license.txt Driver File Contents (intel_me81_win78_xp.zip)

ÿþLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL (OEM-/IHV-/ISV-distribution och enskild användare)VIKTIGT - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING. 

Använd inte och läs inte in den här programvaran och eventuellt tillhörande material (sammantaget "Programvaran") förrän Du noggrant har läst igenom följande bestämmelser och villkor. Genom att ladda eller använda Programvaran samtycker Du till bestämmelserna i detta avtal. Om Du inte vill samtycka till detta ska Du inte installera eller använda Programvaran.Notera även följande:

* Om Du är en OEM (Original Equipment Manufacturer eller tillverkare av ursprunglig utrustning), IHV (Independent Hardware Vendor eller oberoende tillverkare av maskinvara) eller ISV (Independent Software Vendor eller oberoende tillverkare av programvara), gäller detta fullständiga LICENSAVTAL;

* Om Du är en slutanvändare, gäller endast Bilaga A, LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL.För OEM, IHV och ISV:LICENS. Denna Programvara licensieras endast för användning i samband med Intel-komponentprodukter. Användning av Programvaran i samband med icke-Intel-komponentprodukter är inte licensierad härunder. Enligt villkoren i detta avtal beviljar Intel dig en icke-exklusiv, ej överförbar, världsomfattande licens betald i sin helhet under Intels upphovsrätt att:

	a) använda, modifiera och kopiera Programvaran internt för dina egna utvecklings- och underhållssyften; och

	b) modifiera, kopiera och distribuera Programvara, inklusive avledda verk från Programvaran, till Dina slutanvändare, men endast under ett licensavtal med bestämmelser som är minst lika restriktiva som dem som finns i Intels slutgiltiga licensavtal för enskild användare, som bifogas som bilaga A; och

	c) modifiera, kopiera och distribuera slutanvändardokumentation som kan medfölja Programvaran, men endast i association med Programvaran.Om Du inte är den sista tillverkaren eller leverantören av ett datorsystem eller programvara som inkluderar denna Programvara, har Du tillstånd att överföra en kopia av Programvaran, inklusive avledda verk av Programvaran (och relaterad slutanvändardokumentation) till din mottagare för användning i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, under förutsättning att mottagaren samtycker till att bindas till fullo av bestämmelserna häri. Du får inte på annat sätt överta, underlicensiera, leasa eller på annat sätt överföra eller avslöja Programvara för någon tredje part. Du får inte bakåtkompilera (reverse-compile), disassemblera eller på annat sätt dekonstruera (reverse-engineer) Programvaran.Förutom enligt vad som uttryckligen anges i detta avtal beviljas Du ingen licens eller rättighet direkt eller genom inbegripande, incitament, hinder eller på annat sätt. Intel ska ha rättigheten att inspektera eller anställa en oberoende granskare som inspekterar dina relevanta poster för att verifiera din överensstämmelse med bestämmelser och villkor i detta avtal.SAMTYCKE. Du samtycker till att Intel kan insamla och använda teknisk och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om din dator, system och applikationsprogram, och kringutrustning, som insamlas periodvis för att underlätta tillhandahållandet av programuppdateringar, produktsupport och andra (eventuella) tjänster till dig som har att göra med Programvaran. Intel kan använda den här informationen och, om det uppstår en sårbarhet, fel eller krasch i Programvaran, dela den med andra personer så som leverantören av sådant program, under förutsättning att den är i ett format som inte identifierar dig personligen, för att förbättra våra produkter eller för att förse dig med tjänster eller teknik. INGA SUPPORTTJÄNSTER. Varken Intel, tillverkaren av din enhet eller din internetleverantör är ansvarig för att tillhandahålla supporttjänster för Programvaran. Kontakta Intel för att se om det tillhandahålls supporttjänster. UPPDATERINGAR. Intel kan när som helst göra ändringar i Programvaran, utan föregående varning, men är inte förpliktigade att erbjuda support för eller att uppdatera Programvaran. Programvaran kan automatiskt hämta och installera uppdateringar från tid till annan från Intel. Dessa uppdateringar är avsedda att förbättra, skydda och utöka Programvaran och kan vara i form av felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar, utökade funktioner, nya programvarumoduler och helt nya versioner. Du samtycker till att Intel kan leverera sådana uppdateringar till dig som del av din användning av Programvaran. SEKRETESS. Om Du vill att en tredje parts konsult eller underleverantör ("leverantör") ska utföra arbete å dina vägnar som involverar åtkomst till eller användning av Programvaran, ska Du erhålla ett skriftligt sekretessavtal från leverantören som innehåller bestämmelser och förpliktelser med avseende på åtkomst till eller användning av Programvara som inte är mindre restriktiva än dem som beskrivs i detta avtal och exklusive alla distributionsrättigheter och användning för något annat syfte.

Annars ska Du inte röja bestämmelserna i detta avtal eller att detta avtal finns eller använda Intels namn i några publikationer, annonser eller andra tillkännagivanden utan Intels tidigare skriftliga samtycke. Du har inga rättigheter att använda varumärken eller logotyper som tillhör Intel.ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARA OCH UPPHOVSRÄTT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran förblir Intels och dess leverantörers. Programvaran omfattas av upphovsrätten och skyddas av lagar i USA och andra länder, samt i internationella konventioner. Du äger inte rätt att ta bort några upphovsrättsmeddelanden från Programvaran. Intel kan göra ändringar i Programvaran, eller i objekt som hänvisas till däri, när som helst och utan varning, men har ingen skyldighet att erbjuda support eller uppdatera Programvaran. Förutom enligt vad som annars uttryckligen anges beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter avseende immateriell egendom. Du får endast överlåta Programvaran om mottagaren accepterar att bindas till fullo av dessa bestämmelser och Du inte behåller några kopior av Programvaran.BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om Programvaran har levererats av Intel på fysiska media garanterar Intel att dessa media är fria från väsentliga fysiska defekter under en period på nittio (90) dagar efter leveransen från Intel. Om en sådan defekt hittas, ska Du skicka tillbaka mediet till Intel för utbyte eller alternativ leverans av Programvaran, efter Intels eget gottfinnande.UNDANTAG FRÅN ANDRA GARANTIER. FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, SKYDD MOT INTRÅNG I ANDRAS RÄTTIGHETER ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Intel garanterar inte och antar inget ansvar för exaktheten eller fullständigheten av någon information, text, grafik, några länkar eller andra objekt som finns i Programvaran.ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER INTEL-LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER EXKLUSION ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER. UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel kan när som helst säga upp detta avtal om Du bryter mot villkoren häri. Vid uppsägning ska Du omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel.

 

GÄLLANDE LAGAR. För anspråk som uppkommer under detta Avtal gäller lagarna i Kalifornien, med undantag för där dess principer är i konflikt med andra lagar och Förenta nationernas konvention om avtal vid varuförsäljning. Du äger inte rätt att exportera Programvaran på ett sätt som bryter mot gällande exportlagar och exportförordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.REGERINGSBEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Programvaran tillhandahålls med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, duplicering eller avslöjande av myndighet lyder under de begränsningar som beskrivs i FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 et seq. eller efterföljare. Användning av Programvaran av myndigheter utgör bekräftelse av Intels äganderätt däri. Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

BILAGA A 

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FRÅN INTEL (sista, enskilda användare)VIKTIGT - LÄS FÖRE KOPIERING, INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING. 

Använd inte och läs inte in den här programvaran och eventuellt tillhörande material (sammantaget "Programvaran") förrän Du noggrant har läst igenom följande bestämmelser och villkor. Genom att ladda eller använda Programvaran samtycker Du till bestämmelserna i detta avtal. Om Du inte vill samtycka till detta ska Du inte installera eller använda Programvaran.LICENS. Du har rätt att för personlig, icke-kommersiell användning kopiera Programvaran till en enda dator. Du har även rätt att framställa en säkerhetskopia av Programvaran, i enlighet med följande villkor: 

1. Denna Programvara licensieras endast för användning i samband med Intel-komponentprodukter. Användning av Programvaran i samband med icke-Intel-komponentprodukter är inte licensierad härunder. 

2. Du äger inte rätt att kopiera, ändra, hyra ut, sälja, distribuera eller överlåta någon del av Programvaran förutom enligt vad som anges i det här avtalet och Du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av Programvaran.

3. Du äger inte rätt att dekonstruera, dekompilera eller disassemblera Programvaran. 

4. Du äger inte rätt att utfärda dellicens för eller tillåta samtidig användning av Programvaran av mer än en användare.

5. Programvaran kan innehålla programvara eller annan egendom som tillhör tredjepartsleverantörer och en del av den kanske identifieras i, och licensieras i enlighet med, någon bifogad "license.txt"-fil eller annan text eller fil. ÄGANDERÄTT TILL PROGRAMVARA OCH UPPHOVSRÄTT. Äganderätten till alla kopior av Programvaran förblir Intels och dess leverantörers. Programvaran omfattas av upphovsrätten och skyddas av lagar i USA och andra länder, samt i internationella konventioner. Du äger inte rätt att ta bort några upphovsrättsmeddelanden från Programvaran. Intel kan göra ändringar i Programvaran, eller i objekt som hänvisas till däri, när som helst utan varning, men har ingen skyldighet att erbjuda support eller uppdatera Programvaran. Förutom enligt vad som annars uttryckligen anges beviljar Intel inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter under Intels patent, upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter avseende immateriell egendom. Du får endast överlåta Programvaran om mottagaren accepterar att bindas till fullo av dessa bestämmelser och Du inte behåller några kopior av Programvaran.BEGRÄNSAD MEDIEGARANTI. Om Programvaran har levererats av Intel på fysiska media garanterar Intel att dessa media är fria från väsentliga fysiska defekter under en period på nittio (90) dagar efter leveransen från Intel. Om en sådan defekt hittas, ska Du skicka tillbaka mediet till Intel för utbyte eller alternativ leverans av Programvaran, efter Intels eget gottfinnande.EXKLUSION AV ANDRA GARANTIER: FÖRUTOM ENLIGT VAD SOM ANGES OVAN TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV NÅGOT SLAG INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG PÅ IMMATERIELL EGENDOM OCH/ELLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Intel garanterar inte och antar inget ansvar för exaktheten eller fullständigheten av någon information, text, grafik, några länkar eller andra objekt som finns i Programvaran.ANSVARSBEGRÄNSNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA INTEL ELLER INTEL-LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLORAD INFORMATION) SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INTEL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDER EXKLUSION ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, VILKET INNEBÄR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER. UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL. Intel kan när som helst säga upp detta avtal om Du bryter mot villkoren häri. Vid uppsägning ska Du omedelbart förstöra Programvaran eller returnera alla kopior av Programvaran till Intel.

 

GÄLLANDE LAGAR. För anspråk som uppkommer under detta Avtal gäller lagarna i Kalifornien, med undantag för där dess principer är i konflikt med andra lagar och Förenta nationernas konvention om avtal vid varuförsäljning. Du äger inte rätt att exportera Programvaran på ett sätt som bryter mot gällande exportlagar och exportförordningar. Intel har inga skyldigheter under andra avtal, såvida de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Intel.REGERINGSBEGRÄNSADE RÄTTIGHETER. Programvaran tillhandahålls med "BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER". Användning, duplicering eller avslöjande av myndighet lyder under de begränsningar som beskrivs i FAR52.227-14 och DFAR252.227-7013 et seq. eller efterföljare. Användning av Programvaran av myndigheter utgör bekräftelse av Intels äganderätt däri. Leverantör eller tillverkare är Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00SPRÅK; ÖVERSÄTTNINGAR. I den händelse att den engelska språkversionen av det här avtalet medföljs av någon annan version som översatts till något annat språk, tillhandahålls sådan översatt version endast för bekvämlighetssyfte och den engelska språkversionen gäller.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.47