Turkish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

YAZILIM SON KULLANICI LÝSANS SÖZLEÞMESÝ

DÝKKAT: LÜTFEN YAZILIMI KURMADAN ÖNCE BU BELGEYÝ OKUYUNUZ.

Ýþbu belge, yazýlým ve yazýlýmla ilgili matbu materyaller ve varsa “çevrimiçi” ya da elektronik belgeler (toplu olarak “Yazýlým”) hakkýnda siz ve merkezi 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya adresinde bulunan Canon Inc. firmasý (“Canon”) arasýnda bir lisans sözleþmesidir.

YAZILIMI KURARAK, ÝÞBU SÖZLEÞMENÝN ÞARTLARINA BAÐLI KALMAYI KABUL ETMÝÞ OLUYORSUNUZ. ÝÞBU SÖZLEÞMENÝN ÞARTLARINI KABUL ETMÝYORSANIZ, BU KURULUM PROGRAMINI DERHAL KAPATINIZ. BU DURUMDA, YAZILIM KURULMAYACAK VE YAZILIMI KULLANMA HAKKINIZ OLMAYACAKTIR.
Bu yazýlýmý yalnýzca aþaðýda belirtilen hüküm ve þartlara uygun þekilde kullanmayý kabul ediyorsunuz.

1. Mülkiyet ve Telif Hakký: Bu Yazýlým üzerindeki tüm haklar, isimler ve menfaatler Canon firmasýna veya lisans verenlerine aittir. Canon veya lisans verenleri Yazýlým ve her biçimdeki tüm kopyalarý üzerindeki tüm telif hakký ve diðer fikri mülkiyet haklarýný her zaman yeddinde tutacaktýr. Canon tarafýndan, size, Canon ve lisans verenlerinin herhangi bir fikri mülkiyeti için burada açýkça belirtilenler dýþýnda, açýk veya örtülü olarak hiçbir lisans veya hak verilmemektedir. Canon ve/veya lisans verenlerinin Yazýlýmda ve herhangi bir kopyasýnda bulunan bir telif hakký beyanýný deðiþtirme, kaldýrma veya silme hakkýnýz yoktur.

2. Lisans: Bu Yazýlýmý kullanma lisansýnýz münhasýr nitelikte deðildir ve devredilemez. Bu lisansla: (1) Kendi kiþisel kullanýmýnýz için Yazýlýmý iþ istasyonlarý, terminaller veya diðer aygýtlar gibi birden fazla bilgisayarda kullanmanýza (“kullanmak” terimi yazýlýmýn saklanmasý, yüklenmesi, kurulmasý, yürütülmesi veya görüntülenmesi anlamýna gelir); ve (2) tüm kopyalarda Yazýlýmýn size verilen orijinal kopyasýnda bulunan Canon telif hakký beyanýnýn bulunmasý kaydýyla, Yazýlýmýn izin verilen kullanýma destek olmak amacýyla makul sayýda yedek kopyasýný çýkarmanýza izin verilmektedir.

Ýþbu Sözleþmeyle açýkça izin verilenler dýþýnda ve yasalar tarafýndan açýkça izin verilen ölçülerle ve durumlarla sýnýrlý kalmak kaydýyla, bu Yazýlýmý kýsmen veya tamamen kiraya veremez, kiralayamaz, alt-lisansýný veremez, ödünç veremez, satamaz, devredemez, nakledemez, aktaramaz, kopyalayamaz, çoðaltamaz, deðiþtiremez, uyarlayamaz, birleþtiremez, tercüme edemez, baþka programlama dillerine çeviremez, ters mühendisliðe tabi tutamaz, geri derleyemez, tadil edemez, tahrif edemez, parçalayamaz, türev çalýþmalar oluþturamazsýnýz ve herhangi bir üçüncü kiþiye bu tür iþlemleri yapmak ya da yazýlýmý kullanmak için yetki veremezsiniz.

3. Ýhracat sýnýrlamasý: Yazýlýmý, ilk satýn aldýðýnýz ülkeden baþka ülkelere, ilgili devletlerin gerekli onayýný almadan göndermemeyi veya götürmemeyi kabul ediyorsunuz. Ýlgili her bir ülkenin ihracat yasalarý, sýnýrlamalarý ve yönetmeliklerinin yaný sýra ABD Ýhracat Ýdaresi Yönetmeliklerine ("EAR") uymayý ve Yazýlýmý söz konusu yasa, sýnýrlama ve yönetmelikleri ihlal ederek veya gerekli tüm onaylarý almaksýzýn, doðrudan veya dolaylý olarak ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi kabul ediyorsunuz.

4. Fesih: Ýþbu Sözleþme Yazýlýmýn kurulmasýyla birlikte yürürlüðe girer ve feshedilene kadar yürürlükte kalýr. Ýþbu Sözleþmeyi, Yazýlýmý, sahip olduðunuz tüm kopyalarýyla birlikte yok ederek istediðiniz zaman feshedebilirsiniz. Ýþbu Sözleþme, hüküm ve þartlarýndan herhangi birini ihlal ettiðiniz takdirde de feshedilebilir. Ýþbu Sözleþmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, sahip olduðunuz, üzerinde yetkiniz veya kontrolünüz olan herhangi bir bilgisayarýn sabit diskinde saklanan herhangi bir Yazýlým da dahil olmak üzere, Yazýlýmýn tüm kopyalarýný derhal imha etmeniz gerekir. Ayrýca Canon, sözleþme ya da yasalar kapsamýnda sahip olduðu tüm haklarýný, yetkilerini veya telafi taleplerini uygulamaya koyma yetkisine de sahiptir.

5. Destek ve güncelleme: Canon, Canon iþtirakleri ve baðlý þirketleri ile bunlarýn distribütörleri ve bayileri Yazýlýmýn sürekliliðinin saðlanmasý veya kullanýmýnýn desteklenmesiyle yükümlü deðildir. Canon, Canon iþtirakleri ve baðlý þirketleri ile bunlarýn distribütörleri ve bayileri, siz ve yukarýda anýlan kuruluþlardan herhangi bir arasýnda açýk bir þekilde yazýlý olarak anlaþmaya varýlmadýðý sürece Yazýlým için herhangi bir güncelleþtirme, düzeltme veya destek saðlamakla yükümlü deðildir.

6. SINIRLI GARANTÝ. BU YAZILIMIN LÝSANSI, SATILABÝLÝRLÝK, KALÝTE VE/VEYA BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA HERHANGÝ BÝR SINIRLAMA OLMAKSIZIN FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARI DA DAHÝL OLMAK ÜZERE HERHANGÝ BÝR HAKKIN, ÝSMÝN VEYA ÇIKARIN ÝHLAL EDÝLMEMESÝ ÝLE ÝLGÝLÝ ÖRTÜLÜ GARANTÝLER DE DAHÝL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HÝÇBÝR GARANTÝ VEYA ÞART OLMAKSIZIN "OLDUÐU GÝBÝ" TEMÝN EDÝLMEKTEDIR.

YAZILIMIN KALÝTESÝ VE PERFORMANSI ÝLE ÝLGÝLÝ TÜM RÝSK SÝZE AÝTTÝR. YAZILIM HATALI ÇIKTIÐI TAKDÝRDE, TÜM GEREKLÝ SERVÝS, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SÝZE (CANON, CANON'UN ÝÞTÝRAKLERÝ VEYA BAÐLI ÞÝRKETLERÝ VE BUNLARIN DAÐITIMCILARI VE BAYÝLERÝNE DEÐÝL) AÝT OLACAKTIR.

BAZI DEVLETLER VEYA YARGI ÇEVRELERÝ ÖRTÜLÜ GARANTÝLERÝN VEYA ÞARTLARIN HARÝÇ TUTULMASINA ÝZÝN VERMEMEKTEDÝR, BU NEDENLE YUKARIDA BELÝRTÝLEN ÝSTÝSNA SÝZE UYGULANMAYABÝLÝR. BU GARANTÝ SÝZE BELÝRLÝ YASAL HAKLAR VERMEKTEDÝR VE DEVLETTEN DEVLETE VEYA YARGI ÇEVRESÝNDEN YARGI ÇEVRESÝNE DEÐÝÞEN BAÞKA HAKLARINIZ DA OLABÝLÝR.

CANON, YAZILIMDA BULUNAN FONKSÝYONLARIN ÝHTÝYAÇLARINIZI KARÞILAYACAÐINI VEYA YAZILIMIN KESÝNTÝSÝZ VEYA HATASIZ ÇALIÞACAÐINI GARANTI ETMEMEKTEDIR.

Yazýlým, CD-ROM gibi bir ortamda tedarik edildiði takdirde, Canon, Yazýlýmýn kayýtlý olduðu ortamdaki malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý , bir makbuzla veya Canon tarafýndan kabul edilebilir baþka bir þekilde belgelenmesi gereken satýn alma tarihinden itibaren, normal kullaným þartlarýnda doksan (90) günlük bir dönem için garanti vermektedir.

MÜÞTERÝNÝN YASAL TELAFÝ YOLLARI. Canon ve lisans verenlerinin tüm yükümlülüðü ve tek yasal telafi yolunuz SINIRLI GARANTÝ þartlarýna uygun olmayan ve Yazýlýmý satýn aldýðýnýz ülkede faaliyet gösteren yerel satýþ kuruluþumuza makbuz veya Canon tarafýndan kabul edilebilir baþka bir satýn alma belgesinin bir suretiyle iade ettiðiniz ortamýn yenisiyle deðiþtirilmesidir. Söz konusu ortam hatasý bir kazadan, Yazýlýmýn kötü veya yanlýþ kullanýmýndan kaynaklandýðý takdirde, bu SINIRLI GARANTÝ geçerli deðildir ve Yazýlýmýn orijinal kullanýcýsý dýþýnda kimseyi kapsamaz.

7. GARANTÝLERE ÝLÝÞKÝN SORUMLULUÐUN KALDIRILMASI. YUKARIDA BELÝRTÝLEN SINIRLI GARANTÝ SÝZE VERÝLEN TEK GARANTÝDÝR VE KANUNLAR, TEAMÜL HUKUKU, TÝCARÝ ÖRF VE ADET, TÝCARÝ ÝÞLEMLER TARAFINDAN VEYA BAÞKA HERHANGÝ BÝR ÞEKÝLDE ZIMNEN BELÝRTÝLEN VE TÜMÜ ÝÞBU BELGE ÝLE YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ MAKSÝMUM ÖLÇÜDE REDDEDÝLEN TÜM GARANTÝLER, KOÞULLAR, AÇIKLAMALAR, YÜKÜMLÜLÜKLER, KOÞULLAR VE SORUMLULUKLARIN YERÝNE GEÇER.

8. TESADÜFÝ VE DOLAYLI ZARARLARIN HARÝÇ TUTULMASI VE YÜKÜMLÜLÜÐÜN SINIRLANDIRILMASI. CANON VEYA HERHANGÝ BÝR LÝSANS VERENÝ HASARLARIN OLUÞMA ÝHTÝMALÝNDEN HABERDAR OLSA DAHÝ, HÝÇBÝR DOÐRUDAN, DOLAYLI, SONUÇSAL, ARIZÝ, ÖZEL VEYA HERHANGÝ BÝR DÝÐER HASAR ÝÇÝN (KAR KAYBI, ÝÞÝN KESÝNTÝYE UÐRAMASI VEYA TÝCARÝ BÝLGÝ KAYBI DAHÝL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE),  SÝZE KARÞI SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. CANON'UN VEYA HERHANGÝ BÝR LÝSANS VERENÝNÝN ÝÞBU SÖZLEÞMEDEN VEYA ÝÞBU SÖZLEÞMEYE BAÐLI OLARAK, SÖZLEÞME, HAKSIZ FÝÝL (ÝHMAL DAHÝL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VEYA BAÞKA NEDENLE OLUÞAN TÜM YÜKÜMLÜLÜÐÜ HÝÇBÝR DURUMDA, YAZILIMIN TASARLANDIÐI FÝYAT OLAN VE SÝZÝN TARAFINIZDAN ÖDENEN CANON ÜRÜNÜNÜN FÝYATINI VEYA BEÞ ABD DOLARI (US$5.00)YA DA ÝLGÝLÝ YEREL PARA BÝRÝMÝNDE BUNA EÞDEÐER TUTARI AÞAMAZ.

ÝÞBU SÖZLEÞMEDEKÝ HÝÇBÝR ÞEY, BÝR TÜKETÝCÝNÝN YASAL HAKLARINI ETKÝLEMEZ.

9. Genel: Ýþbu Sözleþme sizinle Canon arasýnda Yazýlýmla ilgili tüm anlaþmayý oluþturmakta ve Yazýlýmla ilgili daha önceki tüm sözlü veya yazýlý beyan, anlaþma veya kararlarýn yerini almaktadýr. Taraflardan hiçbiri, iþbu Sözleþmeyi imzalarken inandýðý (hileli beyanlar dýþýndaki) hiçbir beyanla ilgili hiçbir yasal yola baþvurma hakkýna sahip olmayacaktýr. Bu taraf yalnýzca, iþbu Sözleþmede belirtilen þekilde sözleþmenin ihlali durumunda yasal telafi hakkýna sahip olacaktýr.

Ýþbu Sözleþmenin herhangi bir bölümü herhangi bir anda yetkili bir yargý çevresinin bir mahkemesi tarafýndan, herhangi bir yargý çevresinin yasalarýna göre tamamen veya kýsmen yasalara aykýrý, geçersiz veya icra edilemez bulunduðu takdirde, bu olgu iþbu Sözleþmenin diðer herhangi bir hükmünün yasalara uygunluðunu, geçerliliðini veya icra edilebilirliðini etkilemeyecek veya zayýflatmayacaktýr.

Canon'un iþbu Sözleþme ile kendisine tanýnan herhangi bir hakký, yetkiyi veya yasal telafi hakkýný kullanmamasý veya geç kullanmasý hiçbir durumda söz konusu hakkýndan, yetkisinden veya telafi yolundan feragat ettiði anlamýnda gelmeyecektir.

Ýþbu Sözleþmede yapýlacak hiçbir deðiþiklik, yazýya dökülüp yetkili bir Canon temsilcisi tarafýndan imzalanmadýkça geçerli olmayacaktýr.

Ýþbu Sözleþmenin hükümleri, Canon'un iþtirakleri ve/veya baðlý kuruluþlarý ile ilgili olduðu ölçüde, doðrudan Canon'un iþtirakleri ve/veya tedarikçileri tarafýndan uygulanabilir.

ABD Hükümeti sýnýrlý haklarý uyarýsý
1 Aralýk 1995 tarihinde veya daha sonraki taleplere uygun olarak ABD Hükümeti'ne saðlanan tüm Yazýlýmlar, bu sözleþmede tarif edilen diðer ticari lisans haklarý ve kýsýtlamalarý ile saðlanýr. 1 Aralýk 1995 tarihinden önceki taleplere uygun olarak ABD Hükümeti’ne saðlanan tüm Yazýlýmlar, 48 CFR 52.227-14 (HAZÝRAN 1987) veya DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (EKÝM 1988) düzenlemeleri uyarýnca “KISITLI HAKLAR” ile birlikte saðlanmýþtýr.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.41