PCMFSSD.INI Driver File Contents (MFS2100_103_ENG.exe)

;******************************************************************************************
;* PCMFSSD Language File
;* Laguage	: Polish(PLK)
;******************************************************************************************

[IDD_MAIN] 
ID_TITLE				=###,0,0,414,222
ID_FONT					=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_STATIC				=,125,99,286,79
IDC_BTNSCAN				=###,185,201,50,16
IDC_BTNCLOSE			=###,237,201,40,16
IDC_BTNAPPLY			=###,279,201,45,16
IDC_BTNDEFAULT			=###,326,201,49,16
IDC_BTNHELP				=###,377,201,35,16
IDC_FRMPREVIEW			=###,4,3,122,193
IDC_IMGPREVIEW			=,7,14,116,176
IDC_STATIC				=,4,191,122,29
IDC_LBLSCANSIZE			=###,7,201,69,17
IDC_TXTFILESIZE			=,76,201,48,10
IDC_FRMSCANMODE			=###,125,3,155,68
IDC_IMGSCANMODE			=,134,14,42,50
IDC_RADTEXT				=###,181,16,96,14
IDC_RADHALFTONE			=###,225,34,29,12
IDC_RADGRAYSCALE		=###,181,30,95,14
IDC_RADCOLOR			=###,181,44,97,14
IDC_GRPBRIGHTNESS		=,279,3,132,37
IDC_LBLBRIGHTNESS		=###,285,10,113,8
IDC_SLDBRIGHTNESS		=Slider1,311,22,58,11
IDC_LBLDARK				=###,282,22,29,8
IDC_LBLLIGHT			=###,369,22,27,8
IDC_GRPCONTRAST			=,279,35,132,36
IDC_LBLCONTRAST			=###,285,41,113,8
IDC_SLDCONTRAST			=Slider2,311,54,58,11
IDC_LBLLOW				=###,282,54,29,8
IDC_LBLHIGH				=###,369,54,27,8
IDC_LBLRESOLUTION		=###,130,74,72,10
IDC_CMBRESOLUTION		=,152,86,101,128
IDC_LBLPAPERSIZE		=###,130,105,80,10
IDC_CMBPAPERSIZE		=,152,117,101,64
IDC_BTNSETTINGS			=###,258,116,50,14
IDC_FRMSCANAREA			=###,134,134,190,39
IDC_LBLLEFT				=###,139,146,44,8
IDC_EDTLEFT				=,191,142,30,12
IDC_LBLTOP				=###,139,161,44,8
IDC_EDTTOP				=,191,157,30,12
IDC_LBLWIDTH			=###,222,146,44,8
IDC_EDTWIDTH			=,275,142,30,12
IDC_LBLHEIGHT			=###,222,161,44,8
IDC_EDTHEIGHT			=,275,157,30,12
IDC_FRMUNIT				=###,342,134,58,39
IDC_RADMM				=###,350,144,48,10
IDC_RADINCH				=###,350,156,48,10
IDC_STATIC				=,125,173,286,23
IDC_LBLTARGET			=###,130,178,75,14
IDC_TXTTARGET			=###,205,180,141,10
IDC_BTNSELECT			=###,348,179,61,13
IDC_BTNPREVIEW			=###,127,201,56,16
IDC_BTNPREVIEW_B		=###,133,202,48,14
IDC_CMBDUPLEX			=,295,84,85,128
IDC_LBLDUPLEX			=###,282,72,52,12
IDC_STATIC				=,125,66,155,38
IDC_STATIC				=,279,66,132,38
IDC_DUPLEX				=,383,79,20,20

[IDD_PROGRESS]
ID_TITLE				=###,0,0,135,45
ID_FONT					=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDCANCEL				=###,41,24,50,14
IDC_PROGRESS			=Progress1,7,7,121,9

[IDD_NOTCONNECT]
ID_TITLE				=###,0,0,310,107
ID_FONT					=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDC_BTNCLOSE			=###,66,86,66,14
IDC_BTNSELDEV			=###,136,86,96,14
IDC_LBLOFFLINE1			=###,39,7,248,8
IDC_LBLOFFLINE2			=###,39,20,263,63
IDC_INFOICON			=,7,23,20,20
IDC_BTNIPCHG			=###,235,86,66,14

[IDD_SUSPEND]
ID_TITLE				=,0,0,225,60
ID_FONT					=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDOK					=OK,82,39,50,14
IDC_SUSPEND_MSG			=,7,7,211,22

[IDD_CUSTOMPAPEREDIT]
ID_TITLE				=###,0,0,183,85
ID_FONT					=Arial,-12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IDL_PAPER_SIZE			=###,7,14,165,45
IDL_PAPER_WIDTH			=###,12,24,34,12
IDC_PAPER_WIDTH			=,49,24,45,12
IDC_UNIT_X				=,99,24,65,12
IDL_PAPER_HEIGHT		=###,12,38,34,12
IDC_PAPER_HEIGHT		=,49,38,45,12
IDC_UNIT_Y				=,99,38,65,12
IDOK					=###,53,67,50,14
IDCANCEL				=###,123,67,50,14

[Message]
IDS_MANUFACTURER		=Panasonic
IDS_PRODUCTFAMILY		=Multi Function Printer
IDS_PRODUCTNAME			=Multi-Function Station
IDS_PAPERLETTER			=Letter (8.5" x 11")
IDS_PAPERA4				=A4 (210mm x 297mm)
IDS_PAPERLEGAL			=Legal (8.5" x 14")
IDS_PAPERB5ISO     =B5 (ISO, 176mm x 250mm)
IDS_PAPERB5JIS     =B5 (JIS, 182mm x 257mm)
IDS_PAPERA5     	=A5 (148mm x 210mm)
IDS_PAPERB6ISO			=B6 (ISO, 125mm x 176mm)
IDS_PAPERB6JIS			=B6 (JIS, 128mm x 182mm)
IDS_PAPERA6R			=A6 (148mm x 105mm)
IDS_PAPER16K      =16K (195mm x 270mm)
IDS_PAPEROFICIO330		=216mm x 330mm (8.5" x 13")
IDS_PAPEROFICIO340		=216mm x 340mm (8.5" x 13.4")
IDS_PAPERUSER			=Zdefiniowany przez u¿ytkownika
IDS_PAPERLONG			=D³ugi papier
IDS_FMTRESO				=%d dpi
IDS_UITITLE				=Multi-Function Station
IDS_FRMPREVIEW			=Podgl¹d
IDS_FRMSCANMODE			=Tryb skanowania
IDS_RADTEXT				=Czarno/&Bia³y
IDS_RADHALFTONE			=Graf&ika Cz/B (pó³tony)
IDS_RADGRAYSCALE		=Skala s&zarości
IDS_RADCOLOR			=K&olor
IDS_LBLBRIGHTNESS		=&Jasnośæ:
IDS_LBLDARK				=Ciemny
IDS_LBLLIGHT			=Jasny
IDS_LBLCONTRAST			=Kon&trast:
IDS_LBLLOW				=Niski
IDS_LBLHIGH				=Wysoki
IDS_LBLRESOLUTION		=&Rozdzielczośæ:
IDS_LBLPAPERSIZE		=Rozm&iar papieru:
IDS_BTNSETTINGS			=Ustawienia...
IDS_SETTINGSTITLE		=Ustawienia
IDS_LBLSIZE				=Rozmiar
IDS_LBLLENGTH			=&D³ugośæ:
IDS_INPUTPAPERWIDTH		=Wpisz szerokośæ d³ugiego papieru.
IDS_INPUTPAPERHEIGHT	=Wpisz wysokośæ d³ugiego papieru.
IDS_CUSTOMPAPER_FORMAT_MM =(%.1f - %.1f mm)
IDS_CUSTOMPAPER_FORMAT_INCH =(%.2f - %.2f in.)
IDS_FRMUNIT				=Jednostka
IDS_RADMM				=&mm
IDS_RADINCH				=c&ale
IDS_FRMSCANAREA			=Obszar skanowania
IDS_LBLLEFT				=&Lewo:
IDS_LBLWIDTH			=Szero&kośæ:
IDS_LBLTOP				=&Góra:
IDS_LBLHEIGHT			=&Wysokośæ:
IDS_LBLTARGET			=Urz¹dzenie docelowe:
IDS_BTNSELECT			=Wybi&erz...
IDS_LBLSCANSIZE			=Rozmiar pliku skanowania:
IDS_BTNHELP				=Pomo&c
IDS_BTNDEFAULT			=&Domyślne
IDS_BTNAPPLY			=Zastos&uj
IDS_BTNPREVIEW			=&Podgl¹d
IDS_BTNSCAN				=&Skanuj
IDS_BTNCLOSE			=Zamk&ni
IDS_BTNOK				=&OK
IDS_LBLOFFLINE1			=Nie uda³o siê po³¹czyæ z urz¹dzeniem.
IDS_LBLOFFLINE2			=1. Sprawdź, czy urz¹dzenie jest w³¹czone.
IDS_LBLOFFLINE3			=2. Sprawdź po³¹czenie z komputerem.
IDS_LBLOFFLINE4			=3. Aby zmieniæ urz¹dzenie docelowe, kliknij 'Wybór urz¹dzenia'.
IDS_LBLOFFLINE5			=4. Adres IP urz¹dzenia móg³ siê zmieniæ.\n  Aby znaleźæ go automatycznie, kliknij 'Zmiana IP' i spróbuj ponownie.
IDS_BTNSELDEV			=Wybór urz¹dz&enia...
IDS_BTNIPCHG			=Zmiana &IP...
IDS_PRGTITLE			=Trwa skanowanie...
IDS_PRGCANCELBTN		=Anuluj
IDS_MBOX_DUALSTART_TITLE	=Multi-Function Station
IDS_MBOX_DUALSTART_MSG	=Sterownik skanera jest u¿ywany przez inn¹ aplikacjê. 
IDS_MBOX_ERROR_TITLE	=Multi-Function Station
IDS_MBOX_ERROR_MEM_LOW_MSG	=Brak pamiêci. \nZmniejsz rozmiar skanowania lub rozdzielczośæ i spróbuj ponownie.
IDS_MBOX_ERROR_COMM_ERR_MSG	=Wyst¹pi³ b³¹d komunikacji. \nSprawdź zasilanie i po³¹czenie z urz¹dzeniem. 
IDS_MBOX_ERROR_DEV_ERROR_MSG	=Urz¹dzenie zg³asza b³¹d. \nUsuñ usterkê.
IDS_MBOX_ERROR_DEV_BUSY_MSG	=Urz¹dzenie jest zajête. \nPoczekaj chwilê i spróbuj ponownie.
IDS_MBOX_ERROR_CHECK_DEVMON_MSG	=Wyst¹pi³ b³¹d komunikacji lub b³¹d urz¹dzenia. \nSprawdź stan urz¹dzenia w programie Panasonic Monitor urz¹dzeñ.
IDS_MBOX_ERROR_NO_DOCUMENT_MSG	=Brak dokumentów w podajniku automatycznym. \nW³ó¿ dokument i naciśnij OK.
IDS_MBOX_ERROR_SUPPORT_MSG	=Wybrane parametry skanowania nie s¹ obs³ugiwane.\nZmieñ parametry.
IDS_MBOX_ERROR_IMAGE_TYPE_MSG	=Wybrany typ obrazu nie jest obs³ugiwany.\nZmieñ typ obrazu.
IDS_MBOX_WARN_SUSPEND_MODE	=Skanowanie w toku...
IDS_MBOX_WARN_RESOLUTION 	=Jeśli próba skanowania z wysok¹ rozdzielczości¹ nie powiod³a siê zredukuj rozdzielczośæ skanowania lub zmniejsz obszar skanowanego obrazu.\n Jak zmniejszyæ obszar skanowanego obrazu: \n 1. Kliknij [Podgl¹d] aby uruchomiæ skanowanie wstêpne.\n 2. Mo¿esz teraz przeci¹gn¹æ ramkê obrazu wskazuj¹c tym samym obszar skanowania.\n 3. Kliknij [Skanuj] aby uruchomiæ skanowanie.
IDS_LBLDUPLEX			=&Dupleks:
IDS_DUPNONE				=Brak
IDS_DUPLONGEDGE			=Klips wzd³u¿ d³ugiej krawêdzi
IDS_DUPSHORTEDGE		=Klips wzd³u¿ krótkiej krawêdzi

IDS_LANG = PLK
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.58