removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

Bu belgede Intel(R) Rapid Depolama Teknolojisi sürücü 

yaz1l1m1n1n el ile kald1r1lmas1 ve sistemin, depolama 

denetleyicilerini yönetirken yerel i_letim sistemi 

sürücüsünü kullanacak biçimde yap1land1r1lmas1yla ilgili 

yordam aç1klanmaktad1r.Yordam1 yerine getirmek için önce bu belgeyi yazd1r1n. 

Ard1ndan Bölüm 1'deki i_lemleri gerçekle_tirerek SATA 

denetleyicisinin modunu saptay1n. Bölüm 1'de saptanan moda 

göre Bölüm 2A ya da 2B'deki i_lemleri yap1n.UYARI: Sistemin yeniden yap1land1r1lmas1, sistem taraf1ndan

kullan1lmakta olan RAID birimlerindeki verilerin 

kaybolmas1na yol açabilir. Intel Rapid Depolama Teknolojisi 

sürücüsünü önyükleme sürücüsünden ya da önyüklenebilir RAID 

biriminden kald1r1rsan1z i_letim sistemini yeniden 

yüklemeniz gerekebilir. Verilerin bütünlüünü korumak için, 

i_leme ba_lamadan önce tüm verilerinizi yedekleyin. ************************************************************

* Bölüm 1: Sistem Modunu Belirleme

************************************************************Yaz1l1m1 kald1rmak için yapman1z gerekenler, sistemin RAID 

modunda m1, yoksa AHCI modunda m1 çal1_t11na bal1d1r. Ayg1t Yöneticisine Eri_meMicrosoft Windows* 7 de Ayg1t Yöneticisine eri_mek için:

  

   - Ba_lat menüsünde Denetim Masas1 n1 seçin.   - Kategori öesini t1klatt1ktan sonra Küçük simgeler veya Büyük simgeler seçeneini seçin.   - 'Sistem 'öesini t1klat1n.   - Sol pencerede 'Ayg1t Yöneticisi'ni seçin.Microsoft Windows* 8 de Ayg1t Yöneticisine eri_mek için:

  

   - Ba_lat menüsünde PC ayarlar1 öesini veya Masaüstü öesini t1klat1n.

 

   - 'PC ayarlar1 öesini seçtiyseniz, Denetim Masas1na gitmek için 'Dier ayarlar öesini t1klat1n.   - 'Masaüstü öesini seçtiyseniz, Windows* Explorer 1 aç1n, ard1ndan arama metin kutusuna Denetim Masas1 yaz1n.   - 'Sistem ve Güvenlik' öesini seçtikten sonra 'Sistem' öesini seçin.   - Sol pencerede 'Ayg1t Yöneticisi'ni seçin.

SATA denetleyicisinin Ayg1t Yöneticisi'nde nas1l 

göründüüne bakarak sistemin modunu saptamak için a_a1daki

ad1mlar1 izleyin:

1. Ayg1t Yöneticisi penceresinde Storage Controllers adl1 bir

  giri_ olup olmad11na bak1n. Giri_ varsa

  üzerini t1klat1p aç1n ve a_a1daki denetleyicilerden

  birini içerip içermediine bak1n. Giri_ yoksa 2. ad1ma

  geçin:

  

  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda

   çal1_an bir ICH7R/DH sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2A'ya geçin.  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda

   çal1_an bir ICH7MDH sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2A'ya geçin.  - 'Intel(R) Masaüstü/0_ 0stasyonu/Sunucu Express Chipset 

   SATA RAID denetleyici' 

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda 

   çal1_an bir Masaüstü/0_ 0stasyonu/Sunucu Express Chipset

   sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2A'ya geçin.  - 'Intel(R) Mobil Express Chipset SATA RAID denetleyici'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, RAID modunda

   çal1_an bir Mobil Express Chipset sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2A'ya geçin.

  

  - Yukar1daki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 

   sistem RAID modunda çal1_m1yor demektir. 2. ad1ma

   geçin.2. Ayg1t Yöneticisi penceresinde 'IDE ATA/ATAPI Controllers' 

  adl1 bir giri_ olup olmad11na bak1n. Giri_ varsa 

  üzerini t1klat1p aç1n ve a_a1daki denetleyicilerden 

  birini içerip içermediine bak1n:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir ICH7R/DH sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir ICH7M/MDH sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir ICH9M-E/M sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir ICH10R sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.

  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir ICH10D/DO sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.

  

  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir 5 Series 4 Port sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir 5 Series 6 Port sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir 5 Series/3400 Series sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) Masaüstü/0_ 0stasyonu/Sunucu Express Chipset 

   SATA AHCI denetleyici'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir Masaüstü/0_ 0stasyonu/Sunucu Express 

   Chipset sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) Mobil Express Chipset SATA AHCI denetleyici'

   Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda

   çal1_an bir Mobil Express Chipset sistemidir. 

   A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Ailesi SATA AHCI Denetleyici'[1]

    Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda çal1_an bir 

    7 Series/C216 Chipset sistemidir. 

    A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.   - 'Intel(R) 7 Series Chipset Ailesi SATA AHCI Denetleyici 

    Yukar1daki denetleyici varsa, sistem, AHCI modunda çal1_an bir 

    7 Series Chipset sistemidir. 

    A_a1daki Bölüm 2B'ye geçin.

  - Yukar1daki denetleyicilerden hiçbiri listede yoksa, 

   sistem AHCI modunda çal1_m1yor demektir. Dier modlar 

   Intel(R) Rapid Depolama Teknolojisi yaz1l1m1 taraf1ndan 

   desteklenmez. 3. ad1ma geçin.3. Göründüü kadar1yla sisteminiz RAID ya da 

  AHCI modunda çal1_m1yor. Sisteminizin RAID ya da AHCI 

  modunda çal1_t11n1 dü_ünüyor ama yukar1daki 

  denetleyicilerden herhangi birini göremiyorsan1z, 

  sistemin üreticisine ya da sistemi sat1n ald11n1z yere

  ba_vurarak yard1m isteyin. Sistemin hangi modda 

  çal1_t11n1 saptamadan Bölüm 2'ye geçemezsiniz.************************************************************

* Bölüm 2A: Sistem RAID Modunda

************************************************************Bu bölümdeki yordam, yaln1zca RAID modunda çal1_an sistemler

için geçerlidir. Bölüm 1'deki ad1mlar1 tamamlayarak

sisteminizin bu modda çal1_t11n1 saptamad11n1z sürece 

bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce a_a1daki 

uyar1lar1 okuyun.UYARILAR:

a. Bir RAID 0 birimini silerseniz, birimdeki tüm veriler 

  kal1c1 olarak silinir. Devam etmeden önce tüm önemli 

  verilerinizi yedekleyin. b. Sistem dosyalar1 RAID denetleyicisine bal1 bir diskte veya 

  birimde bulunuyorsa, dosyalar silinir ve i_letim sisteminin 

  yeniden yüklenmesi gerekir.

1. Yukar1daki uyar1lar1 okuduunuzdan ve anlad11n1zdan 

  emin olun.2. Sistemi yeniden ba_lat1n.3. Sistem ba_lat1l1rken 'Intel(R) Rapid Storage Technology -

  Option ROM' ba_l1kl1 bir ekran1n görüntülenip 

  görüntülenmediine bak1n. Görüntüleniyorsa 5. ad1ma 

  geçin.4. UEFI sürücüsü yüklü ise 6. ad1ma geçin[2]. 

  Yüklü deilse, 7. ad1ma geçin.  5. Bu ad1m yaln1zca sisteminizde option ROM yüklüyse 

  tamamlanmal1d1r:  5a. Sistem ba_lat1l1rken ilgili uyar1 görüntülendiinde

    Ctrl+I tu_lar1na basarak option ROM Configuration 

    Utility program1na girin.

  5b. Kurulum program1nda, 'Delete RAID Volume'

    menüsüne girmek için menüde ikinci seçenei 

    belirleyin.

  5c. Silmek istediiniz birimi seçmek için yukar1 ya da 

    a_a1 ok tu_lar1n1 kullan1n.

  5d. Seçili birimi silmek için 'Del' tu_una ve 

    silme i_lemini onaylamak için 'Y' tu_una bas1n. Var 

    olan tüm birimler silininceye kadar bu i_lemi 

    tekrarlay1n. 

  5e. Kurulum program1ndan ç1k1n.

  5f. Sistemin BIOS Setup program1na girin (genellikle 

    sistem önyüklemeye ba_lar ba_lamaz 'F2' ya da 'Delete' 

    tu_una bas1larak yap1l1r).

  5g. Seri ATA denetleyicisinin IDE yap1land1rmas1n1 'RAID' 

    modundan 'IDE' moduna getirin.

  5h. Dei_iklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 

    program1ndan ç1k1n.6. Bu ad1m1 UEFI sürücüsü yüklü ise tamamlay1n[3]:  6a. Sistemin BIOS Setup program1na girin (genellikle 

    sistem önyüklemeye ba_lar ba_lamaz 'F2' ya da 'Delete' 

    tu_una bas1larak yap1l1r).

  6b. 'Intel(R) Rapid Storage Teknolojisi' öesine ilerleyin ve

    'Enter' tu_una bas1n.

  6c. Yukar1 ve a_a1 ok tu_lar1n1 kullanarak, silmek istediiniz RAID    birimine ilerleyin, ard1ndan 

'Enter' tu_una bas1n.

  6d. Birimi silmek için 'Sil' seçeneini seçin.

  6e. Onaylamak için 'Enter' tu_una bas1n.

  6f. 'Intel(R) Rapid Storage Teknolojisi' öesinden ç1kmak için Esc tu_una bas1n.

  6g. Seri ATA Denetleyicisinin IDE yap1land1rmas1n1 

    'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.

  6h. Dei_iklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 

    program1ndan ç1k1n.7. Bu ad1m1 sisteminizde option ROM veya UEFI sürücüsü yüklü deilse 

  tamamlay1n:  7a. Sistemin BIOS Setup program1na girin (genellikle 

    sistem önyüklemeye ba_lar ba_lamaz 'F2' ya da 'Delete' 

    tu_una bas1larak yap1l1r).

  7b. Seri ATA denetleyicisinin IDE yap1land1rmas1n1

    'RAID' modundan 'IDE' moduna getirin.

  7c. Dei_iklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup 

    program1ndan ç1k1n.8. Sistemi yeniden ba_lat1n.************************************************************

* Bölüm 2B: Sistem AHCI Modunda

************************************************************Bu bölümdeki yordam, yaln1zca AHCI modunda çal1_an sistemler

için geçerlidir. Bölüm 1'deki ad1mlar1 tamamlayarak

sisteminizin bu modda çal1_t11n1 saptamad11n1z sürece 

bu yordama devam etmeyin. Devam etmeden önce tüm önemli 

verilerinizi yedeklemeniz önerilir. 1. Sistemi yeniden ba_lat1n.2. Sistemin BIOS Setup program1na girin (genellikle 

  sistem önyüklemeye ba_lar ba_lamaz 'F2' ya da 'Delete' 

  tu_una bas1larak yap1l1r). 3. Seri ATA denetleyicisinin IDE yap1land1rmas1n1 'AHCI' 

  modundan 'IDE' moduna getirin.4. Dei_iklikleri kaydedip sistemin BIOS Setup program1ndan 

  ç1k1n.5. Sistemi yeniden ba_lat1n. 0_letim sistemi eskiden olduu

  gibi ba_layacakt1r.

Not: Sistem BIOS'unda bu dei_iklikleri yaparken herhangi

bir sorunla kar_1la_1rsan1z, ana kart1n üreticisine ya da 

ana kart1 sat1n ald11n1z yere ba_vurup yard1m isteyin.************************************************************

* YASAL UYARI

************************************************************BU BELGEDEK0 B0LG0LER INTEL ÜRÜNLER0YLE 0LG0L0 OLARAK SALANMAKTADIR. BU BELGEDE 

HERHANG0 B0R F0KR0 MÜLK0YET HAKKINA A0T, ESTOPEL YA DA BA^KA B0R ^EK0LDE, AÇIK 

OLARAK VEYA 0MA YOLLU 0FADE ED0LM0^ H0ÇB0R L0SANS VER0LMEMEKTED0R. BU TÜR ÜRÜNLER 

0Ç0N INTEL SATI^ HÜKÜM VE KO^ULLARINDA SALANANLAR DI^INDA, INTEL H0ÇB0R YÜKÜMLÜLÜK 

ALTINA G0RMEZ VE BEL0RL0 B0R AMACA UYGUNLUK, T0CAR0 ELVER0^L0L0K VEYA HERHANG0 B0R 

PATENT, TEL0F HAKKI VEYA D0ER F0KR0 MÜLK0YET HAKLARININ 0HLAL0 0LE 0LG0L0 

SORUMLULUK VE GARANT0LER DE DAH0L OLMAK ÜZERE INTEL ÜRÜNLER0N0N SATI^I VE/VEYA 

KULLANIMI 0LE 0LG0L0 AÇIK ^EK0LDE VEYA 0MA YOLLU HER TÜR GARANT0Y0 REDDEDER.INTEL'0N YAZILI MUTABAKATI OLMADII SÜRECE, INTEL ÜRÜNLER0, INTEL ÜRÜNÜNÜN BA^ARISIZ 

OLMASININ K0^0SEL YARALANMA YA DA ÖLÜMLE SONUÇLANAB0LECEK B0R DURUMA YOL AÇAB0LECE0

UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMI^TIR VE BU TÜR B0R KULLANIMA UYGUN DE0LD0R.Intel herhangi bir zamanda, haber vermeksizin özelliklerde ve ürün aç1klamalar1nda

dei_iklik yapabilir. Tasar1mc1lar, "ayr1lm1_" veya "tan1mlanmam1_" olarak belirtilen 

herhangi bir özelliin veya yönergenin yokluuna veya özelliklerine güvenmemelidir. 

Intel bunlar1 ileride tan1mlamak üzere sakl1 tutar ve ileride bu özelliklerde

yap1labilecek dei_ikliklerden kaynaklanabilecek çak1_malar veya uyumsuzluklarla 

ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Buradaki bilgiler haber vermeksizin 

dei_tirilebilir. Bu bilgilere dayanarak tasar1m1n1za son halini vermeyin.Bu belgede aç1klanan ürünler, ürünün yay1nlanm1_ teknik özelliklerden farkl1l1k 

göstermesine neden olan tasar1m hatalar1 veya yaz1 hatas1 olarak bilinen hatalar 

içerebilir. Bugüne dek belirlenmi_ yaz1 hatalar1, istenmesi durumunda temin edilebilir.Ürünü sipari_ etmeden önce son spesifikasyonlar1 almak için yerel Intel sat1_ bürosu 

veya distribütörünüzle irtibat kurun.Bir sipari_ numaras1 içeren ve bu belgede ya da dier Intel belgelerinde sözü edilen 

belgelerin kopyalar1n1 edinmek için 1-800-548-4725 numaral1 telefonu arayabilir veya 

_u adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.intel.com/#/en_us_01 Intel(R), Intel Corporation'1n ABD'deki ve dier ülkelerdeki ticari markas1d1r.* Dier adlar ve markalar ilgili hak sahiplerine ait olabilir.

Telif Hakk1 (c) 2001-2012, Intel Corporation. Tüm haklar1 sakl1d1r.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.72