KOR_CrashDmp.txt Driver File Contents (Intel_LAN_v18.3_Windows_32.zip)

ÿþxÇTÑ(R) iSCSI lзÜ d³Õ ÇøÒ¬¹ðÒ

====================================

2012D± 9ÔÆ 17|Ç

½xÇ Èô¼

==========tÇ ÁÕ¸ÒèƴŲ |·tÇ<Á¤Â XÕÐÅ Èõ¬´pº |·tÇ<Á¤Â pÈmÕÐÅ 0µx¹

¬À©Æ ¶² õ¼¬À̹ ¬¥²iÕȲä². ø¼ $ÁºÁXÇ Èô¼²

Èô¼ Èõ¬ ©ºÈ<Ç\¸Ì¹ Èõ¬´² ¬<Ç\¸, ÆଠÆÅtÇ ¼° 

 Ç<Çpº xÇTѬÀXÇ }ÅÁ<Ç\¸ ¬üÈtÕÁ²

HÅ )´È²ä². xÇTѬÀ² ø¼ 8»Á@Æ ­(¸XÕìÅ Èõ¬´ÈÅDÇ

 Dz ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ø¼ 8»ÁÐÅ °ÀР° Âij Dz

$ÆX¹° ½ÈUÖhÕÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ JŵÂȲä². ø­ì·\Õ

|·tÇ<Á¤ÂÐÅÁ ÈÕ©Æ\Õ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬, xÇTѬÀXÇ º1¼\Õ 

Átº Ù³XÇ ÆÅtDz ø¼ 8»ÁXÇ ´Å µ\Õ ½½Ä³ ø­ ÖÜÐ@Æ )¼¼ÐÅ 

­Ä¬ ÆÅtÇ ¬ÇÝÀ°À, ¬ÉÀ ܤÂ\ÑÐÅ È¥Ç ¶² È¡Á`Õ  ÆŵÂȲä².(Ì@¸

========- ®

- º9¸É 乬À¼Â

- ବ ÀÉÐÆ

- ¼`¹ Èô¼

®

========

tÇ ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ ¬À©ÆXÕtº iSCSI lзÜ d³Õ Ó|ÇDÇ 

Microsoft* Windows* º9¸ÉÐÅÁ l­1Á`Õ  ǵÂȲä². 8Ìà¬: tÇ ÇøÒ¬¹ðÒ|¹ äÂÕXÕ0® ÈÐÅ Microsoft iSCSI Í0®Ç ÁD¾¤Â¬ äÂÕ´à¬

DzÀÉ UÖxÇXÕíÂÜÂ$Æ. Microsoft Windows Server 2003XÇ ½¬°Æ, Microsoft iSCSI Í0®Ç|¹

ä²´Æ\¸Ü´tÕÁ $ÁXÎtÕ|Å iÕȲä². tÇÄÖ ¼È ´ÆÆ ´ÌÈÐŲ ÁÕ¸ÒèƴŬ

ìÓhÕ´´Å ǵÂȲä². Ç8Á\Õ ´°©Æ@Ç HOTFIX KB939875|¹ 8ÌpÈXÕíÂÜÂ$Æ.

º9¸É 乬À¼Â

=======================

 -GET_ISCSI    iSCSI ½¸Ò lзÜ d³Õ¬ \Ö1ÁTÖ´´Å DzÀÉ ìŽ|¹ \ÔÜÂiÕȲä².

 -ISCSI_ENABLE iSCSI ½¸Ò lзÜ d³Õ Ó|Ç ÝÀ1ÁDÇ \Ö1ÁTÖiÕȲä².

 -ISCSI_DISABLE iSCSI ½¸Ò lзÜ d³Õ Ó|Ç ÝÀ1ÁDÇ D¾\Ö1ÁTÖiÕȲä².

ବ ÀÉÐÆ

================- 0®ø¼ xÇTÑ ùÆ ÀÉÐÆ ¬ÀtǸÒ: http://www.intel.com/p/ko_KR/support/- $±¸ÒÌÆlÐ ÈÔ Èô¼: http://www.intel.com/network

¼`¹ / ½xÇ Èô¼

===================Copyright (C) 2012, Intel Corporation. All rights reserved.xÇTѬÀ² tÇ 8»ÁXÇ $ÆX¹° ²}·ÐÅ ³\Õ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ 

JŵÂȲä². xÇTÑ@Ç ìÅ0®ÐÅ Â]¸´ Èô¼|¹ ÅÅp³tǸÒ\Õä²² }ÅÁDÇ 

XÕÀÉ JŵÂȲä².xÇTÑ@Ç ø»m­ ¼/¶² 0®ÀÐ m­¬ÐÅÁ xÇTѬÀXÇ ÁÀ\ÔÇȲä².* ä²x¹ ÈÔ ¼ 0®ÅÅ tǹ@Ç tÕù² Ö¬ÀXÇ ÁÀ\Ô|Ç  Ç<Çpº

hÎtÕ XÇij¬ ÆŲ $ÁºDÇ Ç\Õ ©ºÈ<Ç\¸Ì¹ ø­¬¹à¬ Á ÇÇXÇ tÇuÇDÇ

ÇtÕÁ̹ ¬À©Æ´ÈŵÂȲä².

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.74