license.txt Driver File Contents (intel_me81_win78_xp.zip)

ÿþUMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL (dystrybucja OEM / IHV / ISV oraz dla pojedynczego u|ytkownika)WA{NE - PRZECZYTA PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM I U{YWANIEM. 

Oprogramowania i powizanych z nim materiaBów (okre[lanych ogólnie terminem Oprogramowanie ) nie nale|y u|ywa ani Badowa przed uwa|nym zapoznaniem si z poni|szymi postanowieniami i warunkami. ZaBadowanie i u|ywanie Oprogramowania oznacza wyra|enie zgody na warunki niniejszej Umowy. W przypadku braku zgody nie nale|y instalowa ani u|ywa Oprogramowania.Dodatkowa uwaga:

* W przypadku producentów OEM, niezale|nych dostawców sprztu (IHV) i niezale|nych dostawców oprogramowania (ISV) zastosowanie ma peBna niniejsza UMOWA LICENCYJNA;

* W przypadku u|ytkowników koDcowych zastosowanie ma tylko ZaBcznik A, UMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL.Producenci OEM, dostawcy IHV i ISV:LICENCJA. Licencja obejmuje u|ywanie Oprogramowania wyBcznie z produktami firmy Intel. U|ywanie Oprogramowania z produktami firm innych ni| Intel nie jest objte licencj. W ramach praw autorskich firmy Intel firma Intel udziela Licencjobiorcy na warunkach okre[lonych w niniejszej Umowie niewyBcznej, nieprzekazywalnej, globalnej, peBnopBatnej licencji na:

	a) wewntrzne u|ytkowanie, modyfikowanie i kopiowanie Oprogramowania w celach programistycznych i konserwacyjnych;

	b) modyfikowanie, kopiowanie i dystrybuowanie Oprogramowania, Bcznie z dzieBami pochodnymi od Oprogramowania, dla u|ytkowników koDcowych, ale wyBcznie na podstawie umowy licencyjnej, której warunki s co najmniej tak restrykcyjne, jak warunki zawarte w koDcowej umowie licencyjnej Intel dla pojedynczego u|ytkownika, dodanej jako ZaBcznik A;

	c) modyfikowanie, kopiowanie i dystrybuowanie dokumentacji dla u|ytkowników koDcowych, która mo|e by doBczana do Oprogramowania, ale wyBcznie w poBczeniu z Oprogramowaniem.Je[li Licencjobiorca nie jest koDcowym producentem ani dostawc systemów komputerowych lub programów zawierajcych Oprogramowanie, mo|e przekazywa swoim odbiorcom kopi Oprogramowania, Bcznie z dzieBami pochodnymi od Oprogramowania (oraz powizanej dokumentacji dla u|ytkowników koDcowych), na u|ytek zgodny z warunkami niniejszej Umowy pod warunkiem, |e odbiorca w peBni zaakceptuje te warunki. Licencjobiorca nie mo|e w inny sposób przekazywa, podlicencjonowa, wypo|ycza ani przekazywa lub ujawnia Oprogramowania osobom trzecim. Licencjobiorca nie mo|e dekompilowa, dezasemblowa ani w |aden inny sposób odtwarza Oprogramowania.Z wyjtkiem tego, co okre[lono wyraznie w tej umowie, |adna inna licencja lub prawo nie jest udzielane Licencjobiorcy bezpo[rednio, przez implikacj, nakBonienie, estoppel ani w inny sposób. Firma Intel ma prawo do kontroli (lub zlecenia kontroli niezale|nemu audytorowi) odpowiednich zapisów Licencjobiorcy w celu zweryfikowania wywizywania si Licencjobiorcy z postanowieD i warunków niniejszej Umowy.WYRA{ENIE ZGODY. U|ytkownik wyra|a zgod na to, aby firma Intel zbieraBa i wykorzystywaBa informacje techniczne i pokrewne, w tym informacje techniczne o komputerze, systemie, oprogramowaniu i urzdzeniach peryferyjnych, zbierane okresowo w celu usprawnienia dostarczania U|ytkownikowi aktualizacji oprogramowania, obsBugi technicznej dla produktów i innych usBug zwizanych z Oprogramowaniem. Firma Intel mo|e wykorzystywa te informacje, a w przypadku bBdu lub awarii Oprogramowania mo|e udostpnia je innym osobom (np. dostawcy programu) w formie nieidentyfikujcej U|ytkownika, w celu ulepszania produktów lub dostarczania U|ytkownikowi usBug lub technologii. BRAK USAUG OBSAUGI TECHNICZNEJ. Firma Intel, producent urzdzenia ani usBugodawca internetowy nie s odpowiedzialni za dostarczanie usBug obsBugi technicznej zwizanej z Oprogramowaniem. Aby sprawdzi, czy dostpne s jakiekolwiek usBugi obsBugi technicznej, nale|y skontaktowa si z firm Intel. AKTUALIZACJE. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi technicznej ani aktualizacji Oprogramowania. Od czasu do czasu Oprogramowanie mo|e automatycznie pobiera i instalowa aktualizacje od firmy Intel. Aktualizacje te s opracowywane z my[l o ulepszaniu, zabezpieczaniu i rozszerzaniu Oprogramowania  i mog mie posta poprawek bBdów, poprawek zabezpieczeD, rozszerzonych funkcji, nowych moduBów oprogramowania i zupeBnie nowych wersji. U|ytkownik zgadza si na to, aby firma Intel mogBa dostarcza takie aktualizacje w ramach korzystania z Oprogramowania. POUFNOZ. Je[li Licencjobiorca zleca osobie trzeciej prac w charakterze konsultanta lub podwykonawcy ( Wykonawca ), wymagajc dostpu do Oprogramowania, musi zawrze z Wykonawc umow o zachowaniu poufno[ci, która zawiera postanowienia i zobowizania odno[nie do dostpu i u|ywania Oprogramowania przez Wykonawc nie mniej restrykcyjne od tych sformuBowanych w niniejszej Umowie, a tak|e wyBczajce wszelkie prawa dystrybucji i u|ywania Oprogramowania do innych celów.

W przeciwnym przypadku Licencjobiorca nie mo|e ujawni warunków ani istnienia niniejszej Umowy, ani u|ywa nazwy Intel w publikacjach, reklamach ani innych ogBoszeniach bez wcze[niejszego uzyskania pisemnej zgody firmy Intel. Licencjobiorca nie ma praw do u|ywania |adnych znaków towarowych ani logo firmy Intel.PRAWO WAASNOZCI OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Firma Intel i jej dostawcy zachowuj prawo do wszystkich kopii Oprogramowania. Oprogramowanie jest objte prawem autorskim i chronione przepisami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a tak|e postanowieniami umów midzynarodowych. Z Oprogramowania nie mo|na usuwa |adnych informacji dotyczcych praw autorskich. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub jego elementach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi ani aktualizacji Oprogramowania. Z wyjtkiem wyraznie opisanych przypadków firma Intel nie udziela |adnych wyraznych ani dorozumianych praw wynikajcych z patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw wBasno[ci intelektualnej firmy Intel. Oprogramowanie mo|e by przekazywane tylko pod warunkiem, |e odbiorca zobowi|e si do przestrzegania postanowieD umowy, a u|ytkownik nie pozostawi sobie kopii Oprogramowania.OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZCA NOZNIKÓW. Je[li Oprogramowanie jest dostarczane na no[niku fizycznym, firma Intel gwarantuje, |e no[nik jest wolny od wad fizycznych przez okres 90 dni od momentu dostarczenia przez firm Intel. W przypadku napotkania wady nale|y zwróci no[nik do firmy Intel w celu wymiany lub dostarczenia Oprogramowania innym sposobem okre[lonym przez firm Intel.WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. Z WYJTKIEM POWY{SZYCH POSTANOWIEC OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE BEZ {ADNYCH WYRAyNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI DOTYCZCYCH MO{LIWOZCI SPRZEDA{Y, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOZCI DO OKREZLONYCH CELÓW. Firma Intel nie gwarantuje poprawno[ci ani kompletno[ci informacji, tekstu, grafiki, Bczy ani innych elementów Oprogramowania, ani nie ponosi za nie odpowiedzialno[ci.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ {ADNEJ ODPOWIEDZIALNOZCI ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAAE W WYNIKU U{YWANIA LUB BRAKU MO{LIWOZCI U{YWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM WYNIKAJCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAAALNOZCI, UTRATY DANYCH), NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL BYAA WCZEZNIEJ POWIADOMIONA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA W REGIONACH, W KTÓRYCH WAAZCIWE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYACZANIE RKOJMI WYNIKAJCEJ Z PRZEPISÓW OGÓLNYCH. LICENCJOBIORCY MOG RÓWNIE{ PRZYSAUGIWA INNE PRAWA, ZALE{NE OD POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJI. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie t Umow w dowolnej chwili w przypadku naruszenia jej warunków przez u|ytkownika. Po wypowiedzeniu umowy u|ytkownik jest zobowizany do natychmiastowego zniszczenia Oprogramowania lub zwrócenia wszystkich kopii Oprogramowania firmie Intel.

 

PRAWO WAAZCIWE. Roszczenia powstaBe w ramach tej umowy bd rozpatrywane zgodnie z przepisami stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyjtkiem zasad dotyczcych konfliktów przepisów i konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczcej umów sprzeda|y produktów i usBug. U|ytkownik nie mo|e eksportowa Oprogramowania z naruszeniem majcych zastosowanie przepisów eksportowych. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, je[li nie zostaBy sporzdzone w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.PRAWA OGRANICZONE DLA RZDU. Oprogramowanie podlega PRAWOM OGRANICZONYM . U|ywanie, powielanie i ujawnianie Oprogramowania przez Rzd podlega ograniczeniom zawartym w dyrektywach FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 i nastpnych lub w ich kolejnych wersjach. U|ywanie Oprogramowania przez organy rzdowe stanowi uznanie praw wBasno[ci firmy Intel. Wykonawc lub Producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

ZAACZNIK A 

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZCA OPROGRAMOWANIA INTEL (koDcowy u|ytkownik indywidualny)WA{NE - PRZECZYTA PRZED KOPIOWANIEM, INSTALOWANIEM I U{YWANIEM. 

Oprogramowania i powizanych z nim materiaBów (okre[lanych ogólnie terminem Oprogramowanie ) nie nale|y u|ywa ani Badowa przed uwa|nym zapoznaniem si z poni|szymi postanowieniami i warunkami. ZaBadowanie i u|ywanie Oprogramowania oznacza wyra|enie zgody na warunki niniejszej Umowy. W przypadku braku zgody nie nale|y instalowa ani u|ywa Oprogramowania.LICENCJA. Oprogramowanie mo|na skopiowa na jeden komputer na niekomercyjny u|ytek osobisty oraz mo|na utworzy jedn kopi zapasow Oprogramowania z zachowaniem nastpujcych warunków: 

1. Licencja obejmuje u|ywanie Oprogramowania wyBcznie z produktami firmy Intel. U|ywanie Oprogramowania z produktami firm innych ni| Intel nie jest objte licencj. 

2. Oprogramowania nie mo|na w |adnej cz[ci kopiowa, modyfikowa, wypo|ycza, sprzedawa, rozpowszechnia ani przekazywa na warunkach innych ni| okre[lone w niniejszej Umowie, a U|ytkownik zobowizany jest do zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu Oprogramowania.

3. Oprogramowania nie mo|na poddawa odtwarzaniu, dekompilacji ani dezasemblacji. 

4. Oprogramowanie nie mo|e by obejmowane licencjami dalszymi ani u|ywane jednocze[nie przez wicej ni| jednego u|ytkownika.

5. Oprogramowanie mo|e zawiera oprogramowanie lub inn wBasno[ dostawcy zewntrznego, która mo|e by okre[lona oraz licencjonowana na warunkach zawartych w zaBczonym pliku license.txt lub w innym pliku lub tek[cie. PRAWO WAASNOZCI OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Firma Intel i jej dostawcy zachowuj prawo do wszystkich kopii Oprogramowania. Oprogramowanie jest objte prawem autorskim i chronione przepisami w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a tak|e postanowieniami umów midzynarodowych. Z Oprogramowania nie mo|na usuwa |adnych informacji dotyczcych praw autorskich. Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub jego elementach bez uprzedzenia, ale nie jest zobowizana do obsBugi ani aktualizacji Oprogramowania. Z wyjtkiem wyraznie opisanych przypadków firma Intel nie udziela |adnych wyraznych ani dorozumianych praw wynikajcych z patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw wBasno[ci intelektualnej firmy Intel. Oprogramowanie mo|e by przekazywane tylko pod warunkiem, |e odbiorca zobowi|e si do przestrzegania postanowieD umowy, a u|ytkownik nie pozostawi sobie kopii Oprogramowania.OGRANICZONA GWARANCJA DOTYCZCA NOZNIKÓW. Je[li Oprogramowanie jest dostarczane na no[niku fizycznym, firma Intel gwarantuje, |e no[nik jest wolny od wad fizycznych przez okres 90 dni od momentu dostarczenia przez firm Intel. W przypadku napotkania wady nale|y zwróci no[nik do firmy Intel w celu wymiany lub dostarczenia Oprogramowania innym sposobem okre[lonym przez firm Intel.WYACZENIE INNYCH GWARANCJI: Z WYJTKIEM POWY{SZYCH POSTANOWIEC OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE BEZ {ADNYCH WYRAyNYCH ANI DOMNIEMANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI DOTYCZCYCH MO{LIWOZCI SPRZEDA{Y, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOZCI DO OKREZLONYCH CELÓW. Firma Intel nie gwarantuje poprawno[ci ani kompletno[ci informacji, tekstu, grafiki, Bczy ani innych elementów Oprogramowania, ani nie ponosi za nie odpowiedzialno[ci.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ {ADNEJ ODPOWIEDZIALNOZCI ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAAE W WYNIKU U{YWANIA LUB BRAKU MO{LIWOZCI U{YWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM WYNIKAJCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAAALNOZCI, UTRATY DANYCH), NIEZALE{NIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL BYAA WCZEZNIEJ POWIADOMIONA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA W REGIONACH, W KTÓRYCH WAAZCIWE PRAWO NIE ZEZWALA NA WYACZANIE RKOJMI WYNIKAJCEJ Z PRZEPISÓW OGÓLNYCH. LICENCJOBIORCY MOG RÓWNIE{ PRZYSAUGIWA INNE PRAWA, ZALE{NE OD POSZCZEGÓLNYCH JURYSDYKCJI. WYPOWIEDZENIE UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie t Umow w dowolnej chwili w przypadku naruszenia jej warunków przez u|ytkownika. Po wypowiedzeniu umowy u|ytkownik jest zobowizany do natychmiastowego zniszczenia Oprogramowania lub zwrócenia wszystkich kopii Oprogramowania firmie Intel.

 

PRAWO WAAZCIWE. Roszczenia powstaBe w ramach tej umowy bd rozpatrywane zgodnie z przepisami stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, z wyjtkiem zasad dotyczcych konfliktów przepisów i konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczcej umów sprzeda|y produktów i usBug. U|ytkownik nie mo|e eksportowa Oprogramowania z naruszeniem majcych zastosowanie przepisów eksportowych. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, je[li nie zostaBy sporzdzone w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.PRAWA OGRANICZONE DLA RZDU. Oprogramowanie podlega PRAWOM OGRANICZONYM . U|ywanie, powielanie i ujawnianie Oprogramowania przez Rzd podlega ograniczeniom zawartym w dyrektywach FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 i nastpnych lub w ich kolejnych wersjach. U|ywanie Oprogramowania przez organy rzdowe stanowi uznanie praw wBasno[ci firmy Intel. Wykonawc lub Producentem jest firma Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JZYK; TAUMACZENIA. W przypadku, gdy do angielskiej wersji Umowy doBczona jest wersja przetBumaczona na inny jzyk, takie tBumaczenie jest jedynie udogodnieniem, a wersja angielska ma pierwszeDstwo wa|no[ci.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.30