KMTWAIN1029.ini Driver File Contents (TwainDriver_cdc_cLP_20130910.zip)

[Message]
NotAdmin=Nelze instalovat a odinstalovat, protože uživatel nebyl ovìøen jako správce nebo nemá odpovídající oprávnìní.
RunTWAIN=Nìkteré soubory, které je zapotøebí aktualizovat, jsou právì používány. Pøed spuštìním této instalace ukonèete program.
DelOld=Odebrání starších verzí této aplikace...
UninstErr=Stará verze nebyla identifikována. Software odinstalujte a znovu nainstalujte.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.98