Lot4_Czech.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ[Setup]

Title = Úspora energie a prostYedko[Úspora zdrojo]

Úspora zdrojo  papír

<br>

Z dovodo úspory a udr~itelného vyu~ití leso doporu
ujeme pou~ití 

recyklovaného i nového papíru, který má certifikaci iniciativ pro 

ochranu prostYedí nebo je ozna
en uznávanými ekologickými programy 

dle normy EN 12281:2002*1 nebo ekvivalentní kvality.

<br>

Toto zaYízení podporuje tisk na papír 64 g/m^2. Pou~ití papíru 

obsahujícího mén surovin mo~e vést k úspoYe lesních zdrojo.

<br>

*1: EN12281:2002 Tisk a firemní papír  po~adavky na kopírovací 

papír pro tisk pomocí suchého inkoustu [Energetická úspornost]

Energetická úspornost  program Energy Star (ENERGY STAR®)

<br>

ENERGY STAR® je dobrovolný program pro zajiatní energetické 

hospodárnosti s cílem vyvíjet a podporovat pou~ití produkto 

splHujících po~adavky programu, aby bylo zabránno globálnímu 

oteplování. Zakoupením produkto ENERGY STAR® mohou zákazníci 

omezit emise skleníkových plyno pYi pou~ití produkto a sní~it 

související náklady na energii.[oboustranného tisku]

Ekologické výhody oboustranného tisku 

<br>

Oboustranný tisk sni~uje spotYebu papíru a pYispívá k zachování 

lesních zdrojo. Oboustranný tisk také sni~uje mno~ství kupovaného 

papíru, co~ navíc sni~uje náklady. Doporu
ujeme, aby tiskárny podporující 

oboustranný tisk mly tento re~im nastaven jako výchozí.[Yízení spotYeby]

Ekologické výhody Yízení spotYeby 

<br>

Z dovodo sní~ení spotYeby bhem ne
innosti je toto zaYízení vybaveno 

funkcí Yízení spotYeby, která automaticky aktivuje úsporný re~im, 

jestli~e je zaYízení po ur
itou dobu ne
inné. I kdy~ pYíprava 

zaYízení na 
innost po ukon
ení úsporného re~imu chvíli trvá, 

mo~e dojít k významnému sní~ení spotYeby energie. Doporu
ujeme, 

aby pro zaYízení bylo pou~ito výchozí nastavení doby aktivace úsporného re~imu.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.53