Readme.txt Driver File Contents (KMENROPR20123.exe)

================================================================================


             KM-NET Remote Operation Panel


================================================================================

[0. Spis treści]

 1. G³ówne cechy programów narzêdziowych
 2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotycz¹ce instalacji
   2-1. Windows 95, 95 OSR2
   2-2. Windows 98, 98 SE, Millennium
   2-3. Windows NT 4.0
   2-4. Windows 2000, XP
 3. FAQ
 4. Witryna internetowa Kyocera Mita 
 5. Suplement[1. G³ówne cechy programów narzêdziowych]

  Ten program narzêdziowy pozwala u¿ytkownikowi sprawdzaæ i zmieniaæ 
  z PC ustawienia domyślne drukarek i kopiarek Kyocera Mita.
  Narzêdzie wyświetla komunikaty b³êdów i odtwarza pliki akustyczne 
  w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy drukarki lub kopiarki.[2. Wymagania systemu operacyjnego i uwagi dotycz¹ce instalacji]

  - Zaktualizuj system operacyjny najnowszym Service Pack, 
   by zapewniæ niezawodnośæ.

  - W niektórych drukarkach to narzêdzie nie jest w stanie
   komunikowaæ siê za pośrednictwem portów LPT i COM.


 2-1. Dla systemów operacyjnych Windows 95 i 95 OSR2 

 - Sprawdź, czy zainstalowano Microsoft Internet Explorer 5.01 
  lub wy¿sz¹ wersjê.

  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia przez LPT, USB lub COM>
  - Je¿eli urz¹dzenie pod³¹czone jest przez LPT lub COM, to 
   sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
   Narzêdzia tego nie mo¿na u¿yæ, je¿eli nie zainstalowano 
   sterownika Kyocera Mita KX. 

  - Po³¹czenia przez USB nie s¹ obs³ugiwane.


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia do sieci>
  - Sprawdź, czy zainstalowano protoko³y TCP/IP lub IPX. 2-2. Dla systemów operacyjnych Windows 98, 98 SE i Millennium 

  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia przez LPT, USB lub COM>
  - Je¿eli urz¹dzenie pod³¹czone jest przez LPT, USB lub COM, to 
   sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
   Narzêdzia tego nie mo¿na u¿yæ, je¿eli nie zainstalowano 
   sterownika Kyocera Mita KX. 


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia do sieci>
  - Sprawdź, czy zainstalowano protoko³y TCP/IP lub IPX.


 2-3. Dla systemu operacyjnego Windows NT 4.0 

 - Sprawdź, czy zainstalowano Service Pack 5 lub wy¿sz¹ wersjê.
 - Instalacja wymaga uprawnieñ administratora.


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia przez LPT, USB lub COM>
  - Pod³¹czenia przez LPT, USB i COM nie s¹ obs³ugiwane.


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia do sieci>
  - Sprawdź, czy zainstalowano protoko³y TCP/IP lub IPX.


 2-4. Dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 2000 i Windows XP 

 - Instalacja wymaga uprawnieñ administratora.


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia przez LPT, USB lub COM>
  - Je¿eli urz¹dzenie pod³¹czone jest przez LPT, USB lub COM, to 
   sprawdź, czy zainstalowano sterownik Kyocera Mita KX. 
   Narzêdzia tego nie mo¿na u¿yæ, je¿eli nie zainstalowano 
   sterownika Kyocera Mita KX. 


  <Uwagi dotycz¹ce pod³¹czenia do sieci>
  - Sprawdź, czy zainstalowano protoko³y TCP/IP lub IPX.[3. FAQ]

  Q: Nie mogê otworzyæ programu narzêdziowego.

  A: Czy u¿ywasz starszej wersji Microsoft Internet Explorer?
    Je¿eli tak, to zaktualizuj do wersji Microsoft Internet 
    Explorer 5.01 lub wy¿szej.


  Q: Nie mogê po³¹czyæ siê z drukark¹.

  A1: Je¿eli drukarka jest pod³¹czona przez LPT, USB lub COM:

    Aby pod³¹czyæ siê przez LPT lub USB, nale¿y najpierw zainstalowaæ 
    sterownik Kyocera Mita KX.
    Upewnij siê równie¿, czy u¿ywany system operacyjny 
    odpowiada parametrom określonym w rozdziale [2. Wymagania 
    systemu operacyjnego i uwagi dotycz¹ce instalacji]
    W niektórych drukarkach to narzêdzie nie jest w stanie 
    komunikowaæ siê za pośrednictwem portów LPT i COM.
    

  A2: Je¿eli drukarka jest pod³¹czona do sieci:

    W przypadku pod³¹czenia drukarki do sieci nale¿y zainstalowaæ 
    protokó³ TCP/IP lub IPX.[4. Witryna internetowa Kyocera Mita]

  http://www.kyoceramita.com[5. Suplement]

  Pokazane nazwy firm i wyrobów s¹ znakami towarowymi i zastrze¿onymi.
	
	

  Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
  Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
  All Rights Reserved.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.43