KOR_PROSetcl.txt Driver File Contents (Intel_LAN_v18.3_Windows_32.zip)

ÿþPROSETCL.EXE ijÀÆй Ó|Ç

======================2013D± 1ÔÆ 31|Ç(Ì@¸

========

- ®

- |ǼÈxÇ º9¸ l­8»

- ´Å³0Ñ º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

- Ó º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

- DCB/FCoE º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

- ¼`¹ / ½xÇ Èô¼********************************************************************************

®

********************************************************************************PROSETCL.EXE ÇøÒ¬¹ðÒXÇ ©ºÈ@Ç $±¸ÒÌÆlÐ ´Å³0Ñ, Ó ¼ VLANDÇ l­1Á ¼ ­¬¹`Õ  Çij]¸ XÕ² ¬ÇȲä². PROSETCL.EXE ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ äÂÕXÕ0® ÈÐÅ DxSetup.exe ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ ¬À©ÆXÕìÅ DÕÆ\Õ l­1ÁDÇ ÂÕ`Õ Lµ Ç´Å|Å `Õ ¨ºà´ 5ÆXÁü¬ hÕØ® 0®ø¼ Ü´|·tǼ@Æ Windows* ¥ÇXÎ ­¬¹Ç©Æ xÇTÑ(R) PROSetDÇ $ÁXÎtÕ|Å iÕȲä².

	

ä²LÇ@Ç ÇÙ³<Ç\¸ |Ǽ $ÁXÎ|¹ äÂÕiÕȲä²(0®ø¼ Ü´|·tǼ, xÇTÑ PROSet, xÇTÑ ANS): DxSetup.exe /qn /liew install.log¬À©ÆÇ HÅ´°ÁXÇ Ç8Á\Õ DxSetup.exe ÇøÒ¬¹ðÒ ­(¸ $ÁºDÇ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ. PROSETCL.EXE ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ äÂÕXÕ$¸tº DÅ·XÇ |ǼÈxÇ º9¸ l­8» 9ÁXÁDÇ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ.8Ìà¬:

 - Ö¬Ç l­1ÁDÇ À¼½¬XÕ$¸tº tÇ 0®¥²DÇ ÀÉÐÆXÕ² ´ÆÆ ´ÌÈXÇ elevated º9¸ Õl¸Õ¸ÒÐÅÁ ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ äÂÕtÕ|Å iÕȲä². - ¨ºà´ ´Å³0ÑÐÅÁ ¨ºà´ 0®¥²(5ÆXÁ)tÇ ÀÉÐÆ´Àɲ JŵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0ÑÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².  - DCB_Settings|¹ "\¸ìÎ $ÁÈ"<Ç\¸ $ÁÈXÕଠ­(¸ 5ÆXÁDÇ ¬À©ÆXÕ² ¬@Ç Ö¬Ç ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä². - p³tÇ0Ñ <Á0Ñ ¾¬¹ÕÉ(DCB)@Ç Microsoft* Windows Server* 2012 NIC Ó(LBFO)ü¬ 8ÖXÖ´ÀÉ JŵÂȲä². PROSETCL.EXE² ¥ÇXά LBFO ÓXÇ l­1ÁÐÆtÇtº xÇTÑXÇ p³tÇ0Ñ <Á0Ñ ¾¬¹ÕÉ(DCB)DÇ \Ö1ÁTÖXÕÀÉ JŵÂȲä². SettingName=DCB_Settings ¼ SettingValue="OS Controlled"@Æ hÕØ® Adapter_SetSettingDÇ 8ÖÍXÕìÅ ÐÆÜ DCB|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä². - ι@Ç l­1Á À¼½¬ Ü ܴ|·tǼ ¬Ç\¸Ü´, $ÁÈ Ù³0®TÖ ¶² 0®ÀÐ ä²x¹ ÂÈtÇ DÕÆiÕȲä². tÇì·\Õ tǤ¼¸Ò ¼ÝÀ È/ÄÖÐÅ PROSETCL.EXE ÇøÒ¬¹ðÒ¬ ¬À©ÆÇÐŬ LŬ¹ÀÉ JŵÂȲä².********************************************************************************

|Ǽ º9¸ l­8»

******************************************************************************** prosetcl.exe <º9¸> <Dՠ乬À¼Â> [ ÁÝÐÈxÇ ä¹¬À¼Â]8Ìà¬: Dՠ乬À¼² <>\¸ X´ì·øÂଠ ÁÝÐÈxÇ ä¹¬À¼² []\¸ X´ì·	ÃȲä².--------------------------------------------------------------------------------

¨ºà´ º9¸ÐÅ ³\Õ ÁÝÐÈxÇ ä¹¬À¼Â

--------------------------------------------------------------------------------[/help | ?]   - º9¸ 0®¥²ü¬ tÕù² 乬À¼ÂÐÅ ³tÕ $ÁºiÕȲä².Dՠ乬À¼¬ Dz º9¸DÇ ¬À©Æ`Õ Lµ 乬À¼Â|¹ ÀÉÈXÕÀÉ JÅ<Çtº ijÀÆйDÇ \ÔÜÂiÕȲä².--------------------------------------------------------------------------------

¼XÖ TÏÜ´

--------------------------------------------------------------------------------¬ º9¸@Ç ä²LÇ TÏÜ´ É XÕ°|¹ ¼XÖiÕȲä².0: ¼XÖ TÏÜ´ ¬tÇ 0tÇtº '1Áõ¬'DÇ XÇø»iÕȲä²

1: ¼XÖ TÏÜ´ ¬tÇ 1tÇtº 'äÂ(Ó'|¹ XÇø»iÕȲä²********************************************************************************

´Å³0Ñ º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

********************************************************************************Adapter_CreateVlan <AdapterIndex VlanID VlanName> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz \ͳ 64¬XÇ VLANÐÅ ³tÕ 1-4094ÇȲä². ¥ÇXÎù² XÕ°XÇ VLAN̹ 'Untagged'(0)|Ç  ǵÂȲä².

 VlanName  VLANÐÅ ³\Õ ¸tǾ\¸, ÝÂļ ©Æij\¸ ¬À©Æ)´È²ä².´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLANtÇ ÝÀ1Á)´È²ä². ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLANDÇ ÝÀ1ÁXÕ$¸tº ä²LÇDÇ Ç%¸XÕíÂÜÂ$Æ. prosetcl.exe Adapter_CreateVlan 1 1 VLAN1°¬ü¬² ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². 1) xÇTÑ(R) PRO/1000 PT tÇÉ ìÓ¸Ò Á¼ ´Å³0Ñ #2:

   VLAN ÝÀ1Á ÜÂij É...

   VLAN1 ÝÀ1Á º9¸DÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ 8ÖÍÕµÂȲä²tÇ ´Å³0Ñ 1ÐÅ ÜÐø­ ÆŲ VLANDÇ Í¬XÕ$¸tº: prosetcl.exe Adapter_CreateVlan 1 0 VLAN0 1) xÇTÑ(R) PRO/1000 PT tÇÉ ìÓ¸Ò Á¼ ´Å³0Ñ #2:

   VLAN ÝÀ1Á ÜÂij É...

   VLAN0 ÝÀ1Á º9¸DÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ 8ÖÍÕµÂȲä²VLANtÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ ÝÀ1Á´ ÄÖ ´Å³0Ñ 1ÐÅ ³\Õ Adapter_EnumerateVlans º9¸DÇ äÂÕXÕtº ´Å³0Ñ 1ÐÅ $ÁXδ VLANtÇ \ÔÜÂ)´È²ä². prosetcl.exe Adapter_EnumerateVlans 1°¬ü¬: 1) xÇTÑ(R) PRO/1000 PT tÇÉ ìÓ¸Ò Á¼ ´Å³0Ñ #2 - VLANs :   0) ÜÐø­ ÆŲ VLAN

   1) VLAN18Ìà¬:

 - VLAN ID ¼8Ö¬ tÇø» ¬À©Æ ÉtÇp¬° ÜÐø­ ÆŲ VLANtÇ tÇø» tȬÇXÕtº VLAN ÝÀ1ÁtÇ äÂ(ÓXÕଠ$ÆX¹ TºÜÂÀɬ \ÔÜÂ)´È²ä². - ÜÐø­ ÆŲ VLANDÇ ÝÀ1ÁXÕ$¸tº <ºÈ ÜÐø­ ÀÉÈ´ VLANDÇ Èõ¬tÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_Enumerate [/help]tÇ º9¸DÇ ¬À©ÆXÕtº ܤÂ\ÑÐÅ $ÁXδ ´Å³0Ñ@Æ tÕù² xÇq³¤Â ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². 1) xÇTÑ(R) PRO/1000 PT Á¼ ´Å³0Ñ

 2) xÇTÑ(R) PRO/1000 PF Á¼ ´Å³0Ñ8Ìà¬:

 - 乬À¼Â|¹ Ç%¸XÕÀÉ JÅ<Çtº 0®ø¼È<Ç\¸ º9¸tÇ \¸ìÎ\¸ äÂÕ)´È²ä². - ´Å³0Ѭ ͬ ¶² Èp¬´tº Adapter_Enumerate º9¸DÇ ä²Ü ¬À©ÆtÕ|Å iÕȲä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_EnumerateCapabilities <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ ¬À©ÆXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅÁ ÀÉÐÆ´² 0®¥² ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².8Ìà¬: ¨ºà´ ´Å³0ÑÐÅÁ ¨ºà´ 0®¥²(5ÆXÁ)tÇ ÀÉÐÆ´Àɲ JŵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0ÑÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_EnumerateProperties <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ ¬À©ÆXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¸ÀɤÂ0Ñ ¬ ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä². ÀÉÐÆ´² Á1Á̹ \ÔÜÂ)´È²ä².´Å³0Ñ Á1Á ©º]¸@Ç CDXÇ WMI 1¼Á 2 - DMIX.PDFЊDz Windows ¥ÇXÎ ­¬¹Ç©Æ xÇTÑ PROSet WMI õ¬	®Ç ¬À©Æ $ÁºÁ|¹ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_EnumerateSettings <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑXÇ à¬	® $ÁÈ ¼ Ö¬Ç ¬ ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².8Ìà¬:

 - |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä². - |ǽ à¬	® $ÁÈ@Ç tǹЊļ\Ô¬ ìÓhÕ´´Å ǵÂȲä². MicrosoftÐÅÁ ÈXÇ\Õ äÂÈ ¸Àɤ¸Ҭ¹ 乬À¼ÂtÇÀ»\¸ $ÁÈ ÀÉÈ Ü '*'|¹ ¬À©ÆtÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_EnumerateVlans <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ $ÁXδ ¨ºà´ VLANtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_EnumerateVlanSettings <AdapterIndex VlanID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID    - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑXÇ VLAN $ÁÈtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetHardwareInfo <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑXÇ EEPROM ¼ÈDÇ \ÔÜÂiÕȲä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetLinkStatus <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ Á¹lÐ ÁÀÜÐ|¹ \ÔÜÂiÕȲä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetNDISVersion <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ NDIS Ü´|·tǼ ¼È ¼8Ö¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetPowerUsageOptions <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¨ºà´ ÈÈ 5ÆXÁtÇ \ÔÜÂ)´È²ä². 8Ìà¬: |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetProfiles <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä².Ö¬Ç Õ\¸Ó|Çü¬ ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑÐÅ ³tÕ ÀÉÐÆ´² ¨ºà´ Õ\¸Ó|ÇDÇ \ÔÜÂiÕȲä²=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetSetting <AdapterIndex SettingName> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ à¬	® $ÁÈ ¬tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².8Ìà¬:

 - |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä². - VMQ(Virtual Machine Queue) ¶² SR-IOV|¹ ¬À©ÆXÕij]¸ l­1Á´ |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² RSS¬ ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä². tÇì·\Õ ´Å³0ÑÐÅÁ² VMQ ¶² SR-IOV¬ RSSô¼ä² °Æ Á­DÇ ¬ÑÉȲä². RSS² D¾\Ö1ÁTÖ´ ¬<Ç\¸ °ÀЩ°È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetVirtualizationInfo <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¬ÁÀ ³0®ôÅ Èô¼|¹ \ÔÜÂiÕȲä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetVirtualizationStatus <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ³0®ôÅ ID, CPU ID, Rx (Ó·Ð ¼ Tx (Ó·ÐtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetVlanInfo <AdapterIndex VlanID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLAN Èô¼¬ °ôÅ)´È²ä². VLAN tǹ, VLAN ¼8Ö, È©º, ÁÀÇ ID ¼ VLAN ÁÀÜÐ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetWakeOnSettings <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

	

tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¨ºà´ Wake on $ÁÈtÇ \ÔÜÂ)´È²ä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_Identify <AdapterIndex NumberOfSeconds> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 NumberofSeconds - LED¬ \®¼|Ç Ü¬(Í).tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº LED ñ´DÇ \®¼ìŠܤÂ\ÑЊDz ´Å³0Ñ|¹ ÝÂļ`Õ  ǵÂȲä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². prosetcl.exe Adapter_IdentifyAdapter 1 1010Í Ù³HÅ ´Å³0Ñ 1XÇ LED|¹ \®¼ÇȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_ModifyVlanInfo <AdapterIndex VlanID SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID    - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_GetVLANInfo º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ VLANXÇ VLAN ¼8Ö ¶² È©ºtÇ ÂÈ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_RemoveVlan <AdapterIndex VlanID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID 	  - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLANtÇ Èp¬)´È²ä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². prosetcl.exe Adapter_RemoveVlan 1 2´Å³0Ñ 1ÐÅÁ VLAN 2|¹ Èp¬iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_SetPowerUsageOption <AdapterIndex OptionName OptionValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 OptionName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_GetPowerUsageOptions º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 OptionValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ¹ÒÈ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ÈÈ 5ÆXÁDÇ l­1Á`Õ  ǵÂȲä².8Ìà¬: |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_SetProfile <AdapterIndex ProfileIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² 

         Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä². [/help] ProfileIndex - ÐÆXÕ² Õ\¸Ó|ÇXÇ xÇq³¤Â. Õ\¸Ó|Ç xÇq³¤Â² 

         Adapter_GetProfiles º9¸DÇ ¬À©ÆtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ´Å³0ÑÐÅ ³tÕ ÁÝд Õ\¸Ó|ÇDÇ $ÁÈ`Õ  ǵÂȲä².¬ÁÀTÖ Á¼ Õ\¸Ó|Ç ¶² ¤Â Ñ¬¹ÀÉ + ¬ÁÀTÖ Õ\¸Ó|ÇDÇ ÁÝÐÕଠHyper-V íÅ`ÕDÇ Èp¬\Õ ½¬°ÆÐŲ ÈÀ Õ\¸Ó|ÇDÇ ÁÝÐtÕ|Å iÕȲä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_SetSetting <AdapterIndex SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ¹ÒÈ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ à¬	® $ÁÈDÇ l­1Á`Õ  ǵÂȲä².8Ìà¬:

 - |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä². - |ǽ à¬	® $ÁÈ@Ç tǹЊļ\Ô¬ ìÓhÕ´´Å ǵÂȲä². MicrosoftÐÅÁ ÈXÇ\Õ äÂÈ ¸Àɤ¸Ҭ¹ 乬À¼ÂtÇÀ»\¸ $ÁÈ ÀÉÈ Ü '*'|¹ ¬À©ÆtÕ|Å iÕȲä². - ´Å³0ÑÐÅÁ FCoE ½¸Ò¬ \Ö1ÁTÖ´ ½¬°ÆÐŲ |·xÇ Áij ¼ tÇÉ ¨ºÜ´ $ÁÈDÇ À¼½¬`Õ  ÆŵÂȲä². - ´Å³0ÑÐÅÁ SR-IOV¬ \Ö1ÁTÖ´´Å Ç<Çtº RSS|¹ \Ö1ÁTÖ`Õ  ÆŵÂȲä². - SR-IOV¬ ÈÁÀ Ù³ÇXÕ$¸tº VMQ|¹ \Ö1ÁTÖtÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_SetWakeOnSetting <AdapterIndex SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_GetWakeOnSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ¹ÒÈ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ Wake On $ÁÈDÇ l­1Á`Õ  ǵÂȲä².8Ìà¬: |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_SetVlanSetting <AdapterIndex VlanID SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_EnumerateVlanSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLAN $ÁÈ ¬tÇ À¼½¬)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Adapter_GetVlanSetting <AdapterIndex VlanID SettingName> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Adapter_EnumerateVlanSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ VLAN à¬	® $ÁÈXÇ Ö¬Ç ¬tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².

 ǨÖ\Õ ¬XÇ ÇÖü¬ ¼Ç(¬À©Æ ¬¥²\Õ ½¬°Æ) ¼ $ÁÈÐÅ ³\Õ 0®ø¼ ¬Ä³ \ÔÜÂiÕȲä².********************************************************************************

Ó º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

********************************************************************************ÓDÇ ÝÀ1ÁXÕ$¸² ½¬°Æ, ä²LÇ º9¸DÇ ÂÁ³\¸ äÂÕ`Õ ¬DÇ ­¥ÇiÕȲä². 1. Team_Create - ÓDÇ ÝÀ1ÁiÕȲä².

 2. Team_Enumerate - ÓtÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ ÝÀ1Á´ÈŲÀÉ UÖxÇiÕȲä².Ó $ÁÈDÇ À¼½¬XÕ$¸² ½¬°Æ, ä²LÇ º9¸DÇ ÂÁ³\¸ äÂÕ`Õ ¬DÇ ­¥ÇiÕȲä². 1. Team_EnumerateSettings - Ó $ÁÈ ¼ tÕù² ¬ ©º]¸DÇ \ÔÜÂiÕȲä². tÇ º9¸ ³à Team_GetSetting º9¸Ä³ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².

 2. Team_SetSetting - Ó $ÁÈDÇ ÈÀ ¬<Ç\¸ À¼½¬iÕȲä².

 3. Team_EnumerateSettings - Ó $ÁÈtÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ À¼½¬´ÈŲÀÉ UÖxÇiÕȲä². tÇ º9¸ ³à Team_GetSetting º9¸Ä³ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².8Ìà¬: xÇTÑ(R) aÅðÒ¾ ­¬¹ 0® Â(xÇTÑ(R) AMT) ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ´Å³0Ñ $ÆX¹ ìÓ©Æ(AFT), ¤ÂÇXÎ $ÆX¹ ìÓ©Æ(SFT) ¼ ÈQÇ \¸Ü´ 8¼ð·ñÂ(ALB) ÓЊͬ`Õ  ǵÂȲä². ä²x¹ ¨ºà´ Ó ÇÖ@Ç ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ AMT ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ÓÐÅ ³\Õ |Ç(Ì ´Å³0Ñ\¸ ÀÉÈtÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_AddAdapter <TeamIndex AdapterIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

	

8Ìà¬: xÇTÑ(R) aÅðÒ¾ ­¬¹ 0® Â(xÇTÑ(R) AMT) ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ´Å³0Ñ $ÆX¹ ìÓ©Æ(AFT), ¤ÂÇXÎ $ÆX¹ ìÓ©Æ(SFT) ¼ ÈQÇ \¸Ü´ 8¼ð·ñÂ(ALB) ÓЊͬ`Õ  ǵÂȲä². ä²x¹ ¨ºà´ Ó ÇÖ@Ç ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ AMT ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ÓÐÅ ³\Õ |Ç(Ì ´Å³0Ñ\¸ ÀÉÈtÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_Create <AdapterList TeamName TeamMode> [/help] AdapterList - ´Å³0Ñ xÇq³¤ÂXÇ |Â\Ô l­½ ©º]¸(Æ: 1,2,3). ´Å³0Ñ xÇq³¤Â|¹ »Å<Ç$¸tº Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 TeamName - ÓÐÅ È©Æ`Õ tǹ.

 TeamMode - ÝÀ1Á`Õ ÓXÇ ÇÖ. ǨÖ\Õ Ó ¨ºÜ´: ALB, AFT, SLA, 802.3AD, SFT, VMLB.         8Ìà¬: SFT Ó@Ç 2¬ tÇXÕXÇ ´Å³0Ñ|¹ ¬À©ÆtÕÁ̹ ÝÀ1Á`Õ  ǵÂȲä².Æ|¹ ä´´Å, ÈÀ ÓDÇ Ì¹ä´$¸tº ä²LÇDÇ Ç%¸XÕíÂÜÂ$Æ: prosetcl.exe Team_Create 1,2 TeamNew ALBÓtÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ ÝÀ1Á´ÈÅ<Çtº ä²LÇtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².  Ó 'TeamNew' ÝÀ1ÁDÇ ÜÂijXÕ² É...   Ó 'TeamNew'¬ 1Áõ¬È<Ç\¸ ÝÀ1Á´ÈŵÂȲä²8Ìà¬:

 - xÇTÑ(R) aÅðÒ¾ ­¬¹ 0® Â(xÇTÑ(R) AMT) ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ´Å³0Ñ $ÆX¹ ìÓ©Æ(AFT), ¤ÂÇXÎ $ÆX¹ ìÓ©Æ(SFT) ¼ ÈQÇ \¸Ü´ 8¼ð·ñÂ(ALB) ÓЊͬ`Õ  ǵÂȲä². ä²x¹ ¨ºà´ Ó ÇÖ@Ç ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ AMT ÀÉÐÆ ¥ÇXÎ|¹ ÓÐÅ ³\Õ |Ç(Ì ´Å³0Ñ\¸ ÀÉÈtÕ|Å iÕȲä². - Microsoft* Windows Powershell* ¬À©ÆDz AdapterList|¹ 0µ4Æ\Ô HÅÐÅ #±µÂȲä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². prosetcl.exe Team_Create "1,2" TeamNew ALB

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_CreateVlan <TeamIndex VlanID VlanName> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz \ͳ 64¬XÇ VLANÐÅ ³tÕ 1-4094ÇȲä². ¥ÇXÎù² XÕ°XÇ VLAN̹ 'Untagged'(0)|Ç  ǵÂȲä².

 VlanName - VLANÐÅ ³\Õ tǹ <\ͳ 32Ç>ÓÐÅ ³\Õ VLANtÇ ÝÀ1Á)´È²ä².8Ìà¬:

 - VLAN ID¬ tÇø» ¬À©Æ ÉtÇp¬° ÜÐø­ ÆŲ VLANtÇ tÇø» tȬÇXÕtº $ÆX¹ TºÜÂÀɬ \ÔÜÂ)´È²ä². - ÜÐø­ ÆŲ VLANDÇ ÝÀ1ÁXÕ$¸tº <ºÈ ÜÐø­ ÀÉÈ´ VLANDÇ Èõ¬tÕ|Å iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_Enumerate [/help]tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ܤÂ\ÑÐÅ $ÁXδ Óü¬ tÕù² xÇq³¤Â ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². 1) TEAM : Team1

 2) TEAM : Team28Ìà¬: 乬À¼Â|¹ Ç%¸XÕÀÉ JÅ<Çtº 0®ø¼È<Ç\¸ º9¸tÇ \¸ìÎ\¸ äÂÕ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_EnumerateAdaptersInTeam <TeamIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ´ ÓЊDz ¨ºà´ ´Å³0Ñ ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_EnumerateSettings <TeamIndex> [/help]

	

 TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².°¬ü¬È<Ç\¸ Ó $ÁÈ ¼ tÕù² Ö¬Ç ¬ ©º]¸tÇ °ÀЩ°È²ä². 8Ìà¬: |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_EnumerateVlans <TeamIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ´ ÓÐÅ $ÁXδ ¨ºà´ VLANtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_EnumerateVlanSettings <TeamIndex VlanID> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².ÀÉÈ´ ÓXÇ VLAN $ÁÈtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_GetAdapterInfo <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ø­ì·tº ÀÉÈ´ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ´Å³0Ñ Èô¼¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_GetSetting <TeamIndex SettingName> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².¹ÒÈ Ó $ÁÈÐÅ ³\Õ ¬tÇ \ÔÜÂ)´È²ä². 8Ìà¬: |ǽ ´Å³0ÑÐÅÁ² ºº $ÁÈDÇ ¬À©ÆXÕÀÉ »º`Õ Âij ǵÂȲä². ÀÉÐÆ´² 0®¥²ÐÅ ³\Õ $ÁÈ ¬ ¶² ¬ ¼Dz ´Å³0Ñ@Æ ´ÆÆ ´ÌÈÐÅ 0µ|· 䲹Ȳä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_GetTeamInfo <TeamIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².Ó tǹ, Ó l­1Á ¨ºÜ´ ¼ ÀÉÈ´ ÓXÇ MAC üÈÁ¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_GetVlanInfo <TeamIndex VlanID> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².ÀÉÈ´ ÓÐÅ ³\Õ VLAN Èô¼¬ °ôÅ)´È²ä². VLAN tǹ, VLAN ¼8Ö, È©º, ÁÀÇ ID ¼ VLAN ÁÀÜÐ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_ModifyTeamInfo <TeamIndex SettingName SettingValue> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ.

         ǨÖ\Õ $ÁÈ tǹ: 'mode' ¶² 'name'

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.

         ǨÖ\Õ Ó l­1Á ¨ºÜ´: ALB, AFT, SLA, 802.3AD, SFT, VMLB.ÀÉÈ´ $ÁÈ('mode' ¶² 'name')DÇ ÈÀ ¬<Ç\¸ $ÁÈiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_ModifyVlanInfo <TeamIndex VlanID SettingName SettingValue> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_GetVlanInfo º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.ÀÉÈ´ ÓÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ VLANXÇ VLAN ¼8Ö ¶² È©ºtÇ ÂÈ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_Remove <TeamIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ÓtÇ Èp¬)´È²ä². ÓÐÅ ðÅ°¬´ VLANij Èp¬)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_RemoveAdapter <TeamIndex AdapterIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ´Å³0Ѭ ÓÐÅÁ Èp¬)´È²ä². ´Å³0Ѭ ÆŲ Ó@Ç ÇÙ³<Ç\¸ Èp¬)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_RemoveVlan <TeamIndex VlanID> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².ÓÐÅ ³\Õ VLANtÇ Èp¬)´È²ä². Æ|¹ ä´tº ä²LÇü¬ ¬µÂȲä². prosetcl.exe Team_RemoveVlan 1 2Ó 1ÐÅÁ VLAN 2|¹ Èp¬iÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_SetAdapterPriority <AdapterIndex Priority> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 °Æ Á ÂÇ - ǨÖ\Õ °Æ Á ÂÇ ¬: PRIMARY ¶² SECONDARYÇȲä².Ó ´°ÐÅÁXÇ ´Å³0Ñ °Æ ÁÂÇ|¹ $ÁÈiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_SetSetting <TeamIndex SettingName SettingValue> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.Ó $ÁÈDÇ À¼½¬`Õ  ǵÂȲä². Æ|¹ ä´´Å, ÜÐE® ¨ºÜ´ $ÁÈDÇ 0ÐÅÁ 1\¸ À¼½¬XÕ$¸tº ä²LÇDÇ Ç%¸XÕíÂÜÂ$Æ. prosetcl.exe Team_SetSetting 1 TaggingMode 1$ÁÈtÇ 1Áõ¬È<Ç\¸ ÂÈ´ÈÅ<Çtº ä²LÇtÇ \ÔÜÂ)´È²ä². 1) TEAM : TeamNew   1Áõ¬ÈxÇ $ÁÈ: TaggingMode=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_SetVlanSetting <TeamIndex VlanID <SettingName SettingValue> [/help] TeamIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_EnumerateVlanSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.ÀÉÈ´ ÓÐÅ ³\Õ VLAN $ÁÈ ¬tÇ À¼½¬)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_GetVlanSetting <TeamIndex VlanID SettingName> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_EnumerateVlanSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².ÀÉÈ´ ÓÐÅ ³\Õ VLAN à¬	® $ÁÈXÇ Ö¬Ç ¬tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².

 ǨÖ\Õ ¬XÇ ÇÖü¬ ¼Ç(¬À©Æ ¬¥²\Õ ½¬°Æ) ¼ $ÁÈÐÅ ³\Õ 0®ø¼ ¬Ä³ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_ValidateAdaptersForTeaming <AdapterList> [/help] AdapterList - ´Å³0Ñ xÇq³¤ÂXÇ |Â\Ô l­½ ©º]¸(Æ: 1,2,3). ´Å³0Ñ xÇq³¤Â|¹ »Å<Ç$¸tº Adapter_Enumerate º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

	

´Å³0Ñ ©º]¸DÇ ¬8È$Æà¬, hÕØ® ÓDÇ l­1Á\Õ ½¬°Æ \ÔÜ´² ½¬à¬|¹ ¼XÖiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_ValidateAddAdapter <TeamIndex AdapterIndex> [/help] TeamIndex - ÓXÇ xÇq³¤Â. Ó xÇq³¤Â² Team_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ´Å³0Ñ|¹ ÓЊͬ\Õ ½¬°ÆÐÅ \ÔÜ´² ½¬à¬|¹ ¼XÖiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Team_ValidateSetting <AdapterIndex SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº Team_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.´Å³0ÑÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ $ÁÈDÇ À¼½¬XÕtº Ó l­1Á ½¬à¬¬ Èõ¬´²ÀÉ LѤ¸ÒiÕȲä². Æ|¹ ä´´Å, ÓXÇ ä²x¹ ´Å³0Ѭ Èô¼ (Ó·ÐDÇ ÀÉÐÆXÕÀÉ JÅDÇ ½¬°Æ ä²LÇDÇ äÂÕXÕtº, prosetcl.exe Team_ValidateSetting 1 JumboPacket EnableÈô¼ (Ó·Ð ½¬à¬¬ °ÀЩ°È²ä².********************************************************************************

DCB/FCoE º9¸ l­8» ¼ Dՠ乬À¼Â

********************************************************************************DCB_GetStatus <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑXÇ DCB ÁÀÜÐ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_CreateVport <AdapterIndex VirtualPortWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VirtualPortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). "generate"|¹ ǨÖ\Õ ä¹¬À¼Â\¸ Èì²`Õ  ǵÂȲä². generate|¹ ¬À©ÆXÕtº WWPNtÇ ÇÙ³<Ç\¸ ÝÀ1Á ¼ ¬À©Æ)´È²ä².FCoE ¬ÁÀ ìÓ¸Ò|¹ ̹í´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_DeleteVport <AdapterIndex VirtualPortWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VirtualPortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ¬ÁÀ ìÓ¸Ò|¹ ­ÀÈiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- FCoE_EnumerateFabrics <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².FCoE ø»È²ìÓ¸ÒÐÅ ³tÕ ¬ÉÀ´ VN2VN (Ó¾­¹ ¼ FC (Ó¾­¹XÇ WWPNDÇ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_EnumerateLUNs <AdapterIndex PortWWPN TargetWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 PortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 TargetWWPN - ¬À©Æ`Õ ³ÁÀ WWPN. WWPN@Ç FCoE_EnumerateTargets º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ³ÁÀÐÅ ³\Õ LUN ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_EnumeratePorts <AdapterIndex> [/help]  AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ¥ÇXÎ@Æ ðÅ­´ ¨ºà´ WWPNtÇ \ÔÜÂ)´È²ä². ©º]¸XÇ «Ì ¼øÉ WWPN@Ç <»¬¹ ìÓ¸ÒXÇ WWPNÇȲä². ÄÖÁ WWPN@Ç ¬ÁÀ ìÓ¸Ò@Æ ðÅ­)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_EnumerateSettings <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

	

ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑÐÅÁ ÀÉÐÆ´² FCoE 0®¥² ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_EnumerateTargets <AdapterIndex PortWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 PortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ WWPNÐÅ ³\Õ ³ÁÀ ©º]¸tÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_EnumerateVLANs <AdapterIndex> [/help]  AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ¥ÇXÎÐÅ $ÁXδ ¨ºà´ SAN VLANtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_FabricView <AdapterIndex> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

	

ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑXÇ FCoE (Ó¾­¹ÐÅ ³\Õ Èô¼¬ \ÔÜÂ)´È²ä². \ÔÜ´² Èô¼ÐŲ ÀÉÈ\Õ ´Å³0Ñ@Æ ðÅ­´ ¬ÁÀ ¼ <»¬¹ WWPN, ¬ <»¬¹ ¼ ¬ÁÀ ìÓ¸Ò WWPNÐÅ ³\Õ ³ÁÀ WWPN, ¬ ³ÁÀ WWPNÐÅ ³\Õ LUN ñ´tÇ ÇµÂȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

	

FCoE_GetFcFabricInfo <AdapterIndex VlanID> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².(Ó¾­¹ ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ tǹ, FCF ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ tǹ, FC ä¹QÕ üÈÁ xÇq³¤Â ¼ FC (Ó¾­¹ FCF °Æ ÁÂÇ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

		

FCoE_GetVn2VnFabricInfo <AdapterIndex VlanID> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².Vn2Vn (Ó¾­¹ÐÅ ³\Õ FC ä¹QÕ üÈÁ xÇq³¤Â|¹ \ÔÜÂiÕȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_GetLunInfo <AdapterIndex PortWWPN TargetWWPN LunID> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 PortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 TargetWWPN - ¬À©Æ`Õ ³ÁÀ WWPN. WWPN@Ç FCoE_EnumerateTargets º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 LunID  LUNXÇ ID. LUN ID² FCoE_EnumerateLUNs º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ LUNXÇ OS ¥ÇXÎ tǹ, ©ÆÉ· ¼ ¾]¸ lÐ0®¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_GetPortInfo <AdapterIndex PortWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 PortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ìÓ¸ÒXÇ ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ x±Ü´ tǹü¬ FCID¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_GetSetting <AdapterIndex SettingName> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº FCoE_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².¹ÒÈ FCoE $ÁÈÐÅ ³\Õ ¬tÇ \ÔÜÂ)´È²ä². =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_GetStatistics <AdapterIndex> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ DCB ÁÀÜЬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_GetTargetInfo <AdapterIndex PortWWPN TargetWWPN> [/help]

	

 AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 PortWWPN - ¬À©Æ`Õ WWPN(ÔÆÜ´ @ÆtÇÜ´ ìÓ¸Ò tǹ). WWPN@Ç FCoE_EnumeratePorts º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 TargetWWPN - ¬À©Æ`Õ ³ÁÀ WWPN. WWPN@Ç FCoE_EnumerateTargets º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ FCoE ³ÁÀXÇ |Ç(¸ ¼8Ö, FCID ¼ ¤¼T³ Èô¼¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-FCoE_GetVLANInfo <AdapterIndex SANVLANID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SANVLANID - SAN VLNAXÇ ID. VLAN ID² FCoE_EnumerateVLANs º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².ÀÉÈ\Õ VLANÐÅ ³\Õ VLAN ÁÀÜЬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_SetSetting <AdapterIndex SettingName SettingValue> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 SettingName - ¬À©Æ`Õ $ÁÈXÇ tǹ. $ÁÈ tǹDÇ »Å<Ç$¸tº FCoE_EnumerateSettings º9¸DÇ ¬À©ÆiÕȲä².

 SettingValue - $ÁÈÐÅ È©Æ`Õ ¬.tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ¹ÒÈ ´Å³0ÑÐÅ ³\Õ FCoE $ÁÈDÇ l­1Á`Õ  ǵÂȲä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

	

FCoE_VN2VNEnumerateLUNs <AdapterIndex VlanID TargeteWWPN> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 TargetWWPN - ¬À©Æ`Õ ³ÁÀ WWPN. WWPN@Ç FCoE_EnumerateTargets º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ\Õ VN2VN ³ÁÀÐÅ ³tÕ ¼¬¬´ LUNS¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_VN2VNEnumerate_Targets <AdapterIndex VlanID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ\Õ VN2VN (Ó¾­¹XÇ VN2VN ³ÁÀÐÅ ³\Õ WWPNtÇ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

	

FCoE_VN2VGetLunInfo <AdapterIndex VlanID TargetWWPN LunID> [/help] AdapterIndex - ´Å³0ÑXÇ xÇq³¤Â. ´Å³0Ñ xÇq³¤Â² Adapter_Enumerate º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 VlanID - VLANXÇ ID ¼8Ö. VlanIDÐÅ ³\Õ Ç¨Ö ¼Dz 1-4094 ¶² 'ÜÐø­ ÆÅLÇ'ÇȲä².

 TargetWWPN - ¬À©Æ`Õ ³ÁÀ WWPN. WWPN@Ç FCoE_EnumerateTargets º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².

 LunID - LUNXÇ ID. LUN ID² FCoE_EnumerateLUNs º9¸DÇ äÂÕtÕÁ »ÅµÂȲä².tÇ º9¸DÇ äÂÕXÕtº ÀÉÈ\Õ LUNXÇ OS ¥ÇXÎ tǹ, ©ÆÉ· ¼ ¾]¸ lÐ0®¬ \ÔÜÂ)´È²ä².=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-¼`¹ / ½xÇ Èô¼

===================Copyright (C) 2008-2012, Intel Corporation. All rights reserved.xÇTѬÀ² tÇ 8»ÁXÇ $ÆX¹° ²}·ÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ìÅ0®ÐÅ Â]¸´ Èô¼|¹ ÅÅp³tǸÒ\Õä²² }ÅÁDÇ XÕÀÉ JŵÂȲä².* ä²x¹ ÈÔ ¼ 0®ÅÅ tǹ@Ç tÕù² Ö¬ÀXÇ ÁÀ\Ô|Ç  Ç<Çpº $Áº ©Æij\¸Ì¹ ø­¬¹à¬ hÎtÕXÇ XÇij ÆÅtÇ Á ÇÇXÇ tÇuÇDÇ ÇtÕÁ̹ ¬À©Æ)´È²ä².Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.17