Norwegian.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

BRUKERLISENS FOR PROGRAMVARE

NB: VENNLIGST LES DETTE DOKUMENT FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN.

Dette dokumentet er en avtale mellom deg, sluttbrukeren av programvaren ("Programvaren") og Canon Inc. med forretningsadresse 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon"), med hensyn til programvaren og tilknyttede trykte materialer og "online" eller elektronisk dokumentasjon, hvis disse eksisterer (samlet kalles disse "programvaren"). 

VED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ANSES DU Å HA SAMTYKKET I VILKÅRENE I DENNE AVTALE. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE AVTALE SKAL DU SNAREST AVSLUTTE INSTALLASJONSPROGRAMMET. PROGRAMVAREN VIL DA IKKE BLI INSTALLERT OG DU VIL IKKE HA RETT TIL Å ANVENDE DEN.
Du samtykker i å bruke Programvaren utelukkende i samsvar med de vilkår og betingelser som følger nedenfor.

1. Rettigheter: Alle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon tilhører Canon (eller dennes underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper). Canon (eller dets underleverandører eller datterselskaper eller tilknyttede selskaper) skal til enhver tid beholde all copyright og andre immaterielle rettigheter til Programvaren og tilhørende dokumentasjon, samt alle senere kopier av dette uansett form. Unntatt i de tilfeller det er uttrykkelig fastsatt i denne Avtalen, skal ingen lisenser til noe av Canons og dets lisensgivers immaterielle rettigheter overdras til deg gjennom denne Avtalen. Du har ikke tillatelse til å endre, fjerne eller slette en copyrightnotis fra Canon og/eller dets lisensgivere som fremgår i Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, herunder kopier av disse.

2. Lisens: Din lisens til å bruke Programvaren er ikke-eksklusiv og, unntatt der dette fremgår uttrykkelig i denne Avtalen, ikke-overførbar. Du har tillatelse til (1) å bruke Programvaren (med "bruke" forstås lagre, laste, installere, kjøre eller fremvise programvaren) for dine datamaskiner, som arbeidsstasjoner, terminaler eller andre enheter som er for din personlige bruk (2) å lage et rimelig antall sikkerhetskopier av Programvaren for å støtte den tillatte bruken, under forutsetning av at alle slike kopier inneholder copyrightnotis fra Canon slik denne fremgår på originaleksemplaret av Programvaren som ble tildelt deg.

Du har ikke tillatelse til å leie, lease, viderelisensiere, låne, selge, overdra, kopiere, modifisere, tilpasse, integrere, oversette, konvertere til et annet programmeringsspråk, foreta omvendt utvikling, dekompilere, endre eller lage avledede programmer basert på hele eller deler av Programvaren eller tilhørende dokumentasjon, eller å la en tredjepart utføre det samme eller bruke Programvaren, unntatt der denne Avtalen uttrykkelig tillater dette, og bare i den utstrekning loven uttrykkelig tillater det.

3. Eksportbegrensning: Du samtykker herved til å ikke sende eller frakte Programvaren eller tilhørende dokumentasjon ut av det landet der du opprinnelig tilegnet deg det uten å ha innhentet eventuell påbudt tillatelse fra relevante myndigheter. Du samtykker i å overholde alle eksportrelaterte lover, begrensninger og forskrifter som gjelder for de berørte land, herunder U.S. Export Administration Regulations ("EAR"), samt til ikke å eksportere eller gjeneksportere verken direkte eller indirekte Programvaren i strid med slike lover, begrensninger og forskrifter uten nødvendig godkjenning.

4. Opphør: Denne Avtalen trer i kraft ved installasjon av Programvaren, og løper frem til den er sagt opp. Du kan si opp denne Avtalen ved å ødelegge Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder alle kopier. Denne Avtalen kan også sies opp dersom du ikke overholder alle dens vilkår og betingelser. Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, skal du umiddelbart ødelegge alle kopier av Programvaren og tilhørende dokumentasjon, herunder Programvare som måtte være lagret på harddisken til en datamaskin i din besittelse eller som du har kontroll over. I så tilfelle vil Canon også håndheve sine respektive juridiske rettigheter.

5. Support og oppdateringer: Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dets forhandlere har intet ansvar for vedlikehold eller for å hjelpe deg å bruke Programvaren. Canon, Canons datterselskaper eller tilknyttede selskaper og dennes forhandlere er ikke forpliktet til å utlevere oppdateringer, reparasjoner eller support for Programvaren, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom deg og en av de juridiske personene over.

6. GARANTIBEGRENSNING: PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER"/"AS IS" UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER HVA GJELDER KVALITET OG/ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER OMSETTELIGHET AV ENHVER RETTIGHET, TITTEL ELLER INTERESSE TIL, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, INTELLEKTUELL EIENDOM.

RISIKO HVA GJELDER PROGRAMVARENS KVALITET OG YTEEVNE HVILER PÅ DEG. SKULLE PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, SKAL DU (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES FORHANDLERE) BÆRE ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER UTBEDRING.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUDERING AV IMPLISITTE GARANTIER. DET ER FØLGELIG MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTI GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DET ER MULIG AT DU OGSÅ HAR ANDRE RETTIGHETER DA DETTE VIL KUNNE VARIERE MELLOM DE ULIKE JURISDIKSJONER.

VERKEN CANON, CANONS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES FORHANDLERE GARANTERER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL SKJE UAVBRUTT ELLER UTEN AT DET OPPSTÅR FEIL.

Dersom programvaren blir levert på et fysisk lagringsmedium, som for eksempel en CD-ROM, garanterer Canon at det medium som Programvaren er lagret på ved normal bruk vil være fri for materialdefekter i en periode på nitti (90) dager regnet fra den dagen du tilegnet deg mediet slik dette kan bevises ved en kvittering eller på annen måte.

KUNDEBEFØYELSER. Det fulle ansvar for Canon, Canons datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres forhandlere og din eneste beføyelse skal være erstatning av det medium som ikke møter kriteriene i GARANTIBEGRENSNINGEN, når dette medium blir tilbakelevert til Canons lokale salgsselskap i det landet hvor du tilegnet deg Programvaren med en kopi av kvitteringen eller annet. GARANTIBEGRENSNINGEN skal ikke gjelde hvis svikten i mediet skyldes et uhell, misbruk eller uriktig anvendelse av Programvaren, og den skal heller ikke omfatte andre enn den opprinnelige bruker av Programvaren.

7. ANSVARSBEGRENSNING. DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OVER ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM GIS DEG OG DEN ERSTATTER ALLE GARANTIER, BETINGELSER, LØFTER, VILKÅR OG FORPLIKTELSER SOM ELLERS FREMGÅR AV LOVEN, SEDVANERETT, HANDELSPRAKSIS, ELLER ANNET. SLIKE RETTIGHETER ER UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER.

8. EKSKLUDERING AV UHELL OG FØLGESKADER OG ANSVARSBEGRENSNING.  VERKEN CANON CANONS LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP, SPESIELLE, UTILSIKTEDE ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORRETNINGSINNTEKTER, TAP SOM FØLGE AV DRIFTSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSOPPLYSNINGER), UAVHENGIG AV OM CANON, ELLER CANONS LISENSGIVERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE TAP KAN OPPSTÅ. CANON OG CANONS LISENSGIVERES ANSVAR SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE SPRINGER UT AV DENNE AVTALEN UANSETT OM I KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UTEN BEGRENSNING FORSØMMELSE) ELLER ANNET, SKAL VÆRE BEGRENSET TIL DET STØRSTE BELØPET SOM TILSVARER PRISEN PÅ CANON-PRODUKTET SOM PROGRAMVAREN ER UTFORMET FOR, OG SOM DU HAR BETALT, ELLER FEM US DOLLAR (US $5,00) ELLER TILSVARENDE BELØP I LOKAL VALUTA.

INTET I DENNE AVTALEN SKAL HA INNVIRKNING PÅ FORBRUKERENS PRESEPTORISKE RETTIGHETER.

9. Generelt: Denne Avtalen utgjør den hele avtalen mellom deg og Canon vedrørende Programvaren og erstatter eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige, avtaler eller overensstemmelser vedrørende Programvaren. Ingen av partene skal ha rett til beføyelser som følge av eventuelle uttalelser som ble gjort vedrørende Programvaren og som den relevante part la til grunn da Avtalen ble inngått (med mindre slike uttalelser var uredelige), og den relevante parts eneste beføyelse skal være de rettigheter som er inntatt i denne Avtalen.

Dersom en domstol skulle kjenne deler av denne Avtalen som ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til loven i en jurisdiksjon, skal dette ikke ha innvirkning på eller forringe lovligheten, gyldigheten eller gjennomførbarheten av andre bestemmelser i denne Avtalen.

Dersom Canon unnlater å utøve rettigheter, fullmakter eller beføyelser eller er forsinket i utøvelsen av disse under denne Avtalen, skal ikke dette utgjøre et avkall på slike rettigheter, fullmakter eller beføyelser.

Intet avvik fra denne Avtalen skal være gyldig med mindre det er avtalt skriftlig og undertegnet av en bemyndiget representant for Canon.

Deler i denne avtalen som er relatert til Canons datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, er direkte gjennomførbare av Canons datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper.

De Forenede Staters notis om begrensede rettigheter
All programvare gitt til myndighetene i De Forenede Stater i henvisning til anmodninger utstedet på eller etter 1. desember 1995 er utstyrt med kommersielle lisensrettigheter og begrensninger som er beskrevet andre steder heri. ll programvare gitt til myndighetene i De Forenede Stater i henvisning til anmodninger utstedet på eller etter 1. desember 1995 er utstyrt med BEGRENSEDE RETTIGHETER som fremsatt i FAR, 48 CFR 52.227-14 (juni 1987), eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (oktober 1988), as applicable.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.50