license.txt Driver File Contents (USB_203.0_Intel_1.0.4.220_W7x64_A.zip)

ÿþÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ éÜ Intel (éÙÕÕç â"Ù Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ OEM))/ áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV) / áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV) ÕÞéêÞé Ù×ÙÓ)×éÕÑ - Ùé ÜçèÕÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé. 

ÐÙß ÜÔéêÞé ÐÕ ÜÔØâÙß êÕÛàÔ ÖÕ Õ×ÕÞèÙÝ ÔçéÕèÙÝ ÐÜÙÔ (ÜÔÜß ÑÐÕäß çÕÜçØÙÑÙ, Ô"êÕÛàÔ") âÓ ÜÐ×è âÙÕß ÞÓÕçÓç ÑêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ. ØâÙàê ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, ÞÔÕÕÙÝ Ðê ÔáÛÞêÚ ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞáÛÙÝ ÜêàÐÙÝ, ÐÙß ÜÔêçÙß ÐÕ ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ.ÐàÐ éÙÝ ÜÑ:

* ÐÝ ÔàÚ Ùæèß æÙÕÓ ÞçÕèÙ (OEM), áäç ×ÕÞèÔ âæÞÐÙ (IHV), ÐÕ áäç êÕÛàÔ âæÞÐÙ (ISV), ÔáÛÝ èéÙÕß ÖÔ ÞêÙÙ×á ÐÜÙÚ ÑÞÜÕÐÕ;* ÐÝ ÔàÚ ÞéêÞé çæÔ, ÐÖÙ èç ÞÕæÒ Ð' 'ÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ éÜ Intel' ÞêÙÙ×á ÐÜÙÚ.ÜÙæèàÙ æÙÕÓ ÞçÕèÙ, áäçÙ ×ÕÞèÔ âæÞÐÙÙÝ, ÕáäçÙ êÕÛàÔ âæÞÐÙÙÝ:èéÙÕß. èéÙÕß ÖÔ ÜêÕÛàÔ ÞêÙè Ðê ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ èç âÝ ÞÕæèÙÝ éÔàÝ èÛÙÑÙ Intel. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÐÙàÕ ÞÕèéÔ âÝ ÞÕæèÙÝ éÐÙàÝ èÛÙÑÙ Intel. ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ, Intel ÞâàÙçÔ ÜÚ èéÙÕß éÐÙàÕ ÑÜâÓÙ, ÐÙàÕ àÙêß ÜÔâÑèÔ, ÛÜÜ-âÕÜÞÙ, éàäèâ ÑÞÜÕÐÕ ê×ê ÖÛÕÙÕê ÔÙÕæèÙÝ éÜ Intel:

	Ð) ÜÔéêÞé, ÜÔêÐÙÝ ÕÜÔâêÙç ÑÐÕäß äàÙÞÙ Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÞØèÕê äÙêÕ× Õê×ÖÕçÔ ÐÙéÙÕê; ÕÒÝ 

	Ñ) ÜÔêÐÙÝ, ÜÔâêÙç ÕÜÔäÙå Ðê ÔêÕÛàÔ, ÜèÑÕê âÑÕÓÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔêÕÛàÔ, ÜÞéêÞéÙ ÔçæÔ éÜÚ, ÐÚ èç ÑÔêÐÝ ÜÔáÛÝ èéÙÕß éÔêàÐÙÝ ÑÕ ÞÒÑÙÜÙÝ ÜÛÜ Ôä×Õê ÑÓÕÞÔ ÜêàÐÙÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑÔáÛÝ ÔèéÙÕß ÔáÕäÙ éÜ Intel ÔÞÙÕâÓ ÜÞéêÞé Ù×ÙÓ, ÔÞæÕèã ÛÞÕæÒ Ð'; ÕÒÝ

	Ò) ÜÔêÐÙÝ, ÜÔâêÙç ÕÜÔäÙå Ðê êÙâÕÓ ÞéêÞé ÔçæÔ éâéÕÙ ÜÔÙÕê àÜÕÕÔ ÜêÕÛàÔ, ÐÚ èç ÑÔçéè ÜêÕÛàÔ.ÐÝ ÐÙàÚ ÔÙæèß ÔáÕäÙ ÐÕ Ôáäç éÜ ÞâèÛê Þ×éÑ ÐÕ ÙÙéÕÝ êÕÛàÔ ÔÞéÜÑ Ðê ÔêÕÛàÔ, ÔàÚ èéÐÙ ÜÔâÑÙè Ôâêç éÜ ÔêÕÛàÔ, ÔÛÕÜÜ âÑÕÓÕê ÔàÕÑâÕê ÞÔêÕÛàÔ (ÕêÙâÕÓ ÞéêÞé-çæÔ ÔçéÕè ÜêÕÛàÔ) ÜÞçÑÜ ÔÞÙÕâÓ, ÜéÙÞÕé ÑÔêÐÝ ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ, ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ Þê×ÙÙÑ ÜÛÜ ÔêàÐÙÝ éÜ ÞáÞÚ ÖÔ. ÑÛÜ ÐÕäß Ð×è, ×Ü ÐÙáÕè ÜÔçæÕê, ÜÑæâ èÙéÕÙ ÞéàÙ, ÜÔ×ÛÙè ÐÕ ÑÛÜ ÓèÚ Ð×èê, ÜÔâÑÙè ÐÕ Ü×éÕã Ðê ÔêÕÛàÔ ÜæÓ éÜÙéÙ ÛÜéÔÕ. ÐÙß ÜÑæâ çÕÞäÙÜæÙÔ ÜÐ×Õè, äÙèÕç ÐÕ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè ÛÜéÔÙ ÜêÕÛàÔ.äèØ ÜÞÕæÔè ÑÞäÕèé ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÐÙß ÔáÛÝ ÖÔ ÞâàÙç ÜÚ ÑÐÕäß ÙéÙè, âÜ ÙÓÙ èÞÖ, ÔéäâÔ, Ôéêç ÐÕ ÑÛÜ ÐÕäß Ð×è, èéÙÕß ÐÕ ÖÛÕê ÛÜéÔÝ. Ü- Intel éÞÕèÔ ÔÖÛÕê Üäç× ÐÕ ÜÞàÕê Þäç× âæÞÐÙ ÜÑÓÙçê èéÕÞÕêÙÚ, ÛÓÙ ÜÕÕÓÐ Ðê ÔÙâàÕêÚ ÜêàÐÙ ÔáÛÝ ÖÔ.áÕÓÙÕê. ÐÝ ÑèæÕàÚ éÙÕâå æÓ éÜÙéÙ ÐÕ çÑÜß ÞéàÔ ("çÑÜß") ÙÑæâ âÑÕÓÔ ÞØâÞÚ ÔÛèÕÛÔ ÑÒÙéÔ ÐÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, âÜÙÚ ÜÔ×êÙÝ Ðê ÔçÑÜß âÜ ÔáÛÝ áÕÓÙÕê ÔÛÕÜÜ êàÐÙÝ ÕÔê×ÙÙÑÕÙÕê ÔàÕÒâÙÝ ÜÒÙéÔ ÐÜ ÔêÕÛàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑÔ, éÔàÝ ÞÒÑÙÜÙÝ ÜÐ ä×Õê ÞÐÜÕ ÔÞÕäÙâÙÝ ÑÔáÛÝ ÖÔ, ÕÐÙàÝ ÛÕÜÜÙÝ ÖÛÕÙÕê ÔäæÔ ÛÜéÔß, ÕéÙÞÕé ÜÛÜ ÞØèÔ Ð×èê.

ÑÛÜ ÐÕäß, ×Ü ÐÙáÕè Ü×éÕã Ðê êàÐÙÕ ÐÕ Ðê çÙÕÞÕ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ, ÐÕ ÜÔéêÞé ÑéÝ Intel ÑÛêÑÙ-âê, äèáÕÞÙÝ, ÐÕ ÔÕÓâÕê àÕáäÕê ÜÜÐ ÐÙéÕè ÞÕçÓÝ ÑÛêÑ Þ- Intel. ×Ü ÐÙáÕè ÜÔéêÞé ÑáÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ ÐÕ ÑáÞÜÙÝ Þá×èÙÙÝ (ÜÕÒÕ) éÜ Intel.ÑâÜÕê âÜ ÔêÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ ÑÙÓÙ áäçÙÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê âÜ ÙÓÙ ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕâÜ ÙÓÙ ×ÕçÙ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê àÕáäÕê, ÕêàÐÙ ÔáÛÞÙÝ ÑÙß-ÜÐÕÞÙÙÝ. ÐÙß ÜÔáÙè ÞÔêÕÛàÔ ÔÕÓâÕê ÔàÕÒâÕê ÜÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. Intel èéÐÙê ÜâèÕÚ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔàÕÒâÙÝ ÜêÕÛàÔ, ÑÛÜ âê ÕÜÜÐ ÔêèÐÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÜÞâØ Ðê Ðéè àçÑâ ÑÞäÕèé, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÖÛÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê ê×ê äØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ, ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ àÕáäÕê éÜ Intel. àÙêß ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ Þê×ÙÙÑ ÜêàÐÙÝ ÐÜÔ, ÕÐÝ ÐÙàÚ ÞéÐÙè ÑèéÕêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.Ð×èÙÕê ÞÕÒÑÜê ÜÐÞæâÙ Ð×áÕß (Media). ÐÝ ÔêÕÛàÔ àÞáèÔ âÜ ÙÓÙ Intel âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß äÙáÙ, Intel Ð×èÐÙê ÜÛÚ éÐÞæâÙ Ð×áÕß ÖÔ ÙÔÙÔ àçÙ ÞäÒÞÙÝ Ñ×ÕÞè ÔäÙáÙ ÜêçÕäÔ éÜ êéâÙÝ (90) ÙÕÝ ÞêÐèÙÚ ÔÞáÙèÔ âÜ ÙÓÙ Intel. ÐÝ ÙÙÞæÐ äÒÝ ÞáÕÒ Ôà"Ü, ÔÔ×ÜØÔ ÑÓÑè Ô×Öèê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß Ü- IntelÜçÑÜê ê×ÜÙã ÐÕ ÞáÙèÔ ×ÜÕäÙê éÜ ÔêÕÛàÔ êÔÙÔ àêÕàÔ ÑÙÓÙ Intel.ÐÙ-ÔÛÜÜÔ éÜ ÛêÑÙ Ð×èÙÕê àÕáäÙÝ. äèØ ÜÐÞÕè ÜâÙÜ, ÔêÕÛàÔ àÙêàê "ÛÞÕ éÔÙÐ" ÕÐÙàÔ ÛÕÜÜê Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê ÞÛÜ áÕÒ éÔÕÐ, ÕÔÛÕÜÜê ÛêÑÙ Ð×èÙÕê éÜ ÙÛÕÜê á×è, ÐÙ-ÔäèÔ, ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ Þê×ÙÙÑê ÕÐÙàÔ ÞçÑÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÑÐéè ÜÓÙÕç ÐÕ éÜÞÕê éÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, êÞÕàÕê, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ àÕáäÙÝ ÛÜéÔÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.ÔÒÑÜê Ð×èÙÕê. ÑÛÜ ÞçèÔ ÜÐ ÙÔÙÕ Intel ÐÕ áäçÙÔ Ð×èÐÙÝ ÜàÖçÙÝ ÛÜéÔÝ (ÕÑÛÜÜ ÖÔ ÕÜÜÐ ÔÒÑÜÔ, ÐÕÑÓß èÕÕ×ÙÝ, Ôäáçê âáçÙÝ ÐÕ ÐÕÑÓß ÞÙÓâ) ÔàÕÑâÙÝ ÞéÙÞÕé ÐÕ ÐÙ-ÙÛÕÜê ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü-Intel ÔÕÓâÔ ÑÓÑè ÐäéèÕê éÜ àÖçÙÝ ÛÒÕß ÐÜÕ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ âÜ ÐÙ-ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÔ éÜ Ð×èÙÕê âÑÕè Ð×èÙÕê ÞèÕÞÖê ÐÕ àáÙÑêÙê ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ Ôà"Ü âéÕÙÔ éÜÐ ÜÔêÙÙ×á ÐÜÙÚ. âéÕÙÕê ÜÔÙÕê ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê àÕáäÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÞéàÔÕ. áÙÕÝ ÔáÛÝ. Intel èéÐÙê ÜáÙÙÝ Ðê ÔÔáÛÝ ÑÛÜ âê, ÑÐÝ êäè Ðê êàÐÙ Ô×ÕÖÔ. Ñâê áÙÕÝ Ô×ÕÖÔ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ðê ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ Ü - Intel.

 

ÔÓÙß ÔàÕÔÒ. êÑÙâÕê ÔÞêâÕèèÕê ê×ê ÔáÛÝ ÖÔ ÙÙÓÕàÕ âÜ äÙ ×ÕçÙ ÞÓÙàê çÜÙäÕèàÙÔ, ÐèÔ"Ñ, ÜÞâØ âçèÕàÕê ÑèÙèê ÔÓÙß éÜÔ ÕÐÞàê ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÑàÕéÐ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙß ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ êÕÚ ÔäèÔ éÜ ×ÕçÙ ÙæÕÐ ÕêçàÕê ÞêÐÙÞÙÝ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ê×ê ÔáÛÞÙÝ àÕáäÙÝ, äèØ ÜÔáÛÞÙÝ ÛêÕÑÙÝ Õ×êÕÞÙÝ âÜ ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕáÞÚ éÜ Intel.ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. êÕÛàÔ ÖÕ àÙêàê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ, ÐÕ ×éÙäÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê ÔÞÕäÙâÕê Ñ - FAR52.227-14 ÕÑ - DFAR252.227-7013 ÜäÙ ÔáÓè, ÐÕ ÔÑÐÙÝ Ð×èÙÔÝ. éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÑÖÐê ÔÛèÔ ÑÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel. ÔçÑÜß ÐÕ ÔÙæèß ÔÙàÕ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

ÞÕæÒ "Ð"

ÔáÛÝ èéÙÕß êÕÛàÔ éÜ Intel (áÕäÙ, ÞéêÞé Ù×ÙÓ)×éÕÑ - Ùé ÜçèÕÐ ÜäàÙ ÔâêçÔ, ÔêçàÔ ÐÕ éÙÞÕé. 

ÐÙß ÜÔéêÞé ÐÕ ÜÔØâÙß êÕÛàÔ ÖÕ Õ×ÕÞèÙÝ ÔçéÕèÙÝ ÐÜÙÔ (ÜÔÜß ÕÑÐÕäß çÕÜçØÙÑÙ, Ô"êÕÛàÔ") âÓ ÜÐ×è âÙÕß ÞÓÕçÓç ÑêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ. ÔØâàÔ ÐÕ éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ, ÞÔÕÕÙÝ Ðê ÔáÛÞêÚ ÜêàÐÙÝ éÜ ÔáÛÝ ÖÔ. ÐÝ ÐÙàÚ ÞáÛÙÝ ÜêàÐÙÝ, ÐÙß ÜÔêçÙß ÐÕ ÜÔéêÞé ÑêÕÛàÔ.èéÙÕß. èéÙÕß ÖÔ ÞêÙè ÜÚ Ðê ÜÔâêÙç Ðê ÔêÕÛàÔ ÜÞ×éÑ ÑÕÓÓ ÜéÙÞÕéÚ ÔÐÙéÙ ÕÔÑÜêÙ-Þá×èÙ, ÕÞêÙè ÙæÙèê âÕêç Ð×Ó ÜæÕèÛÙ ÒÙÑÕÙ éÜ ÔêÕÛàÔ, ÑÛäÕã ÜêàÐÙÝ ÔÑÐÙÝ: 

1. èéÙÕß ÖÔ ÜêÕÛàÔ ÞêÙè Ðê ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ èç âÝ ÞÕæèÙÝ éÔàÝ èÛÙÑÙ Intel. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ ÐÙàÕ ÞÕèéÔ âÝ ÞÕæèÙÝ éÐÙàÝ èÛÙÑÙIntel .

2. ÐÙß ÜÔâêÙç, ÜÔêÐÙÝ, ÜÔéÛÙè, ÜÞÛÕè, ÜÔäÙå ÐÕ ÜÔâÑÙè ×Üç ÛÜéÔÕ ÞÔêÕÛàÔ, ÜÞâØ Ðê éÞÕêè âÜ äÙ ÔáÛÝ ÖÔ, ÕÔàÚ ÞáÛÙÝ ÑÖÐê ÜÞàÕâ ÔâêçÔ ÜÜÐ èéÕê éÜ ÔêÕÛàÔ.

3. ÐÙß ÜÑæâ ÔàÓáÔ ÜÐ×Õè, çÕÞäÙÜæÙÔ ÜÐ×Õè ÐÕ äÙèÕç éÜ ÔêÕÛàÔ. 

4. ×Ü ÐÙáÕè âÜ èÙéÕÙ ÞéàÙ ÐÕ éÙÞÕé ÑÕ-ÖÞàÙ éÜ ÔêÕÛàÔ âÜ ÙÓÙ ÙÕêè ÞÞéêÞé Ð×Ó.

5. ÔêÕÛàÔ âéÕÙÔ ÜÛÜÕÜ êÕÛàÔ ÐÕ èÛÕé Ð×è éÜ áäçÙ æÓ Ò', éâéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê ÞÖÕÔÙÝ ÕÞÕèéÙÝ ÑÔêÐÝ ÜçÕÑæÙ "license.txt" Ôèæ"Ñ, ÐÕ ÛÜ ØçáØ ÐÕ çÕÑå Ð×è. ÑâÜÕê âÜ ÔêÕÛàÔ ÕÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. ÔÑâÜÕê âÜ ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ àéÐèê ÑÙÓÙ Intel ÐÕ áäçÙÔ. ÔêÕÛàÔ ÞÕÒàê âÜ ÙÓÙ ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÕâÜ ÙÓÙ ×ÕçÙ ÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê àÕáäÕê, ÕêàÐÙ ÔáÛÞÙÝ ÑÙß-ÜÐÕÞÙÙÝ. ÐÙß ÜÔáÙè ÞÔêÕÛàÔ ÔÕÓâÕê ÔàÕÒâÕê ÜÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ. Intel èéÐÙê ÜâèÕÚ éÙàÕÙÙÝ ÑêÕÛàÔ, ÐÕ ÑäèÙØÙÝ ÔÞêÙÙ×áÙÝ ÜêÕÛàÔ, ÑÛÜ âê ÜÜÐ ÔêèÐÔ, ÐÚ ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ÜêÞÕÚ ÑêÕÛàÔ ÐÕ ÜâÓÛß ÐÕêÔ. ÜÞâØ Ðê Ðéè àçÑâ ÑÞäÕèé, Intel ÐÙàÔ ÞâàÙçÔ ÖÛÕê ÑÞäÕèé ÐÕ ÑÞèÕÞÖ ÑÔêÐÝ ÜäØàØÙÝ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ, áÙÞàÙÝ Þá×èÙÙÝ, ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ àÕáäÕê éÜ Intel. àÙêß ÜÔâÑÙè Ðê ÔêÕÛàÔ èç ÑêàÐÙ éÔÞçÑÜ Þê×ÙÙÑ ÜêàÐÙÝ ÐÜÔ, ÕÐÝ ÐÙàÚ ÞéÐÙè ÑèéÕêÚ ÔâêçÙÝ éÜ ÔêÕÛàÔ.Ð×èÙÕê ÞÕÒÑÜê ÜÐÞæâÙ Ð×áÕß (Media). ÐÝ ÔêÕÛàÔ àÞáèÔ âÜ ÙÓÙ Intel âÜ ÐÞæâÙ Ð×áÕß äÙáÙ, Intel Þê×ÙÙÑê éÐÞæâÙ Ð×áÕß ÖÔ ÙÔÙÔ àçÙ ÞäÒÞÙÝ äÙáÙÙÝ ÜêçÕäÔ éÜ êéâÙÝ (90) ÙÕÝ ÞêÐèÙÚ ÔÞáÙèÔ âÜ ÙÓÙ Intel. ÐÝ ÙÙÞæÐ äÒÝ ÞáÕÒ Ôà"Ü, ÔÔ×ÜØÔ ÑÙß Ô×Öèê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß Ü - Intel ÜçÑÜê ê×ÜÙã, ÐÕ ÜÞáÙèÔ ×ÜÕäÙê éÜ ÔêÕÛàÔ, êÔÙÔ àêÕàÔ ÑÙÓÙ Intel.äèØ ÜÐÙ-ÔÛÜÜêÝ éÜ ÛêÑÙ Ð×èÙÕê Ð×èÙÝ ÜÞâØ ÛÐÞÕè ÜâÙÜ, ÔêÕÛàÔ àÙêàê "ÛÞÕ éÔÙÐ" ÜÜÐ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê ÞÛÜ áÕÒ éÔÕÐ, ÕÑÛÜÜ ÖÔ ÛêÑÙ Ð×èÙÕê éÜ ÙÛÕÜê á×è, ÐÙ-ÔäèÔ, ÐÕ ÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê. Intel ÐÙàÔ Þê×ÙÙÑê ÕÐÙàÔ ÞçÑÜê âÜ âæÞÔ Ð×èÙÕê ÑÐéè ÜÓÙÕç ÐÕ éÜÞÕê éÜ ÞÙÓâ, ØçáØ, êÞÕàÕê, çÙéÕèÙÝ ÐÕ äèÙØÙÝ àÕáäÙÝ ÛÜéÔÝ ÔÛÜÕÜÙÝ ÑêÕÛàÔ.ÔÒÑÜê Ð×èÙÕê. ÑÛÜ ÞçèÔ ÜÐ ÙÔÙÕ Intel ÐÕ áäçÙÔ Ð×èÐÙÝ ÜàÖçÙÝ ÛÜéÔÝ ( ÕÑÛÜÜ ÖÔ ÕÜÜÐ ÔÒÑÜÔ, ÐÕÑÓß èÕÕ×ÙÝ, Ôäáçê âáçÙÝ, ÐÕ ÐÕÑÓß ÞÙÓâ) ÔàÕÑâÙÝ ÞéÙÞÕé ÐÕ ÐÙ-ÙÛÕÜê éÙÞÕé ÑêÕÛàÔ, ÒÝ ÐÝ àÞáèÔ Ü- Intel ÔÕÓâÔ ÑÓÑè ÐäéèÕê éÜ àÖçÙÝ ÛÒÕß ÐÜÕ. ê×ÕÞÙ éÙäÕØ ÞáÕÙÞÙÝ ÐÕáèÙÝ âÜ ÐÙ-ÔÛÜÜÔ ÐÕ ÔÒÑÜÔ éÜ Ð×èÙÕê ÑÒÙß Ð×èÙÕê ÞèÕÞÖê ÐÕ àáÙÑêÙê ÐÕ àÖçÙÝ ÞçèÙÙÝ, ÛÚ éÔÔÒÑÜÔ Ôà"Ü âéÕÙÔ éÜÐ ÜÔêÙÙ×á ÐÜÙÚ. âéÕÙÕê ÜÔÙÕê ÜÚ ÖÛÕÙÕê ÞéäØÙÕê àÕáäÕê ÔÞéêàÕê Þê×ÕÝ éÙäÕØ Ð×Ó ÜÞéàÔÕ.áÙÕÝ ÔáÛÝ. Intel èéÐÙê ÜáÙÙÝ Ðê ÔÔáÛÝ ÑÛÜ âê, ÑÐÝ êäè Ðê ÛÜÜÙ Ô×ÕÖÔ. Ñâê áÙÕÝ Ô×ÕÖÔ, âÜÙÚ ÜÔéÞÙÓ ÞÙÓ Ðê ÔêÕÛàÔ ÐÕ ÜÔ×ÖÙè Ðê ÛÜ ÔâêçÙ ÔêÕÛàÔ Ü- Intel.

 

ÔÓÙß ÔàÕÔÒ. êÑÙâÕê ÔÞêâÕèèÕê ê×ê ÔáÛÝ ÖÔ ÙÙÓÕàÕ âÜ äÙ ×ÕçÙ ÞÓÙàê çÜÙäÕèàÙÔ, ÐèÔ"Ñ, ÜÞâØ âçèÕàÕê ÑèÙèê ÔÓÙß éÜÔ ÕÐÞàê ÔÐÕÞÕê ÔÞÐÕ×ÓÕê ÑàÕéÐ ×ÕÖÙÝ ÜÞÛÙèê ØÕÑÙß. ÐÙß ÜÙÙæÐ Ðê ÔêÕÛàÔ êÕÚ ÔäèÔ éÜ ×ÕçÙ ÙæÕÐ ÕêçàÕê çÙÙÞÙÝ. Intel ÐÙàÔ Þ×ÕÙÑê ê×ê ÔáÛÞÙÝ àÕáäÙÝ, äèØ ÜÔáÛÞÙÝ ÛêÕÑÙÝ Õ×êÕÞÙÝ âÜ ÙÓÙ àæÙÒ ÞÕáÞÚ éÜ Intel.ÖÛÕÙÕê ÞÞéÜêÙÕê ÞÕÒÑÜÕê. êÕÛàÔ ÖÕ àÙêàê âÝ "ÖÛÕÙÕê ÞÕÒÑÜÕê". éÙÞÕé, éÛäÕÜ, ÐÕ ×éÙäÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÛäÕäÙÝ ÜÞÒÑÜÕê ÔÞÕäÙâÕê Ñ - FAR52.227-14 ÕÑ - DFAR252.227-7013 ÜäÙ ÔáÓè, ÐÕ ÔÑÐÙÝ Ð×èÙÔÝ. ÔéÙÞÕé ÑêÕÛàÔ âÜ ÙÓÙ ÔÞÞéÜÔ ÞÔÕÕÔ ÔÛèÔ ÑÖÛÕÙÕê ÔçàÙÙàÙÕê éÜ Intel. ÔçÑÜß ÐÕ ÔÙæèß ÔÙàÕ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

éäÔ; êèÒÕÞÙÝ. ÑÞçèÔ éÜÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê éÜ ÔáÛÝ ÖÔ ÞæÕèäê ÛÜ ÒèáÔ Ð×èê ÔÞêÕèÒÞê ÜéäÕê Ð×èÕê, ÒèáÔ ÞêÕèÒÞê éÛÖÕ àÙêàê ÜÞØèê àÕ×Õê ÑÜÑÓ ÕÔÒèáÔ ÑéäÔ ÔÐàÒÜÙê ÔÙÐ ÔçÕÑâê.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.58