license.txt Driver File Contents (intel_me81_win78_xp.zip)

ÿþINTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS (OEM / IHV / ISV forgalmazók és egyedi felhasználók számára)FONTOS  OLVASSA EL MÁSOLÁS, TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELPTT. 

Ne használja és ne töltse le ezt a szoftvert és a kapcsolódó anyagokat (a továbbiakban együttesen Szoftver ), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket. A Szoftver betöltésével vagy használatával a Licencengedélyes elfogadja a jelen SzerzQdés feltételeit. Ha nem fogadja el a jelen SzerzQdés feltételeit, ne telepítse és ne használja a Szoftvert.Emellett tartsa szem elQtt a következQket:

Ha Ön eredetiberendezés-gyártó (OEM), független hardvergyártó (IHV) vagy független szoftvergyártó (ISV), a jelen LICENCSZERZPDÉS teljes egésze vonatkozik Önre.

Ha Ön végfelhasználó, akkor Önre csak az A melléklet, az INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS vonatkozik.Az OEM-ek, IHV-k és ISV-k részére:LICENC. A Szoftver licence kizárólag Intel gyártmányú alkatrész-termékeken történQ használatra érvényes. A jelen licenc nem engedélyezi a Szoftver nem Intel gyártmányú alkatrész-termékeken történQ használatát. A jelen SzerzQdésben foglalt feltételekkel az Intel nem kizárólagos, nem átruházható, az egész világra kiterjedQ, teljes egészében tehermentes, az Intel szerzQi jogi védelme alá esQ használati engedélyt biztosít a következQkre:

	a) a Szoftver belsQ használata, módosítása és másolása saját fejlesztési és karbantartási célokra; valamint

	b) a Szoftver módosítása, másolása és forgalmazása - a SzoftverbQl származtatott mqveket is ideértve - az Ön végfelhasználói számára, de csakis olyan licencszerzQdés hatálya alatt, amelynek feltételei legalább annyira korlátozóak, mint az Intel A melléklet szerinti Egyedi végfelhasználói licencszerzQdése; valamint

	c) a Szoftver esetleges kísérQ végfelhasználói dokumentációjának módosítása, másolása és forgalmazása, de csakis a Szoftverrel összekapcsolva.Ha Ön a Szoftvert tartalmazó számítógépes rendszernek vagy szoftverprogramnak nem a végsQ gyártója vagy elQállítója, akkor a Szoftver egy példányát vagy az abból származtatott mqveket (és a kapcsolódó végfelhasználói dokumentációt) átadhatja az átvevQ félnek a jelen SzerzQdés feltételei szerinti felhasználás céljára, feltéve, hogy az átvevQ fél kötelezi magát a SzerzQdés feltételeinek maradéktalan betartására. Ön a Szoftvert harmadik félnek semmilyen más módon nem engedheti át, nem licencelheti tovább, nem adhatja bérbe, nem ruházhatja át és nem teheti elérhetQvé. A Szoftvert nem dekompilálhatja, nem fejtheti vissza és más módon sem elemezheti belsQ felépítését.A jelen SzerzQdésben kifejezetten rögzítetteken kívül az Intel sem közvetlenül, sem hallgatólagosan, sem ösztönzésképpen, sem igény meggátlásával, sem másként nem biztosít semmilyen licencet vagy jogot a Licencengedélyes számára. Az Intel jogosult megvizsgálni vagy független ellenQrrel megvizsgáltatni a Licencengedélyes vonatkozó nyilvántartásait annak ellenQrzésére, hogy a Licencengedélyes valóban betartja-e jelen SzerzQdés feltételeit.ELFOGADÁS. Ön elfogadja, hogy számítógépérQl, rendszer- és alkalmazási szoftvereirQl és perifériáiról az Intel rendszeres jelleggel mqszaki és kapcsolódó információkat gyqjthet és használhat fel abból a célból, hogy egyszerqsítse a Szoftverrel kapcsolatosan Önnek biztosított estleges szoftverfrissítéseket, terméktámogatást és egyéb szolgáltatásokat. Termékfejlesztés vagy Önnek nyújtandó szolgáltatások vagy technológiák biztosítása érdekében az Intel ezeket az információkat felhasználhatja és a szoftver sérülékenysége, hibája vagy összeomlása esetén másokkal, például az adott program gyártójával megoszthatja, de csak olyan formában, hogy ezáltal Önt személy szerint ne lehessen azonosítani. NINCS TÁMOGATÁS. Sem az Intel, sem az Ön által használt eszköz gyártója, sem az Ön internetszolgáltatója nem köteles támogatási szolgáltatást nyújtani a Szoftverhez. A biztosított támogatási szolgáltatásokról az InteltQl kaphat felvilágosítást. FRISSÍTÉSEK. Az Intel bármikor elQzetes értesítés nélkül módosíthatja a Szoftvert, de nem köteles sem támogatni, sem frissíteni. A Szoftver idQrQl idQre automatikusan letölthet és telepíthet frissítéseket az InteltQl.. A Szoftver jobbítását, védelmét és funkcióinak bQvítését szolgáló ilyen frissítések formája lehet hibajavítás, biztonsági patch, funkcióbQvítés, új szoftvermodul vagy teljesen új verzió. Ön elfogadja, hogy az Intel eljuttathat Önhöz ilyen frissítéseket a Szoftver Ön általi használatának részeként. TITOKTARTÁS. Ha a Licencengedélyes külsQ szakértQ vagy alvállalkozó ( Alvállalkozó ) által kíván elvégeztetni egy a Szoftverhez való hozzáféréssel vagy a Szoftver használatával járó munkát, akkor elQbb az Alvállalkozóval olyan írásos titoktartási szerzQdést kell kötnie, amelynek a Szoftverhez való hozzáférésre vagy a Szoftver használatára vonatkozó feltételei legalább annyira korlátozó jellegqek, mint a jelen SzerzQdésben foglaltak, és ki kell zárnia benne minden terjesztési jogot és más célra való felhasználást.

Egyebekben a Licencengedélyes az Intel elQzetes írásos beleegyezése nélkül nem hozhatja mások tudomására a jelen SzerzQdés feltételeit vagy létezését és az Intel nevét nem említheti meg semmilyen kiadványban, reklámban vagy egyéb bejelentésben. A Licencengedélyes nem jogosult használni az Intel semmilyen védjegyét vagy emblémáját.A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS SZERZPI JOGAI. A Szoftver minden példányának tulajdonjoga az Intelé vagy szállítóié. A Szoftver szerzQi jogvédelem alatt áll, és az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint nemzetközi egyezmények rendelkezései védik. Tilos a SzoftverbQl eltávolítani bármilyen szerzQi jogi értesítést. Az Intel bármikor és elQzetes értesítés nélkül változtathat a Szoftveren vagy az abban hivatkozott elemeken, de nem köteles támogatást vagy frissítést biztosítani a Szoftverhez. Az Intel csak akkor biztosít kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Intel szabadalmak, szerzQi jogok, védjegyek vagy más szellemi tulajdonjogok alapján, ha azt kifejezetten rögzíti. A Licencengedélyes a Szoftvert csak akkor ruházhatja át, ha a Szoftver egyetlen példányát sem tartja meg és a kedvezményezett teljes egészében elfogadja ezeket a feltételeket.ADATHORDOZÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Ha az Intel a Szoftvert fizikai adathordozón szállította, akkor szavatolja, hogy az általa történt szállítást követQ kilencven (90) napig az adathordozó mentes lesz a lényeges fizikai hibáktól. Ha ilyen hibát észlel, küldje vissza az Intelnek az adathordozót, amelyet az saját belátása szerint kicserél vagy a Szoftvert más módon szállítja ki.EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA. A FENTIEK KIVÉTELÉVEL AZ INTEL A SZOFTVERT ANNAK  ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOSSÁGAIT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal kárfelelQsséget a Szoftverben lévQ semmilyen információ, szöveg, kép, hivatkozás vagy más elem helyességéért vagy teljességéért.FELELPSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZON, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSA ÉS AZ ADATVESZTÉS ESETEIT IS), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA EZEN KÁROK LEHETPSÉGÉRPL AZ INTELT ELPZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI TILTHATJÁK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK VAGY A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROK MIATTI KÁRFELELPSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A LICENCENGEDÉLYESRE. ORSZÁGA JOGRENDSZERÉTPL FÜGGPEN A LICENCENGEDÉLYEST EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. A SZERZPDÉS FELBONTÁSA. Az Intel a jelen SzerzQdés bármikor felmondhatja, ha a Licencengedélyes megsérti annak feltételeit. Felmondás esetén a Licencengedélyes köteles a Szoftvert megsemmisíteni, vagy annak összes példányát az Intelhez visszajuttatni.

 

IRÁNYADÓ JOG. A jelen SzerzQdésbQl eredQ kárigények esetén Kalifornia állam törvényei irányadóak, kivéve azoknak a jogütközésre és az áruforgalmi szerzQdésekrQl szóló ENSZ-egyezményre vonatkozó elveit. A Licencengedélyes a Szoftvert a vonatkozó exporttörvényeket és -szabályozásokat megszegQ módon nem exportálhatja. Az Intelt semmilyen más megállapodás nem köti, kivéve, ha azt írásban rögzítették és az Intel hivatalos képviselQje írta alá.AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. Az Intel a Szoftvert KORLÁTOZOTT JOGOK" mellett biztosítja. A terméknek az USA kormánya általi használatára, másolására vagy nyilvánosságra hozatalára a FAR52.227-14 és DFARS 252.227-7013 és azokat követQ jogszabályokban vagy azok utódaiban szereplQ korlátozások vonatkoznak. Az Egyesült Államok kormánya a Szoftver használatával elismeri az Intelnek a Szoftverhez fqzQdQ tulajdonosi jogait. A szerzQdQ fél, illetve a gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 A melléklet 

INTEL SZOFTVERLICENC-SZERZPDÉS (egyedi végfelhasználók számára)FONTOS  OLVASSA EL MÁSOLÁS, TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELPTT. 

Ne használja és ne töltse le ezt a szoftvert és a kapcsolódó anyagokat (a továbbiakban együttesen Szoftver ), amíg figyelmesen el nem olvasta az alábbi feltételeket. A Szoftver betöltésével vagy használatával a Licencengedélyes elfogadja a jelen SzerzQdés feltételeit. Ha nem fogadja el a jelen SzerzQdés feltételeit, ne telepítse és ne használja a Szoftvert.LICENC. A szoftver egyetlen számítógépre másolható személyes, nem kereskedelmi célból, és egyetlen biztonsági másolat készíthetQ róla a következQ feltételekkel: 

1. A Szoftver licence kizárólag Intel gyártmányú alkatrész-termékeken történQ használatra érvényes. A jelen licenc nem engedélyezi a Szoftver nem Intel gyártmányú alkatrész-termékeken történQ használatát. 

2. A jelen SzerzQdés rendelkezéseiben foglalt eseteket kivéve tilos a Szoftver bármely részét másolni, módosítani, bérbe adni, értékesíteni, forgalmazni vagy átruházni, és a Licencengedélyes köteles megakadályozni a Szoftver jogosulatlan másolását.

3. Tilos a Szoftver mqködésének visszafejtése, kódjának visszafejtése vagy visszafordítása. 

4. A Licencengedélyes a Szoftvert nem licencelheti tovább, és nem engedheti meg egynél több felhasználó általi egyidejq használatát.

5. A Szoftver más gyártók szoftvereit vagy egyéb tulajdonát tartalmazhatja, amelyek azonosítása vagy licencfeltételei az esetlegesen mellékelt license.txt vagy más szövegfájlban, vagy egyéb szövegekben vagy fájlokban szerepelhetnek. A SZOFTVER TULAJDONJOGA ÉS SZERZPI JOGAI. A Szoftver minden példányának tulajdonjoga az Intelé vagy szállítóié. A Szoftver szerzQi jogvédelem alatt áll, és az Egyesült Államok és más országok törvényei, valamint nemzetközi egyezmények rendelkezései védik. Tilos a SzoftverbQl eltávolítani bármilyen szerzQi jogi értesítést. Az Intel bármikor és értesítés nélkül változtathat a Szoftveren vagy az abban hivatkozott elemeken, de nem köteles támogatást vagy frissítést biztosítani a Szoftverhez. Az Intel csak akkor biztosít kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Intel szabadalmak, szerzQi jogok, védjegyek vagy más szellemi tulajdonjogok alapján, ha azt kifejezetten rögzíti. A Licencengedélyes a Szoftvert csak akkor ruházhatja át, ha a Szoftver egyetlen példányát sem tartja meg és a kedvezményezett teljes egészében elfogadja ezeket a feltételeket.ADATHORDOZÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG. Ha az Intel a Szoftvert fizikai adathordozón szállította, akkor szavatolja, hogy az általa történt szállítást követQ kilencven (90) napig az adathordozó mentes lesz a lényeges fizikai hibáktól. Ha ilyen hibát észlel, küldje vissza az Intelnek az adathordozót, amelyet az saját belátása szerint kicserél vagy a Szoftvert más módon szállítja ki.EGYÉB SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSA: A FENTIEKBEN FOGLALTAKON KÍVÜL AZ INTEL A SZOFTVERT ANNAK ADOTT ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJA, ÉS KIZÁR MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT, TÖBBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁG, A JOGSÉRTÉS-MENTESSÉG VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG SZAVATOLÁSÁT IS. Az Intel nem nyújt szavatosságot és nem vállal kárfelelQsséget a Szoftverben lévQ semmilyen információ, szöveg, kép, hivatkozás vagy más elem helyességéért vagy teljességéért.FELELPSSÉGKORLÁTOZÁS. AZ INTEL ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZON, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FENNAKADÁSA ÉS AZ ADATVESZTÉS ESETEIT IS), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA EZEN KÁROK LEHETPSÉGÉRPL AZ INTELT ELPZETESEN TÁJÉKOZTATTÁK. EGYES ORSZÁGOK TÖRVÉNYEI TILTHATJÁK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK VAGY A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROK MIATTI KÁRFELELPSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A LICENCENGEDÉLYESRE. ORSZÁGA JOGRENDSZERÉTPL FÜGGPEN A LICENCENGEDÉLYEST EGYÉB JOGOK IS MEGILLETHETIK. A SZERZPDÉS FELBONTÁSA. Az Intel a jelen SzerzQdés bármikor felmondhatja, ha a Licencengedélyes megsérti annak feltételeit. Felmondás esetén a Licencengedélyes köteles a Szoftvert megsemmisíteni, vagy annak összes példányát az Intelhez visszajuttatni.

 

IRÁNYADÓ JOG. A jelen SzerzQdésbQl eredQ kárigények esetén Kalifornia állam törvényei irányadóak, kivéve azoknak a jogütközésre és az áruforgalmi szerzQdésekrQl szóló ENSZ-egyezményre vonatkozó elveit. A Licencengedélyes a Szoftvert a vonatkozó exporttörvényeket és -szabályozásokat megszegQ módon nem exportálhatja. Az Intelt semmilyen más megállapodás nem köti, kivéve, ha azt írásban rögzítették és az Intel hivatalos képviselQje írta alá.AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. Az Intel a Szoftvert KORLÁTOZOTT JOGOK" mellett biztosítja. A terméknek az USA kormánya általi használatára, másolására vagy nyilvánosságra hozatalára a FAR52.227-14 és DFARS 252.227-7013 és azokat követQ jogszabályokban vagy azok utódaiban szereplQ korlátozások vonatkoznak. Az Egyesült Államok kormánya a Szoftver használatával elismeri az Intelnek a Szoftverhez fqzQdQ tulajdonosi jogait. A szerzQdQ fél, illetve a gyártó az Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00A SZERZPDÉS NYELVE; FORDÍTÁSOK. Ha a jelen SzerzQdés angol nyelvq változatához bármely más nyelvre lefordított bármely más változat van mellékelve, az ilyen lefordított változat kizárólag kényelmi célokat szolgál, és az angol nyelvq változat az irányadó.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.87