Readme.txt Driver File Contents (KMENROPR20123.exe)

================================================================================


             KM-NET Remote Operation Panel


================================================================================

[0. Obsah]

 1. Základní funkce nástrojù
 2. Požadavky na operaèní systém a poznámky k instalaci
   2-1. Windows 95, 95 OSR2
   2-2. Windows 98, 98 SE, Millennium
   2-3. Windows NT 4.0
   2-4. Windows 2000, XP
 3. Èasto kladené dotazy
 4. Domovská stránka Kyocera Mita
 5. Dodatek[1. Základní funkce nástrojù]

 Tento program umožòuje uživateli sledovat a mìnit z PC výchozí hodnoty tiskáren 
 a kopírek Kyocera Mita.
 Jestliže se u tiskárny nebo kopírky vyskytne nìjaký problém, program zobrazí 
 pøíslušné chybové hlášení a pøehraje jeden ze zvukových souborù.[2. Požadavky na operaèní systém a poznámky k instalaci]

 - V zájmu zachování spolehlivosti obnovte operaèní systém nejnovìjší aktualizací 
  (Service Pack). 

 - U nìkterých tiskových zaøízení tento program nedokáže komunikovat pøes port LPT a COM.


 2-1. Pro operaèní systémy Windows 95 nebo 95 OSR2

 - Ovìøte prosím, že je nainstalován Microsoft Internet Explorer verze 5.01 nebo vyšší.

  <Pøi pøipojení pøes LPT, USB nebo COM>
  - Je-li pøipojení provedeno pøes LPT nebo COM, ovìøte prosím, zda už je 
	 nainstalován ovladaè Kyocera Mita KX. Pokud nebyl ovladaè Kyocera Mita KX 
	 nainstalován, program nelze použít. 

  - Porty USB nelze s programem použít.


  <Pøi pøipojení k síti>
  - Ovìøte prosím, že je nainstalován protokol TCP/IP nebo IPX.


 2-2. Pro operaèní systémy Windows 98, 98 SE a Millennium 

  <Pøi pøipojení pøes LPT, USB nebo COM>
  - Je-li pøipojení provedeno pøes LPT, USB nebo COM, ovìøte prosím, zda už je nainstalován 
	 ovladaè Kyocera Mita KX. Pokud nebyl ovladaè Kyocera Mita KX nainstalován, program 
	 nelze použít. 

  <Pøi pøipojení k síti>
  - Ovìøte prosím, že je nainstalován protokol TCP/IP nebo IPX.


 2-3. Pro operaèní systém Windows NT 4.0

 - Ovìøte prosím, že je nainstalován Service Pack 5 nebo vyšší.
 - K instalaci je tøeba mít oprávnìní správce systému.

  <Pøi pøipojení pøes LPT,USB nebo COM>
  - Spojení pøes LPT,USB nebo COM nelze s programem použít.

  <Pøi pøipojení k síti>
  - Ovìøte prosím, že je nainstalován protokol TCP/IP nebo IPX.


 2-4. Pro operaèní systémy Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP

 - K instalaci je tøeba mít oprávnìní správce systému.


  <Pøi pøipojení pøes LPT, USB nebo COM>
  - Je-li pøipojení provedeno pøes LPT, USB nebo COM, ovìøte prosím, zda už je nainstalován 
	 ovladaè Kyocera Mita KX. Pokud nebyl ovladaè Kyocera Mita KX nainstalován, program 
	 nelze použít. 

  <Pøi pøipojení k síti>
  - Ovìøte prosím, že je nainstalován protokol TCP/IP nebo IPX.[3. Èasto kladené dotazy]

  Otázka: Nemohu otevøít program.

  Odpovìï: Nepoužíváte starší verzi Microsoft Internet Explorer? 
       Pokud ano, proveïte aktualizaci Microsoft Internet Explorer na verzi 
       5.01 nebo vyšší.

  Otázka: Nedaøí se mi pøipojit tiskárnu.

  Odpovìï 1: Je-li tiskárna pøipojena pøes LPT, USB nebo COM:

        Ke spojení pøes LPT, USB nebo COM je nutné instalovat ovladaè Kyocera Mita KX.

        Ovìøte prosím také, zda váš operaèní systém je v souladu s požadavky 
        uvedenými v èásti [2. Požadavky na operaèní systém a poznámky k instalaci]
        U nìkterých tiskových zaøízení tento program nedokáže komunikovat pøes port LPT a COM.

    
  Odpovìï 2: Je-li tiskárna pøipojena k síti:

        Pøi pøipojení tiskárny k síti musí být nainstalován protokol TCP/IP 
        nebo IPX. [4. Domovská stránka Kyocera Mita]

  http://www.kyoceramita.com


[5. Dodatek]

  Uvedené názvy spoleèností a výrobkù jsou ochranné známky nebo registrované 
  obchodní známky.
	
	

  Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
  Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
  All Rights Reserved.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.05