readme_turkish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Tüm Haklarý Saklýdýr.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Microsoft(R) Windows TM için
Canon IJ Yazýcý Sürücüsü Sürüm 2.11
Yönergeler

____________________________________________________________________

Microsoft, Microsoft Corporation’ýn tescilli bir ticari markasýdýr.
Windows, Microsoft Corporation’ýn ABD ve diðer ülkelerde tescilli
bir ticari markasýdýr.
Windows Vista, Microsoft Corporation’ýn bir ticari markasýdýr.
Bu kýlavuzda belirtilen tüm marka adlarý ve ürün adlarý kendi ilgili
þirketlerinin ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.
____________________________________________________________________

< Ýçindekiler >

Giriþ
 Önsöz
 Yükleme Bileþenleri

Yazýcý Sürücüsü Ayarlarýný Belirleme
 Yazýcý Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma

====================================================================
Giriþ
====================================================================

< Önsöz >

Bu Benioku dosyasý, birlikte verildiði Canon IJ Yazýcý Sürücüsünü 
kurma ve kullanma hakkýnda önemli bilgiler sunar. Canon IJ Yazýcý 
Sürücüsü, Microsoft Windows Vista TM, Microsoft Windows XP veya 
Microsoft Windows 2000 üzerinde çalýþan uygulamalardan Canon IJ 
yazýcýnýzda yazdýrmanýza olanak tanýr. Yazýcýnýzý kullanmadan 
önce, yazýcý sürücüsünü bilgisayarýnýza yüklemeniz gerekir.

< Yükleme Bileþenleri >

Yükleme paketinde aþaðýdaki bileþenler yer almaktadýr:

 - Yükleyici (Setup.exe)
  Canon IJ Yazýcý Sürücüsünü bilgisayarýnýza yükler.

 - Canon IJ Yazýcý Sürücüsü (bu belgede "yazýcý sürücüsü" olarak 
  anýlacaktýr)
  Yazýcýnýzda yazdýrabilmenize olanak tanýyan yazýlým.

 - Yüklemeyi Kaldýrýcý
  Yazýcý sürücüsünü bilgisayarýnýzdan kaldýrýr.

 - Benioku (readme_turkish.txt)
  Bu belge. Yazýcý sürücüsüyle ilgili önemli bilgiler içerir. 
  Sürücüyü yükledikten sonra, Benioku dosyasýný [Baþlat] 
  menüsünü týklatýp [Tüm Programlar]-[Yazýcýnýzýn modelinin 
  adý]-[Benioku] öðesini seçerek görüntüleyebilirsiniz.

====================================================================
Yazýcý Sürücüsü Ayarlarýný Belirleme
====================================================================

< Yazýcý Sürücüsü Kurulumu Penceresini Açma >

 - Pencereyi uygulamanýzdan açma
  Yazýcý sürücüsünü uygulamanýzdan açmanýn normal yolu [Dosya]-
  [Sayfa Yapýsý]'ný seçmek ve [Yazýcý] öðesini týklatmak veya 
  [Dosya]-[Yazdýr...] seçeneðini belirlemek ve [Özellikler]'i 
  týklatmaktýr.

 - Pencereyi doðrudan açma
  Sýk kullanýlan bir kurulum belirtmek veya yazýcýnýzýn bakým 
  iþlevlerine eriþmek için aþaðýdaki yordamý kullanýn. 

  1) [Baþlat] menüsünden aþaðýdaki öðeleri seçin:
    Windows Vista için: [Denetim Masasý]-[Donaným ve Ses]-
    [Yazýcýlar]
    Windows XP için: [Denetim Masasý]-[Yazýcýlar ve Diðer 
    Donaným]-[Yazýcýlar ve Fakslar]
    Windows 2000 için: [Ayarlar]-[Yazýcýlar]
  2) Kullanýlacak yazýcý modelinin simgesini týklatýn.
  3) [Dosya] menüsünden, [Yazdýrma Tercihleri]'ni seçin.

   Not:
   Yazýcý kurulumu ekraný [Özellikler]’den açýldýðýnda 
   görüntülenen [Geliþmiþ] sekmesindeki ayarlarý deðiþtirmeyin.
   Buradaki ayarlarý deðiþtirirseniz, bazý iþlevler devre dýþý 
   kalabilir ve bunlarý kullanamayabilirsiniz.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.53