0x041b.ini Driver File Contents (wireless_aw_nb100h_10.0.0.225_w864_1.zip)

ÿþ[0x041b]

1100=Inicializacná chyba inatalácie

1101=%s

1102=%1 Inatalátor pripravuje %2, ktorý vás prevedie zvyakom inatalácie programu. akajte, prosím.

1103=Kontroluje sa verzia operacného systému

1104=Kontroluje sa verzia programu Windows(R) Installer

1105=Konfiguruje sa program Windows Installer

1106=Konfiguruje sa program %s

1107=Inatalátor dokoncil konfiguráciu programu Windows Installer pre váa systém. Systém sa musí reatartovat, aby bolo mo~né pokracovat v inatalácii. Kliknite na Restart a reatartujte systém.

1108=%s

1125=Zvolte nastavenie jazka

1126=Z doleuvedených mo~ností vyberte jazyk pre túto inataláciu.

1127=Inatala
ný program musí reatartovae opera
ný systém, aby mohol dokon
ie konfiguráciu slu~by Windows Installer. Po klepnutí na tla
idlo Áno reatart prebehne okam~ite. Ak chcete, aby reatart prebehol neskôr, klepnite na tla
idlo Nie.

1128=Touto inataláciou sa aktualizuje '%s'. Chcete pokra
ovae?

1129=V po
íta
i je u~ nainatalovaná novejaia verzia aplikácie '%s'. Inatalácia nemô~e pokra
ovae.

1130=OK

1131=Zrua

1132=Heslo:

1133=Inatalovae

1134=&alej >

1150=Inatalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inatalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, alebo na neskoraej verzii.

1151=Chyba zápisu na docasné miesto

1152=Chyba pri extrahovaní %s do docasného miesta

1153=Chyba cítania inicializacného súboru inatalátoru

1154=Inatalátor sa nenaaiel v %s

1155=Súbor %s sa nenaaiel

1156=Vnútorná chyba v programe Windows Installer

1158=Chyba pri plnení reeazcov. Skontrolujte, 
i vaetky reeazce v súboru Setup.ini sú platné.

1200=Reatart

1201=Inatalátor potrebuje %lu kB volného priestoru v %s. Uvolnite prosím nejaký priestor a skúste znova

1202=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inatalácie pre vaetkých u~ívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inataláciu

1203=Parametre príkazového riadku:

1204=/L ID jazyka

1205=/S Skrytý inicia
ný dialóg. Pre re~im bez zásahu u~ívate>a pou~ite: /S /v/qn.

1206=/V parametre pre MsiExec.exe

1207=Program Windows(R) Installer %s sa naaiel. Toto je staraia verzia programu Windows(R) Installer. Kliknite na OK, ak chcete pokracovat.

1208=Kódová stránka ANSI pre %s nie je nainatalovaná v systéme a program inatalácie preto nemô~e be~ae vo zvolenom jazyke. Spusete inatala
ný program a zvo>te iný jazyk. 

1210=Inatala
ný program vy~aduje na inataláciu aplikácie Microsoft .NET Framework verzie 2.0 Inatala
nú slu~bu systému Windows verzie %s alebo novaiu. Nainatalujte prosím Inatala
nú slu~bu systému Windows verzie %s nebo novaiu a skúste to znovu.

1603=Chyba pri inatalácii Inatala
ného nástroja Windows. Súbor, ktorý je treba nahradie, mô~e bye pou~ívaný. Ukon
ite vaetky aplikácie a skúste to znovu

1604=Tento inatalátor neobsahuje jadro programu Windows Installer (%s), ktoré je potrebné na spustenie inatalácie v tomto operacnom systéme.

1607=Nie je mo~né nainatalovae %s Scripting Runtime.

1608=Nebolo mo~né vytvorie inatanciu programu InstallDriver. Návratový kód: %d

1609=Zadajte cestu, kam chcete balík inatalácie ulo~ie.

1611=Súbor %s sa nepodarilo extrahovae.

1612=Extrahujú sa súbory.

1613=Na
íta sa súbor %s.

1614=Pri na
ítaní súboru %s doalo k chybe. o chcete urobie?

1615=hod

1616=min

1617=s

1618=MB

1619=KB

1620=/s

1621=Zlyhal podpis súboru %s.

1622=Zostávajúci 
as:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Pripravuje sa inatalácia...

1625=Spustenie Pomocníka pre túto inataláciu.

1626=Pomocník

1627=Nie je mo~né ulo~ie súbor: %s

1628=Zlyhalo dokon
enie inatalácie zalo~ené na skriptoch.

1629=Neplatný príkazový riadok.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Chyba inicializácie inatala
ného programu, zlyhalo klonovanie procesu.

1635=Súbor %s u~ existuje. Chcete ho nahradie

1642=Overenie podpisu nebolo úspeané. Musíte mae prehliada
 Internet Explorer 3.02 alebo vyaaí s aktualizáciou zabezpe
ovacej technológie Authenticode.

1643=Inatalácia potrebuje novaiu verziu súboru WinInet.dll. Asi budete musiee nainatalovae aplikáciu Internet Explorer 3.02 alebo novaiu.

1644=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inatalácie pre vaetkých u~ívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inataláciu

1645=Chyba pri inatalácii Microsoft(R) .NET Framework. Vrátený kód: %d

1646=%s mô~e tie~ pou~ívae Microsoft (R) .NET %s Framework. Chcete aplikáciu nainatalovae?

1648=Inatalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inatalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP3, alebo na neskoraej verzii.

1649=%s mô~e niekedy pou~ie Visual J# Redistributable Package. Chcete ho teraz nainatalovae?

1650= (Nainataluje sa tie~ .NET Framework.)

1651=Inatala
ný program rozpoznal nekompatibilnú verziu systému Windows. Klepnite na tla
idlo OK a pred opätovným spustením inatalácie skontrolujte, 
i je na cie>ovom po
íta
i spustený systém Windows 2000 s aktualizáciou Service Pack 3 (alebo novaou).

1652=%s vy~aduje inataláciu nasledujúcich polo~iek vo vaaom po
íta
i. Pre zahájenie inatalácie týchto po~iadaviek, klepnite na Inatalovae. 

1653=Prebieha inatalácia %s

1654=Chcete zruaie inatala
ný program po dokon
ení inatalácie %s?

1655=Súbory pre po~iadavku inatalácie %s nie je mo~né nájse. Inatalácia bude ukon
ená. Prí
inou je pravdepodobne zlyhanie alebo zruaenie preberania.

1656=Zdá sa, ~e inatalácia %s sa nepodarila. Má sa v inatalácii pokra
ovae?

1657=Úspeane

1658=Inatalácia

1659=aká na odbavenie

1660=Nainatalovanie

1661=Stav

1662=Po~iadavka

1663=Nepodarilo sa

1664=Extrahovanie

1665=Preberanie

1666=Presko
ené

1667=Inatalácia %s zlyhala. Inatala
ný program sa ukon
í.

1668=Inatalácia %s vy~aduje reatart. Kliknutím na tla
idlo Áno (Yes) reatartujte po
íta
 okam~ite, alebo kliknutím na tla
idlo Nie (No) reatartujte neskôr.

1669=%1 volite>ne pou~íva %2. Chcete ho nainatalovae?

1670=Nie je mo~né nahrae modul %s, Kód chyby: %d

1671=Je stiahnutých %2 z %3 súboru: %1

1700=Pri inicializácii slu~by InstallScript sa vyskytla chyba

1701=Nie je mo~né dekomprimovae pomocné súbory slu~by InstallScript do do
asného umiestnenia

1702=Táto inatalácia vám umo~Huje nainatalovae nieko>ko opakovaní produktu. Vyberte si opakovanie, ktoré si prajete nainatalovae a pre pokra
ovanie klepnite na alaí: 

1703=&Nainatalovae nové opakovanie 

1704=&Urobie údr~bu alebo aktualizovae existujúce opakovanie 

1705=Základné

1706=ID Opakovania 

1707=Názov výrobku 

1708=Umiestnenie 

1710=Táto inatalácia vám umo~Huje opravie nieko>ko opakovaní produktu. Vyberte niektorú z dole uvedených mo~ností pre ur
enie, ako si toto spojenie prajete aplikovae a pre pokra
ovanie klepnite na alaí.

1711=Opravie &vaetky existujúce opakovania 

1712=&Opravie existujúce opakovanie 

1713=Táto inatalácia vy~aduje program Windows Installer verziu 4.5 alebo novaiu. Nastavenie sa teraz ukon
í.

1714=Rozbalenie 

1715=Verzie

1804=Vyberte jazyk inatalácie

1812=Z nasledujúcich mo~ností ni~aie vyberte jazyk inatalácie.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Storno

1834=&alej >

1835=< &Späe

1837=Chcete produkt %s nainatalovae?

1838=Pravose bola overená

1839=Identita vydavate>a tohoto softvéru bola produktom %s overená.

1840=Varovanie: %s potvrdzuje, ~e tento softvér je bezpe
ný. Pokra
ujte, len ak veríte, ~e informácia produktu %s je pravdivá.

1841=Produktom od spolo
nosti %s &v~dy dôverovae.

1842=Tento softvér nebol upravený od jeho uvedenia na trh spolo
noseou %s. Produkt %s nainatalujete kliknutím na tla
idlo alej.

1854=InstallShield

1865=Pripravuje sa inatalácia

1866=akajte chví>u. Sprievodca InstallShield Wizard pripravuje inataláciu.

1872=Dokon
ie

1873=Prenosová rýchlose: 

1874=Pribli~ný zostávajúci 
as:

1880=/sek.

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Ukon
enie inatalácie

1889=Naozaj chcete inataláciu zruaie?

1901=&Nainatalovae novú kópiu tohoto produktu

1903=Bol zistený zodpovedajúci produkt

1904=Vyberte produkt, ktorý chcete aktualizovae.

1905=Inatala
ný program zistil na po
íta
i nasledujúce produkty, ktoré je mo~né aktualizovae.

1906=&Aktualizovae ni~aie vybraný produkt

1907=Nastavenie zistilo, ~e vo vaaom systéme u~ bola nainatalovaná jedna 
i viac relácií tejto aplikácie. Mô~ete zachovae alebo aktualizovae existujúcu reláciu alebo nainatalovae novú. 

1908=Ni~aie vyberte reláciu aplikácie, ktorú si prajete zachovae alebo aktualizovae:

1909=Zobrazený názov

1910=Umiestnenie inatalácie

2001=Inatala
ný program %s pripravuje sprievodcu InstallShield Wizard, ktorý vás prevedie zostávajúcou 
aseou inatala
ného procesu. akajte.

2002=Kód chyby:

2003=Informácia o chybe:

2004=Po
as spustenia inatala
ného programu sa stala chyba (%s).

2005=Skontrolujte, 
i bol dokon
ený predchádzajúci inatala
ný program a 
i boli ukon
ené ostatné aplikácie. Ak chyba trvá, obráete sa na predajcu: %s.

2006=&Podrobnosti

2007=&Hlásenie

2008=Pre inicializáciu inatala
ného programu nie je dostatok vo>ného miesta. Pred spustením inatalácie uvo>nite aspoH %ld kB na jednotke %s.

2009=Túto aplikáciu nainataloval pou~ívate> s oprávnením správcu. Pre upravenie alebo odinatalovanie tejto aplikácie musíte mae podobné oprávnenie.

2010=Je spustená alaia inatancia inatala
ného programu. Po
kajte na jeho ukon
enie alebo ho pred spustením tejto inatalácie ukon
ite. 

2143=Bezpe
nostné upozornenia

2144=Chcete pokra
ovae v tejto inatalácii?

2146=Pôvod a integrita tejto aplikácie nemohla bye overená. %s  Pokra
ujte, len ak tomuto vydavate>ovi dôverujete a ste si istí, ~e táto aplikácia nebola od uverejnenia pozmenená.

2147=Tejto inatalácii &nedôverujem

2148=Bezpe
nostné riziko si &uvedomujem a chcem pokra
ovae

2151=Pôvod a integrita tejto aplikácie neboli overené, preto~e nebola vydavate>om podpísaná.  Pokra
ujte, len ak tomuto vydavate>ovi dôverujete a ste si istí, ~e táto aplikácia nebola od uverejnenia pozmenená.

2152=Pôvod a integrita tejto aplikácie nemohla bye overená. Certifikát pou~itý na podpísanie softvéru je neplatný alebo nie je dôveryhodný.  Pokra
ujte, len ak tomuto vydavate>ovi dôverujete a ste si istí, ~e táto aplikácia nebola od uverejnenia pozmenená.

2153=Softvér je poakodený alebo bol od uverejnenia pozmenený. Odporú
ame inataláciu ukon
ie.

2154=Toto nastavenie bolo vytvorené s pomocou BETA VERZIE %s

2155=Toto nastavenie bolo vytvorené s pomocou TESTOVACEJ VERZIE %s

2156=Zadajte prosím heslo

2157=Toto nastavenie bolo vytvorené pomocou SKÚ`OBNEJ VERZIE aplikácie %s, ktorá nepodporuje extrakciu interného súboru MSI. Plná verzia aplikácie InstallShield túto funkciu podporuje. Viac informácií nájdete v InstallShield KB, 
lánok Q200900.

2158=Toto nastavenie bolo vytvorené pomocou SKÚ`OBNEJ VERZIE aplikácie %s. Skúaobné nastavenia fungujú len %s dní potom, 
o boli vstavené. Znova vytvorte nastavenie a opakovane ho spustite. Nastavenie bude teraz ukon
ené.

2159=Toto nastavenie funguje do %s. Nastavenie bude teraz ukon
ené.[Languages]

0x0401=Arab
ina

0x0402=Bulharsky

0x0403=Katalánsky

0x0404=ínsky (tradi
ná)

0x0405=esky

0x0406=Dánsky

0x0407=Nemecky

0x0408=Grécky

0x0409=Anglicky

0x040a=`panielsky

0x040b=Fínsky

0x040c=Francúzsky (atandardná)

0x040d=Hebrej
ina

0x040e=Maarsky

0x0410=Taliansky

0x0411=Japonsky

0x0412=Kórejsky

0x0413=Holandsky

0x0414=Nórsky

0x0415=Po>sky

0x0416=Portugalsky (brazílska)

0x0418=Rumunsky

0x0419=Rusky

0x041a=Chorvátsky

0x041b=Slovensky

0x041d=`védsky

0x041e=Thajsky

0x041f=Turecky

0x0421=Indonézsky

0x0424=Slovinsky

0x042d=Baskicky

0x0804=ínsky (zjednoduaená)

0x0816=Portugalsky (atandardný)

0x0c0c=Francúzsky (kanadská)

0x0c1a=Srbsky (cyrilica)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.70