Hungarian.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENCSZERZÕDÉS

FIGYELMEZTETÉS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A DOKUMENTUMOT A SZOFTVER TELEPÍTÉSE ELÕTT.

A jelen dokumentum egy licencszerzõdés, amely Ön és a Canon Inc., székhelye: 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokió 146-8501, Japán („Canon”) között jött létre a szoftverrel és a hozzá kapcsolódó nyomtatott anyagokkal, valamint az „online” és elektronikus dokumentációval (összefoglaló néven „Szoftver”) kapcsolatban.

ÖN A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZÕNEK ISMERI EL A JELEN SZERZÕDÉS FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN ÖN NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZÕDÉS RENDELKEZÉSEIT, AKKOR AZONNAL ZÁRJA BE A JELEN TELEPÍTÕ PROGRAMOT. EBBEN AZ ESETBEN A SZOFTVER TELEPÍTÉSE MEGSZAKAD, ÉS ÖN NEM VÁLIK JOGOSULTTÁ A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA.
Ön vállalja, hogy a Szoftvert csak az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelõen használja.

1. Tulajdonjog és szerzõi jog: A Szoftverhez fûzõdõ összes jog, jogcím és haszon a Canont vagy a Canon licencek tulajdonosait (a továbbiakban licencadó) illeti meg. A Canon, illetve a Canon licencadói a Szoftverhez, valamint - formától függetlenül - annak késõbbi másolataihoz fûzõdõ szerzõi jog illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos, mindenkori tulajdonosa. Hacsak a jelen Szerzõdés kifejezetten másként nem rendelkezik, a Canon sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem ad át és nem biztosít az Ön számára semmiféle licencet vagy jogot a Canon és a Canon licencadók szellemi tulajdonjogára vonatkozóan. Ön nem módosíthatja, nem távolíthatja el és nem törölheti a Canonnak és/vagy a Canon licencátadóknak a Szoftverben, illetve annak esetleges másolatában lévõ, szerzõi jogra vonatkozó figyelmeztetését.

2. Licenc: Az Ön Szoftver használatára vonatkozó joga nem kizárólagos, és nem átruházható. Ön a következõkre jogosult: (1) a Szoftvert több saját tulajdonában lévõ számítógépen, például munkaállomásokon, terminálokon vagy saját személyes célra használt egyéb eszközökön használni (a "használat" a szoftver tárolását, betöltését, telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti); továbbá (2) indokolt mennyiségû biztonsági másolatot készíteni a Szoftverrõl az engedélyezett felhasználás támogatása érdekében, feltéve, hogy e példányok tartalmazzák a Canon szerzõi jogra vonatkozó figyelmeztetését, ahogy az az Önnek átadott Szoftver eredeti példányán is szerepel.

Ön nem jogosult a Szoftvert sem részben sem egészben bérbe adni, lízingelni, arra al-licencet kiadni, kölcsönadni, értékesíteni, másra engedményezni, átadni, átruházni, másolni, reprodukálni, módosítani, adaptálni, összevonni, lefordítani, más programozási nyelvre átfordítani, visszafordítani, visszafejteni, megváltoztatni, annak belsõ felépítését elemezni, illetve az alapján származékos alkotásokat létrehozni, a fentieket, illetve a Szoftver használatát másoknak lehetõvé tenni, hacsak azt a jelen Szerzõdés kifejezetten meg nem engedi, de akkor is kizárólag és csakis a törvény által kifejezetten megengedett mértékben és körülmények között.

3. Exportkorlátozás: Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert abból az országból, ahol eredetileg beszerezte, nem küldheti és viheti ki más országokba, anélkül, hogy megszerezte volna a mindenkori kormány jóváhagyását. Ön vállalja, hogy az összes érintett ország exportra vonatkozó törvényeit, korlátozásait és elõírásait, valamint az Egyesült Államok Exportigazgatási Szabályzatát ("EAR") maradéktalanul betartja, és a Szoftvert sem közvetlenül, sem közvetett úton nem exportálja és nem reexportálja a törvények, korlátozások és elõírások megsértésével vagy a szükséges jóváhagyások beszerzése nélkül.

4. Idõtartam és megszûnés: A jelen Szerzõdés a Szoftver telepítésével lép életbe, és megszûnésig marad érvényben. Ön a Szoftvernek és a Szoftver összes példányának megsemmisítésével szüntetheti meg a jelen Szerzõdést. A Szerzõdés megszûnik akkor is, ha Ön nem tesz eleget a Szerzõdés bármely feltételének. A Szerzõdés bármilyen okból történõ megszûnése esetén Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a Szoftver összes példányát, beleértve az Ön birtokában, rendelkezése vagy felügyelete alatt lévõ számítógép-merevlemezen tárolt bármilyen szoftvert. Ezenfelül, a Canon jogosult gyakorolni bármely, szerzõdéses vagy törvényes jogát, jogosítványát és jogorvoslati lehetõségét.

5. Támogatás és frissítés: A Canonnak, a Canon leányvállalatoknak és társvállalatoknak, azok forgalmazóinak és kereskedõinek nem képezi feladatát, hogy a Szoftvert karbantartsák, vagy segítséget nyújtsanak annak használatához. A Canon, a Canon leányvállalatok és társvállalatok, azok forgalmazói és kereskedõi nem kötelesek frissítést, javítást vagy támogatást biztosítani a Szoftverhez, kivéve ha ennek ellenkezõjérõl kifejezett, írásos megállapodás született Ön és a fenti jogi személyek bármelyike között.

6. KORLÁTOZOTT GARANCIAVÁLLALÁS. A SZOFTVER "AHOGY VAN" ALAPON KERÜL ÁTADÁSRA, BÁRMINEMÛ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGRE, A MINÕSÉGRE ÉS/VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY BÁRMELY JOG, JOGCÍM VAGY ÉRDEK, TÖBBEK KÖZÖTT A SZELLEMI TULAJDON MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT VAGY FELTÉTELEKET IS.

A SZOFTVER MINÕSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOT TELJES MÉRTÉKBEN ÖN VISELI. AMENNYIBEN A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖN (ÉS NEM A CANON, A CANON LEÁNYVÁLLALATAI ÉS TÁRSVÁLLALATAI, FORGALMAZÓI ÉS KERESKEDÕI) VISELI A SZÜKSÉGES SZERVIZ, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT.

EGYES ÁLLAMOK ÉS JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETÕVÉ A VÉLT GARANCIÁK VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM ÉRVÉNYES. EZ A GARANCIA KONKRÉT TÖRVÉNYI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS EZEN TÚLMENÕEN ÖNNEK MÁS JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK ÁLLAMRÓL ÁLLAMRA, ILLETVE JOGHATÓSÁGRÓL JOGHATÓSÁGRA VÁLTOZNAK.

A CANON NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER ÁLTAL MEGTESTESÍTETT FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ÉS HOGY A SZOFTVER FOLYAMATOSAN VAGY HIBAMENTESEN MÛKÖDIK.

Amennyiben a szoftver valamely médium, mint pl. CD-ROM, formájában kerül átadásra, a Canon garantálja, hogy a Szoftvert hordozó médium, rendeltetésszerû használat esetén, nyugta vagy más, a Canon által elfogadható dokumentum által igazolt beszerzés napjától számított kilencven (90) napon át anyaghibától és gyártási hibától mentes.

A VÁSÁRLÓ JOGORVOSLATI LEHETÕSÉGEI. A Canon és a Canon licencadók kizárólagos felelõssége és az Ön egyedüli jogorvoslati lehetõsége abban áll, hogy a KORLÁTOZOTT GARANCIA feltételeit nem teljesítõ adathordozót kicseréltetheti, ha azt a nyugta egy példányával együtt, vagy a Canon által elfogadható egyéb módon visszaszolgáltatja a Canon azon országban mûködõ helyi értékesítési leányvállalatának, ahol Ön a Szoftvert beszerezte. A KORLÁTOZOTT GARANCIA nem érvényes, ha az adathordozó hibája balesetbõl, a Szoftverrel való visszaélésbõl vagy a Szoftver nem rendeltetésszerû használatából ered, illetve kizárólag a Szoftver eredeti felhasználójára érvényes.

7. LEMONDÁS A GARANCIÁRÓL. ÖNT KIZÁRÓLAG A FENT LEÍRT KORLÁTOZOTT GARANCIA ILLETI MEG, AMELY MINDEN, TÖRVÉNY, ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI SZOKÁS VAGY INTÉZKEDÉS ÁLTAL VAGY MÁS MÓDON BIZTOSÍTOTT GARANCIA, FELTÉTEL, KIJELENTÉS, VÁLLALÁS, KIKÖTÉS ÉS KÖTELEZETTSÉG HELYÉBE LÉP, AMELYEKRÕL ÖN EZENNEL A TÖRVÉNY ÁLTAL LEHETÕVÉ TETT TELJES MÉRTÉKIG LEMOND.

8. VÉLETLEN ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA ÉS A FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSA. A CANON ÉS A CANON LICENCADÓK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK ÖNNEK FELELÕSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KONKRÉT VAGY MÁS KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, AZ ÜZLET FENNAKADÁSÁT, ILLETVE AZ ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A CANON VAGY BÁRMELY CANON LICENCADÓ TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT-E A KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETÕSÉGÉRÕL. A CANON ÉS BÁRMELY CANON LICENCADÓ JELEN SZERZÕDÉSBÕL KIFOLYÓLAG VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FENNÁLLÓ FELELÕSSÉGE - FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁROKOZÁSRA A SZERZÕDÉS KERETÉBEN VAGY AZON KÍVÜL (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HANYAGSÁGOT IS) VAGY MÁS MÓDON KERÜL SOR - SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG A MAGASABBIKAT A KÖVETKEZÕ KÉT ÖSSZEG KÖZÜL: VAGY AZON CANON TERMÉK ÖN ÁLTAL MEGFIZETETT ÁRA, AMELYHEZ A SZOFTVER KÉSZÜLT, VAGY PEDIG ÖT AMERIKAI DOLLÁR (5,00 US$), ILLETVE A HELYI PÉNZNEMBEN ENNEK MEGFELELÕ ÖSSZEG.

A JELEN SZERZÕDÉSBEN FOGLALTAK SEMMILYEN MÓDON NEM CSORBÍTHATJÁK A FOGYASZTÓK TÖRVÉNY ADTA JOGAIT.

9. Általános: A jelen Szerzõdés képezi az Ön és a Canon között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött egyedüli megállapodást, és a Szoftver tekintetében mindennemû elõzõleg tett szóbeli és írásbeli kijelentés, megállapodás és egyezség helyébe lép. A felek egyike sem tarthat igényt jogorvoslatra azon neki tett nyilatkozatok vonatkozásában, amelyekre alapozva a jelen Szerzõdést megkötötte (hacsak azt nem megtévesztés szándékával tették), hanem kizárólag a jelen Szerzõdés alapján áll rendelkezésére szerzõdésszegés miatti jogorvoslat.

Ha az illetékes bíróság a jelen Szerzõdés bármely részét bármikor részben vagy egészben bármilyen tekintetben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli bármely joghatóság törvényei alapján, úgy ez nem befolyásolja, és nem csorbítja a jelen Szerzõdés egyéb rendelkezéseinek jogszerûségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Amennyiben a Canon nem gyakorolja vagy késedelmesen gyakorolja a jelen Szerzõdés alapján fennálló valamely jogát, jogosítványát vagy jogorvoslati lehetõségét, az semmilyen körülmények között nem számít az adott jogról, jogosítványról vagy jogorvoslati lehetõségrõl való lemondásnak.

A jelen Szerzõdés módosítása mindaddig nem lép életbe, amíg azt írásba nem foglalták, és azt alá nem írta a Canon egy erre jogosult képviselõje.

Amennyiben a jelen Szerzõdés a Canon leányvállalataira és/vagy társvállalataira vonatkozik, annak rendelkezéseit a Canon leányvállalatai és/vagy társvállalatai közvetlenül érvényesíthetik.

Az USA kormányzatának korlátozott jogokra való figyelmeztetése
Minden, az USA kormányhivatalai számára az 1995. december 1-jén vagy ezt követõen kiadott kérelmezések értelmében biztosított Szoftver használatára érvényesek a jelen dokumentum más részeiben szereplõ kereskedelmi licencjogok és korlátozások. Minden, az USA kormányhivatalai számára az 1995. december 1-jét megelõzõen kiadott kérelmezések értelmében biztosított Szoftver használatára KORLÁTOZOTT JOGOK érvényesek a FAR, 48 CFR 52.227-14 (1987. JÚNIUS), vagy a DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (1988. OKTÓBER) szerint az alkalmazhatóság függvényében.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.20