Danish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

SOFTWARE LICENSAFTALE

OBS: LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT, FØR SOFTWAREN INSTALLERES.

Dette er en licensaftale mellem dig og Canon Inc., der har sit forretningssted på 30-2 Shimaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan ("Canon"), vedrørende Softwaren og eventuelle tilhørende trykte materialer og eventuel tilhørende "online" eller elektronisk dokumentation (herefter samlet betegnet "Softwaren").

VED AT INSTALLERE SOFTWAREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, SKAL INSTALLATIONSPROGRAMMET LUKKES ØJEBLIKKELIGT. I SÅ FALD VIL SOFTWAREN IKKE BLIVE INSTALLERET, OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL AT BRUGE DEN.
Du accepterer at bruge Softwaren udelukkende i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, der er anført nedenfor.

1. Ejerforhold og ophavsret: Alle rettigheder, adkomst til og interesser i denne Software ejes af Canon eller dets licensgivere. Canon eller dets licensgivere beholder til enhver tid alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til Softwaren og alle senere kopier heraf, uanset formen. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i denne Aftale, tildeler eller overdrager Canon ikke  nogen licens eller rettighed til dig, hverken udtrykkeligt eller underforstået, til Canons og dets licensgiveres immaterielle ejendom. Du må ikke ændre, flytte eller slette nogen erklæring om ophavsret fra Canon og/eller dets licensgivere indeholdt i Softwaren eller enhver kopi heraf.

2. Licens: Din licens til brug af Softwaren er ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig. Du har tilladelse til: (1) at bruge Softwaren ("bruge" betyder lagring, indlæsning, installation, udførelse eller fremvisning af Softwaren) på en eller flere computere, herunder arbejdsstationer, terminaler eller tilsvarende enheder, til egne interne formål; samt til (2) at fremstille et rimeligt antal sikkerhedskopier af Softwaren med henblik på understøttelse af den tilladte brug, forudsat alle sådanne kopier indeholder Canons erklæring om ophavsret, således som den fremtræder i din originale udgave af Softwaren.

Du har ikke tilladelse til at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, sælge, overdrage, videregive, overføre, kopiere, reproducere, modificere, tilpasse, sammenlægge, oversætte, konvertere til et andet programmeringssprog, foretage reverse engineering, dekompilere, ændre, demontere eller skabe afledte værker baseret på Softwaren i sin helhed eller dele deraf, eller tillade en tredjepart at gøre dette eller bruge Softwaren på anden måde end som udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale eller i den udstrækning og under de omstændigheder, der udtrykkeligt er tilladt ved lov. 

3. Eksportbegrænsning: Du accepterer ikke at sende eller tage Softwaren ud af det land, hvor du oprindeligt har erhvervet den, til andre lande uden nogen påkrævet tilladelse fra de relevante myndigheder. Du accepterer at overholde alle eksportlove, -restriktioner og -regler gældende i hvert af de pågældende lande, samt USA's eksportmyndigheders regler (U.S. Export Administration Regulations ("EAR")), samt ikke direkte eller indirekte at eksportere eller geneksportere Softwaren i modstrid med sådanne love, restriktioner og regler, eller uden alle nødvendige tilladelser.

4. Ophør: Denne Aftale træder i kraft ved installationen af Softwaren og forbliver i kraft, indtil den opsiges eller ophører. Du kan opsige Aftalen ved at destruere Softwaren sammen med alle kopier deraf. Denne aftale kan ligeledes ophæves, såfremt alle vilkår og betingelser heri ikke overholdes. Ved aftalens ophør uanset grunden hertil skal du omgående destruere samtlige kopier af Softwaren, herunder al Software, der er lagret på harddisken på en eller flere computere, som du ejer, har beføjelser over eller kontrollerer. Desuden er Canon berettiget til at udøve og håndhæve alle sine kontraktlige eller juridiske rettigheder, beføjelser eller retsmidler.

5. Support og opdatering: Canon, Canons datterselskaber eller koncernforbundne selskaber og deres respektive distributører og forhandlere er ikke ansvarlige for at vedligeholde eller yde support på brugen af Softwaren. Canon, Canons datterselskaber eller koncernforbundne selskaber og deres respektive distributører og forhandlere er ikke forpligtede til at levere opdateringer, fejlretninger eller support på Softwaren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem dig og enhver af de ovenfor nævnte enheder.

6. BEGRÆNSET GARANTI. DER GIVES LICENS TIL DENNE SOFTWARE SOM DEN "ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI ELLER LØFTER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, KVALITET OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT GARANTIER MOD KRÆNKELSER AF NOGEN RETTIGHED, ADKOMST OG INTERESSE, HERUNDER UDEN NOGEN BEGRÆNSNING, IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

DU BÆRER DEN FULDE RISIKO FOR SOFTWARENS KVALITET OG YDELSE. SÅFREMT DET VISER SIG, AT SOFTWAREN ER DEFEKT, SKAL DU (OG IKKE CANON, CANONS DATTERSELSKABER OG KONCERNFORBUNDNE SELSKABER ELLER DISSES RESPEKTIVE DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE) BÆRE SAMTLIGE OMKOSTNINGER TIL AL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.

VISSE LANDE ELLER JURISDIKTIONER TILLADER IKKE DENNE BEGRÆNSNING AF STILTIENDE GARANTIER ELLER LØFTER. DEN OVENFOR NÆVNTE UNDTAGELSE GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SÆRLIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, OG DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND ELLER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

CANON GARANTERER IKKE, AT DINE KRAV TIL DE I SOFWAREN INDEHOLDTE FUNKTIONER VIL BLIVE OPFYLDT, ELLER AT SOFTWAREN VIL FUNGERE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT.

Såfremt Softwaren leveres på et medium som f.eks. en cd-rom, garanterer Canon, at det medium, hvorpå Softwaren er lagret, vil være fri for fejl og mangler for så vidt angår materialer og udførelse ved almindeligt brug i en periode på 90 (halvfems) dage regnet fra den dag, hvor du modtog produktet i henhold til kvittering eller tilsvarende dokumentation, som kan godkendes af Canon.

KUNDENS BEFØJELSER. Canon og dets licensgiveres eneste ansvar og din eneste beføjelse består i omlevering af det medium, der ikke lever op til de ovenfor nævnte oplysninger under BEGRÆNSET GARANTI, og som indleveres til Canons lokale salgsselskab i det land, hvor du erhvervede Softwaren, sammen med kopi af kvittering eller anden dokumentation, som kan godkendes af Canon. Den BEGRÆNSEDE GARANTI gælder ikke, hvis mediets fejl eller mangel skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse af Softwaren, og kan ikke omfatte andre end den oprindelige bruger af Softwaren.

7. FRASKRIVELSE AF GARANTI. DET OVENFOR ANFØRTE UNDER BEGRÆNSET GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, SOM YDES, OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE GARANTIER, BETINGELSER, ERKLÆRINGER, TILSAGN, VILKÅR OG FORPLIGTELSER I MEDFØR AF LOV, SÆDVANERET, HANDELSSÆDVANE, HANDELSPRAKSIS ELLER ANDET, SOM HERVED UDELUKKES I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED LOV.

8. FRASKRIVELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER OG FØLGESKADER SAMT ANSVARSBEGRÆNSNING. CANON OG CANONS LICENSGIVERE HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVER FOR DIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, HÆNDELIGE, SPECIELLE ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB AF NOGEN ART (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING KRAV OM ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, VIRKSOMHEDSFORSTYRRELSE ELLER TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATIONER), UANSET OM CANON ELLER NOGEN AF CANONS LICENSGIVERE HAR FÅET UNDERRETNING OM MULIGHEDEN FOR KRAV OM SÅDAN ERSTATNING. CANONS OG CANONS LICENSGIVERES SAMLEDE HÆFTELSE, SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, HVAD ENTEN EN SÅDAN HÆFTELSE ER KONTRAKTLIGT ELLER ERSTATNINGSRETLIGT BEGRUNDET  (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING PÅ GRUND AF UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN VIS BEGRUNDET, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET HØJESTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR DET CANON-PRODUKT, HVORTIL SOFTWAREN ER UDVIKLET, ELLER FEM AMERIKANSKE DOLLARS (US$ 5,00) ELLER DET TILSVARENDE BELØB I DEN RELEVANTE LOKALE VALUTA.

INTET I DENNE AFTALE PÅVIRKER FORBRUGERES LOVBESTEMTE RETTIGHEDER.

9. Generelt: Denne Aftale udgør hele aftalekomplekset mellem dig og Canon vedrørende Softwaren og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller forståelser vedrørende Softwaren. Ingen af parterne skal have nogen beføjelser med hensyn til nogen erklæring afgivet til den pågældende part, som den pågældende part forlod sig på ved indgåelse af denne Aftale (medmindre en sådan erklæring er svigagtig), og den pågældende parts eneste beføjelse skal være den for misligholdelse gældende, som anført i denne Aftale.

Hvis nogen del af denne Aftale på noget tidspunkt af nogen kompetent domstol findes helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller uvirksom i henhold til lovgivningen i en given retskreds, skal dette ikke påvirke eller svække lovligheden, gyldigheden eller retskraften af nogen anden bestemmelse i denne Aftale.

Canons manglende eller forsinkede udøvelse af nogen rettighed, beføjelse eller retsmiddel i henhold til denne Aftale skal under ingen omstændigheder forstås som et frafald af sådanne rettigheder, beføjelser eller retsmidler.

Ingen fravigelse fra denne Aftale er gyldig, medmindre den er aftalt skriftligt og underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Canon.

I det omfang bestemmelserne i denne Aftale vedrører Canons datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber, kan bestemmelserne i Aftalen håndhæves direkte af Canons datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber.

Amerikansk meddelelse vedrørende begrænsede rettigheder:
Al software, som leveres til den amerikanske stat i henhold til anmodninger udstedt fra 1. december 1995 og fremefter, leveres med de kommercielle licensrettigheder og -begrænsninger, som er beskrevet andetsteds i denne Aftale. Al software, som leveres til den amerikanske stat i henhold til anmodninger, som er udstedt forud for 1. december 1995, leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER som anført i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNI 1987) eller DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OKTOBER 1998), afhængig af, hvilken der finder anvendelse.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.68