Lot4_Polish.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ[Setup]

Title = Oszczdno[ zasobów i energii[Oszczdzanie zasobów]

Oszczdzanie zasobów  papier

<br>

W celu zachowania i zrównowa|onego u|ywania zasobów le[nych zalecane 

jest korzystanie z papieru makulaturowego, a tak|e papieru nowego, 

certyfikowanego zgodnie z inicjatywami zarzdzania pro-[rodowiskowego 

lub opatrzonego uznanymi oznaczeniami ekologicznymi i speBniajcego 

wymogi normy EN 12281:2002*1 lub równorzdnej normy jako[ciowej.

<br>

To urzdzenie umo|liwia tak|e drukowanie na papierze o gramaturze 

64 g/m^2. Korzystanie z takiego papieru zawierajcego mniej surowców 

pozwala zaoszczdzi wicej zasobów le[nych.

<br>

*1: EN12281:2002 Papier drukowy i biurowy. Wymagania dla papierów 

do kopiowania w procesie odwzorowania obrazu za pomoc suchego tonera [Oszczdno[ energii]

Oszczdno[ energii  program Energy Star (ENERGY STAR®)

<br>

ENERGY STAR® to dobrowolny program oszczdzania energii, którego celem

jest opracowywanie i promowanie u|ywania produktów o wysokiej efektywno[ci 

energetycznej w celu zapobiegania globalnemu ociepleniu. U|ywajc produktów 

opatrzonych znakiem ENERGY STAR®, klienci przyczyniaj si do redukcji 

gazów cieplarnianych, a tak|e obni|aj wBasne koszty energii.[Drukowania dwustronnego]

Korzy[ci [rodowiskowe z drukowania dwustronnego 

<br>

Drukowanie w trybie dwustronnym ogranicza zu|ycie papieru oraz 

przyczynia si do zachowania zasobów le[nych. Tryb dwustronny 

pozwala tak|e zmniejszy ilo[ kupowanego papieru, dziki czemu 

pomaga obni|y koszty. Zalecane jest domy[lne ustawianie urzdzeD 

umo|liwiajcych drukowanie dwustronne na prac w tym trybie.[Zarzdzania energi]

Korzy[ci [rodowiskowe z zarzdzania energi 

<br>

To urzdzenie udostpnia funkcj zarzdzania energi, która automatycznie 

wBcza tryb oszczdzania energii, gdy nie jest ono u|ywane przez okre[lony 

czas, co pozwala ograniczy jej zu|ycie. Chocia| powrót urzdzenia z 

trybu oszczdzania energii do stanu gotowo[ci trwa troch czasu, pozwala 

to znacznie obni|y zu|ycie energii. Zalecane jest ustawienie w 

urzdzeniu domy[lnego czasu aktywacji trybu oszczdzania energii.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.22