license.txt Driver File Contents (Video_Driver_XY5XF_WN_10.18.10.3993_A00.EXE)

ÿþINTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 (OEM / IHV / ISV Da1t1m1 ve Tek Kullan1c1)ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 

A_a1daki ko_ullar1 ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yaz1l1m1 ve ili_kili malzemelerini (toplu _ekilde, "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) kullanmay1n veya yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 bu _ekilde kabul etmek istemiyorsan1z, Yaz1l1m'1 yüklemeyin ya da kullanmay1n.Lütfen A_a1dakileri Dikkate Al1n:

* Özgün Donat1m Üreticisi (OEM), Ba1ms1z Donan1m Sat1c1s1 (IHV) ya da Ba1ms1z Yaz1l1m Sat1c1s1 (ISV) olman1z durumunda, bu L0SANS SÖZLE^MES0 tamam1yla geçerlidir;

* Son kullan1c1 olman1z durumunda, Ek A'da yer alan INTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 geçerlidir.OEM'ler, IHV'ler ve ISV'ler için:L0SANS. Bu Yaz1l1m'a, yaln1zca Intel bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmi_tir. 0_bu Yaz1l1m'a, Intel olmayan bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmemi_tir. Bu Sözle_me'nin ko_ullar1 uyar1nca, Intel, taraf1n1za, Intel'in telif haklar1 çerçevesinde, a_a1dakileri gerçekle_tirmenizi salayan özel olmayan, devredilemeyen, tüm dünyada geçerli olan ve bedeli tamam1yla ödenmi_ lisans1n1 vermektedir:

   a) taraf1n1z1n geli_tirme ve bak1m amaçlar1 dorultusunda, Yaz1l1m'1 dahili olarak kullanma, üzerinde dei_iklik yapma, kopyalama ve

   b) Yaz1l1m'1n türevi olan çal1_malar da dahil olmak üzere, Yaz1l1m'1 dei_tirme, kopyalama ve Son Kullan1c1lar1n1za da1tma; ancak, bu i_lemler, en az1ndan Ek A olarak ekli bulunan Intel Nihai, Tek Kullan1c1 Lisans Sözle_mesi'nde yer alan ko_ullar kadar k1s1tlay1c1 ko_ullara sahip bir lisans sözle_mesi çerçevesinde gerçekle_tirilmelidir ve

   c) Yaz1l1m ile birlikte verilen son kullan1c1 belgelerini, yaln1zca Yaz1l1m ile balant1l1 olarak dei_tirme, kopyalama ve da1tma.Yaz1l1m'1 içeren bilgisayar sisteminin veya yaz1l1m program1n1n nihai üreticisi veya sat1c1s1 siz deilseniz, bu durumda, Yaz1l1m'1n türevi olan çal1_malar (ve ilgili son kullan1c1 belgeleri) dahil olmak üzere, Yaz1l1m'1n bir kopyas1n1, devralan ki_inin i_bu hükümlere tamam1yla tabi olmas1 ko_uluyla, devralan ki_iye bu Sözle_me ko_ullar1na uygun _ekilde kullan1lmak üzere devredebilirsiniz. Aksi halde, Yaz1l1m'1 herhangi bir üçüncü _ah1sa atayamaz, lisans1n1 veremez, kiralayamaz veya ba_ka _ekilde devredemez ya da sunamazs1n1z. Yaz1l1m'1 kaynak koda dönü_türemez, tersine çeviremez veya ba_ka hiçbir _ekilde ters mühendislik i_lemi uygulayamazs1n1z.Bu Sözle_me'de aç1kça belirtilen haller d1_1nda, taraf1n1za dorudan veya z1mni olarak, ikna veya hukuki mani yoluyla ya da dier biçimlerde hiçbir lisans ya da hak verilmemektedir. Intel, bu Sözle_me'da yer alan ko_ul ve hükümlere riayet ettiinizi teyit etmek üzere, ilgili kay1tlar1n1z1 tetkik etme ya da ba1ms1z bir denetçinin tetkik etmesini salama hakk1na sahiptir.G0ZL0L0K. Yaz1l1m'a eri_im veya kullan1m1 içeren i_inizi taraf1n1z ad1na yapmas1 için üçüncü _ah1s dan1_man veya ikinci üstlenici ("Üstlenici") atamak istiyorsan1z, Üstlenici'den, bu Sözle_me'de öne sürülenlerden daha az k1s1tlay1c1 olmayan ve da1t1m haklar1n1 ve ba_ka bir amaç dorultusunda kullan1m1 hariç tutan ve Yaz1l1m'a eri_im ve kullan1m1na ili_kin olarak ko_ullar ve yükümlülükler içeren, yaz1l1 bir gizlilik anla_mas1 temin etmeniz gerekir.

Aksi halde, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 veya varl11n1 aç1klayamaz ya da Intel'in önceden yaz1l1 onay1 olmaks1z1n, Intel'in ad1n1 hiçbir yay1n organ1, reklam veya ba_ka duyurularda kullanamazs1n1z. Intel ticari markalar1n1 ya da amblemlerini kullanmak konusunda hiçbir hakk1n1z yoktur.YAZILIM VE TEL0F HAKLARININ MÜLK0YET0. Tüm Yaz1l1m kopyalar1n1n mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yaz1l1m, telif hakk1na sahiptir ve Amerika Birle_ik Devletleri ve dier ülkelerin yasalar1yla ve uluslararas1 anla_malar1n hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1m'dan herhangi bir telif hakk1 bildirimini ç1karamazs1n1z. Intel, istedii zaman ve önceden bildirimde bulunmaks1z1n, Yaz1l1m'da veya burada belirtilen maddelerde dei_iklik yapabilir, ancak Yaz1l1m'1 desteklemek ya da güncelle_tirmek yükümlülüünü ta_1maz. Aksinin aç1kça belirtilmi_ olduu haller d1_1nda, Intel, Intel patentleri, ticari markalar1 ya da dier fikri mülkiyet haklar1 çerçevesinde hiçbir aç1k ya da z1mni hak tan1maz. Yaz1l1m'1 yaln1zca, devralan ki_inin bu ko_ullara tamam1yla tabi olmay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m'1n hiçbir kopyas1n1 bulundurmaman1z durumunda devredebilirsiniz.

SINIRLI ORTAM GARANT0S0. Yaz1l1m, Intel taraf1ndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmi_se, Intel, sözkonusu ortam1n, Intel taraf1ndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortam1, dei_tirilmek veya Yaz1l1m'1n, Intel'in tercih edecei ba_ka bir _ekilde teslim edilmesini salamak üzere, Intel'e iade edin. D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YUKARIDA ^ART KO^ULMASI DURUMU 0ST0SNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILAB0L0RL0K, H0ÇB0R TEL0F HAKKI 0HLAL0NDE BULUNMAMA YA DA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK G0B0 GARANT0LER DE DAH0L OLMAK ÜZERE, HERHANG0 TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMN0 B0R GARANT0 OLMAKSIZIN "OLDUU G0B0" SALANMI^TIR. Intel, Yaz1l1m'a dahil olan bilgi, metin, grafik, balant1lar veya dier öelerin, doruluu ya da taml11 konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öelere ili_kin sorumluluk kabul etmez.SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDAR0KÇ0LER0, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIINDAN HABERDAR ED0LM0^ OLSA DAH0, H0ÇB0R SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANG0 B0R ZARARDAN (KAR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI VE B0LG0 KAYBI DAH0L OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0NDE ZIMN0 GARANT0LER VEYA DOLAYLI YA DA D0ER ZARARLAR 0Ç0N SORUMLULUUN HAR0Ç TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMI^TIR; BU G0B0 DURUMLARDA, YUKARIDAK0 SINIRLAMA TARAFINIZ 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA, HUKUK S0STEMLER0NE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN D0ER YASAL HAKLARA DA SAH0P OLAB0L0RS0N0Z.BU SÖZLE^ME'N0N SONA ERMES0. Intel, ko_ullar1n1 ihlal etmeniz halinde, bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me'nin sona erdirilmesi halinde, Yaz1l1m'1 derhal imha etmeniz veya Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1n1 Intel'e iade etmeniz gerekir. 

GEÇERL0 YASALAR. Bu Sözle_me çerçevesinde doan talepler, kanunlar ihtilaf1na ili_kin prensipleri ve Mal Sat1_ Sözle_meleri konusundaki Birle_mi_ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalar1na tabi olacakt1r. Yaz1l1m'1, geçerli ihracat yasalar1na ve yönetmeliklerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Yaz1l1 olmamas1 ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmamas1 durumunda, Intel, ba_ka hiçbir sözle_me çerçevesinde sorumlu tutulamaz.HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMI^ HAKLAR. Yaz1l1m, "KISITLANMI^ HAKLAR" göz önüne al1narak haz1rlanm1_t1r. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 ya da aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlar1n ard1ndan gelenler veya halefleri taraf1ndan belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1m1, Hükümet'in, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki mülkiyet haklar1n1 kabul ettii anlam1n1 ta_1r. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA adresinde meskun Intel Corporation'd1r.EK "A".

INTEL YAZILIM L0SANS SÖZLE^MES0 (Nihai, Tek Kullan1c1)ÖNEML0 - KOPYALAMADAN, YÜKLEMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN. 

A_a1daki ko_ullar1 ve hükümleri dikkatle okumadan önce, bu yaz1l1m1 ve ili_kili malzemelerini (toplu _ekilde, "Yaz1l1m" olarak an1lacakt1r) kullanmay1n veya yüklemeyin. Yaz1l1m'1 yüklemeniz ya da kullanman1z, bu Sözle_me'nin ko_ullar1n1 kabul ettiiniz anlam1na gelir. Ko_ullar1 bu _ekilde kabul etmek istemiyorsan1z, Yaz1l1m'1 yüklemeyin ya da kullanmay1n.L0SANS. Yaz1l1m'1, ki_isel ve ticari amaçlar içermeyen kullan1m1n1z için, tek bir bilgisayara kopyalayabilir ve a_a1daki ko_ullara tabi olmak ko_uluyla, Yaz1l1m'1n bir yedek kopyas1n1 alabilirsiniz: 

1. Bu Yaz1l1m'a, yaln1zca Intel bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmi_tir. 0_bu Yaz1l1m'a, Intel olmayan bile_en ürünleriyle birlikte kullan1lmak üzere lisans verilmemi_tir. 

2. Bu Sözle_me'de aksinin belirtilmemi_ olmas1 halinde, Yaz1l1m'1n hiçbir k1sm1n1 kopyalayamaz, dei_tiremez, kiralayamaz, satamaz, da1tamaz veya devredemezsiniz; ayr1ca, Yaz1l1m'1n kopyalanmas1n1 önleyeceinizi de kabul etmi_ olursunuz.

3. Yaz1l1m'a ters mühendislik i_lemi uygulayamaz, kaynak koda dönü_türemez ya da parçalara ay1ramazs1n1z. 

4. Yaz1l1m lisans1n1 ba_ka bir _ah1sla paylasamaz ya da Yaz1l1m'1n birden çok kullan1c1 taraf1ndan ayn1 anda kullan1m1na izin veremezsiniz.

5. Yaz1l1m, bir bölümü, ekli bir "lisans.txt" dosyas1 ya da ba_ka bir metin veya dosyada tan1ml1 olabilecek ve lisans1 salanan, ba_ka yaz1l1m veya üçüncü _ah1s tedarikçilerin ba_ka bir mülkiyetini içerebilir. YAZILIM VE TEL0F HAKLARININ MÜLK0YET0. Tüm Yaz1l1m kopyalar1n1n mülkiyeti Intel ya da tedarikçilerine aittir. Yaz1l1m, telif hakk1na sahiptir ve Amerika Birle_ik Devletleri ve dier ülkelerin yasalar1yla ve uluslararas1 anla_malar1n hükümleriyle korunmaktad1r. Yaz1l1m'dan herhangi bir telif hakk1 bildirimini ç1karamazs1n1z. Intel, istedii zaman ve önceden bildirimde bulunmaks1z1n, Yaz1l1m'da veya burada belirtilen maddelerde dei_iklik yapabilir; ancak, Yaz1l1m'1 destekleme ya da güncelle_tirme yükümlülüünü ta_1maz. Aksinin aç1kça belirtilmi_ olduu haller d1_1nda, Intel, Intel patentleri, ticari markalar1 ya da dier fikri mülkiyet haklar1 çerçevesinde hiçbir aç1k ya da z1mni hak tan1maz. Yaz1l1m'1 yaln1zca, devralan ki_inin bu ko_ullara tamam1yla tabi olmay1 kabul etmesi ve Yaz1l1m'1n hiçbir kopyas1n1n bulundurmaman1z durumunda devredebilirsiniz.SINIRLI ORTAM GARANT0S0. Yaz1l1m, Intel taraf1ndan fiziksel ortam üzerinden gönderilmi_se, Intel, sözkonusu ortam1n, Intel taraf1ndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) günlük süre içinde maddi fiziksel kusurlardan muaf olduunu garanti eder. Bu tür bir kusur bulunursa, ortam1, dei_tirilmek veya Yaz1l1m'1n, Intel'in tercih edecei ba_ka bir _ekilde teslim edilmesini salamak üzere, Intel'e iade edin.D0ER GARANT0LER0N HAR0Ç TUTULMASI. YUKARIDA ^ART KO^ULMASI DURUMU 0ST0SNA OLMAK ÜZERE, YAZILIM, SATILAB0L0RL0K, H0ÇB0R TEL0F HAKKI 0HLAL0NDE BULUNMAMA YA DA BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK G0B0 GARANT0LER DE DAH0L OLMAK ÜZERE, HERHANG0 TÜRDEN AÇIK YA DA ZIMN0 B0R GARANT0 OLMAKSIZIN "OLDUU G0B0" SALANMI^TIR. Intel, Yaz1l1m'a dahil olan bilgi, metin, grafik, balant1lar veya dier öelerin doruluu ya da taml11 konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu öelere ili_kin sorumluluk kabul etmez.SORUMLULUUN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDAR0KÇ0LER0, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIINDAN HABERDAR ED0LM0^ OLSA DAH0, H0ÇB0R SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANG0 B0R ZARARDAN (KAR KAYBI, 0^0N KES0NT0YE URAMASI VEYA B0LG0 KAYBI DAH0L OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S0STEMLER0NDE ZIMN0 GARANT0LER VEYA DOLAYLI YA DA D0ER ZARARLAR 0Ç0N SORUMLULUUN HAR0Ç TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMI^TIR; BU G0B0 DURUMLARDA, YUKARIDAK0 SINIRLAMA TARAFINIZ 0Ç0N GEÇERL0 OLMAYAB0L0R. AYRICA, HUKUK S0STEMLER0NE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN D0ER YASAL HAKLARA DA SAH0P OLAB0L0RS0N0Z. BU SÖZLE^ME'N0N SONA ERMES0. Intel, ko_ullar1n1 ihlal etmeniz halinde, bu Sözle_me'yi istedii zaman sona erdirebilir. Sözle_me'nin sona erdirilmesi halinde, Yaz1l1m'1 derhal imha etmeniz veya Yaz1l1m'1n tüm kopyalar1n1 Intel'e iade etmeniz gerekir.

 

GEÇERL0 YASALAR. Bu Sözle_me çerçevesinde doan talepler, kanunlar ihtilaf1na ili_kin prensipleri ve Mal Sat1_ Sözle_meleri konusundaki Birle_mi_ Milletler Akdi hariç tutulmak üzere, California yasalar1na tabi olacakt1r. Yaz1l1m'1, geçerli ihracat yasalar1na ve yönetmeliklerine ayk1r1 olarak ihraç edemezsiniz. Yaz1l1 olmamas1 ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf1ndan imzalanmamas1 durumunda, Intel, ba_ka hiçbir anla_ma çerçevesinde sorumlu tutulamaz.HÜKÜMET TARAFINDAN KISITLANMI^ HAKLAR. Yaz1l1m, "KISITLANMI^ HAKLAR" göz önüne al1narak haz1rlanm1_t1r. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1lmas1, çoalt1lmas1 ya da aç1klanmas1 FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlar1n ard1ndan gelenler veya halefleri taraf1ndan belirtilen k1s1tlamalara tabidir. Yaz1l1m'1n Hükümet taraf1ndan kullan1m1, Hükümet'in, Intel'in Yaz1l1m üzerindeki mülkiyet haklar1n1 kabul ettii anlam1n1 ta_1r. Üstlenici veya Üretici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 adresinde meskun, Intel Corporation'd1r.

 

D0L; ÇEV0R0LER. Bu Sözle_menin 0ngilizce sürümünün yan1nda ba_ka bir dildeki çevirisi varsa, çeviri yaln1zca kolayl1k salamak amac1yla verilmi_tir; 0ngilizce sürüm esas al1nacakt1r.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.94