readme_czech.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Všechna práva vyhrazena.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Ovladaè tiskárny Canon IJ verze 2.11
pro systémy Microsoft(R) Windows TM
Pokyny

____________________________________________________________________

Microsoft je registrovaná ochranná známka spoleènosti
Microsoft Corporation.
Windows je ochranná známka spoleènosti Microsoft Corporation
registrovaná ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.
Windows Vista je ochranná známka spoleènosti Microsoft Corporation.
Názvy všech znaèek a produktù uvedené v této pøíruèce jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
pøíslušných spoleèností.
____________________________________________________________________

< Obsah >

Úvod
 Pøedmluva
 Instalaèní komponenty

Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
 Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny

====================================================================
Úvod
====================================================================

< Pøedmluva >

Tento soubor obsahuje dùležité informace o instalaci a používání
Ovladaèe tiskárny Canon IJ, se kterým je distribuován.
Ovladaè tiskárny Canon IJ umožòuje tisknout na tiskárnì Canon IJ
z aplikací v systémech Microsoft Windows Vista TM, Microsoft 
Windows XP nebo Microsoft Windows 2000. Než zaènete tiskárnu 
používat, musíte nejprve do poèítaèe nainstalovat ovladaè
tiskárny.

< Instalaèní komponenty >

Instalaèní sada obsahuje následující souèásti:

 - Instalátor (Setup.exe)
  Nainstaluje Ovladaè tiskárny Canon IJ do poèítaèe.

 - Ovladaè tiskárny Canon IJ (v tomto dokumentu se používá
  název "ovladaè tiskárny")
  Software umožòující tisk na vaší tiskárnì.

 - Odinstalátor
  Odstraní ovladaè tiskárny z poèítaèe.

 - Readme (readme_czech.txt)
  Tento dokument. Obsahuje dùležité informace o ovladaèi tiskárny.
  Po instalaci ovladaèe lze zobrazit soubor Readme klepnutím
  na pøíkaz [Start] a vybráním možností
  [Programy]-[název modelu vaší tiskárny]-[Readme].

====================================================================
Zadání nastavení ovladaèe tiskárny
====================================================================

< Otevøení okna Nastavení ovladaèe tiskárny >

 - Otevøení okna z aplikace
  Obvyklým zpùsobem, jak otevøít ovladaè tiskárny z aplikace,
  je vybrat možnosti [Soubor]-[Vzhled stránky] a klepnout na
  tlaèítko [Tiskárna], nebo vybrat možnosti [Soubor]-[Tisk...]
  a klepnout na tlaèítko [Vlastnosti].

 - Otevøení okna pøímo
  Následujícím postupem mùžete zadat standardnì používaná nastavení 
  nebo používat funkce údržby tiskárny.

  1) V nabídce [Start] vyberte následující možnosti:
    Windows Vista: [Ovládací panely]-[Hardware a zvuk]-
    [Tiskárny]
    Windows XP: [Ovládací panely]-[Tiskárny a jiný hardware]-
    [Tiskárny a faxy]
    Windows 2000: [Nastavení]-[Tiskárny]
  2) Klepnìte na ikonu používaného modelu tiskárny.
  3) V nabídce [Soubor] vyberte pøíkaz [Pøedvolby tisku].

   Poznámka:
   Nemìòte nastavení na kartì [Upøesnit], která se zobrazí
   po otevøení obrazovky s nastavením ovladaèe tiskárny
   pomocí tlaèítka [Vlastnosti]. 
   Pokud nìkterá z tìchto nastavení zmìníte, mohou se stát nìkteré
   funkce nedostupné a nebude možné je použít.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.23