Readme_Turkish.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

            Microsoft Windows için    
          Canon MP Navigator EX Sürüm 3.05
               Yönergeleri

         *** Copyright CANON INC. 2011 ***  
____________________________________________________________________


< Ýçindekiler >

Giriþ
 Önsöz
 Ticari Markalar Hakkýnda
 Yükleme Bileþenleri

MP Navigator EX Kullanýmý Ýle Ýlgili Kýsýtlamalar

====================================================================
Giriþ
====================================================================

< Önsöz >

 MP Navigator EX'i kullandýðýnýz için teþekkür ederiz.
 Bu uygulama yazýlýmý, fotoðraflarý ve belgeleri taramanýza,
 kaydetmenize ve yazdýrmanýza olanak verir. Bu uygulamayý 
 kullanarak ayrýca görüntüleri düzenleyebilir veya görüntüleri 
 e-postaya iliþtirebilirsiniz.

< Ticari Markalar Hakkýnda >

 Microsoft, Microsoft Corporation'ýn kayýtlý ticari markasýdýr.
 Windows, Microsoft Corporation'ýn ABD ve/veya diðer 
 ülkelerdeki ticari markasý veya kayýtlý ticari markasýdýr.
 Bu belgede bahsedilen tüm marka ve ürün adlarý, ilgili 
 kuruluþlarýnýn ticari markalarý veya kayýtlý ticari 
 markalarýdýr.

< Yükleme Bileþenleri >

 Bu ürün aþaðýdaki öðeleri içerir.

 Canon MP Navigator EX (bundan sonra MP Navigator EX olarak 
 adlandýrýlacaktýr)
  Bu uygulama yazýlýmý, taranan görüntüleri kolayca 
  kaydetmenize, yazdýrmanýza, eklemenize (e-posta) veya 
  düzenlemenize olanak verir.

 Kaldýrma Programý
  MP Navigator EX ile ilgili gereksiz dosyalarý siler.

 MP Navigator EX Benioku (Readme.txt)
  Bu dosya. MP Navigator EX hakkýnda önemli bilgiler saðlar.
  Yükleme iþlemini tamamladýðýnýzda, bu dosyanýn içeriðini
  görüntülemek için [Baþlat]-[(Tüm)Programlar]-
  [Canon Utilities]-[MP Navigator EX 3.0]-
  [MP Navigator EX Benioku] seçeneðini belirleyin.

====================================================================
MP Navigator EX Kullanýmý Ýle Ýlgili Kýsýtlamalar
====================================================================

 Bu ürünün kullanýmý ile ilgili olarak aþaðýdaki kýsýtlamalar
 belirlenmiþtir. 
 Kullanmadan önce bu kýsýtlamalara dikkat edin.

 - Ýþletim sisteminizde varsayýlan olarak atanmýþ bulunan yazý tipi
  boyutunu kullanýn.
  Aksi takdirde, yazýlýmda metin düzgün þekilde görünmeyecektir.

 - Að baðlantýsýný destekleyen modeller için, [Yazýcý adýný 
  ayarlayýn] adý Ýþletim Paneli Ayarlarýndan deðiþtirildiyse, 
  MP Navigator EX üzerinden bellek kartýna eriþemezsiniz.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.98