002a.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ

1001	H.d«n Cài ·t Máy in%s

1002	H.d«n C.ph§n T.chÍn

1003	Chào mëng b¡n ¿n vÛi H.d«n C.ph§n T.chÍn%s

1004	H.d«n này giúp b¡n cài ·t c¥u ph§n in tùy chÍn cho trình iÁu khiÃn %s.

1005	H.d«n này giúp b¡n cài ·t c¥u ph§n in tùy chÍn cho trình iÁu khiÃn máy in cça b¡n.

1006	&K¿t thúc

1007	< &Trß l¡i

1008	T&i¿p theo>

1009	&Hu	y bo	

1010	&Cài ·t

1011	ChÍn c¥u ph§n

1012	ChÍn c¥u ph§n tùy chÍn à cài ·t.

1013	Thành ph§n

1014	Mô ta	

1015	B¡n có ch¯c ch¯n muÑn hçy không?

1016	Có

1017	Không

1018	ang n¡p...

1019	C£nh báo

1020	DuyÇt &qua

1021	Lña chÍn t¥t c£

1022	Xóa t¥t c£1031	Hãy chÍn máy in

1032	Hãy chÍn mÙt máy in à cài ·t c¥u ph§n tùy chÍn.

1033	Máy in

1034	%d måc ã °ãc chÍn

1035	Kg måc nào c chÍn

1036	C¥u ph§n chung1040	Thoát

1041	Tr¡ng thái

1051	Xí lý& 

1052	ang cài ·t..

1053	ã hoàn t¥t

1054	L×i không ho¡t Ùng1061	Cài ·t USB

1062	HÓ s¡ chung

1063	KhÛp màu £nh

1064	A-1)# TrueType 

1065	Môun g¯n vào

1066	H× trã PANTONE

1067	Mô un trã giúp1500	Policy Manager

1501	T.hãp trình .khiÃn vÛi Trình Qlý C.sách

1502	KhÛp màu £nh

1503	HÓ s¡ Màu ICM cho qu£n lý màu chính xác1648	Lña chÍn t¥t c£

1650	BÏ chÍn t¥t c£2011	ChÍn H× trã PANTONE

2012	Các tÇp h× trã éng dång cho khÛp màu PANTONE.

2013	Các éng dång3011	Hãy chÍn HÓ s¡ Chung

3012	T.l­p in Ënh ngh)a tr°Ûc cho s.dång chung.

3013	C¥u hình

3014	Mô ta	4011	ChÍn Môun G¯n vào

4012	ChÍn c¥u ph§n tùy chÍn à cài ·t.

4013	Mô-un     

4014	Mô ta	5011	ChÍn Môun Trã giúp

5012	Môun trã giúp °ãc h.thË trong các n.ngï bsung.

5013	Mô un trã giúp

5014	Mô ta	

5015	Môun t.giúp trong ti¿ng %s5111	ChÍn Thi¿t l­p T.bË

5112	T.l­p trình .khiÃn ban §u có thà thay Õi sau khi cài ·t.

5113	Thi¿t l­p

5114	Mô ta	

5121	Dùng Hình chìm B£o m­t s½ làm cho l°ãng mñc tiêu thå nhiÁu h¡n.6000	Xác nh­n các cài ·t

6001	B¡n ã chÍn t.l­p c¥u ph§n tùy chÍn sau ây:

6002	Ã b¯t §u Quá Trình Cài ·t, nh¥p Cài ·t

6003	Cài ·t C¥u ph§n Máy in ã hoàn thành.

6004	B¡n ã hoàn thành H°Ûng d«n C¥u ph§n Tùy chÍn thành công

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.64