a ~ádostí o patenty; nebo (iii) úprav stávajících patento.

	

4. ZPTNÁ VAZBA. Nemáte povinnost pYedávat spole
nosti AMD návrhy, komentáYe nebo jinou zptnou vazbu ( zptná vazba ) k softwaru. Spole
nost AMD vaak mo~e vyu~ít pYípadnou zptnou vazbu, kterou jí poskytnete, ke zlepaení softwaru nebo dalaích svých produkto, softwaru a technologií. Proto ke ka~dé zptné vazb, kterou spole
nosti AMD poskytnete, udlujete zároveH spole
nosti AMD a jejím pobo
kám a pYidru~eným spole
nostem po celém svt nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou a trvalou licenci na pYímé i nepYímé pou~ití, reprodukci, poskytnutí licence nebo díl
í licence, distribuci, tvorbu, prodej a jiné komer
ní vyu~ití zptné vazby v softwaru nebo jiných produktech, softwaru a technologiích AMD. Dále se zavazujete neposkytovat zptnou vazbu (a) o které víte, ~e je chránna právy na duaevní vlastnictví jiné tYetí strany, (b) na kterou se vztahují licen
ní podmínky vy~adující u vaech produkto, které takovou zptnou vazbu zahrnují nebo jsou na ní zalo~eny, nebo u jiného duaevního vlastnictví spole
nosti AMD poskytnutí licence nebo jiné sdílení s tYetí stranou.5. VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA K SOFTWARU. Software, v
etn vaech práv na duaevní vlastnictví, je a zostane výhradním vlastnictvím spole
nosti AMD nebo jejích poskytovatelo licencí, a vám na software nevzniká ~ádné právo, nárok ani zájem, s výjimkou práv výslovn udlených v této smlouv. Zavazujete se zabránit veakerému neoprávnnému kopírování softwaru. Veakeré nároky na software, vaechny jeho kopie (jako celek i jako 
ásti a v jakékoli podob) a vaechna související práva v
etn práv na duaevní vlastnictví si ponechává spole
nost AMD. Krom práv výslovn uvedených v 
lánku 2 této smlouvy vám spole
nost AMD neudluje ~ádná výslovná ani ml
ky pYedpokládaná práva týkající se patento, autorských práv, ochranných známek nebo dovrných obchodních informací spole
nosti AMD.6. ZXEKNUTÍ SE ZÁRUKY: TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE , A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLENOST AMD SE ZXÍKÁ V`ECH VÝSLOVNÝCH I PXEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ V`ECH PXEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚEL, PRÁVNÍHO NÁROKU A NEPORU`ENÍ PRÁV, NEPXERU`OVANÉHO PROVOZU NEBO BEZCHYBNOSTI SOFTWARU A ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. PXEBÍRÁTE VE`KERÉ RIZIKO SPOJENÉ S POU}ÍVÁNÍM SOFTWARU. Nkteré právní Yády nedovolují vylou
ení pYedpokládaných záruk, v tomto pYípad pro vás pYedchozí vylou
ení nemusí platit.7. OMEZENÍ ODPOVDNOSTI A OD`KODNNÍ: SPOLENOST AMD A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBUDOU ZA }ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÍDAT ZA }ÁDNÉ PXÍMÉ, NAHODILÉ, NEPXÍMÉ, ZVLÁ`TNÍ NEBO NÁSLEDNÉ `KODY PLYNOUCÍ Z POU}ITÍ SOFTWARU NEBO TÉTO DOHODY, A TO ANI POKUD BYLI NA MO}NOST VZNIKU TAKOVÝCH `KOD UPOZORNNI. V ~ádném pYípad pak celková odpovdnost spole
nosti AMD za vaechny akody, ztráty a dovody k ~alob (ae ji~ na základ smlouvy, ob
anskoprávního deliktu (v
etn nedbalosti) nebo jiné) vo
i vám nepYekro
í 
ástku 100 USD. Zavazujete se, ~e spole
nost AMD a její poskytovatele licencí a vaechny jejich Yeditele, 
leny správní rady, zamstnance, pYidru~ené spole
nosti nebo zástupce budete bránit, odakodníte a zbavíte odpovdnosti za vaechny ztráty, náhrady akody, ~aloby a dalaí výdaje (v
etn pYimYených právních výdajo) vyplývající z vaaeho pou~ití softwaru nebo poruaení podmínek této smlouvy.8. VÝVOZNÍ OMEZENÍ: Máte povinnost dodr~ovat vaechny pYísluané americké, evropské i dalaí vývozní zákony, mimo jiné v
etn naYízení USA Export Administration Regulations ( EAR ), (15 C.F.R. 
ásti 730 a~ 774), a naYízení Rady (ES) 
. 428/2009 ze dne 5. kvtna 2009. Dále v souladu s 
ástí 740.6 naYízení EAR potvrzujete, ~e bez licence udlené ÚYadem pro promysl a bezpe
nost ministerstva obchodu USA nebo jiné licen
ní výjimky v rámci EAR nebudete (1) vyvá~et, zptn vyvá~et ani pYedávat státnímu pYísluaníkovi zem zaYazené do skupiny D:1, E:1 nebo E:2 ~ádnou omezenou technologii, software nebo zdrojový kód, který získáte od spole
nosti AMD, ani (2) vyvá~et pYímý produkt takové technologie nebo softwaru do zemí skupiny D:1, E:1 nebo E:2, pokud se na takový pYímý produkt vyrobený v zahrani
í vztahují kontroly národní bezpe
nosti uvedené na seznamu pro kontrolu obchodu (momentáln k dispozici v pYíloze 1 k 
ásti 774 EAR). Nejnovjaí výpis skupin zemí nebo dalaí informace o EAR a vaaich povinnostech plynoucích z tchto pYedpiso najdete na webových stránkách ÚYadu pro promysl a bezpe
nost na adrese http://www.bis.doc.gov/.9. OMEZENÁ PRÁVA STÁTNÍ SPRÁVY USA. Software je poskytován s OMEZENÝMI PRÁVY . Pou~ití, kopírování nebo zveYejnní státní správou podléhá omezením, která jsou dále stanovena v naYízení FAR 52.227-14 a DFAR252.227-7013 a násl. nebo jejich pozdjaích úpravách. Pou~ití softwaru státní správou vy~aduje uznání majetkových práv spole
nosti AMD.10. UKONENÍ LICENCE. Tato smlouva bude okam~it vypovzena bez pYedchozího upozornní spole
nosti AMD nebo soudního rozhodnutí, pokud (1) nedodr~íte kterékoli její ustanovení nebo (2) uvdomíte spole
nost AMD o tom, ~e si pYejete smlouvu vypovdt. Po skon
ení platnosti této smlouvy musíte odstranit nebo zni
it vaechny kopie softwaru. Po vypovzení nebo skon
ení platnosti smlouvy zostanou nadále v platnosti vaechna její ustanovení s výjimkou 
lánku 2.11. ROZHODNÉ PRÁVO. Tato smlouva je uzavYena a bude vykládána podle zákono státu Kalifornie, s vylou
ením kolizních norem. Pro ú
ely této smlouvy ka~dá ze smluvních stran uznává soudní pYísluanost státních a federálních soudo v okrese Santa Clara a Severním distriktu státu Kalifornie. Berete na vdomí, ~e poruaením této smlouvy mo~ete zposobit nenapravitelnou akodu, a souhlasíte s tím, ~e spole
nost AMD bude mít nárok na opravné prostYedky podle této smlouvy a dalaí pYípadné opravné prostYedky udlené soudem pYísluané jurisdikce.12. OBECNÁ USTANOVENÍ. Tuto smlouvu nesmíte postoupit bez pYedchozího písemného souhlasu spole
nosti AMD a jakékoli postoupení bez takového souhlasu bude neplatné. Smluvní strany uzavYením této smlouvy nevstupují do ~ádného zastupitelského ani partnerského vztahu. Ka~dé ustanovení této smlouvy bude vykládáno tak, aby bylo v pYísluaném právním Yádu platné a ú
inné. V pYípad, ~e se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nevymahatelným nebo ho nevymahatelným uzná soud pYísluané jurisdikce, bude takové ustanovení pova~ováno za odstranné a zbytek smlouvy zostane v plné platnosti a ú
innosti.13. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva pYedstavuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, pokud jde o pou~ívání softwaru, a nahrazuje a ruaí vaechny pYedchozí ústní i písemné dohody, projednávání a úmluvy mezi stranami týkající se jejího pYedmtu. }ádná vzdání se práv a ~ádné úpravy kteréhokoli ustanovení této smlouvy nebudou závazné, pokud nebudou vyjádYeny písemn a podepsány oprávnnými zástupci obou stran.Aby vám spole
nost AMD mohla poskytovat lepaí mo~nosti grafických zaYízení, mohou být shroma~ovány informace jiného ne~ osobního charakteru, v
etn modelu grafického zaYízení AMD, jeho ID zaYízení a dalaích systémových informací.Pokud se zavazujete, ~e budete dodr~ovat podmínky této smlouvy, stisknte tla
ítko PYijmout . Pokud se nezavá~ete, ~e budete dodr~ovat podmínky této smlouvy, a stisknete tla
ítko Odmítnout , nesmíte software pou~ívat.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.69