license.txt Driver File Contents (intel_me81_win78_xp.zip)

ÿþLICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL (distribúcia pre jednotlivých pou~ívate>ov alebo výrobcov originálnych dielov, nezávislých predajcov hardvéru 
i nezávislých vývojárov systémov)DÔLE}ITÉ  PREÍTAJTE SI PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM. 

Tento softvér ani ~iadne sprievodné materiály (spolo
ne nazývané "Softvér") neinatalujte ani nepou~ívajte, kým si riadne nepre
ítate nasledovné vaeobecné podmienky. Prevzatím alebo pou~itím tohto Softvéru súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.Poznámka:

* Ak ste výrobcom originálnych dielov (OEM  Original Equipment Manufacturer), nezávislým predajcom hardvéru (IHV  Independent Hardware Vendor) alebo nezávislým vývojárom softvéru (ISV  Independent Software Vendor), táto LICENNÁ ZMLUVA sa na vás vzeahuje v plnom rozsahu.

* Ak ste koncovým pou~ívate>om, vzeahuje sa na vás iba dodatok A LICENNEJ ZMLUVY NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL.Informácie pre výrobcov originálnych dielov, nezávislých predajcov hardvéru a nezávislých vývojárov softvéru:LICENCIA. Tento Softvér je licencovaný len na pou~itie v spojení s produktmi s komponentmi Intel. Pou~itie Softvéru v spojení s produktmi bez komponentov Intel nie je kryté touto licenciou. Na základe podmienok tejto zmluvy vám spolo
nose Intel v rámci svojich autorských práv ude>uje nevýhradnú, neprenosnú, celosvetovú a úplne uhradenú licenciu na:

	a) interné pou~ívanie, upravovanie a kopírovanie Softvéru na ú
ely vlastného vývoja a údr~by,a 

	b) upravovanie, kopírovanie a distribúciu Softvéru vrátane odvodených diel Softvéru koncovým pou~ívate>om, no len na základe podmienok licen
nej zmluvy, ktoré sú uvedené v kone
nej verzii licen
nej zmluvy spolo
nosti Intel pre individuálnych pou~ívate>ov v dodatku A, a

	c) upravovanie, kopírovanie a distribúciu dokumentácie koncového pou~ívate>a, ktorá sa mô~e dodávae spolu so Softvérom, no len v súvislosti s ním.Ak nie ste kone
ným výrobcom, predajcom po
íta
ového systému ani softvérového programu obsahujúceho prísluaný Softvér, mô~ete postúpie kópiu Softvéru vrátane odvodených diel Softvéru (a súvisiacej dokumentácie koncového pou~ívate>a) príjemcom, ktorí ju musia pou~ívae v súlade s podmienkami tejto zmluvy za predpokladu, ~e s nimi úplne súhlasia. Softvér nemô~ete ~iadnym iným spôsobom postúpie, udelie naH sublicenciu, prenajae ani inak preniese 
i zverejnie tretej strane. Softvér nemô~ete znova kompilovae, spätne analyzovae ani inak rozoberae.Okrem prípadov výslovne vyjadrených v tejto zmluve sa vám priamo, nepriamo, implicitne ani inak neude>uje ~iadna licencia ani právo. Spolo
nose Intel má právo preskúmae vaae záznamy a overie, 
i konáte v súlade s podmienkami a po~iadavkami tejto zmluvy, a to bu prostredníctvom svojho pracovníka, alebo nezávislého audítora.SÚHLAS. Súhlasíte, ~e spolo
nose Intel mô~e zbierae a pou~ívae technické a obdobné informácie, okrem iného aj technické informácie o vaaom po
íta
i, systéme a aplika
nom softvéri, o periférnych zariadeniach, ktoré sa pravidelne zbierajú na zjednoduaenie poskytovania aktualizácií softvéru, podpory produktu a iných prípadných slu~ieb pre vás týkajúcich sa Softvéru. Spolo
nose Intel mô~e tieto informácie pou~ívae a v prípade zranite>nosti, chyby alebo zlyhania programu Softvéru ich mô~e zdie>ae s inými osobami, ako napr. dodávate> tohto programu, pri
om musia bye v takom formáte, ktorý vás osobne neidentifikuje. Ú
elom je zlepaenie naaich produktov alebo poskytnutie slu~ieb alebo technológií pre vás. BEZ PODPORNÝCH SLU}IEB. Ani spolo
nose Intel, ani výrobca váaho zariadenia, ani váa poskytovate> pripojenia k internetu nie sú zodpovední za poskytovanie podporných slu~ieb k Softvéru. Ak chcete zistie, 
i sa poskytujú podporné slu~by, obráete sa na spolo
nose Intel. AKTUALIZÁCIE. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek a bez upozornenia robie zmeny Softvéru, ale nie je povinná poskytovae k Softvéru podporu alebo aktualizácie. Softvér mô~e raz za 
as automaticky stiahnue a nainatalovae aktualizácie od spolo
nosti Intel. Tieto aktualizácie sú za ú
elom zlepaenia, ochrany a rozaírenia Softvéru a mô~u bye vo forme opráv chýb, bezpe
nostných záplat, rozaírených funkcií, nových softvérových modulov a úplne nových verzií. Súhlasíte, ~e spolo
nose Intel vám mô~e tieto aktualizácie dodávae ako sú
ase váaho vyu~ívania Softvéru. DÔVERNOSd. Ak chcete, aby vo vaaom mene konzultant tretej strany alebo subdodávate> (alej uvádzaný ako Zmluvný partner) vykonával prácu, ktorá vy~aduje prístup k Softvéru alebo jeho pou~itie, musíte so Zmluvným partnerom písomne uzavriee zmluvu o dôvernosti údajov, ktorá obsahuje podmienky a záväzky v súvislosti s prístupom k Softvéru alebo s jeho pou~itím. Tieto podmienky a záväzky nemô~u bye miernejaie ako podmienky a záväzky uvedené v tejto zmluve, pri
om sa vylu
ujú vaetky práva na distribúciu, ako aj pou~itie na iné ú
ely.

Pokia> nie je uvedené inak, nesmiete zverejnie podmienky ani znenie tejto zmluvy ani pou~ie názov spolo
nosti Intel v ~iadnych publikáciách, reklamách 
i iných oznámeniach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolo
nosti Intel. Nemáte právo pou~ívae ochranné známky ani logá spolo
nosti Intel.VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÝCH PRÁV. Právny nárok na vaetky kópie Softvéru ostáva vo vlastníctve spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>ov. Softvér je chránený autorskými právami a zákonmi Spojených atátov a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenia o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e uskuto
Hovae zmeny v Softvéri alebo jeho polo~kách kedyko>vek a bez upozornenia, nezaväzuje sa vaak poskytovae podporu ani aktualizovae Softvér. Okrem iných výslovne spomenutých prípadov spolo
nose Intel neude>uje ~iadne výslovné ani implikované práva v rámci patentov, autorských práv, ochranných známok 
i iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete postúpie iba v prípade, ~e príjemca úplne súhlasí s dodr~iavaním týchto podmienok a ~e si neponecháte ~iadne kópie tohto Softvéru.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIÁ. Ak vám spolo
nose Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spolo
nose Intel zaru
uje, ~e médium je bez materiálových fyzických chýb po dobu 90 (deväedesiat) dní odo dHa dodania. Ak sa takáto chyba vyskytne, médium vráete spolo
nosti Intel na výmenu alebo na alternatívne dodanie Softvéru, pod>a rozhodnutia spolo
nosti Intel.VYLÚENIE INÝCH ZÁRUK. OKREM TOHO, O JE UVEDENÉ VY``IE, SOFTVÉR SA DODÁVA TAK, AKO JE , BEZ AKÝCHKO=VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH ZÁRUK AKÉHOKO=VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEOBMEDZOVANIA ALEBO VHODNOSTI NA URITÉ ÚELY. Spolo
nose Intel neposkytuje záruku ani nenesie zodpovednose za presnose 
i úplnose informácií, textu, grafík, prepojení ani iných polo~iek v rámci tohto Softvéru.OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZA }IADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLONOSd INTEL ANI JEJ DODÁVATELIA NIESd ZODPOVEDNOSd ZA AKÉKO=VEK `KODY (VRÁTANE, A TO BEZ OBMEDZENIA STRATY ZISKOV, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERU`ENIA PODNIKOVEJ INNOSTI) VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POU}ÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU ALEBO NESCHOPNOSTI HO POU}Id AJ NAPRIEK TOMU, AK BOLA SPOLONOSd INTEL UPOZORNENÁ NA MO}NOSd VÝSKYTU TÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PRÍPADNE ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ `KODY, A TAK SA VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZdAHOVAd. MÔ}ETE MAd AJ AL`IE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA V ZÁVISLOSTI OD PRÁVNEHO PORIADKU. UKONENIE PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek ukon
ie platnose tejto zmluvy v prípade, ~e poruaíte jej podmienky. Okam~ite po jej ukon
ení musíte odstránie Softvér alebo vrátie vaetky kópie tohto Softvéru spolo
nosti Intel.

 

PLATNÉ ZÁKONY. Vaetky nároky vzniknuté na základe tejto zmluvy sa musia riadie právnym poriadkom atátu California okrem princípov konfliktu legislatívnych predpisov a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Softvér nesmiete exportovae v rozpore s obmedzeniami alebo platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa exportu. Spolo
nose Intel nemá záväzky vyplývajúce z iných zmlúv, pokia> nie sú v písomnej podobe a podpísané oprávneným zástupcom spolo
nosti Intel.PRÁVA OBMEDZENÉ NA VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér sa poskytuje s "OBMEDZENÝMI PRÁVAMI". Pou~ívanie, duplikácia alebo odtajnenie zo strany Vládnych orgánov je predmetom obmedzení stanovených v FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a nasl. alebo ich novelizácií. Pou~ívanie tohto Softvéru vládou Spojených atátov znamená uznanie vlastníckych práv spolo
nosti Intel pod>a tejto zmluvy. Zmluvným partnerom alebo výrobcom je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

Dodatok A 

LICENNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR OD SPOLONOSTI INTEL (kone
ná verzia ur
ená pre jednotlivých pou~ívate>ov)DÔLE}ITÉ  PREÍTAJTE SI PRED KOPÍROVANÍM, IN`TALÁCIOU ALEBO POU}ÍVANÍM. 

Tento softvér ani ~iadne sprievodné materiály (spolo
ne nazývané "Softvér") neinatalujte ani nepou~ívajte, kým si riadne nepre
ítate nasledovné vaeobecné podmienky. Prevzatím alebo pou~itím tohto Softvéru súhlasíte s podmienkami tejto zmluvy. Ak s podmienkami tejto zmluvy nesúhlasíte, neinatalujte ani nepou~ívajte tento Softvér.LICENCIA. Softvér mô~ete skopírovae do jedného po
íta
a na osobné, nekomer
né pou~itie a mô~ete si tie~ urobie jednu zálo~nú kópiu Softvéru. Ich pou~itie sa riadi týmito podmienkami: 

1. Tento Softvér je licencovaný len na pou~itie v spojení s produktmi s komponentmi Intel. Pou~itie Softvéru v spojení s produktmi bez komponentov Intel nie je kryté touto licenciou. 

2. Nesmiete kopírovae, upravovae, prenajímae, predávae, distribuovae ani prenáaae ~iadnu 
ase Softvéru okrem prípadov uvedených v tejto zmluve. Tie~ zabezpe
íte, aby nedoalo k neoprávnenému kopírovaniu tohto Softvéru.

3. Softvér nemô~ete rozoberae, dekompilovae ani spätne analyzovae. 

4. Nesmiete ude>ovae sublicencie ani povolie pou~ívanie Softvéru viacerým pou~ívate>om naraz.

5. Tento Softvér mô~e obsahovae softvér alebo iné duaevné vlastníctvo dodávate>ov tretej strany, z ktorého 
ase mô~e bye definovaná v hociktorom prilo~enom súbore "license.txt", v inom texte alebo inom súbore a v súlade s nimi aj licencovaná. VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÝCH PRÁV. Právny nárok na vaetky kópie Softvéru ostáva vo vlastníctve spolo
nosti Intel alebo jej dodávate>ov. Softvér je chránený autorskými právami a zákonmi Spojených atátov a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstránie ~iadne upozornenia o autorských právach. Spolo
nose Intel mô~e uskuto
Hovae zmeny v Softvéri alebo jeho polo~kách kedyko>vek a bez upozornenia. Nezaväzuje sa vaak poskytovae podporu ani aktualizovae Softvér. Okrem iných výslovne spomenutých prípadov spolo
nose Intel neude>uje ~iadne výslovné ani implikované práva v rámci patentov, autorských práv, ochranných známok 
i iných práv duaevného vlastníctva spolo
nosti Intel. Softvér mô~ete postúpie iba v prípade, ~e príjemca úplne súhlasí s dodr~iavaním týchto podmienok a ~e si neponecháte ~iadne kópie tohto Softvéru.OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIÁ. Ak vám spolo
nose Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spolo
nose Intel zaru
uje, ~e médium je bez materiálových fyzických chýb po dobu 90 (deväedesiat) dní odo dHa dodania. Ak sa takáto chyba vyskytne, médium vráete spolo
nosti Intel na výmenu alebo na alternatívne dodanie Softvéru, pod>a rozhodnutia spolo
nosti Intel.VYLÚENIE INÝCH ZÁRUK OKREM TOHO, O JE UVEDENÉ VY``IE, SOFTVÉR SA DODÁVA TAK, AKO JE , BEZ AKÝCHKO=VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH ZÁRUK AKÉHOKO=VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEOBMEDZOVANIA ALEBO VHODNOSTI NA URITÉ ÚELY. Spolo
nose Intel neposkytuje záruku ani nenesie zodpovednose za presnose 
i úplnose informácií, textu, grafík, prepojení ani iných polo~iek v rámci tohto Softvéru.OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZA }IADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLONOSd INTEL ANI JEJ DODÁVATELIA NIESd ZODPOVEDNOSd ZA AKÉKO=VEK `KODY (VRÁTANE, A TO BEZ OBMEDZENIA STRATY ZISKOV, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERU`ENIA PODNIKOVEJ INNOSTI) VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POU}ÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU ALEBO NESCHOPNOSTI HO POU}Id AJ NAPRIEK TOMU, AK BOLA SPOLONOSd INTEL UPOZORNENÁ NA MO}NOSd VÝSKYTU TÝCHTO `KÔD. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY ZAKAZUJÚ VYLÚENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PRÍPADNE ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ `KODY, A TAK SA VY``IE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ NA VÁS VZdAHOVAd. MÔ}ETE MAd AJ AL`IE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍ`IA V ZÁVISLOSTI OD PRÁVNEHO PORIADKU. UKONENIE PLATNOSTI TEJTO ZMLUVY. Spolo
nose Intel mô~e kedyko>vek ukon
ie platnose tejto zmluvy v prípade, ~e poruaíte jej podmienky. Okam~ite po jej ukon
ení musíte odstránie Softvér alebo vrátie vaetky kópie tohto Softvéru spolo
nosti Intel.

 

PLATNÉ ZÁKONY. Vaetky nároky vzniknuté na základe tejto zmluvy sa musia riadie právnym poriadkom atátu California okrem princípov konfliktu legislatívnych predpisov a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Softvér nesmiete exportovae v rozpore s obmedzeniami alebo platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa exportu. Spolo
nose Intel nemá záväzky vyplývajúce z iných zmlúv, pokia> nie sú v písomnej podobe a podpísané oprávneným zástupcom spolo
nosti Intel.PRÁVA OBMEDZENÉ NA VLÁDNE IN`TITÚCIE. Softvér sa poskytuje s "OBMEDZENÝMI PRÁVAMI". Pou~ívanie, duplikácia alebo odtajnenie zo strany Vládnych orgánov je predmetom obmedzení stanovených v FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a nasl. alebo ich novelizácií. Pou~ívanie tohto Softvéru vládou Spojených atátov znamená uznanie vlastníckych práv spolo
nosti Intel pod>a tejto zmluvy. Zmluvným partnerom alebo výrobcom je spolo
nose Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00LANGUAGE; TRANSLATIONS. In the event that the English language version of this Agreement is accompanied by any other version translated into any other language, such translated version is provided for convenience purposes only and the English language version shall control.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.71