readme_polish.txt Driver File Contents (md64-win-mp240-1_02-ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MP240 series
Canon MP Drivers, wersja 1.02 64-bit Edition
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje

____________________________________________________________________

====================================================================
Uwagi ogólne
====================================================================

 - Zastosowanie niektórych koncentratorów USB mo¿e powodowaæ
  wystêpowanie problemów ze sterownikami MP Drivers. Jeśli wyst¹pi¹
  problemy, nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie bezpośrednio do portu USB
  w komputerze lub zmieniæ port USB, do którego jest pod³¹czone
  urz¹dzenie.

 - Podczas pracy z bardzo du¿ymi plikami mo¿e zabrakn¹æ pamiêci
  wirtualnej i system Windows mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo. W takim
  wypadku nale¿y w dokumentacji systemu Windows odnaleźæ informacje
  na temat zwiêkszania rozmiaru pamiêci wirtualnej.

 - Szczegó³owe informacje na temat funkcji zwi¹zanych z 64-bitowymi
  wersjami systemu Windows mo¿na znaleźæ w odpowiednim podrêczniku
  u¿ytkownika.

 - Informacje na temat oprogramowania, którego mo¿na u¿ywaæ
  w 64-bitowych wersjach systemu Windows mo¿na uzyskaæ od
  odpowiedniego producenta.

____________________________________________________________________

 Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy
 Microsoft Corporation.
 Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
 firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
 krajach. Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym
 dokumencie s¹ znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami
 towarowymi odpowiednich firm.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.20