readme_polish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000–2007. Wszelkie prawa zastrze¿one.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Sterownik drukarki Canon IJ, wersja 2.11
dla systemu Microsoft(R) Windows TM
Instrukcje

____________________________________________________________________

Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation.
Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,
zastrze¿onym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Windows Vista jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym podrêczniku s¹
znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi odpowiednich
firm.
____________________________________________________________________

< Spis treści >

Wprowadzenie
 Przedmowa
 Sk³adniki instalacji

Określanie ustawieñ sterownika drukarki
 Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki

====================================================================
Wprowadzenie
====================================================================

< Przedmowa >

Niniejszy plik informacji dodatkowych zawiera wa¿ne informacje 
dotycz¹ce konfigurowania i u¿ytkowania sterownika drukarki Canon IJ, 
z którym jest rozpowszechniany. Sterownik drukarki Canon IJ umo¿liwia
drukowanie przy u¿yciu drukarki Canon IJ z poziomu aplikacji 
dzia³aj¹cych w systemie Microsoft Windows Vista TM, 
Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows 2000. Przed u¿yciem 
drukarki nale¿y zainstalowaæ sterownik drukarki na komputerze.

< Sk³adniki instalacji >

Pakiet instalacyjny zawiera nastêpuj¹ce sk³adniki:

 - Instalator (Setup.exe)
  Umo¿liwia zainstalowanie sterownika drukarki Canon IJ na 
  komputerze.

 - Sterownik drukarki Canon IJ (w dalszej czêści tego dokumentu 
  nazywany "sterownikiem drukarki")
  Oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce drukowanie przy u¿yciu drukarki.

 - Dezinstalator
  Usuwa sterownik drukarki z komputera.

 - Informacje dodatkowe (readme_polish.txt)
  Niniejszy dokument. Zawiera on wa¿ne informacje na temat 
  sterownika drukarki. Po zainstalowaniu sterownika plik
  Readme mo¿na wyświetliæ, klikaj¹c menu [Start] i wybieraj¹c
  polecenia [Wszystkie programy]-[Numer modelu drukarki]-
  [Informacje dodatkowe].

====================================================================
Określanie ustawieñ sterownika drukarki
====================================================================

< Otwieranie okna Ustawienia sterownika drukarki >

 - Otwieranie okna z poziomu u¿ywanej aplikacji
  Standardowa metoda otwierania okna sterownika drukarki z poziomu
  u¿ywanej aplikacji polega na wybraniu z menu [Plik] polecenia 
  [Ustawienia strony] i klikniêciu przycisku [Drukarka] albo 
  wybraniu z menu [Plik] polecenia [Drukuj...] i klikniêciu 
  przycisku [W³aściwości].

 - Otwieranie okna w sposób bezpośredni
  Aby określiæ czêsto u¿ywane ustawienia lub uzyskaæ dostêp do 
  funkcji obs³ugi drukarki, nale¿y wykonaæ poni¿sz¹ procedurê. 

  1) Z menu [Start] wybierz kolejno nastêpuj¹ce polecenia:
    W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista: [Panel
    Sterowania]-[Sprzêt i dźwiêk]-[Drukarki]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows XP: [Panel 
    Sterowania]-[Drukarki i inny sprzêt]-[Drukarki i faksy]
    W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000: [Ustawienia]
    -[Drukarki]
  2) Kliknij ikonê modelu drukarki, która ma byæ u¿ywana.
  3) Z menu [Plik] wybierz polecenie [Preferencje drukowania].

   Uwaga:
   Nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ na karcie [Zaawansowane], która 
   jest wyświetlana po otwarciu ekranu z ustawieniami sterownika 
   drukarki przy u¿yciu opcji [W³aściwości].
   Jeśli te ustawienia zostan¹ zmienione, niektóre funkcje mog¹ nie
   dzia³aæ i nie bêdzie mo¿na z nich korzystaæ.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.28