license.txt Driver File Contents (USB_203.0_Intel_1.0.4.220_W7x64_A.zip)

ÿþINTELOVA LICENNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO (distribucija preko OEM/IHV/ISV in enega uporabnika)POMEMBNO  PREBERITE `E PRED KOPIRANJEM, NAME`ANJEM IN UPORABO. 

Te programske opreme in z njo povezanih gradiv (z eno besedo: program ) ne uporabljajte in ne nalagajte, dokler pozorno ne preberete spodnjih dolo
il in pogojev. e program nalo~ite ali ga uporabite, s tem dejanjem izra~ate, da soglaaate z dolo
ili pogodbe. e ne ~elite na ta na
in soglaaati, programa ne namestite in ga ne uporabljajte.Upoatevajte tudi:

* e ste izvirni izdelovalec opreme (OEM), neodvisni prodajalec strojne opreme (IHV) ali neodvisni prodajalec programske opreme (ISV), velja celotna LICENNA POGODBA.

* e ste kon
ni uporabnik, velja samo Dodatek A, INTELOVA LICENNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO.Za OEM, IHV in ISV:LICENCA. Ta program je licenciran samo za uporabo v povezavi z Intelovimi komponentami. Pogodba vam ne daje licence za uporabo tega programa v povezavi s komponentami, ki jih ni izdelal Intel. Po dolo
ilih te pogodbe vam Intel daje neizklju
no, neprenosljivo, svetovno, povsem predpla
ano licenco po Intelovi avtorski pravici:

	a) za interno uporabo, spreminjanje in kopiranje programa za lastne potrebe razvijanja in vzdr~evanja ter

	b) za spreminjanje, kopiranje in distribucijo programa svojim kon
nim uporabnikom, kar vklju
uje iz programa izpeljane izdelke, vendar le po licen
ni pogodbi z dolo
ili, ki so vsaj enako omejujo
a kot dolo
ila iz Intelove kon
ne licen
ne pogodbe za enega uporabnika, ki je prilo~ena kot Dodatek A ter

	c) za spreminjanje, kopiranje in distribucijo morebitne dokumentacije za kon
nega uporabnika, ki spremlja program, toda le v povezavi s programom.e niste kon
ni izdelovalec ali prodajalec ra
unalniakega sistema oziroma programske opreme, ki vklju
uje ta program, lahko kopijo programa, vklju
no z izpeljanimi izdelki tega programa (in s tem povezano dokumentacijo za kon
nega uporabnika), prenesete na prejemnika, da jo bo uporabljal v skladu z dolo
ili te pogodbe, pod pogojem, da se prejemnik strinja, da ga ta dolo
ila v celoti zavezujejo. Sicer pa vam programa ni dovoljeno dodeljevati, zanj izdajati licence, ga dajati v zakup ali ga kako druga
e prenesti ali razkrivati tretjim osebam. Povratno prevajanje, povratno zbiranje in druge vrste obratnega in~eniringa programa niso dovoljene.Razen kot je izrecno dolo
eno v tej pogodbi, vam ni podeljena nobena licenca ali pravica, niti neposredno niti nazna
eno, niti s spodbudo, niti z izgubo pravice ( estoppel ), niti kako druga
e. Intel ima pravico pregledati oziroma poslati neodvisnega revizorja, da pregleda vaao ustrezno evidenco ter preveri, ali delujete v skladu z dolo
ili in pogoji te pogodbe.ZAUPNOST. e ~elite, da zunanji svetovalec ali podizvajalec ( izvajalec ) v vaaem imenu opravi delo, ki vklju
uje dostop do programa ali njegovo uporabo, od izvajalca dobite pisno izjavo o zaupnosti, ki vsebuje dolo
ila in obveznosti v zvezi z dostopom do programa in njegovo uporabo, ni
 manj omejujo
a od dolo
il in obveznosti te pogodbe, pri 
emer so izklju
ene vse pravice distribucije in uporabe za katerikoli drug namen.

Sicer brez Intelovega vnaprejanjega pisnega dovoljenja ne smete razkriti dolo
il ali obstoja te pogodbe, niti uporabljati imena Intel v publikacijah, oglasih ali drugih obvestilih. Nimate pravic za uporabo Intelovih blagovnih znamk in logotipov.LASTNI`TVO PROGRAMA IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniaka pravica do vseh kopij programa ostane Intelu oziroma dobaviteljem. Program je zaa
iten z avtorskim pravom in zakoni ZDA ter drugih dr~av, kot tudi z dolo
ili mednarodnih sporazumov. Iz programa ni dovoljeno odstraniti obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez vnaprejanjega obvestila spremeni program ali njegove elemente, vendar ni obvezan nuditi podporo ali posodobitve za program. e ni izrecno dolo
eno druga
e, Intel ne daje nobenih izrecnih ali nazna
enih pravic za Intelove patente, avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine. Program smete prenesti na drugo osebo le, 
e se prejemnik strinja, da ga v celoti zavezujejo ti pogoji, in 
e sami ne obdr~ite nobene kopije programa.OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJ. e je Intel program dostavil na fizi
nem mediju, Intel za obdobje devetdeset (90) dni po dostavi jam
i, da medij nima stvarnih fizi
nih napak. e odkrijete napako, medij vrnite Intelu, da vam ga bo zamenjal oziroma dostavil program v druga
ni obliki, po presoji Intela.IZKLJUITEV DRUGIH GARANCIJ. RAZEN KOT JE DOLOENO ZGORAJ, JE PROGRAM DOSTAVLJEN, KAKR`EN JE , BREZ VSAKEGA IZRECNEGA ALI NAZNAENEGA JAMSTVA, VKLJUNO Z JAMSTVI PRODAJALCA ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKR`ENJE PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i, da so katerekoli informacije, besedilo, slike, povezave ali drugi elementi v programu to
ni ali popolni, niti za to ne prevzema odgovornosti.OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (KAR VELJA MED DRUGIM ZA IZPAD DOBIKA, PREKINITEV POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI ZA UPORABO PROGRAMA, TUDI E JE BIL INTEL O MO}NOSTI TAKE `KODE OBVE`EN. POD PRISTOJNOSTMI NEKATERIH SODNIH OBLASTI JE PREPOVEDANO IZKLJUEVATI ALI OMEJEVATI ODGOVORNOST ZA NAZNAENA JAMSTVA OZIROMA ZA POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. MORDA IMATE TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE MED POSAMEZNIMI SODNIMI OBLASTMI RAZLIKUJEJO. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE. e prekraite pravila pogodbe, Intel lahko pogodbo kadarkoli prekine. Po prekinitvi boste nemudoma uni
ili program oziroma vrnili vse kopije programa Intelu.

 

VELJAVNA ZAKONODAJA. Zahtevke, ki bi izali iz te pogodbe, urejajo zakoni Kalifornije, pri 
emer so izklju
ena na
ela o koliziji zakonov in konvencija Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programa ne smete izva~ati, 
e bi bili pri tem kraeni veljavni zakoni in predpisi v zvezi z izvozom. Intel nima obveznosti iz nobenih drugih pogodb, razen 
e so pogodbe pisne in jih podpiae pooblaa
en Intelov zastopnik.VLADNO OMEJENE PRAVICE. Program je dan v uporabo z OMEJENIMI PRAVICAMI . Vladna uporaba, podvajanje ali razkrivanje so omejeni s predpisi FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 in nasl. oziroma njihovimi nasledniki. e program uporablja vlada, to pomeni, da hkrati priznava Intelove lastniake pravice. Izvajalec oziroma izdelovalec je dru~ba Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, ZDA.

DODATEK A 

INTELOVA LICENNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO (kon
na, en uporabnik)POMEMBNO  PREBERITE `E PRED KOPIRANJEM, NAME`ANJEM IN UPORABO. 

Te programske opreme in z njo povezanih gradiv (z eno besedo: program ) ne uporabljajte, dokler pozorno ne preberete naslednjih dolo
il in pogojev. e program nalo~ite ali ga uporabite, s tem dejanjem izra~ate, da soglaaate z dolo
ili pogodbe. e ne ~elite na ta na
in soglaaati, programa ne namestite in ga ne uporabljajte.LICENCA. Program smete prekopirati na en ra
unalnik za osebno, nekomercialno uporabo, prav tako pa smete narediti eno varnostno kopijo programa pod naslednjimi pogoji: 

1. Ta program je licenciran samo za uporabo v povezavi z Intelovimi komponentami. Pogodba vam ne daje licence za uporabo tega programa v povezavi s komponentami, ki jih ni izdelal Intel. 

2. Nobenega dela programa ni dovoljeno kopirati, spreminjati, dajati v najem, prodajati, distribuirati in prenaaati, razen kot je dolo
eno v tej pogodbi. Strinjate se, da boste prepre
evali nepooblaa
eno kopiranje tega programa.

3. Obratni in~eniring, povratno prevajanje in povratno zbiranje programa so prepovedani. 

4. Za program ne smete izdajati licence drugim, niti ni dovoljeno ve
 kot enemu uporabniku hkrati uporabljati programa.

5. Program morda vsebuje programsko opremo ali drugo lastnino tretjih dobaviteljev. Ta je lahko navedena in ustrezno licencirana v skladu s prilo~eno datoteko license.txt ali kakim drugim besedilom ali datoteko. LASTNI`TVO PROGRAMA IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniaka pravica do vseh kopij programa ostane Intelu oziroma dobaviteljem. Program je zaa
iten z avtorskim pravom in zakoni ZDA ter drugih dr~av, kot tudi z dolo
ili mednarodnih sporazumov. Iz programa ni dovoljeno odstraniti obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez vnaprejanjega obvestila spremeni program ali njegove elemente, vendar ni obvezan nuditi podporo ali posodobitve za program. e ni izrecno dolo
eno druga
e, Intel ne daje nobenih izrecnih ali nazna
enih pravic za Intelove patente, avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine. Program smete prenesti na drugo osebo le, 
e se prejemnik strinja, da ga v celoti zavezujejo ti pogoji, in 
e sami ne obdr~ite nobene kopije programa.OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJ. e je Intel program dostavil na fizi
nem mediju, Intel za obdobje devetdeset (90) dni po dostavi jam
i, da medij nima stvarnih fizi
nih napak. e odkrijete napako, medij vrnite Intelu, da vam ga bo zamenjal oziroma dostavil program v druga
ni obliki, po presoji Intela.IZKLJUITEV DRUGIH JAMSTEV. RAZEN KOT JE DOLOENO ZGORAJ, JE PROGRAM DOSTAVLJEN, KAKR`EN JE , BREZ VSAKEGA IZRECNEGA ALI NAZNAENEGA JAMSTVA, VKLJUNO Z JAMSTVI PRODAJALCA ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKR`ENJE PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOEN NAMEN. Intel ne jam
i, da so katerekoli informacije, besedilo, slike, povezave ali drugi elementi v programu to
ni ali popolni, niti za to ne prevzema odgovornosti.OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKR`NOKOLI `KODO (KAR VELJA MED DRUGIM ZA IZPAD DOBIKA, PREKINITEV POSLOVANJA ALI IZGUBO INFORMACIJ), KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMO}NOSTI ZA UPORABO PROGRAMA, TUDI E JE BIL INTEL O MO}NOSTI TAKE `KODE OBVE`EN. POD PRISTOJNOSTMI NEKATERIH SODNIH OBLASTI JE PREPOVEDANO IZKLJUEVATI ALI OMEJEVATI ODGOVORNOST ZA NAZNAENA JAMSTVA OZIROMA ZA POSLEDINO ALI NAKLJUNO `KODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. MORDA IMATE TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE MED POSAMEZNIMI SODNIMI OBLASTMI RAZLIKUJEJO. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE. e prekraite pravila pogodbe, Intel lahko pogodbo kadarkoli prekine. Po prekinitvi boste nemudoma uni
ili program oziroma vrnili vse kopije programa Intelu.

 

VELJAVNA ZAKONODAJA. Zahtevke, ki bi nastali iz te pogodbe, urejajo zakoni Kalifornije, pri 
emer so izklju
ena na
ela o koliziji zakonov in konvencija Zdru~enih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programa ne smete izva~ati, 
e bi bili pri tem kraeni veljavni zakoni in predpisi v zvezi z izvozom. Intel nima obveznosti iz nobenih drugih pogodb, razen 
e so pogodbe pisne in jih podpiae pooblaa
en Intelov zastopnik.VLADNO OMEJENE PRAVICE. Program je dan v uporabo z OMEJENIMI PRAVICAMI . Vladna uporaba, podvajanje ali razkrivanje so omejeni s predpisi FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 in nasl. oziroma njihovimi nasledniki. e program uporablja vlada, to pomeni, da hkrati priznava Intelove lastniake pravice. Izvajalec oziroma izdelovalec je dru~ba Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, ZDA.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JEZIK, PREVODI. e angleako razli
ico te pogodbe spremlja druga razli
ica, prevedena v nek drug jezik, slu~i prevedena razli
ica le za la~je razumevanje, veljavna pa je angleaka razli
ica.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.15