US_Korean.txt Driver File Contents (w151mmux_SMv2560_Win64.exe)

ÿþCANON ÁÕ¸ÒèÆ´Å |·tÇ Á¤Â Ĭ}ÅÁÉÆ - ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ0® ÈÐÅ tÇ Ä¬}ÅÁXÇ ´°©ÆDÇ }Ç<ÇíÂÜÂ$Æ!tÇ ¼È 8»Á² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ (Æ|·xÇ ¶² ÈÇ ä¹t²¼Å (hÕØ® "ÁÕ¸ÒèÆ´Å" |·à¬ }ÅhÕ) XÇ ¬À©ÆÐÅ ³\Õ ¬À©ÆÇ@Æ Canon Inc. ("Canon" tÇ|·à¬ }ÅhÕ) ¬ÀtÇXÇ |·tÇ Á¤Â Ĭ}ÅÁÇȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕtº tÇ Ä¬}ÅÁXÇ tÕù² pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬<Ç\¸ xÇÈ)´È²ä². tÇ Ä¬}ÅÁXÇ pÈmÕÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<Çtº ÉÜ $ÁXÎ Õ\¸ø­¨·DÇ ë²à¬ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ.ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ ­\ÕÐÅ XÇXÕìÅ ¬À©ÆDz ø¼ Ĭ}ÅÁXÇ pÈmÕü¬ pÈt¬ÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬<Ç\¸ xÇÈ)´È²ä².1. |·tÇ Á¤Â ­\Õ ÈÕ¬ ¼ È\Õ ¬ÀmÕ: ¬À©ÆDz Canon ÇlÐ/È Õ°¹0Ñ("Õ°¹0Ñ" |·à¬ }ÅhÕ) ÈÔXÇ ¬À©ÆÐÅ ³tÕ ¬À©ÆÇ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ̹ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ ("¬À©Æ" tÇ· È¥Ç, \¸Ü´, $ÁXÎ, äÂÕ ¶² \ÔÜ ñ´DÇ ÀÉmÎhÕ)`Õ  ǵÂȲä².

¬À©ÆDz ìÅì· ôÎèÔ0Ñ\¸ l­1Á´ l­íÅÐÅ Ç<Çpº $±¸ÒÌÆlÐ|¹ µÑtÕ Õ°¹0ÑÐÅ ðÅ°¬´ ä²x¹ ôÎèÔ0ÑXÇ ä²x¹ ¬À©ÆÇ ("LAN ¬À©ÆÇ" |·à¬ }ÅhÕ) ¬ ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕij]¸ ÈÕ¬`Õ  ǵÂȲä². è² ¬À©ÆDz ¨ºà´ LAN ¬À©ÆǬ tÇ Ä¬}ÅÁXÇ pÈmÕDÇ ÉÂXÕà¬, ¬À©ÆǬ ÉÂXÕ² DÅ·XÇ È\Õ ¬ÀmÕü¬ XÇ4» ñ´XÇ ÆÁDÇ ¼Ä³]¸ ¼Ü´Ü UÖxÇtÕ|Å iÕȲä².

¬À©ÆDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ È ¼ÀÇÐŬ Åij, ¬À©Æ ÈÕ¬, Óä¹, dz, Ç(Ì, ³ìÅ, tÇÈ 9Ö@Ç xÇij`Õ  ÆÅ<Çpº, tÕù² ȽXÇ DÕÆ\Õ ÈÕ¬¬ ÆÅtDz \ÍÍ\¸ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ »Å@Ç m­¬ÐÅÁ ä²x¹ m­¬\¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¡Á½XÕp¬° ¬8È ¬  ÆŵÂȲä². tÇ 8»ÁÐÅ ºÜÂ\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଲ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬À, õ¼È, ¼íÅXÕp¬° ä²x¹ Õ\¸ø­·
¼ ¸Å´Å\¸ À¼XÖ`Õ  ÆÅ<Çpº, È ¼ÀÇÐŬ ø­ì·\Õ ÕÇ|¹ XÇ°¸`Õ Âij ÆŵÂȲä². ø­ xÆÐÅ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ À¼½¬, ÂÈ, ½tÕ, ôÎÓ|Ç tÕÈXÕp¬° ä²x¹ íÅõ¬YÕ ÇÅÅDÇ ÄÉÕ`Õ  ÆÅ<Çpº È ¼ÀÇÐŬ ø­ì·\Õ ÕÇ|¹ XÇ°¸`Õ Âij ÆŵÂȲä².2. 1¼ÅÅ©Æ õ¼¬Àø¼: ¬À©ÆǬ ÁÕ¸ÒèƴŬ ȥǴ´Å Dz ÐÆø¼ 乬<»DÇ ¬ÀÉଠÇDÇ ½¬°Æ, ¬À©ÆÇ ôÎèÔ0ÑXÇ Æl­È ¤Â Ñ¬¹ÀÉ $ÁD¾ (Æ: XÕÜ´ µ¤ÂlÐ) ÐÅ tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ õ¼¬ÀXÕଠÐÆø¼DÇ 1¼ÅÅ©Æ<Ç\¸ ô¼ Ç`Õ  ǵÂȲä². xÇ0Ñ7±DÇ µÑtÕ »Å@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å|Ç ½¬°Æ, tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ 1¼ÅÅ È©Æ õ¼¬Àø¼DÇ \Õ ½ Ì¹ä´  ǵÂȲä².

tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ä²x¹ ÖÝÂXÇ õ¼¬À² tÇ Ä¬}ÅÁÐÅ ³\Õ Ç¼<Ç\¸ xÇÈ)´È²ä². 1¼ÅÅ©Æ õ¼¬Àø¼ÐÅ ¼Ü´Ü ÈÇ­ \Ôܬ ¬ÇÝÀ´à¬ ìÓhÕ´´Å Ç´Å|Å iÕȲä².3. Á Ç­: ÁÕ¸ÒèÆ´Å HÅXÇ ø­¬¹à¬ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ­¬¹@Æ Á Ç­, ÀÉÈ Á Ç­@Ç Canon ¬À ¼/9Ö@Ç Canon ¬ÀXÇ |·tÇ ÁÁ¬ ô¼ ÇiÕȲä². tÇ 8»ÁÐÅÁ ºÜÂ\Õ xÆÐÅ Canon ¬ÀXÇ ÀÉÈ Á Ç­ÐÅ ­\Õ ¨ºà´(ºÜÂÈtÇ° TÅÜÂÈxÇ) |·tÇ Á¤Â 9Ö@Ç ­¬¹² Canon ¬ÀÐÅÁ ¬À©ÆÇÐŬ Èì²´p¬° ÈÕ¬´ÀÉ JŵÂȲä².4. ÀÉÐÆü¬ ÅÅp³tǸÒ: Canon, Canon ÇÖ¬À, ø­ ³¬¹Èü¬ Óä¹ÁÀ@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÇÀÉ ô¼Â@Æ ¬À©Æ ÀÉijÐÅ ³XÕìÅ EÌÇtÇ ÆŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÅÅp³tǸÒ, ÂÈ 9Ö@Ç ÀÉÐÆij ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä².5. È\Õ´ ô¼É ¼ 0¼ÁÀ p¬½­: Canon, Canon ÇÖ¬À, ø­ ³¬¹È 9Ö@Ç Óä¹ÁÀ@Ç Éè² ÆŲ ÁD¾¤Â, ÐÅì· 9Ö@Ç ÂÈÐÅ ³tÕ ô¼ÉXÕÀÉ JŵÂȲä². Lµ8»ÐÅ tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ ´Å¤µ ÈX¹XÇ ô¼Éij ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸" XÇ ÁÀÜÐ\¸ ÈÕ¬)´È²ä².

¬À©ÆǬ ÁÕ¸ÒèƴŬ ȥǴ´Å Dz ÐÆø¼ 乬<»DÇ ¬ÀÉଠÇDÇ ½¬°Æ, ÆÂÉ ¶² 0®ÀÐ )¼ÝÂ<Ç\¸ ÉY¾´² l­ä¹|ǽ0Ñ 90|Ç tÇ´°XÇ ÈÁÀÈxÇ ¬À©Æ 0®¬ Ù³HŠ乬<»ÐÅ ÈÔ ¶² õ¬ÈXÇ °¬hÕtÇ ÆÅLÇDÇ ô¼ÉiÕȲä². È\Õ´ ô¼É@Ç ¬Àଠ9Ö@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨°©Æ ¶² $Æ©Æ<Ç\¸ xÇ\Õ ä¹¬<»XÇ ÁÁÀÐŲ È©Æ´ÀÉ JÅ<Çpº ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ $Ƭ¹Àɱ ¬À©ÆÇ xÆXÇ ä²x¹ ¬À©ÆÇÐŬ² ô¼ÉtÇ È©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².

Canon, Canon ÇÖ¬À, ø­ ³¬¹È 9Ö@Ç Óä¹ÁÀ@Ç tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¶² ¨Ì½ 8»ÁÐÅ ³\Õ ¨ºà´ TÅÜÂÈxÇ ô¼ÉDÇ ¹ÂxÇXÕÀÉ JÅ<Çpº tÇÐŲ ¹ÒÈ ©ºÈÐÅ ³\Õ ÁÀÔ1Á 9Ö@Ç ÈiÕ1Á ô¼ÉtÇ ìÓhÕ)´È²ä². Canon, Canon ÇÖ¬À, ø­ ³¬¹È 9Ö@Ç Óä¹ÁÀ@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å, ¨Ì½ 8»Á ¼ ø­ ¬À©Æ<Ç\¸ xÇ\Õ ´Å µ\Õ ÁäÂtÇ° ÁtÕÐÅ ³tÕÁij EÌÇÀÉÀÉ JÅ<Çpº tÇÐŲ tÇ$Çü¬ D¾©ÆXÇ ¬Á 9Ö@Ç ½¸Ó1Áü¬ ¬@Ç ÓÝÀÈ ¶² ½ÂÈxÇ ÁäÂtÇ° ÁtÕ¬ ìÓhÕ)´È²ä².

Canon, Canon ÇÖ¬À, ø­ ³¬¹È ¼ Óä¹ÁÀ@Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å, ¨Ì½ 8»Á 9Ö@Ç ø­ ¬À©ÆtÇ ÀÉÈ Á Ç­DÇ hÎtÕÕä²² È ¼ÀÇXÇ ¨ºà´ ü鴂 ¶² Á¡ÁÐÅ ³tÕ ¬À©ÆÇÐŬ ÁtÕ|¹ 0¼ÁÀ`Õ EÌÇtÇ ÆŵÂȲä². ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ¨Ì½ 8»Á ¬À©ÆÐÅ ³\Õ Canon XÇ ¨ºà´ EÌÇü¬ ¬À©ÆÇÐÅ ³\Õ 0¼ÁÀ@Ç Ç@Æ ¬µÂȲä².6. 0®¬: ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕtº tÇ Ä¬}ÅÁ¬ ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕpº, Ĭ}ÅtÇ È°¬ ´ LµL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². ¬À©ÆDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ Ó0®XÕìŠĬ}ÅÁ|¹ È°¬`Õ  ǵÂȲä². tÇ Ä¬}ÅÁ² ¬À©ÆǬ tÇ Ä¬}ÅÁXÇ pÈmÕDÇ ÉÂXÕÀÉ JÅDÇ LµÐÅij È°¬)´È²ä².

Canon ¬À¬ ­(¸ ¼È ­\ÕDÇ ¬À©Æ`Õ ½¬°Æ, ¬À©ÆDz ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ¨ºà´ õ¼¬Àø¼DÇ ÉÜ Ó0®tÕ|Å iÕȲä². XÕÀÉ̹ 3 - 6 ½½@Ç Ä¬}Å È°¬ ÄÖÐÅij ÇÀÉ)´È²ä².7. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

The SOFTWARE is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the SOFTWARE with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.

8. |ǽ 4»¨Ö ÐÆYÎ: ¹ÒÈ ¼ÐÆ ¶² ¬À¼­XÇ ¬ÇÓÁÐÅÁ tÇ Ä¬}ÅÁXÇ ´Å¤µ Ü­ÈtÇ ½¼<Ç\¸ Óè² ¶² ÓÈ ´ ½¬°Æ, tÕù² Ü­È@Ç tÕù² ¼ÐÆ ¶² ¬ÇÓÁXÇ ­`Õ ÀÉíÅÐÅÁ ¨Ö%¸DÇ ÁÀäÂXÕpº °8ºÀÉ ¨ºà´ Ü­È@Ç È´Ì ¨Ö%¸DÇ ø­³\¸ ÇÀÉiÕȲä².9. ¹ÂxÇ: tÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ $ÁXÎXÕ² ¬@Ç tÇ Ä¬}ÅDÇ }ÇଠtÇtÕXÕÆ<Çpº tÕù² pÈmÕ ¼ pÈt¬ÐÅ Ù³XÇhÕDÇ xÇÈXÕ² ¬ÇȲä². ¶\Õ tÇ Ä¬}ÅtÇ tÇ 8»ÁXÇ üÈÈÐÅ ­\Õ ¬À©ÆÇ@Æ Canon ¬À ¬ÀXÇ DÆÈ\Õ Å³ÈÈxÇ Ä¬}ÅtÇpº, tÇ 8»ÁXÇ üÈÈÐÅ ­\Õ ¬À©ÆÇ@Æ Canon ¬À ¬ÀtÇXÇ l­P´ ¶² ÁtºDÇ µÑ\Õ ¨ºà´ ÈHÅ ¶² tÇÈ Ä¬}Å ¼ 0®ÀÐ ¨ºà´ ÁÀ8Ö tÇtÕ|¹ ³´Ì\Õä²² ¬ÐÅ Ù³XÇXÕ² ¬ÇȲä². Canon ¬ÀXÇ ÈÝ ­\Õ ³¬¹xÇtÇ ÁºXÕÀÉ JŲ \Õ, tÇ Ä¬}ÅXÇ ÂÈ@Ç ¨Ö%¸DÇ ¼×XÕÀÉ JŵÂȲä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.15