KMTWAIN1037.ini Driver File Contents (TwainDriver_cdc_cLP_20130910.zip)

[Message]
NotAdmin=àéï àôùøåú ìäú÷éï àå ìäñéø àú ääú÷ðä, îùåí ùäîùúîù ìà æåää ëîðäì îòøëú àå ùàéï áéãå äøùàåú ùååú òøê.
RunTWAIN=çì÷ îä÷áöéí ùéù ìòãëï ðîöàéí ëøâò áùéîåù. öà îäúåëðéú ìôðé äôòìú úåëðéú äú÷ðä æå.
DelOld=îñéø âøñàåú éùðåú éåúø ùì ééùåí æä
UninstErr=äâøñä äéùðä ìà æåäúä. äñø àú äúåëðä åäú÷ï àåúä ùåá.
K_DLG_SDASK_TEXT=úåëðéú ääú÷ðä úú÷éï àú KM TWAIN áúé÷ééä äáàä.ëãé ìäú÷éï áúé÷ééä æå, ìçõ òì [äáà]. ëãé ìäú÷éï áúé÷ééä ùåðä, ìçõ òì [òéåï] åáçø úé÷ééä àçøú.
K_DLG_SDASK_TITLE=áçø àú úé÷ééú ääú÷ðä.
K_DLG_NOTSUPPORT_OS=ééùåí æä àéðå îéåòã ìôòåì áñáéáä æå. ääú÷ðä áåèìä.
K_DLG_ASK_SUBT=&ðúéá:
K_DLG_ASK_CAP=áçø úé÷ééä
K_DLG_ERRORMSG1=äúé÷ééä ùöåéðä: 
K_DLG_ERRORMSG2=àéðä çå÷éú, çì÷éú àå îåâðú îôðé ëúéáä.  ä÷ìã àú äðúéá äîìà, ëåìì àåú äëåðï; ìãåâîä, 'C:\\APPS'.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.04