0x0405.ini Driver File Contents (wireless_aw_nb100h_10.0.0.225_w864_1.zip)

ÿþ[0x0405]

1100=Chyba inicializace instalace

1101=%s

1102=Instala
ní program %1 pYipravuje %2, který vás provede procesem instalace programu. ekejte, prosím.

1103=Probíhá kontrola verze opera
ního systému

1104=Probíhá kontrola verze instala
ního programu systému Windows(R)

1105=Probíhá konfigurace instala
ního programu systému Windows

1106=Probíhá konfigurace programu %s

1107=Byla dokon
ena konfigurace instala
ního programu systému Windows v systému. Chcete-li v instalaci pokra
ovat, je nutné restartovat systém. Chcete-li znovu zavést systém, klepnte na tla
ítko Restartovat.

1108=%s

1125=Vybrat jazyk instalace

1126=Pomocí voleb uvedených ní~e vyberte jazyk pro tuto instalaci.

1127=Instala
ní program musí restartovat opera
ní systém, aby mohl dokon
it konfiguraci slu~by Windows Installer. Klepnutím na tla
ítko Ano restartování provedete ihned, pokud chcete restartování provést pozdji, klepnte na tla
ítko Ne.

1128=Tato instalace provede aktualizaci '%s'. Chcete pokra
ovat?

1129=V po
íta
i je ji~ nainstalována novjaí verze aplikace '%s'. Instalace nemo~e pokra
ovat.

1130=OK

1131=Storno

1132=Heslo:

1133=Instalovat

1134=&Dalaí >

1150=Byla zjiatna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a znovu spusete instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 nebo vyaaím 

1151=PYi zápisu na do
asné místo doalo k chyb.

1152=PYi extrakci %s na do
asné místo doalo k chyb.

1153=PYi 
tení inicializa
ního souboru instalace doalo k chyb.

1154=Instala
ní program nebyl v adresáYi %s nalezen.

1155=Soubor %s nebyl nalezen.

1156=VnitYní chyba instala
ního programu systému Windows

1158=Doalo k chyb pYi pYíprav Yetzco. Ujistte se, ~e vaechny Yetzce v souboru Setup.ini jsou platné.

1200=Restartovat

1201=Instala
ní program vy~aduje %lu kB volného místa na jednotce %s. Uvolnte místo a akci opakujte.

1202=Nemáte dostate
ná oprávnní k dokon
ení této instalace pro vaechny u~ivatele tohoto po
íta
e. PYihlaate se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.

1203=Parametry pYíkazového Yádku:

1204=/L ID jazyka

1205=/S Skrytí inicializa
ního dialogu. Pro re~im bez obsluhy pou~ijte: /S /v/qn.

1206=/V parametry programu MsiExec.exe

1207=Nalezen instala
ní program %s systému Windows(R). Jedná se o staraí verzi instala
ního programu systému Windows(R). Pokra
ujte klepnutím na tla
ítko OK.

1208=Znaková stránka ANSI pro jazyk %s není v po
íta
i nainstalována, a proto nelze instalaci spustit ve vybraném jazyce. Spusete instala
ní program a vyberte jiný jazyk.

1210=Instala
ní program vy~aduje k instalaci aplikace Microsoft .NET Framework verze 2.0 Instala
ní slu~bu systému Windows verze %s nebo novjaí. Nainstalujte prosím Instala
ní slu~bu systému Windows verze %s nebo novjaí a zkuste to znovu.

1603=Doalo k chyb pYi instalaci instala
ního stroje systému Windows. Soubor, který je nutné nahradit, je pravdpodobn pou~íván. ZavYete vaechny aplikace a zopakujte akci.

1604=Tato instalace neobsahuje modul Windows Installer (%s) potYebný pro bh instalace v tomto opera
ním systému.

1607=Nelze nainstalovat %s Scripting Runtime.

1608=Nebylo mo~né vytvoYit instanci programu InstallDriver. Návratový kód: %d

1609=Ur
ete prosím cílové umístní instala
ního balíku.

1611=Nelze rozbalit soubor %s.

1612=Rozbalují se soubory.

1613=Stahuje se soubor %s.

1614=PYi stahování souboru %s doalo k chyb. Jak si pYejete pokra
ovat?

1615=hod.

1616=min.

1617=s

1618=MB

1619=kB

1620=/s

1621=Nelze ovYit podpis souboru %s.

1622=Zbývající 
as:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=PYipravuje se instalace...

1625=Nápovda k této instalaci.

1626=Nápovda

1627=Nelze ulo~it soubor: %s

1628=Instalaci podle skriptu nebylo mo~né dokon
it.

1629=Neplatný pYíkazový Yádek.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Inicializace instalátoru selhala, nepodaYilo se zkopírovat proces.

1635=Soubor %s ji~ existuje. Chcete jej nahradit?

1642=Podpis nelze ovYit. PotYebujete prohlí~e
 Internet Explorer verze 3.02 nebo vyaaí s inovací Authenticode.

1643=Instalace vy~aduje novjaí verzi souboru WinInet.dll. Pravdpodobn bude nutné nainstalovat aplikaci Internet Explorer 3.02 nebo novjaí.

1644=Nemáte dostate
ná oprávnní k dokon
ení této instalace pro vaechny u~ivatele tohoto po
íta
e. PYihlaste se jako správce a pak tuto instalaci zopakujte.

1645=Chyba pYi instalaci programu Microsoft(R) .NET Framework. Návratový kód: %d

1646=%s mo~e také pou~ívat Microsoft (R) .NET %s Framework. Chcete aplikaci nyní nainstalovat?

1648=Byla zjiatna nekompatibilní verze systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a znovu spusete instalaci v systému Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 nebo vyaaím 

1649=%s mo~e nkdy pou~ít Visual J# Redistributable Package. Chcete jej nyní nainstalovat?

1650= (Nainstaluje se také .NET Framework.)

1651=Instala
ní program rozpoznal nekompatibilní verzi systému Windows. Klepnte na tla
ítko OK a pYed optovným spuatním instalace zkontrolujte, zda je na cílovém po
íta
i spuatn systém Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (nebo novjaí).

1652=%s vy~aduje, aby ve vaaem po
íta
i byly instalovány následující polo~ky. Klepnutím na Instalovat se spustí instalace tchto potYebných prvko.

1653=Probíhá instalace %s

1654=Chcete zruait instala
ní program po dokon
ení instalace %s?

1655=Soubory pro po~adavek instalace %s nelze nalézt. Instalace bude nyní ukon
ena. PYí
inou je zYejm selhání nebo zruaení stahování.

1656=Zdá se, ~e instalace %s se nezdaYila. Má se v instalaci pokra
ovat?

1657=Úspan

1658=Instalace

1659=eká na vyYízení

1660=Nainstalováno

1661=Stav

1662=Po~adavek

1663=NezdaYilo se

1664=Extrahování

1665=Stahování

1666=PYesko
eno

1667=Instalace %s selhala. Instala
ní program se ukon
í.

1668=Instalace %s vy~aduje restart. Klepnutím na tla
ítko Ano (Yes) restartujte okam~it nebo provete restart pozdji klepnutím na tla
ítko Ne (No).

1669=%1 voliteln pou~ívá %2. Chcete ho nainstalovat?

1670=Není mo~né nahrát modul %s, Kód chyby: %d

1671=Stahuje se %2. soubor z %3: %1

1700=PYi inicializaci slu~by InstallScript se vyskytla chyba

1701=Není mo~né dekomprimovat podporné soubory slu~by InstallScript do do
asného umístní

1702=Tato instalace umo~Huje instalovat nkolik instancí produktu. Vyberte instanci, kterou si pYejete instalovat, a pokra
ujte klepnutím na Dalaí:

1703=&Instalovat novou instanci

1704=&Provést údr~bu nebo aktualizovat existující instanci

1705=Výchozí

1706=ID instance

1707=Název produktu

1708=Místo

1710=Tato instalace umo~Huje opravit nkolik instancí produktu. Dole vyberte odpovídající mo~nost a uvete, jak si pYejete pou~ít tuto opravu. Poté pokra
ujte klepnutím na Dalaí.

1711=Opr&avit vaechny existující instance

1712=O&pravit existující instanci

1713=Tato instalace vy~aduje instalátor Windows Installer verze 4.5 nebo novjaí. Instalace se nyní ukon
í.

1714=Probíhá rozbalování

1715=Verzi

1804=Vyberte jazyk instalace

1812=Z následujících mo~ností ní~e vyberte jazyk instalace.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Storno

1834=&Dalaí >

1835=< &Zpt

1837=Chcete produkt %s nainstalovat?

1838=Pravost byla ovYena

1839=Identita vydavatele tohoto softwaru byla produktem %s ovYena.

1840=Varování: %s potvrzuje, ~e tento software je bezpe
ný. Pokra
ujte, jen pokud vYíte, ~e informace produktu %s je pravdivá.

1841=Produktom od spole
nosti %s &v~dy dovYovat.

1842=Tento software nebyl upraven od jeho uvedení na trh spole
ností %s. Produkt %s nainstalujete klepnutím na tla
ítko Dalaí.

1854=InstallShield

1865=PYipravuje se instalace

1866=ekejte chvíli. Provodce InstallShield Wizard pYipravuje instalaci.

1872=Dokon
it

1873=PYenosová rychlost: 

1874=PYibli~ný zbývající 
as:

1880=/sek.

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Ukon
ení instalace

1889=Opravdu chcete instalaci zruait?

1901=&Nainstalovat novou kopii tohoto produktu

1903=Byl zjiatn odpovídající produkt

1904=Vyberte produkt, který chcete aktualizovat.

1905=Instala
ní program zjistil na po
íta
i následující produkty, které lze aktualizovat.

1906=&Aktualizovat ní~e vybraný produkt

1907=Instala
ní program zjistil, ~e tato aplikace je ve vaaem po
íta
i u~ alespoH jednou nainstalovaná. Mo~ete opravit nebo aktualizovat nkterou z dYívjaích instalací nebo aplikaci nainstalovat znovu.

1908=Vyberte verzi aplikace, kterou chcete &opravit nebo aktualizovat:

1909=Zobrazený název

1910=Umístní instalace

2001=Instala
ní program %s pYipravuje provodce InstallShield Wizard, který vás provede zbývající 
ástí instala
ního procesu. ekejte.

2002=Kód chyby:

2003=Informace o chyb:

2004=Bhem spuatní instala
ního programu doalo k chyb (%s).

2005=Zkontrolujte, zda byl dokon
en pYedchozí instala
ní program a zda byly ukon
eny ostatní aplikace. Pokud chyba trvá, obraete se na prodejce: %s.

2006=&Podrobnosti

2007=&Hláaení

2008=Pro inicializaci instala
ního programu není dostatek volného místa. PYed spuatním instalace uvolnte alespoH %ld kB na jednotce %s.

2009=Tuto aplikaci nainstaloval u~ivatel s oprávnním správce. K upravení nebo odinstalování této aplikace musíte mít podobné oprávnní.

2010=Je spuatna dalaí instance instala
ního programu. Buto po
kejte na jeho ukon
ení nebo jej pYed spuatním této instalace ukon
ete. 

2143=Bezpe
nostní upozornní

2144=Chcete pokra
ovat v této instalaci?

2146=Povod a integrita této aplikace nemohla být ovYena. %s  Pokra
ujte, jen pokud tomuto vydavateli dovYujete a jste si jisti, ~e tato aplikace nebyla od uveYejnní pozmnna.

2147=Této instalaci &nedovYuji

2148=Bezpe
nostní riziko si &uvdomuji a chci pokra
ovat

2151=Povod a integrita této aplikace nebyly ovYeny, proto~e nebyla vydavatelem podepsána.  Pokra
ujte, jen pokud tomuto vydavateli dovYujete a jste si jisti, ~e tato aplikace nebyla od uveYejnní pozmnna.

2152=Povod a integrita této aplikace nemohla být ovYena. Certifikát pou~itý k podepsání softwaru je neplatný nebo není dovryhodný.  Pokra
ujte, jen pokud tomuto vydavateli dovYujete a jste si jisti, ~e tato aplikace nebyla od uveYejnní pozmnna.

2153=Software je poakozen nebo byl od uveYejnní pozmnn. Doporu
ujeme instalaci ukon
it.

2154=Tento instala
ní program byl vytvoYen v BETA VERZI programu %s

2155=Tento instala
ní program byl vytvoYen ve ZKU`EBNÍ VERZI programu %s

2156=Zadejte heslo

2157=Tato instalace byla vytvoYena se ZKU`EBNÍ VERZÍ aplikace %s, která nepodporuje extrakci interního souboru MSI. Tuto funkci podporuje plná verze programu InstallShield. Dalaí informace viz 
lánek znalostní databáze o programu InstallShield KB Q200900.

2158=Tato instalace byla vytvoYena se ZKU`EBNÍ VERZÍ aplikace %s. Zkuaební instalace pracují jen po %s dno po sestavení. Abyste mohli instalaci spustit znovu, je tYeba ji znovu sestavit. Tato instalace bude nyní ukon
ena.

2159=Tato instalace funguje do %s. Tato instalace bude nyní ukon
ena.[Languages]

0x0401=Arabatina

0x0402=Bulharsky

0x0403=Katalánsky

0x0404=ínsky (tradi
ní)

0x0405=esky

0x0406=Dánsky

0x0407=Nmecky

0x0408=Xecky

0x0409=Anglicky

0x040a=`panlsky

0x040b=Finsky

0x040c=Francouzsky (standardní)

0x040d=Hebrejatina

0x040e=Maarsky

0x0410=Italsky

0x0411=Japonsky

0x0412=Korejsky

0x0413=Holandsky

0x0414=Norsky

0x0415=Polsky

0x0416=Portugalsky (brazilská)

0x0418=Rumunsky

0x0419=Rusky

0x041a=Chorvatsky

0x041b=Slovensky

0x041d=`védsky

0x041e=Thajsky

0x041f=Turecky

0x0421=Indonésky

0x0424=Slovinsky

0x042d=Baskicky

0x0804=ínsky (zjednoduaená)

0x0816=Portugalsky (standardní)

0x0c0c=Francouzsky (kanadská)

0x0c1a=Srbsky (cyrilice)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.52