Readme_Czech.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

          Canon MP Navigator EX verze 3.05
               pro systém
             Microsoft Windows
                Pokyny

         *** Copyright CANON INC. 2011 ***
____________________________________________________________________


< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Informace o ochranných známkách
 Instalaèní komponenty

Omezení použití aplikace MP Navigator EX

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Pøedmluva >

 Dìkujeme za používání aplikace MP Navigator EX.
 Tato aplikace umožòuje skenovat, ukládat a tisknout fotografie
 a dokumenty. Umožòuje také upravovat obrázky a pøikládat 
 je k e-mailùm.

< Informace o ochranných známkách >

 Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti
 Microsoft Corporation.
 Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
 spoleènosti Microsoft Corporation registrovaná v USA
 a/nebo v jiných zemích.
 Všechny další zde uvedené názvy a obchodní znaèky jsou ochrannými
 známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých
 pøíslušných majitelù.

< Instalaèní komponenty >

 Tento produkt obsahuje následující položky.

 Canon MP Navigator EX (dále jen MP Navigator EX)
  Tato aplikace umožòuje naskenované obrázky snadno ukládat, 
  tisknout, upravovat a posílat je jako pøílohu v e-mailových 
  zprávách.

 Odinstalaèní program
  Odstraní nepotøebné soubory aplikace MP Navigator EX.

 Soubor ReadMe programu MP Navigator EX (Readme.txt)
  Soubor, který ètete. Obsahuje dùležité informace o aplikaci
  MP Navigator EX.
  Pokud chcete tento soubor zobrazit, vyberte po dokonèení
  instalace možnosti [Start]-[(Všechny)Programy]-
  [Canon Utilities]-[MP Navigator EX 3.0]- 
  [Soubor Readme programu MP Navigator EX].

====================================================================
Omezení použití aplikace MP Navigator EX
====================================================================

 Na používání tohoto produktu se vztahují následující omezení.
 Døíve než produkt použijete, vìnujte pozornost tìmto omezením.

 - Používejte velikost písma nastavenou ve výchozím nastavení
  operaèního systému.
  Jinak se text nemusí v softwaru správnì zobrazovat.

 - Pøi použití modelu podporujícího síťové pøipojení nemáte
  pøístup k pamìťové kartì z aplikace MP Navigator EX, pokud
  byl v nastavení ovládacího panelu zmìnìn název pro [Nastavit
  název tiskárny].
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.94