KMTWAIN1065.ini Driver File Contents (TwainDriver_cdc_cLP_20130910.zip)

[Message]
NotAdmin=ããä äíÓÊ ÈÎÇØÑ Çíäå ÇÑÈÑ Èå ÚäæÇä ãÏíÑ ÓíÓÊã ÔäÇÓÇíí äÔÏå æíÇ ãÒíÊ åÇí ãÓÇæí äÏÇÑÏ äÕÈ æíÇ ÍÐÝ ÑÏ.
RunTWAIN=ÈÚÖí ÇÒ ÝÇíáåÇíí å ÈÇíÏ ÇÑÊÞÇ íÇÈäÏ ÏÑ ÍÇá ÍÇÖÑ ÊÍÊ ÇÓÊÝÇÏå ãí ÈÇÔäÏ. ÞÈá ÇÒ ÇÌÑÇí Çíä ÊäÙíã æ ÈÑÇÓÇÒí ÇÒ ÈÑäÇãå ÎÇÑÌ ÔæíÏ.
DelOld=ÍÐÝ äÓÎå åÇí ÞÈáí Çíä ÈÑäÇãå ÇÑÈÑÏí
UninstErr=äÓÎå ÞÏíãí ÔäÇÓÇíí äÔÏå ÇÓÊ. äÑã ÇÝÒÇÑ ÑÇ ÍÐÝ ÑÏå æ ÏæÈÇÑå äÕÈ äíÏ.
K_DLG_SDASK_TITLE=áØÝÇð æÔå äÕÈ ÇäÊÎÇÈ ÔæÏ.
K_DLG_SDASK_TEXT=ÊäÙíã KM TWAIN ÑÇ ÏÑ æÔå ÒíÑ äÕÈ ÎæÇåÏ ÑÏ.ÈÑÇí äÕÈ Çíä æÔå¡ Ñæí [ÈÚÏí] áí äíÏ. ÈÑÇí äÕÈ ÏÑ í æÔå ãÊÝÇæÊ¡ Ñæí [ÇæÔ] áí ÑÏå æ æÔå ÏíÑí ÑÇ ÇäÊÎÇÈ äíÏ.
K_DLG_ASK_SUBT=&ãÓíÑ:
K_DLG_ASK_CAP=õæÔå ÑÇ ÇäÊÎÇÈ äíÏ
K_DLG_ERRORMSG1=æÔå ÐÑ ÔÏå: 
K_DLG_ERRORMSG2=ãÚÊÈÑ äíÓÊ¡ äÇÇãá ÇÓÊ æíÇ ÏÑ ãÞÇÈá äæÔÊä ãÍÇÝÙÊ ÔÏå ÇÓÊ.  áØÝÇð í ãÓíÑ Çãá ÑÇ ÈÇ ÍÑÝ ÏÑÇíæ æÇÑÏ äíϺ ÈÑÇí ãËÇá 'C:\\APPS'.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.54