000d.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ

1001	Ðéã Ôêçàê ÞÓäáê

1002	Ðéã èÛÙÑÙÝ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ

1003	ÑèÕÚ ÔÑÐ ÐÜ Ðéã ÔèÛÙÑÙÝ ÔÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ

1004	Ðéã ÖÔ âÕÖè ÜÚ ÜÔêçÙß èÛÙÑÙ ÔÓäáÔ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ âÑÕè ÞàÔÜ Ôêçß

1005	Ðéã ÖÔ âÕÖè ÜÚ ÜÔêçÙß èÛÙÑÙ ÔÓäáÔ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ âÑÕè ÞàÔÜ ÔÔêçß éÜ ÔÞÓäáê

1006	(&F) áÙÕÝ

1007	< ÔçÕÓÝ (&B)

1008	ÔÑÐ (&N)>

1009	(&C) ÑÙØÕÜ

1010	(&I) Ôêçß

1011	Ñ×è èÛÙÑÙÝ

1012	Ñ×è èÛÙÑÙÝ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ ÜÔêçàÔ

1013	èÛÙÑÙÝ

1014	êÙÐÕè

1015	ÔÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÑèæÕàÚ ÜÑØÜ?

1016	Ûß

1017	ÜÐ

1018	ØÕâß...

1019	ÐÖÔèÔ

1020	(&R) áÙÙè

1021	Ñ×è ÔÛÜ

1022	Þ×ç ÔÛÜ1031	Ñ×è ÞÓäáê

1032	Ñ×è ÞÓäáê ÜÔêçàê ÔèÛÙÑÙÝ ÔÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ

1033	ÞÓäáÕê

1034	àÑ×èÕ  %d äèÙØÙÝ

1035	ÜÐ àÑ×è äèÙØ

1036	èÛÙÑÙÝ ÞéÕêäÙÝ1040	áÙÕÝ

1041	ÞæÑ

1051	ÞâÑÓ

1052	ÞêçÙß...

1053	ÔÕéÜÝ

1054	àÛéÜ1061	Ôêçàê USB

1062	äèÕäÙÜÙÝ àäÕæÙÝ

1063	ÔêÐÞê æÑâÙ êÞÕàÔ

1064	ÒÕäàÙ ÞáÕÒ TrueType

1065	ÞÕÓÕÜÙ Plug In

1066	êÞÙÛê PANTONE

1067	ÞÕÓÕÜ âÖèÔ1500	Policy Manager

1501	éÙÜÕÑ ÞàÔÜ Ôêçß âÝ ÞàÔÜ ÞÓÙàÙÕê

1502	ÔêÐÞê æÑâÙ êÞÕàÔ

1503	 "äèÕäÙÜÙ æÑâ ICM âÑÕè àÙÔÕÜ æÑâ ÞÓÕÙç"1648	Ñ×è ÔÛÜ

1650	ÑØÜ Ñ×Ùèê ÔÛÜ2011	Ñ×è êÞÙÛê PANTONE

2012	çÕÑæÙ êÞÙÛÔ éÜ ÔÙÙéÕÝ âÑÕè ÔêÐÞê æÑâÙ PANTONE

2013	ÙÙéÕÞÙÝ3011	Ñ×è äèÕäÙÜÙÝ àäÕæÙÝ

3012	ÔÒÓèÕê ÔÓäáÔ ÞÕÒÓèÕê ÞèÐé ÜéÙÞÕéÙÝ àäÕæÙÝ

3013	äèÕäÙÜÙÝ

3014	êÙÐÕè4011	Ñ×è ÞÕÓÕÜÙ Plug In

4012	Ñ×è èÛÙÑÙÝ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ ÜÔêçàÔ

4013	ÞÕÓÕÜ

4014	êÙÐÕè5011	Ñ×è ÞÕÓÕÜÙ âÖèÔ

5012	ÞÕÓÕÜÙ âÖèÔ ÞÕæÒÙÝ ÑéäÕê àÕáäÕê

5013	ÞÕÓÕÜ âÖèÔ éÜ

5014	êÙÐÕè

5015	ÞÕÓÕÜ âÖèÔ ÛêÕÑ Ñ 

 %s5111	Ñ×è ÔÒÓèÕê Ôêçß

5112	ÔÒÓèÕê ÞàÔÜ Ôêçß èÐéÕàÙÕê ÔàÙêàÕê ÜéÙàÕÙ ÜÐ×è ÔÔêçàÔ

5113	ÔÒÓèÔ

5114	êÙÐÕè

5121	éÙÞÕ Ñ-Security Watermark ÙæÕè æèÙÛê ØÕàè ÞâØ ÙÕêè ÒÑÕÔÔ6000	Ðéè ÔÒÓèÕê

6001	Ñ×èê Ðê ÔÔÒÓèÕê ÔÑÐÕê éÜ ÔèÛÙÑ ÔÐÕäæÙÕàÜÙ:

6002	ÛÓÙ ÜÔê×ÙÜ ÑÔêçß, Ü×å âÜ 'Ôêçß'

6003	Ðéã èÛÙÑÙ ÞÓäáê ÔÕéÜÝ.

6004	ÔéÜÞê ÑÔæÜ×Ô Ðê Ðéã èÛÙÑÙÝ ÐÕäæÙÕàÜÙÙÝ

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.54