readme_thai.txt Driver File Contents (md64-win-mp240-1_02-ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MP240 series
Canon MP Drivers àÇÍÃìªÑ¹ 1.02 64-bit Edition
ÊÓËÃѺ Microsoft Windows
¢Ñ鹵͹¡ÒÃãªé

____________________________________________________________________

====================================================================
ËÁÒÂà˵طÑèÇä»
====================================================================

 - ÎѺ USB ºéÒ§ÍÒ¨à¡Ô´»Ñ­ËÒ¢Öé¹àÁ×èÍãªé§Ò¹´éÇ MP Drivers
  ËÒ¡à¡Ô´ÍÂèÒ§¹Õé¢Öé¹ àª×èÍÁµèÍÍØ»¡Ã³ì¡Ñº¾ÍÃìµ USB º¹ PC â´ÂµÃ§
  ËÃ×Íà»ÅÕè¹¾ÍÃìµ USB «Öè§ÁÕÍØ»¡Ã³ì·Õè¶Ù¡àª×èÍÁµèÍÍÂÙè

 - àÁ×èÍ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃä´é´éÇÂä¿Åì·ÕèãË­èÁÒ¡ÁÒ Windows ÍÒ¨¨Ð»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ
  µèÓŧËÃ×Í·Ó§Ò¹ä´éäÁè¶Ù¡µéͧ à¹×èͧ¨Ò¡Ë¹èǤÇÒÁ¨ÓàÊÁ×͹äÁèà¾Õ§¾Í
  㹡óչÕé â»Ã´ÍèÒ¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÒõÑ駤èÒ˹èǤÇÒÁ¨ÓàÊÁ×͹ã¹àÍ¡ÊÒà Windows ¢Í§·èÒ¹

 - ÊÓËÃѺÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¿Ñ§¡ìªÑ¹à¡ÕèÂǡѺ 64-bit àÇÍÃìªÑ¹¢Í§ Windows 
  â»Ã´ÍèÒ¹¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé§Ò¹«Öè§à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹

 - ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ«Í¿µìáÇÃìá;¾ÅÔपÑè¹·ÕèÊÒÁÒöãªé§Ò¹¡Ñº
  64-bit àÇÍÃìªÑ¹¢Í§ Windows ¡ÃسҵԴµè͡ѺºÃÔÉÑ·¼ÅÔµ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ

____________________________________________________________________

 Microsoft à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· Microsoft Corporation
 Windows à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒËÃ×Íà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·
 Microsoft Corporation ã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐ/ËÃ×Í»ÃÐà·ÈÍ×è¹æ
 ª×èÍÂÕèËéÍáÅЪ×èͼÅÔµÀѳ±ì·Õè¾Ù´¶Ö§ã¹àÍ¡ÊÒùÕéà»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ
 ËÃ×Íà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ¨´·ÐàºÕ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹æ
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.83